Sa oled siin

Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise plaan, milles on kirjeldatud sihtgrupp, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf# (PDF)

Programmi kinnitab sotsiaalkindlustusamet.
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 17 „Sotsiaalkaitseministri 15.02.2016.a käskkirja nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“ muutmine“, vt Komisjoni moodustamine (223.89 KB, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti peadirektori 14.03.2019 käskkirjaga nr 7 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni töökord (411.28 KB, PDF)Programmide hindamiskriteeriumid (326.36 KB, PDF)Komisjoni tehniline töökord (183.58 KB, PDF).

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

 

Programmide esitamise kord ja vormid

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge teenuste osakonna arendusspetsialistid, kes ootavad asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. Arendusspetsialistid paluvad nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainformatsioon nõustamise kohta ning kontaktid:

Nimi Valdkond Telefon e-post
Elin-Külliki Kruusmaa Eakatele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid 58557544 elin-kylliki.kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kati Karelson Programmide arendamist toetavad analüüsid 6208345 kati.karelson@sotsiaalkindlustusamet.ee
Eva Liina Kliiman Lastele ja tööealistele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid 53590352 Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

 

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2020. aastal:

  • 29. jaanuar, programmide esitamise tähtaeg 02. jaanuar

  • 29. aprill, programmide esitamise  tähtaeg 01.aprill

  • 26. august, programmide esitamise tähtaeg 29. juuli

  • 20. november, programmide esitamise tähtaeg 20. oktoober

 

 

Kinnitatud programmid

 

Lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

Programm Kehtvusaeg Tüüp Omanik Teenuseosutaja Piirkond Planeeritav algus
Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega)põhikooli lõpetajate ülemineku toetamiseks kutseõppesse siirdumisel (311.84 KB, PDF)
12.10.2017-
 12.10.2020
Sotsiaalse
rehabilitatsiooni
programm –
LAPSED
SKA

Papaver MTÜ

Tallinn Sügis 2019
Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 6-8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm (375.96 KB, PDF)
24.08.2018 -24.08.2021
Sotsiaalse
rehabilitatsiooni
programm – LAPSED
SKA Tartu Hiie Kool
MTÜ Virumaa Tugiteenused
Varajase Kaasamise Keskus
Diana Arenduskeskus
Aktiviseerimiskeskus Ave

Tartu
Lääne-Virumaa
Otepää

Tallinn
Tallinn

Sügis 2019
 
Sügis 2019
Sügis 2019
 
Selgub
39. nädal 2019
 

Lapsele ja tema perele saavad rehabilitatsiooniprogrammi soovitada laste peaspetsialistid, kes annavad jooksvalt infot programmipõhise teenuse osutamise kohta. Laste peaspetsialistide kontaktid:

Ekaterina Ossipova peaspetsialist 7448302 Tartu Ekaterina.Ossipova@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Merike Rämman peaspetsialist 7448301 Tartu Merike.Ramman@sotsiaalkindlustusamet.ee
Küllike Kont peaspetsialist 7447424 Tartu kullike.kont@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

 

 

Tööealistele ja eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammid

Programmi nimi Kehtvusaeg Tüüp Omanik Teenuseosutaja Piirkond Planeeritav algus

Juhtumikorraldaja kontakt

SINU nutikas areng: sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kerge kognitiivsete funktsioonide häirega vanemaealisele (60+ aastat) (43 KB, PDF)

12.10.2017- 12.10.2020

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm – EAKAD SKA

Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus

Tartu August 2019

Marge Laks

Põllu 1A, Tartu 50303
Tel. 5193 8468
marge.laks@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kukkumisriski vähendamiseks eakatel (20.65 KB, DOCX)

12.10.2017- 12.10.2020

Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm – EAKAD SKA Kambja Tervisekeskus Lõuna-Eesti August 2019

Tiina Lobjakas

Põllu 1A, Tartu 50303
Tel. 5199 5234
tiina.lobjakas@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex´i diagnoosiga klientidele (29.1 KB, DOCX) 16.01.2017– 16.01.2020 Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm –  TÖÖEALISED JA EAKAD Benita Kodu Benita Kodu Harjumaa 14.okt 2019

Kristina Noor

Paldiski mnt 80, Tallinn 10618 
Tel. 5306 9610
kristina.noor@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tööealistele suunatud tööalase rehabilitatsiooni programmid

Programm Kehtvusaeg Tüüp Omanik Teenuseosutaja Piirkond Planeeritav algus
Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) põhikooli lõpetajate ülemineku toetamiseks kutseõppesse siirdumisel (744.24 KB, PDF)

12.10.2017- 12.10.2020

Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA J&L Rehabilitatsiooniteenused Viljandimaa 1.09.2019
Kroonilise valuga tööealiste inimeste tegevusvõime taastamise rehabilitatsiooniprogramm (226.84 KB, PDF)
27.02.2019– 27.02.2022
Tööalase rehabilitatsiooni programm
M. R. Therapy Tartu Hiie Kool
MTÜ Virumaa Tugiteenused
Varajase Kaasamise Keskus
Diana Arenduskeskus
Aktiviseerimiskeskus Ave

Tartu

Programmiga liitumine käib jooksvalt ning asutus on valmis kliente vastu võtma

Tööealisi suunavad rehabilitatsiooniprogrammipõhisele teenusele Töötukassa juhtumikorraldajad. Kõige uuema info saate pöördudes Töötukassasse.

 

Järgnevad rehabilitatsiooniprogrammid on kinnitatud Sotsiaalkindlustusametis, kuid nendesse ei toimu hetkel aktiivset suunamist, kuna teenuseosutajatel puudub valmisolek osutada vastava programmi põhiselt teenust.

Lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammid:

Selged sõnad

Kehtib: 15.12.2017 - 15.12.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed 4-7a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Jõhvi Haigla ja Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (DOCX)

 

 

Tööealistele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid:

Mõõduka-, raske või sügava vaimupuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine

Kehtib: 13.12.2016 - 13.12.2019
Rehabilitatsiooni liik: tööalane ja sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised 16-19a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Hoolekande- ja Ekspertiisi Nõustamiskeskus
Programmi kokkuvõte  (PDF)

Seljaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib 16.01.2017 – 16.01.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõte  (PDF)

Tegevusjuhendid – visualiseeritud tugisüsteem iseseisvate toimetulekuoskuste arendamiseks

Kehtib: 16.01.2017 - 16.01.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esindaja ja haldaja: Päevakeskus Käo
Programmi kokkuvõte  (PDF)


 

Tööealistele suunatud tööalased rehabilitatsiooni programmid:

Kroonilise valuga toimetulek tööl

Kehtib: 24.10.2019 – 24.10.2019
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: MTÜ Ühiselt
Programmi kokkuvõte (PDF)

Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: Hetkel on programm piloteerimisel
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (PDF)
 

Mõõduka-, raske või sügava vaimupuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine

Kehtib: 13.12.2016 – 13.12.2019
Rehabilitatsiooni liik: tööalane ja sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised 16-19a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Hoolekande- ja Ekspertiisi Nõustamiskeskus
Programmi kokkuvõte  (PDF)
 

Tööalase rehabilitatsiooni programm Töökad käed

Kehtib: 11.04.2017 – 11.04.2020
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põhja-Eesti Taastusravikeskus
Programmi kokkuvõte  (PDF)
 

Tööalase rehabilitatsiooni programm Pööra selg seljavalule

Kehtib: 11.04.2017 – 11.04.2020
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Activitas OÜ
Programmi kokkuvõte (PDF)
 
 
 

Eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Liikumisvabadus

Kehtib: 15.12.2017 – 15.12.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: pensioniealine.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Activitas OÜ ja Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (PDF)