Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Rehabilitatsiooniprogrammid

Rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamine

Rehabilitatsiooniprogramm (edaspidi: programm) on rehabilitatsiooniteenuse osutamise plaan, milles on kirjeldatud sihtgrupp, sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja nende maht ning piiritletud programmi kestus.

Programm võib olla suunatud kas sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooni või mõlema eesmärkide täitmisele.

Rehabilitatsiooniprogrammi hindamisskaala ja hindamiskriteeriumid on sätestatud sotsiaalkaitse ministri 21.12.2015 määruse nr 66 lisas 2 (PDF).

Programmi kinnitab sotsiaalkindlustusamet.
Programmi vastavust õigusaktidega kehtestatud kriteeriumitele hindab sotsiaalkindlustusameti juurde moodustatud nõuandev komisjon. Komisjoni kuuluvad sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajad. Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni koosseis on kinnitatud sotsiaalkaitse ministri 13.02.2019 käskkirjaga nr 17 „Sotsiaalkaitseministri 15.02.2016.a käskkirja nr 18 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni moodustamine“ muutmine“, vt Komisjoni moodustamine (223.89 KB, PDF).

Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord ning programmi vorm on kinnitatud sotsiaalkindlustusameti peadirektori 14.03.2019 käskkirjaga nr 7 „Rehabilitatsiooniprogrammide hindamise nõuandva komisjoni töökord ja rehabilitatsiooniprogrammide kinnitamise kord“, vt Komisjoni töökord (411.28 KB, PDF)Programmide hindamiskriteeriumid (326.36 KB, PDF)Komisjoni tehniline töökord (183.58 KB, PDF).

Enne programmi osutamise alustamist lisab teenuse osutaja kinnitatud programmi andmed koos programmi kokkuvõtva kirjeldusega oma tegevusloale majandustegevuse registris.

 

Programmide esitamise kord ja vormid

Rehabilitatsiooniprogrammide väljatöötamisel pakub tuge teenuste osakonna arendusspetsialistid, kes ootavad asutusi nõustamisele enne programmide esitamist SKA komisjonile.

Nõustamine toimub eelneva kokkuleppe alusel kohtumiste ja kirjalike dokumentide läbitöötamise vormis. Arendusspetsialistid paluvad nõustamise soovist märku anda e-maili teel.

Lisainformatsioon nõustamise kohta ning kontaktid:

Nimi Valdkond Telefon e-post
Viktooria Iljin teenuste koordinaator  5198 3751  [email protected]

Programmi kinnitamiseks tuleb asutusel esitada programmi dokumendid Sotsiaalkindlustusametile enne komisjoni toimumist määratud kuupäevaks järgmistel vormidel:

 

Programmide kinnitamise komisjoni toimumise ajad 2022. aastal:

  • 31. märts, programmide esitamise tähtaeg 15. veebruar
  • 15. juuni, programmide esitamise tähtaeg 28. aprill
  • 6. oktoober, programmide esitamise tähtaeg 18. august
  • 16. detsember, programmide esitamise tähtaeg 3. november
 

Kinnitatud programmid

Lastele suunatud rehabilitatsiooniprogrammid

Programmi nimi Gruppide algus Kinnitamise periood Tüüp Omanik

Kõne arengu hilistumisega või sotsiaalse kommunikatsiooni raskustega väikelaste perede grupiteraapia (programmi kokkuvõte) (76 KB, PDF)

 
Sügis 2021, talv 2022 01.05.2021 - 01.05.2024 Sotsiaalse rehabilitatsiooni programm Logopeediakliinik (TIKRA OÜ)

Lapsele ja tema perele saavad rehabilitatsiooniprogrammi soovitada laste peaspetsialistid, kes annavad jooksvalt infot programmipõhise teenuse osutamise kohta. Laste peaspetsialistide kontaktid:

Ekaterina Ossipova peaspetsialist 5332 9665 Tartu [email protected]
Merike Rämman peaspetsialist 5919 7054 Tartu [email protected]
Küllike Kont peaspetsialist 5191 1874 Tartu [email protected]

 

Tööealistele ja eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid

Tööealistele ja eakatele saavad anda programmipõhise teenuse saamiseks soovituse teenuste konsultandid (vaata lisaks siit).

Tööealistele suunatud tööalase rehabilitatsiooni programmid

Tööealisi suunavad rehabilitatsiooniprogrammipõhisele teenusele Töötukassa juhtumikorraldajad. Kõige värskema info saate pöördudes Töötukassasse.

Programmi nimi Kinnitamise periood Tüüp Omanik
Töölesaamist toetav rehabilitatsiooniprogramm 12.10.2020 - 12.10.2023 Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA
Tööalase rehabilitatsiooni programm HEV (hariduslike erivajadusega) õppijate kutseharidusest tööle siirdumise toetamiseks 12.10.2020 - 12.10.2023 Tööalase rehabilitatsiooni programm SKA

 

Järgnevad rehabilitatsiooniprogrammid on kinnitatud Sotsiaalkindlustusametis, kuid nendesse ei toimu hetkel aktiivset suunamist, kuna teenuseosutajatel puudub valmisolek osutada vastava programmi põhiselt teenust.

Lastele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooniprogrammid:

 

Keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud ning suure abivajadusega 6-8 aastastele lastele suunatud rehabilitatsiooniprogramm

Kehtib: 24.08.2018 -24.08.2021
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: lapsed 6-8 a
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus ja Sotsiaalkindlustusamet
 
Koolikohustuse edasilükkamise programmi kokkuvõte (720.03 KB, PDF)

Eakatele suunatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmid:

 

Rehabilitatsiooniprogramm vanemaealise (65+) iseseisva funktsioneerimise taastamiseks ja säilitamiseks pärast insulti


Kehtib: 12.10.2020 – 12.10.2022
Rehabilitatsiooni liik: sotsiaalne
Ealine sihtrühm: pensioniealine
Programmi koostaja, esitaja ja haldaja: Sotsiaalkindlustusamet