Sa oled siin

Juhtkoerte teenus

 

Alates 01.01.2018 on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab inimene esitama Sotsiaalkindlustusametile taotluse (PDF) (1.21 MB, PDF). Koos taotlusega (PDF) (1.21 MB, PDF) tuleb esitada juhtkoera treeneri kinnituskiri (PDF) (291.62 KB, PDF) ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul ka see. Dokumendid võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tuua Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. Tegemist on pilootprojektiga. Teenuse raames on võimalik taotleda juhtkoera vähemalt 12 nägemispuudega inimesel.

 

Teenuse eesmärk ja sihtgrupp

Juhtkoerte väljaõppe tellimise eesmärk on parandada raske või sügava nägemispuudega inimese iseseisvat toimetulekut ja vähendada muude toetavate teenuste nt isikliku abistaja vajadust.

Juhtkoera saavad taotleda tööealised (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani) raske või sügava nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega (nägemispuudega) isikud, kes on oma nägemispuudega kohanenud ning vajavad igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe läbinud juhtkoera (edaspidi taotleja).

  Lisainfo

   

  Teenuse lühikirjeldus

  Teenusega võimaldatakse nägemispuudega isikule igapäevaseks liikumiseks spetsiaalse väljaõppe saanud juhtkoera. Juhtkoerte soetamise ja väljaõppe teenus on Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) poolt korraldatud.

  Teenuse taotleja esitab eelnevalt täidetud ja nõutud dokumendid (taotlus (PDF)), (kinnituskiri (PDF)) SKA-sse. Taotlus on dokument, mis sisaldab juhtkoera saamise vajaduse põhjendust. Kinnituskiri on juhtkoera treeneri poolt täidetud ette antud vorm, mis kinnitab, et juhtkoera treener on nõus taotlejale juhtkoera koolitama.

  SKA teavitab taotlejat otsusest ja positiivse otsuse korral saab taotleja pöörduda teenuseosutaja poole.

  Kui koer on läbinud edukalt juhtkoera väljaõppe ja taotlejaga kokkuõppe, siis sõlmivad teenuseosutaja ja taotleja tähtajatu kasutuslepingu, mille abil on reguleeritud osapoolte õigused ja kohustused. Taotleja saab juhtkoera teenuseosutajalt kasutamiseks tasuta, kuid juhtkoer jääb teenuseosutaja omandisse.

    

   Juhtkoera taotlemine

   Taotleja võib pöörduda otse MTÜ Abikoerte Keskuse või SA Juht- ja Abikoerte Kooli poole või SKA-sse sooviga saada enda kasutusse juhtkoer.

    Seejärel on juhtkoera treeneril ja juhtkoera taotlejal kohustus kohtuda. Kohtumise põhjal saavad mõlemad osapooled täita vastavad dokumendid ehk taotleja taotluse ja juhtkoera treener kinnituskirja. Kui kinnituskiri on juhtkoera treeneri poolt täidetud, siis tuleb see edastada/anda taotlejale hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotleja pöördumisest, sest taotleja peab lisama kinnituskirja oma taotluse juurde.

    Taotleja edastab vajalikud dokumendid (taotluse (PDF) ja teenuseosutaja kinnituskirja (PDF)) e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või SKA klienditeenindusse. Rehabilitatsiooniplaani olemasolul on soovituslik ka see lisada esitatavate dokumentide juurde, et taotluse menetlejad saaksid parema ülevaate taotleja toimetulekust. Kui rehabilitatsiooniplaan on koostatud peale 01.01.2014, siis seda lisama ei pea.

    Esitatud taotlus ja lisatud dokumendid vaadatakse läbi maksimaalselt 30 päevaga. Peale vajalike dokumentide läbivaatamist saadetakse taotlejale kirjalik vastus posti/e-posti teel ja positiivse otsuse korral tuleb see otsus teenuseosutaja poole pöördumisel kaasa võtta koos isikut tõendava dokumendiga.