Sa oled siin

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses

Projekti tutvustus

 

Pilootprojekti eesmärk on katsetada sotsiaalkindlustusameti (SKA) ja kohalike omavalitsuste (KOV) koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärgiks katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.

Projektis piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • isik on 16- aastane kuni vanaduspensioni ealine;
  • isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    •   isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust),
    •   isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    •   isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

 

Oktoober 2019 – detsember 2021 katsetatakse teenusmudeli rakendamist teist korda ning piloteerimine on kavandatud kaheetapilisena.

I etapp on teenusmudeli piloteerimise ettevalmistav etapp, mis kestab 4 kuud.

Piloteerimise I etapi eesmärk on anda KOVle võimalus keskenduda oma piirkonnas teenusmudeli piloteerimiseks vajalike partnerite leidmisele ja koostöösuhete loomisele.
SKA poolt toimub piloteerimise raamistiku tutvustamine ja täpsustamine, sh lepingupartnerite koolitamine ja juhendamine teenusmudeli toimimise, osapoolte tegevuste ja vastutuse osas, samuti projektis kasutatavate hindamisvahendite osas.

I etapi tulemus: KOVis on koostöösuhted loodud abivajajate vajadustele vastavate kõikide teenuskomponentide osutajatega, konkursi taotluses prognoositud teenusekohtadest on vähemalt 90% täidetud.

II etapp algab piloteerimisperioodi viiendast kuust ja kestab projekti lõpuni. Piloteerimise II etapi eesmärk on teenusmudeli jooksev rakendamine KOVis, jooksvate probleemide lahendamine, regulaarne tagasiside andmine teenusmudeli toimivuse kohta. SKA kogub KOVidelt ja teistelt projektis osalevatelt partneritelt regulaarselt tagasisidet ja analüüsib kasutajate kogemust uutel põhimõtetel rakendatud teenusesüsteemi korralduse kohta, toimub kogemuste vahetamine.

II etapi tulemus: KOVis saavad teenusmudeli raames teenust taotluses kokkulepitud arv inimesi. Olemas on kõigi teenuskomponentide osutajad. Koostöö ja tagasiside andmine SKAle toimib.

Projekti kohta loe täpsemalt siit (804.28 KB, PDF)

Piloteerimise vältel osutatakse teenuseid kuni 700 tööealisele psüühilise erivajadusega inimesele. Projekti kogumaht on kuni 7,4 miljonit eurot.

2019 aastal välja kuulutatud kolme konkursivooru tulemusel on projektiga liitunud 20 kohalikku omavalitsust, kes erihoolekande täiendatud teenusmudelit katsetavad.

Projekti rahastatakse ESF vahenditest: TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ alategevus ,,Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine’’.

 

Teenusemudeli katsetamises osalevad kohalikud omavalitsused

Kohalik omavalitsus

Piirkond

Kohtade arv

Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald Lääne- Eesti 30
Jõelähtme vald Põhja-Eesti 20
Kohila vald Põhja-Eesti 25
Kohtla-Järve linn Ida-Eesti 40
Kose vald Põhja-Eesti 10
Lüganuse vald Ida-Eesti 10
Tallinna linn Põhja-Eesti 130
Antsla vald Lõuna-Eesti 10
Jõhvi vald Ida-Eesti 10
Pärnu linn Lääne-Eesti 50
Põhja-Pärnumaa vald Lääne-Eesti 8
Rapla vald Põhja-Eesti 50
Mustvee vald Lõuna-Eesti 30
Raasiku vald Põhja-Eesti 5
Tapa vald Ida-Eesti 10
Tartu linn Lõuna-Eesti 50
Tori vald Lääne-Eesti 30
Türi vald Põhja- Eesti 30
Väike-Maarja vald Ida-Eesti 10
 
 

Inimese abistamise etapid teenusmudelis

 

Korraldus projektis

skeem rollijaotuste kohta

 

Lisainfo

Kontaktandmed

Sotsiaalkindlustusameti kontaktid pilootprojektis

 

Nimi

 

E-mail

Telefon

Üldine e-post   teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee  
 Kärt Saarsen  projektijuht kart.saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee   5334 0328
Pille Soonmann koordinaator Pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee 5385 4488
Jana Laanemets koordinaator jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee  5309 4241

 

Kohalikud omavalitsused

 

KOV

Juhtumikorraldaja

e-mail

Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald
Krista Levina
Maarika Maripuu
Krista.levina@haapsalulv.ee Maarika.Maripuu@laanenigula.ee
Jõelähtme vald  Anne Jegorova anne.jegorova@joelahtme.ee
Kohila vald Triin Voodla Triin.voodla@kohila.ee
Kohtla-Järve linn
Larissa Meister
Kaire Põlgaste
loorameister@gmail.com
kaire.polgaste@kjlv.ee
Kose vald Merike Pihla merike@kose.ee
Lüganuse vald Anne Rembel Anne.rembel@lyganuse.ee
Tallinna linn Cristin Kelder  Cristin.Kelder@tallinnlv.ee
Antsla vald Malle Kodu malle@antsla.ee
Jõhvi vald Marina Kalašnikova marina.kalasnikova@johvi.ee
Pärnu linn Liisa Saks    liisa.saks@parnu.ee
Põhja-Pärnumaa vald Anneli Kaljur anneli.kaljur@pparnumaa.ee
Rapla vald Katrin Nugis   katrin.nugis@rapla.ee
Tori vald Eda Mirk Eda.Mirk@torivald.ee
Türi vald Ingrid Hiis Ingrid.Hiis@tyri.ee
Raasiku vald Juta Asuja Juta.Asuja@raasiku.ee
Mustvee vald Tiina Tuur Tiina.Tuur@mustvee.ee
Tartu Linn Eda Runthal Eda.Runthal@raad.tartu.ee
Väike-Maarja vald Kersti Sepp Kersti.Sepp@v-maarja.ee
Tapa vald Monika Martin Monika.Martin@tapa.ee

Projekti üritused ja infomaterjalid

10.12.2020 – V kogemusseminar

V kogemusseminar (3.23 MB, PDF)

ISTE projekti kogemused (1.53 MB, PDF)

11.11.2020 - projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, III voor

Projekti tutvustus ja tänane olukord (3.19 MB, PDF)

I etapi korraldus ja aruandlus (258.8 KB, PDF)

Hindamisvahendi kasutamine (1.38 MB, PDF)

10.09.2020 - IV kogemusseminar

Ülevaade projektist ja III konkursivoorust (671.47 KB, PDF)

10.06.2020 – III kogemusseminar 

Kogemusnõustamine (753.34 KB, PDF)

ISTE projekti ülevaade (234.09 KB, PDF)

Toetusvajaduse hindamisvahendi kasutamine (584.36 KB, PDF)

Vastutuse jagunemine ja nõuded teenust osutavatele isikutele (99.94 KB, PDF)

Ülevaade toetusvajaduse muutustest ja tegevusplaanidest (853.11 KB, PDF)

10.03.2020 – II kogemusseminar

Tutvustus (996.34 KB, PDF)

Erihoolekandeteenuse disaini protsess - teenuskomponendid (1.13 MB, PDF)

19.02.2020 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar, II voor

Teenusmudeli tutvustus (820.39 KB, PDF)

Hindamisvahendi kasutamise koolitus (637.5 KB, PDF)

STARi tehniline juhend (230.4 KB, PDF)

STAR abivajaduse hindamise valdkonnad (630.21 KB, PDF)

07.01.2020 – Infopäev Viljandis konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks, II voor

Konkursil osalemine (416.43 KB, PDF)

Erihoolekande teenusmudel (508.42 KB, PDF)

05.12.19 – I kogemusseminar

Kogemusseminar I (1.07 MB, PDF)

13.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus III

Hindamisvahendi kasutamine (633.39 KB, PDF)

Abivajaduse hindamise valdkonnad, toetusvajaduse hindamise eluvaldkonnad (585.63 KB, PDF)

04.11.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus II

31.10.19 – Toetusvajaduse hindamise instrumendi kasutamise koolitus I

09.10.19 – projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ avaseminar

Teenusmudel (1.12 MB, PDF)

Toetusvajaduse hindamine (701.08 KB, PDF)

04.09.19 – Infopäev Tallinnas konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (389.61 KB, PDF) 

27.08.19 – Infopäev Tartus konkursi tingimuste ja projekti tutvustamiseks (416.81 KB, PDF) 

Eellugu 

Eestis on 2016. aastast alates tegeldud uudse erihoolekande teenusmudeli väljaarendamisega, et kujundada erihoolekandeteenused ümber psüühilise erivajadusega inimese ja tema lähedaste vajadustest lähtuvalt ning muuta teenuste korraldus senisest paindlikumaks.

2016-2017 viis Sotsiaalministeerium koostöös disainibürooga Trinidad Wiseman OÜ läbi teenusedisaini protsessi, mille tulemusel töötati välja uus abi osutamise mudel psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele. Väljatöötatud mudelis on praegused Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele.

Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning Trinidad Wiseman OÜ poolt teostatud esialgne erihoolekandeteenuste ja teenussüsteemi disainitöö lõpparuanne on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel.

2017 – 2018 aastal katsetati uut väljatöötatud abi osutamise süsteemi kaheksa omavalitsuse poolt 43 abi vajava inimese toetamisel (vt 2017-2018 projekti lõpparuannet paremas veerus). Projekti tulemuste hindamiseks viisid teenusedisainerid sügisel 2018 läbi teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi (vt teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüsi lõpparuannet paremas veerus).  Sellele tuginedes on isikukeskset erihoolekande teenusmudelit edasi arendatud ja 2019. aastal käivitatud uus pilootprojekt, et analüüsida põhjalikumalt uudse mudeli sobivust omavalitsustes.

Isikukeskse teenusmudeli lõpparuanne 2017-2018 (1.79 MB, PDF)

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüs (1.42 MB, PDF)