Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniprogrammid

 

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise kirjeldus ehk plaan, milles on kindlaks määratud sihtgrupp, kajastub sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, on kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks vajalikud rehabiliteerivad teenused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2, vt https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1291/2201/5033/SOM_m66_lisa2.pdf#

Programmi kinnitab Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi: SKA).
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab SKA juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad SKA, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 15.02.2016 käskkirjaga nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“, vt Komisjoni moodustamine (128.59 KB, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja 
rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud SKA peadirektori 9.03.2016 käskkirjaga nr 9 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni_töökord (132.1 KB, PDF).

Programmide kinnitamiseks esitamise korra ja vormid leiate
Programmide esitamise kord ja vormid.

Programmide kinnitamise 2018.a komisjoni toimumise ajad leiate

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2018 (72.67 KB, PDF)

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

 

Programmide esitamise kord ja vormid

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Rehabilitatsioonialane Kompetentsikeskus (edaspidi RAKK), kes ootab asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. RAKK palub nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainformatsioon nõustamise kohta ning kontaktid leiate
http://www.astangu.ee/kompetentsikeskus/rakk/noustamine/.

Samuti on asutused oodatud RAKK täienduskoolitusele „Rehabilitatsiooniprogrammi väljatöötamine“, mille eesmärk on arendada osalejate teadmisi ja oskusi tõenduspõhise rehabilitatsiooniprogrammi koostamiseks ja programmi elluviimiseks. Koolitusel osalemise tulemusel valmib meeskonna koostöös rehabilitatsiooniprogramm.

Õppekava kogumaht on 60 tundi (sh 21 akadeemilist tundi auditoorset tööd ja 39 tundi iseseisvat tööd). Koolitus on mõeldud meeskonnakoolitusena – ühest rehabilitatsioonimeeskonnast on koolitusele oodatud 3-4 spetsialisti. Koolitusel osalemiseks peab meeskond eelnevalt esitama oma programmi visiooni.

Lisainformatsioon RAKK tegevuste kohta vt http://www.astangu.ee/kompetentsikeskus/rakk/.

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

 

Kinnitatud programmid

I. 11.04.2016 kinnitatud programmid:

1. Vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja ja esitaja: SA Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet, SA Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus ja SA Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus.
Programmi kirjelduse leiate 1-3 TÜK/TVTHK Insult 65+ (1.19 MB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes majandustegevuse registris (MTR).
Koolituse on läbinud: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Wasa, Värska Sanatoorium, Benita Kodu, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus, Ida-Viru Keskhaigla.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus, Wasa, Benita Kodu.

2. Lausetasandil suhtlemine – suhtlustahvlid lastele

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja ja esitaja: Päevakeskus Käo.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet ja Päevakeskus Käo.
Programmi kirjelduse leiate 1-4 Käo Suhtlustahvlid lastele (554.2 KB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes MTRs.
Koolituse on läbinud: Päevakeskus Käo, Rakvere Haigla, Kiigemetsa Kool, Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastekliinik, Meie Lapsed, Tartu Maarja Tugikeskus, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Viljandi Haigla, Keila Rehabilitatsioonikeskus, Meiela, Inimeselt Inimesele, Aarika, Ida-Viru Keskhaigla.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 Päevakeskus Käo.

3. Kuulmislangusega väikelaste perekeskne varajane nõustamine

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinik.
Programmi kokkuvõtte leiate 1_6 TÜK Kuulmislangusega lapsed (235.13 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

II. 20.05.2016 kinnitatud programmid:

4. Elus edasi käsikäes (Parkinsoni tõvega inimestele)

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põlva Haigla AS.
Programmi kokkuvõtte leiate elus edasi käsikäes_kokkuvõte (222.05 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Põlva Haigla AS.

5. Aktiivne eakas (liigesehaigetele)

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sanatoorium Tervis AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Sanatoorium Tervis_Aktiivne eakas kokkuvõte (86.83 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Sanatoorium Tervis AS.

III. 22.06.2016 kinnitatud programm:

6. Ole kaasas (autismispektri häirega lastele)

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja: Papaver MTÜ.
Programmi haldajad: Sotsiaalkindlustusamet ja Papaver MTÜ.
Programmi kirjelduse leiate Papaver_Ole kaasas.pdf (431.97 KB, PDF)
Teine teenuse osutaja võib programmi osutada pärast programmi koostaja poolt läbiviidavat koolitust, kus jagatakse programmi käsiraamat ja jaotusmaterjal, ning pärast programmi registreerimist oma tegevusloa andmetes MTRs.
Koolituse on läbinud: Papaver, Rakvere Haigla, Pärnu Haigla, Tartu Herbert Masingu Kool, Narva Sotsiaaltöökeskus, Viljandi Haigla, Keila Rehabilitatsioonikeskus, Värska Sanatoorium, Järvamaa Haigla, Sanatoorium Tervis, RuaCrew, Maarjamaa Hariduskolleegium.
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

IV. 5.07.2016 kinnitatud programmid:

7. Põlvevaevustega eaka igapäevaeluga toimetulekut toetav sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: WASA AS.
Programmi kokkuvõtte leiate WASA_põlvevaevustega.pdf (240.52 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

8. Töös ja elus edasi (Parkinsoni tõvega inimestele)

Kinnitatud 2 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põlva Haigla AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Kokkuvõte töös ja elus edasi.pdf (82.93 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Põlva Haigla.

9. Tööalase rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex´i diagnoosiga klientidele

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Benita Kodu AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Benita Kodu_sclerosis multiplex.pdf (169.46 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: Benita Kodu AS.

10. Insuldijärgselt tööle tagasi

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põhja-Eesti Taastusravi Keskus AS.
Programmi kokkuvõtte leiate Põhja-Eesti Taastusravikeskus_ Insuldijärgselt tööle tagasi.pdf (223.95 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 22.07.2016 ei ole.

V. 24.10.2016 kinnitatud programmid:

11. Kroonilise valuga toimetulek tööl

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: MTÜ Ühiselt
Programmi kokkuvõtte leiate Ühiselt MTÜ_Kroonilise valuga toimetulek tööl_lühitutvustus.pdf (265.57 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 24.11.2016 ei ole

VI. 13.12.2016 kinnitatud programmid

12. Mõõduka-, raske või sügava vaimupuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine

Kinnitatud 3 aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane ja sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised 16-19a.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Hoolekande- ja Ekspertiisi Nõustamiskeskus
Programmi kokkuvõtte leiate HENK-Mõõduka-, raske või sügava intellektipuudega, käitumis- ja/või pervasiivse arenguhäirega laste probleemse käitumise juhendamine.pdf (323.24 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 16.01.2017 ei ole

VII. 16.01.2017 kinnitatud programmid

13. Seljaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Astangu KRK-Seljaajukahjustusega inimeste rehabilitatsiooniprogramm.pdf (144.3 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 19.01.2017 ei ole

14. Tegevusjuhendid – visualiseeritud tugisüsteem iseseisvate toimetulekuoskuste arendamiseks

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esidaja ja haldaja: Päevakeskus Käo
Programmi kokkuvõtte leiate Päevakeskus Käo_kokkuvõte.pdf (69.24 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 19.01.2017 ei ole

15. Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm sclerosis multiplex´i diagnoosiga klientidele

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: tööealised ja eakad.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Benita Kodu AS
Programmi kokkuvõtte leiate Benita Kodu AS kokkuvõte.pdf (234.38 KB, PDF)
Programmi andmed tegevusloal MTRs: seisuga 13.02.2017 ei ole

16. Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm osalise töövõimega inimestele
Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Programmi_kokkuvote Töölesaamist toetav_310317.pdf (314.54 KB, PDF)

17. Tööalase rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks
Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: Tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate: HEV programmi kokkuvõte (30.03).pdf (267.48 KB, PDF)

VIII. 11.04.2017 kinnitatud programmid

18. Tööalase rehabilitatsiooni programm Töökad käed

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Põhja-Eesti Taastusravikeskus
Programmi kokkuvõtte leiate: Rehabilitatsiooniprogramm Töökad_käed_kokkuvõte.pdf (136.73 KB, PDF)

19. Tööalase rehabilitatsiooni programm Pööra selg seljavalule

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: tööalane.
Ealine sihtrühm: tööealised.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Activitas OÜ
Programmi kokkuvõtte leiate: Tööalase rehabilitatsiooni programmi PÖÖRA SELG SELJAVALULE KOKKUVÕTE.pdf (113.58 KB, PDF)

IX. 12.10.2017 kinnitatud programmid

20. Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kukkumisriski vähendamiseks eakatel

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: 63+.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Dorpat Tervis OÜ ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Dorpat Tervis Kukkumisriski programmi kokkuvõte.docx (20.65 KB, DOCX)

21. Rehabilitatsiooniprogramm HEV (hariduslike erivajadustega) põhikooli lõpetajate ülemineku toetamiseks kutseõppesse siirdumisel

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Astangu KRK HEV Kokkuvote.pdf (311.84 KB, PDF)

22. SINU nutikas areng: sotsiaalse rehabilitatsiooni programm kerge kognitiivsete funktsioonide häirega vanemaealisele (60+ aastat)

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: eakad 60+.
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Tartu VTHK - KKF Programmi SINU nutikas areng kokkuvote_1.pdf (43 KB, PDF)

X. 15.12.2017 kinnitatud programmid

23. Selged sõnad

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Ealine sihtrühm: lapsed 4-7a.

Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Jõhvi Haigla ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Jõhvi haigla programmi kokkuvõte.docx (16.42 KB, DOCX)

24. Liikumisvabadus

Kinnitatud kolmeks aastaks.
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne.
Eaine sihtrühm: pensioniealine.

Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Activitas OÜ ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Programmi kokkuvõtte leiate Sotsiaalse_rehabilitatsiooni_programmi_Liikumisvabadus_kokkuvote.pdf (315.19 KB, PDF)

 

 

Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäire

Programmide kinnitamise komisjoni 30.03 otsusega kodulehele üles laadimiseks ja õppematerjalina kasutamiseks Dagmar Narussoni koostatud programm „Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäire“ Rehabilitatsiooniprogramm_komisjon_02.11.2016.docx (402.51 KB, DOCX)

Programm on kinnitamata.