Sa oled siin

Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise plaan, milles on kirjeldatud sihtgrupp, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf# (PDF)

Programmi kinnitab sotsiaalkindlustusamet.
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 17 „Sotsiaalkaitseministri 15.02.2016.a käskkirja nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“ muutmine“, vt Komisjoni moodustamine (223.89 KB, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti peadirektori 14.03.2019 käskkirjaga nr 7 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni töökord (411.28 KB, PDF)Programmide hindamiskriteeriumid (326.36 KB, PDF)Komisjoni tehniline töökord (183.58 KB, PDF).

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

 

Programmide esitamise kord ja vormid

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge teenuste osakonna arendusspetsialistid, kes ootavad asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. Arendusspetsialistid paluvad nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainformatsioon nõustamise kohta ning kontaktid:

Nimi Valdkond Telefon e-post
Elin-Külliki Kruusmaa Eakatele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid 58557544 elin-kylliki.kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
Kati Karelson Programmide arendamist toetavad analüüsid 6208345 kati.karelson@sotsiaalkindlustusamet.ee
Eva Liina Kliiman Lastele ja tööealistele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid 53590352 Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

 

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2020. aastal:

  • 29. jaanuar, programmide esitamise tähtaeg 02. jaanuar

  • 29. aprill, programmide esitamise  tähtaeg 01.aprill

  • 26. august, programmide esitamise tähtaeg 29. juuli

  • 20. november, programmide esitamise tähtaeg 20. oktoober

 

 

Kinnitatud programmid

 

Lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

Lapsele ja tema perele saavad rehabilitatsiooniprogrammi soovitada laste peaspetsialistid, kes annavad jooksvalt infot programmipõhise teenuse osutamise kohta. Laste peaspetsialistide kontaktid:

Ekaterina Ossipova peaspetsialist 7448302 Tartu Ekaterina.Ossipova@sotsiaalkindlustusamet.ee
 Merike Rämman peaspetsialist 7448301 Tartu Merike.Ramman@sotsiaalkindlustusamet.ee
Küllike Kont peaspetsialist 7447424 Tartu kullike.kont@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tööealistele ja eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Tööealistele ja eakatele saavad anda programmipõhise teenuse saamiseks soovituse teenuste konsultandid (vaata lisaks siit).

 

Tööealistele suunatud tööalase rehabilitatsiooni programmid

Tööealisi suunavad rehabilitatsiooniprogrammipõhisele teenusele Töötukassa juhtumikorraldajad. Kõige uuema info saate pöördudes Töötukassasse.

Programmi nimi Kinnitamise periood Tüüp Omanik
Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm 12.10.2020 - 12.10.2023 Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA
Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks 12.10.2020 - 12.10.2023 Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA

 

Järgnevad rehabilitatsiooniprogrammid on kinnitatud Sotsiaalkindlustusametis, kuid nendesse ei toimu hetkel aktiivset suunamist, kuna teenuseosutajatel puudub valmisolek osutada vastava programmi põhiselt teenust.

 

Lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammid:

Selged sõnad

Kehtib: 15.12.2017 - 15.12.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed 4-7a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Jõhvi Haigla ja Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (DOCX)

 

Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 6-8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: 24.08.2018 -24.08.2021 Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne Ealine sihtrühm: lapsed 6-8 a Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ja Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (720.03 KB, PDF)

Eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid:

Liikumisvabadus

Kehtib: 15.12.2017 – 15.12.2020
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: pensioniealine.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Activitas OÜ ja Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõte (PDF)
 
 

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Kehtib: 12.10.2020 – 12.10.2022
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: pensioniealine
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sotsiaalkindlustusamet
Programmi kokkuvõtte (210.36 KB, PDF)
 

Piloteerimisel programmid

Programmi nimi Tüüp Omanik Piloteerijad
Taastumine tööellu Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA

Heaolu ja Taastumise Kool (Tallinn ja Tartu),

Tugi- ja koolituskeskus Usaldus (Kohtla-Järve)
Rehabilitatsiooniprogramm eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm SKA MTÜ Virumaa Tugiteenused ja MTÜ Lapsele Oma Kodu