Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniteenuste osutajatele

 

Kuidas luua uut rehabilitatsioonimeeskonda

  • Kui tegevusluba on olemas, täida avaldus Sotsiaalkindlustusameti koostööpartneriks hakkamiseks.
  • Avaldus saada aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Seejärel võtame sinuga esimesel võimalusel ühendust ja anname vajadusel edasised juhised.
    •   Sõlmitud lepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on leitavad Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistrist.

Ristikhein hõljumas peopesa kohal

 

 

Millist teenust kliendile vaja on?

Juhtumikorraldaja määrab ära kliendi probleemi valdkonna ja suunab kliendi koos püstitatud eesmärgiga teenusele. Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas on linnutatud ära need teenused, mida sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames on võimalik osutada. Seejärel tulevad kliendid teie juurde ja asutus paneb kokku meeskonna nendest spetsialistidest, kes kliendiga tegelema hakkavad, et juhtumikorraldaja ja inimese koostöös püstitatud eesmärk saaks täidetud.

Palume asutustel jälgida kliendi limiite ja selle raames planeerida teenused, mida klient vajab. Meie ootus on teenuse tulemuslikkus - klient saab talle vajalikud teenused ja liigub süsteemist välja. Me ei soovi tagasi teie poolt täiendatud ega muudetud tegevuskava.

Juhtumikorraldajate kontaktid on leitavad lingilt juhtumikorraldajad rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeasutuste ja kohalike omavalitsuste kaupa (29.25 KB, XLSX)

Oleme määranud igale asutusele kindla halduri, kelle poole saate küsimuste korral pöörduda.
Oma asutuse halduri leiad lingilt peaspetsialistid rehabilitatsiooniasutuste kaupa (26.15 KB, XLSX).

 

Abimaterjalid

Rehabilitatsiooniplaani koostamine

Dokumentide täitmine

Teenuse osutamine

Täienduskoolitused

 

Pakume täienduskoolitusi erivajadusega inimestega tegelevatele spetsialistidele. Koolitustele on oodatud nii sotsiaalse kui tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajad, tööturuteenuste osutajad ja ka teised sotsiaalvaldkonnas töötavad inimesed.

Koolituste planeerimiseks viidi aastatel 2014-2015 läbi koolitusvajaduse analüüs. Mitmed täienduskoolitused on seotud ka seadusest tulenevate nõuete täitmisega (nt kogemusnõustamise koolitus, rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide koolitus).

Koolituste läbiviimisse kaasame erinevaid partnereid: nii riigi kui teenuseosutajate esindajaid, eksperte, valdkonna arendajaid ja praktikuid. Jagame uusi teadmisi ja vahetame praktilisi kogemusi.

Oleme edukalt osalenud täienduskoolituste läbiviimisel erinevatele tellijatele, nt Töötukassale, Tartu Ülikooli Pärnu kolledžile ja paljudele rehabilitatsioonimeeskondadele.

Soovi korral koostame täienduskoolituse pakkumise vastavalt Teie soovidele.

Täienduskoolitused korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, programmi meetme 2.2 "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020" tegevuse 1.3 "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames. Koolitused on osalejatele tasuta.

2019. aastal toimuvad täienduskoolitused

Koolituse nimetus ja sihtgrupp Toimumise aeg, kestus ja koht Kontaktisik Registreerimine
Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 19-1 14.01-16.05.2019  Tallinnas ja Tartus Ander Eigo Registreerimine on lõppenud
Koolitus „Koolieeliku vaimse arengu hindamine J.Strebeleva järgi“ 7., 15.01 ja 1.-22.02.2019  Tartus Ander Eigo Koolitus on lõppenud
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 05.2019  Tallinnas Ander Eigo Koolitus on lõppenud

Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6–8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammi koolitus

15. mai 2019 Tartus Ander Eigo

Koolitus on lõppenud

Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti baaskoolitus (156 tundi) RSBK 19-2 12.08.-05.12.2019  Tallinnas ja Tartus Ander Eigo Registreerimine on lõppenud
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni- teenuse korraldus ja sisuline protsess- koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele 12.2019  Tallinnas Ander Eigo Registreerimine kuulutatakse välja septembris
Toetatud töölerakendamise koolitus (64 tundi) sept 2019- aprill 2020 Tallinn, Tartu, Jõhvi, Pärnu, Viljandi Ander Eigo registreerimine on alanud

 

Varasematel aastatel on toimunud järgmised täienduskoolitused:

Kogemusnõustajate koolitamine. 2016. aastal koolitati 91 kogemusnõustajat. Koolitused viisid hangete kaudu läbi mitmed erinevad partnerid. Ülevaate koolitustest ja koolitajatest leiate SIIT (PDF). Koolituste hangete korraldamise eest vastutas Leelo Ainsoo. Küsige täiendavat infot läbiviidud koolituste ja koolitatute kohta.
 
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus toimus kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus kolmel korral, ajavahemikus 08.09.2016 kuni 03.02.2017, 30.08.2017 kuni 05.02.2018 ja 21.08.2018 kuni 14.12.2018. Osalemas oli rehabilitatsioonimeeskondadest üks liige. Koolituse maht 156 akadeemilist tundi, millest 88 on auditoorne töö ja 68 iseseisev töö. Koolituse aluseks on sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 67 alusel kinnitatud rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolituse õppekava (PDF). Sisulise poole eest vastutasid Karin Hanga ja Ewe Alliksoo, korralduslike teemade eest Lianne Teder ja Ander Eigo
 
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamise täiendkoolitus viidi läbi ühes grupis Tallinnas Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides ajavahemikus 24.08.2016 kuni 28.11.2016. Osalesid 3- kuni 4-liikmelised rehabilitatsioonimeeskonnad, kes valiti välja esitatud visioonide alusel. Koolituse maht on 60 akadeemilist tundi, millest 21 auditoorset tööd ja 39 iseseisvat tööd. Koolituse aluseks on kinnitatud õppekavast (PDF) lähtuv täiendatud rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamise õppekava (PDF). Koolitajateks ja korraldajateks olid Leelo Ainsoo ning Ewe Alliksoo.
 
Toetatud töölerakendamise koolitus toimus kolmes õppegrupis - Tartus, Jõhvis ja Tallinnas ajavahemikul 15.09.2016 kuni 29.11.2016. Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi, millest 40  auditoorne töö ja 64 iseseisev töö. Koolituse aluseks on toetatud töölerakendamise koolituse õppekava (431.29 KB, PDF). Koolituse korraldamise eest vastutas Ulvi Mölder.
 
Alustavatele rehabilitatsioonimeeskondadele täienduskoolitus (PDF) toimus märtsis 2016.a. ja 18-19.06.2018 Astangu KRK´s.
 
Täienduskoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (PDF). SKA juhtumikorraldajate lühikoolitus rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimiseks (kinnitatud käskkirjaga 29.04.16 1-3/70), avaneb SIIT (PDF). Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamine – täiendkoolitus Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldajatele (kinnitatud käskkirjaga 11.11.15 1-3/67), avaneb SIIT (PDF).
 
Motiveeriva intervjueerimise koolitus mahus 26 tundi ehk 1 EAP, millest auditoorset tööd 21 tundi viidi läbi kahes grupis, vastavalt Tallinnas ja Tartus ajavahemikus 11.12.2018 kuni 16.01.2019. Koolituse viis läbi Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituut ja lõpetas 37 spetsialisti.
 

CARe metoodika rakendaja koolituse eesmärk täiendada rehabilitatsioonivaldkonna praktikute teadmisi ja oskusi, et parandada psühhosotsiaalselt haavatavate inimeste elukvaliteeti ning toetada nende taastumist, kogumahus 80 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset õpet ja 32 tundi iseseisvat tööd. Koolituse viis läbi Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing ja lõpetas ... spetsialisti.

Lisainfo:
Ander Eigo, koolitusspetsialist
Tel: + 372 5919 5857 
ander.eigo@sotsiaalkindlustusamet.ee

Täienduskoolituse õppekavade koolitajad

Täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lg 2 ja lg 4 kohaselt avalikustame siin lehel täienduskoolituskursustega seotud täiskasvanute koolitajate nimed koos nende kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldusega selliste õppekavade kohta, mis ei ole lepingu alusel välja töötatud üksnes lepingus määratletud inimeste koolitamiseks.

Ees- ja perekonnanimi

Koolitaja profiil

Seotud õppekavad
Berit Rohtjärv Kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)
Ewe Alliksoo Magistrikraadiga kehakultuuri valdkonnas ning rakenduskõrgharidusega sotsiaaltöö ja rehabilitatsioonikorralduse õppekaval. Rehabilitatsioonivajaduse hindamise lühikoolitus. (PDF)
Sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni koolitus (uutele meeskondadele). (PDF)
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus. (PDF)
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (PDF).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonivajaduse hindamise läbiviimise lühikoolitus. (PDF)
Janeli Sinisalu Rakenduskõrgharidusega füsioteraapia erialal, töökogemusega
Sotsiaalkindlustusameti juhtivspetsialistina.
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele (PDF).

Jevgeni Bugakin

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal. Tööalase rehabilitatsiooni ja kogemusnõustamise korralduse kogemusega. Uute rehabilitatsioonispetsialistide koolitus (PDF)
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Kateriin Sinka

Magistrikraad avaliku halduse erialal, töökogemus
Sotsiaalkindlustusametis peaspetsialistina
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Katrin Tsuiman

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Kersti Kask

Magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal, töökogemusega
sotsiaalpedagoogi ja järelevalve spetsialistina.
Koolitus alustavatele rehabilitatsioonispetsialistidele (PDF)

Rita Tubarik

  Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Simone Epro

Magistrikraadiga sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal
Töökogemusega rehabilitatsiooni ja erihoolekande valdkonnas.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Tiina Tammik

TÜ arstiteaduskond pediaatrina ning taastusravi ja füsiaatria residentuur taastusarstina. Läbi viinud taastusravi- ja
rehabilitatsioonialaseid koolitusi. Eesti Taastusarstide Seltsi juhatuse liige.
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)

Triin Teresa Veensalu

Rakendusliku kõrgharidusega tegevusteraapia erialal, tegevusterapeudi ja abivahendite alase töökogemusega. Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus (PDF)


Ulvi Mölder

Rakendusliku kõrgharidusega sotsiaaltöö erialal. Töökogemus
erivajadustega inimeste tööle abistamisel. Toetatud töölerakendamise koolitaja väljaõpe.
Osalise töövõimega inimeste töölesaamise programmi koolitus (PDF).
HEV õppijate kutseharidusest tööle programmi koolitus (PDF).
Toetatud töölerakendamine. (PDF)
Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamine (PDF) (kuni 2017).
Rehabilitatsioonispetsialistide baaskoolitus. (PDF)
Toetatud töölerakendamine (PDF) (kuni 2017).