Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pikaajaline kaitstud töö

töötamise teenusPikaajaline kaitstud töötamise teenus on loodud inimeste jaoks, kes ei ole oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivas töökeskkonnas ja jõukohases töötempos. Sealjuures on talle tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

 

Teenuse korraldus

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selleks spetsiaalselt loodud töökohtades teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas tööandja juures avatud tööturul.

Pikaajalise kaitstud töötamise teenust korraldab sotsiaalkindlustusamet. Teenuseosutajad leitakse riigihankega. Nende ülesanne on pakkuda klientidele töö tegemise võimalust, luues selleks vajalikud tingimused.

Kellel on õigus saada pikaajalist kaitstud töö teenust?

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • Inimene on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani).
 • Inimesel on vähemalt üks järgnevatest terviseprobleemidest:
  •   diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire;
  •   liitpuue;
  •   nägemispuue;
  •   varasem peaajutrauma või ajukahjustust tekitav haigus.
 • Inimesel on tuvastatud puuduv töövõime või ta on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel tunnistatud 80–100% ulatuses töövõimetuks.
 • Inimene on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.

 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi saada samaaegselt järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (sotsiaalkindlustusametist);
 • lühiajalist kaitstud töö teenust (töötukassast).

Pikaajalist kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevusena  „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

EL Sotsiaalfondi logo

Teenuse lühikirjeldus

2021. aastal osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 21 asutust üle Eesti kõigis maakondades, v.a. Hiiumaal. Klientidel on teenuse raames võimalik töötada vähemalt 29 erinevas asukohas.

Teenusepakkujate asukohad, kontaktid, nimekiri pakutavatest töödest leiab siit (21.14 KB, XLSX).

kaitstud töö

 

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

 • Esimeses, ettevalmistavas etapis toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine, mille raames kujundatakse tööoskusi ja hinnatakse inimese töösuutlikust. Esimene etapp kestab neli kuni kuus kuud ja selle perioodi ajal selgub, kas inimene on võimeline jätkama teenuse teises etapis. Esimese etapi ajal makstakse teenuse saajale stipendiumi (3,84 eurot päev) ning sõidutoetust (0,1 eurot km).
 • Teise etapi eesmärk on tööoskuste säilitamine ning  jõukohane töötamine kaitstud tingimustes. Teine etapp jaguneb põhiperioodiks ja jätkuperioodiks. Teise etapi raames töötab klient kaitstud tingimustes juhendamise toel teenusepakkuja juures vähemalt 40 tundi kuus ja teenusepakkujal on kliendiga sõlmitud töö tegemiseks töösuhet reguleeriv leping, mis vastab tehtava töö iseloomule.
Teise etapi põhiperioodi eesmärk on kujundada kliendil kolme aasta vältel töö tegemise käigus tööharjumus,  arendada tööoskusi ja leida sobilik töö avatud tööturul. Rõhk on tööoskuste intensiivsel arendamisel ning avatud tööturul väljundi leidmisel.
 
Kui kolme aasta jooksul ei leita avatud tööturul sobivat väljundit, võib inimene soovi ja sobivuse korral jätkata teenuse jätkuperioodis teenusepakkuja juures töötamist.

 

 • Kolmandas etapis asub inimene tööle avatud tööturul. Teenuseosutaja nõustab ja toetab kaitstud töökohast avatud tööturule siirdumisel nii klienti kui ka tema tööandjat ja kolleege vastavalt vajadusele kuni 12 kuud.
 

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töötamise teenusele saamiseks tuleb inimesel või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab siit (43.35 KB, DOCX).

Taotlust saab esitada:

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse projektipõhiselt.

Lisainfo:

Helle Villem, sotsiaalkindlustusamet projektijuht
Helle.Villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5300 1509

Kerli Kaljur, sotsiaalkindlustusameti koordinaator
Kerli.Kaljur@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5356 8170
 
Katrin Tiideberg, sotsiaalkindlustusameti koordinaator
Katrin.Tiideberg@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5382 8841 
 

Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2022 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 2022.aastal.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturule. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peatrauma või ajukahjustust tekitava haiguse.

Hange on avaldatud riigihangete registris ning pakkumuste esitamise tähtaeg on  17.01.2022 kell 11.00. Hanke dokumendid on üleval Riigihangete registris, hanke viitenumber on 239710.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva ZOOMis, mis toimub 29.12.2021 kell 14.00.

Osalemiseks palume registreerida.

 

Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), toetuse andmise tingimused (TAT) „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“.

Lisainfo: Helle Villem, projektijuht

Helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 5300 1509