Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Erihoolekandeteenuse osutajale

Alustavale teenuseosutajale

Tegevusjuhendajate haridusnõuded

Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 86 lg 1 kohaselt peab tegevusjuhendajal olema vähemalt keskharidus ja läbinud 260-tunnise baaskoolitusekoolituse või omama vastava eriala. SHS § 86 lg-tes 4, 5 ja 6 nimetatud teenuste osutamisel on vajalik lisaks 60-tunnine või 40-tunnine täiendkoolitus.

Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, peab lisaks SHS § 86 lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõuete täitmisele olema läbinud kava kohase täienduskoolituse tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega haridusnõuded teenust vahetult osutavale isikule 60 tunni mahus (SHS § 86 lg 5).

Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikule, peab lisaks SHS § 86 lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõuete täitmisele olema läbinud kava kohase 40-tunnise täienduskoolituse tööks sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuga või omama kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutset (SHS § 86 lg 6).

 

Erihoolekandeteenuse osutamisega alustamiseks vajalikud tegevused

Erihoolekandeteenust saab osutada füüsilisest isikust ettevõtja,  juriidiline isik või kohaliku omavalitsuse üksus, kellele on sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud tegevusluba  erihoolekandeteenuse osutamiseks. Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada järgmisi erihoolekandeteenuseid:

 1. igapäevaelu toetamise teenus
 2. töötamise toetamise teenus
 3. toetatud elamise teenus
 4. kogukonnas elamise teenus
 5. ööpäevaringne erihooldusteenus sh ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikutele, ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega isikutele ja kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutatud isikutele.

NB! Iga erihoolekandeteenuse tegevusloa taotlemiseks tuleb esitada eraldi taotlus ja tasuda eraldi riigilõiv.

Erihoolekandeteenuse osutamiseks ei pea teenuseosutajal olema sõlmitud lepingut sotsiaalkindlustusametiga, kuid peab olema tegevusluba.  Sotsiaalkindlustusametiga lepingu sõlminud teenuseosutajale (vt. p2) tasutakse teenusega seotud kulude eest riigieelarvest sotsiaalkindlustusameti kaudu. Peale tegevusloa saamist on võimalus esitada sotsiaalkindlustusametile taotlus teenuseosutamise lepingu sõlmimiseks.  Kui teenuseosutajal ei ole sõlmitud lepingut sotsiaalkindlustusametiga, tuleb täies mahus teenusega seotud kulude eest tasuda teenust vajaval  inimesel endal, tema lähedastel  või saab inimest abistada nt kohaliku omavalitsuse üksus.

1.Tegevusloa taotlemine

Erihoolekandeteenuste osutamisega alustamiseks vajaliku tegevusloa saamiseks tuleb teil sotsiaalkindlustusametile esitada taotlus, mida on võimalik teha

Juhul, kui teil puudub võimalus esitada tegevusloa taotlust elektroonselt MTR kaudu, võib tegevusloa taotlust esitada

 • digiallkirjastatult e-posti aadressil: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 
 • posti teel Sotsiaalkindlustusameti aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • notari kaudu

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 1. teil ei tohi olla karistatust tahtlikult toime pandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenusesaaja elu, tervise või vara
 2. teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti
 3. teil ei ole maksuvõlga, sh seda pole ajatatud
 4. olete tasunud riigilõivu (enne taotluse esitamist)
 5. teenust vahetult osutavad isikud peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud hariduse nõuetele
 6. teil on olemas tegevusjuhendajate tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta
 7. teil peab olema terviseameti tõend teenuse osutamise ruumide tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta (v.a juhul kui igapäevaelu toetamise teenust või toetatud elamise teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel)
 8. teil peab olema päästeameti tõend teenuse osutamise ruumide vastavuse kohta tuleohutusnõuetele (v.a juhul kui teenust osutatakse teenust saava isiku eluruumides või töötamise toetamise teenuse osutamisel). Päästeameti tõend on vajalik esitada juhul, kui tegevusloa menetlejal ei ole võimalik tuleohutusnõuetele vastavust kontrollida muul viisil (ehitisregister, kasutusotstarve, kasutusluba jne).
 9. tegevusjuhendaja haridust või kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide ärakirjad, kui need ei ole kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi. Välisriigis omandatud eriala puhul esitada hinnang hariduse vastavuse kohta riiklikult tunnustatud kõrgharidusele (ENIC/NARIC tõend)
 10. esmase tegevusloa taotlemise korral tuleb teil esitada tegevusjuhendajate kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuseosutaja juurde tööle asumiseks;
 11. taotluse allkirjastanud isiku esindusõigust tõendava dokumendi ärakiri (v.a juhul, kui isiku esindusõigus kajastub äriregistri registrikaardil).

Punktides 7. kuni 11. kohta kirjeldatud asjaolude kohta peavad olema olemas kirjalikud tõendid, mis salvestatakse tegevusloa taotlusele ja esitatakse sotsiaalkindlustusametile koos tegevusloa taotlusega.

Tegevusloa taotlus lahendatakse 30 päeva jooksul   arvates viimasest nõutud dokumendi esitamisest. Kui jätate osa tegevusloa taotluses esitamisele kuuluvaid andmeid esitamata, teavitab sotsiaalkindlustusamet teid sellest hiljemalt nimetatud puuduse tuvastamise päevale järgneval tööpäeval. Nõutud andmete korduval esitamata jätmise korral võib Sotsiaalkindlustusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

Andmete majandustegevuse registrisse kandmise kohta saadab registripidaja teie e-posti aadressile automaatvastuse, mis sisaldab viidet registrisse kantud andmetele ja kui vastuse aluseks on haldusakt, siis ka viidet haldusaktile ning selle vaidlustamise võimalustele.

Sotsiaalkindlustusamet  väljastab tegevusloa ainult elektroonselt MTR  keskkonnas, paberkandjal tegevusluba ei väljastata.

Välisriigi ettevõtja peab Eestis tegutsemisel järgima samu nõudeid mis siseriiklik ettevõtja. Info tegutsemiseks teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides on leitav vastava riigi ühtsest kontaktpunktist EUGO.

Alates 01.07.2014 kehtib juba väljastatud tegevusluba tähtajatult, kui ettevõtja ei soovi  ise selle  kehtivuse piirangut. Tegevusloa väljastab ja riiklikku järelevalvet erihoolekandeteenuste osutamise üle teeb sotsiaalkindlustusamet. Oluline on teada, et erihoolekandeteenuse osutamise tegevusloa ajutine peatamine ei ole lubatud.

Tegevusloa taotlemisel on teile abiks sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talituse järelevalve nõunik Tiiu Pärnmäe tel 620 8346, e-post tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee

Majandustegevuse registri toimingute kohta saab täpsemat infot küsida majandustegevuse registri  infotelefonilt 668 7080 või kirjutades e-post: register@mkm.ee

2.Teenuseosutamise lepingu sõlmimine sotsiaalkindlustusametiga

Sotsiaalkindlustusamet avaldab oma  kodulehel teate uute teenuse osutamise lepingute sõlmimise kavatsuse kohta peale iga-aastase riigieelarve seaduse väljakuulutamist.  Tavapäraselt toimub teate avaldamine peale riigieelarve vastuvõtmist riigikogu poolt.  Eelarveliste vahendite olemasolul võib sotsiaalkindlustusamet avaldada ka kalendriaasta kestel lisateateid lepingu sõlmimise kavatsuse kohta.  Lepingu sõlmimise teate avaldamise järgselt tuleb teenuseosutajal esitada kirjalik taotlus lepingu sõlmimiseks ühe kuu jooksul peale teate avaldamist.  Lepingu sõlmimise taotluse vorm avaldatakse  lepingute sõlmimise kavatsuse teate juures sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Leping sõlmitakse tegevusluba omava teenuseosutajaga kolme kuu jooksul pärast iga-aastase riigieelarve seaduse välja kuulutamist. Teenuseosutamise leping sotsiaalkindlustusametiga kohustab teenuseosutajat osutama erihoolekandeteenuseid seaduses sätestatud tingimustel ning lepingus sõlmitud kokkulepete kohaselt.

Leping sõlmitakse arvestades teenuseosutaja tegevusloal märgitud maksimaalselt teenuskohtade arvu. Tegevusloal märgitud teenuskohtade arv näitab teenuseosutaja maksimaalset võimekust, mille puhul on tal täidetud seadusest tulenevad nõuded teenuse osutamiseks.  Samas ei kohusta leping sotsiaalkindlustusametit tagama teenuseosutajale kõikide tegevusloal märgitud teenuskohtade arvu täitmist. Teenuskohtade täitmine on seotud eelarveliste vahendite eraldamisega ning inimeste valikutega, milliste teenuseosutajate juures nad soovivad erihoolekandeteenust kasutada.   

Sotsiaalkindlustusamet võib keelduda lepingu sõlmimisest ja/või pikendamisest tegevusluba omava teenuseosutajaga juhul, kui teenuseosutajale on tehtud ettekirjutusi seaduses sätestatud erihoolekandeteenuse osutamisega seotud nõuetele mittevastavuse tõttu.

Vaata lisaks

 • Sotsiaalhoolekande seadus - nõuded erihoolekandeteenuse osutajale, nõuded teenust vahetult osutavale isikule, nõuded teenusele erinevate teenuse liikide alusel jm oluline;
 • Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus - üldised nõuded tegevusloa omajale, sh kohustus teavitada tegevusloa väljastajat (sotsiaalkindlustusamet) tegevusloal olevate andmete muutumisest (tegevuskoht, kontaktandmed, tegevusjuhendajad) hiljemalt 5 tööpäeva jooksul
 • Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
 • Sotsiaalministri määrused
 

Teenuste koordinaatorite kontaktid

 

Teenuste osutamisega seotud probleemidega palun pöörduge teenuste koordinaatorite poole.

Teenuste koordinaator Kontaktandmed Tööpiirkond
Liina Juhanson Tel. 518 0249 
liina.juhanson@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tallinnas ja Harjumaal
Liis Koppel Tel. 5350 0968
Liis.Koppel@sotsiaalkindlustusamet.ee
Cärolyn-Angelika Liblik Tel: 5361 8696
carolyn.liblik@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Tartumaal, Põlvamaal,Võrumaal ja Valgamaal
Angelina Kaiva Tel. 5690 5982
angelina.kaiva@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal
Helbe Karukäpp Tel. 5346 9596
helbe.karukapp@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniasutused Jõgevamaal, Järvamaal, Raplamaal, Viljandimaal, Läänemaal, Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal
 

Erihoolekandeteenuste kirjeldused ja seotud tegevused

Teenuste kirjeldused tuginevad sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud teenuse eesmärkidele, tegevustele ja nõuetele, hõlmates ka teistes valdkonda reguleerivates õigusaktides nimetatud nõudeid. 

Loetletud on teenuse minimaalsed tegevused, et täita sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud teenuse eesmärki ja järgida erihoolekandeteenuste kvaliteedi juhises nimetatud kvaliteedi kriteeriume.

Vaata lisaks Erihoolekandeteenuste profiilid (1.09 MB, PDF)

Igapäevaelu toetamise teenus ja igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena

Teenuse eesmärk:

Inimese parima võimalikult iseseiseva toimetuleku ja arengu tagamine psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega.

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9.  Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevuste maht on vastavalt inimese vajadustele, kuid mitte vähem kui 4 tundi kuus)

 1. Inimese juhendamine:
  1. Sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  2. Aja planeerimisel
  3. Vaja aja sisustamisel
  4. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  5. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 2. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendaminel läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 3. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks
  2. Töö tegevuste harjutamiseks
  3. Tervise edendamiseks
 4. Inimese ja lähedaste nõustamine:
  1. Inimese, tema  lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 5. Tugigruppide tegutsemise toetamine - 
  1. Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine.   
  2.  Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel
 6. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. Inimese ette valmistamine iseseisvaks eluks ja teenuselt väljumiseks või teisele teenusele asumiseks 

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 1 tegevusjuhendaja 10 teenuse kasutaja kohta

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

(Kui teenust osutatakse inimese kodus, siis ruumidega seotud kohustused ei laiene teenuseosutajale)

1. Teenuse osutamise ruumid  vastavad rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitsenõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta 
2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks

Vaata igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenuse osutamise juhist siit (509.79 KB, PDF)

Igapäevaelu toetamise teenus autismispektrihäirega inimesele

Teenuse kasutajate sihtgrupp:

Autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealised, kellel esineb pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine ja kes vajavad tervisliku seisundi tõttu turvalise teenuse osutamiseks pidevat järelevalvet.

Teenuse eesmärk:

Turvalise igapäevaelu toetamise teenuse osutamine, mille käigus õpetatakse, harjutatakse ja kinnistatakse igapäevaseid toimetulekuoskusi, et tagada inimese parim võimalik toimetulek, tema oskustele ja võimetele vastavate igapäevaeluoskuste arendamine ja kinnistamine ning töösarnaste tegevuste harjutamine, rakendades ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9.  Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevuste maht on vastavalt inimese ja lähedaste vajadustele, kuid mitte vähem kui 120 tundi kuus)

 1. Inimesele pideva järelevalve tagamine: ÄK-käitumise ennetamiseks pideva järelevalve tagamine, et märgata väikesi muutusi inimese käitumises (silmavaade, asend, liigutused, häälitsused jne) ja keskkonnas (helid, valgus, lõhnad, pakutav tegevus jne).
 2. Inimese juhendamine:  Selgelt visualiseeritud info ja tegevusjuhendid.  Alternatiivkommunikatsiooni viisid juhendamiseks ja inimese eneseväljenduse toetamiseks -  esemed, PCS pildid (Picture Communikation Symbols), fotod, lihtsustatud viiped, suhtlustahvlid, kommunikaatorid. 
  1. Eneseteenindusoskuste läbi viimisel -riidesse panemine, lihtsama toidu valmistamine, toidu võtmine
  2. Enesehügieenitoimingute läbi viimisel - pesemine, WC-toimingud
  3. Sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  4. Aja planeerimisel
  5. Vaja aja sisustamisel
  6. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  7. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 3. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendaminel läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 4. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks
  2. Töö tegevuste harjutamiseks
  3. Tervise edendamiseks
 5. Inimese ja lähedaste nõustamine:
  1. Inimese, tema  lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 6. Tugigruppide tegutsemise toetamine - 
  1. Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine.   
  2. Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel
 7. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. ÄK-käitumise juhtumite lahendamine kasutades vastavaid  turvalisi ohjeldusmetoodika võtete rakendamist. 
  2. Inimese ette valmistamine iseseisvaks eluks ja teenuselt väljumiseks või teisele teenusele asumiseks 

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Toimiv koostöö ja info jagamine kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 3 tegevusjuhendajat 6 teenuse kasutaja kohta

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

1. Teenuse osutamise ruumid  vastavad rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitsenõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta 
2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks. Ruumides on info  selgelt visualiseeritud (sh orientatsioonitahvlid, Time-timer jne).

Töötamise toetamise teenus

Teenuse eesmärk:

Inimese juhendamine ja nõustamine tema toimetuleku toetamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks  tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9.  Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevuste maht on vastavalt inimese vajadustele, kuid mitte vähem kui 4 tundi kuus)

 1. Inimese motiveerimine tööle asumiseks
 2. Võimetekohase töö leidmine lähtudes inimese huvidest 
 3. Inimese juhendamine:
  1. töö otsimise ajal
  2. töö leidmisel tööandja poolt antud tööjuhiste täitmisel 
  3. töötamise käigus tekkivates suhetes
 4. Tööandja juhendamine inimese tööle rakendamisel temaga seotud võimalikest eripäradest
 5. Inimese nõustamine töötamise ajal tekkivates olukordades inimese ja töökaaslaste vahel
 6. Tööandja nõustamine tööle rakendamisel ja töötamise ajal tekkivates olukordades
 7. Inimese ettevalmistamine iseseisvalt tööle asumiseks

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 1 tegevusjuhendaja 10 teenuse kasutaja kohta

Toetatud elamise teenus

Teenuse eesmärk:

Inimese juhendamine ja nõustamine tema toimetuleku toetamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks  tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9.  Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevuste maht on vastavalt inimese vajadustele, kuid mitte vähem kui 2 tundi nädalas /8 tundi kuus)

 1. Inimese juhendamine:
  1. Igapäevaelu korraldamisel
  2. Majapidamise korraldamisel
  3. Igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel
  4. Eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste kasutamisel
  5. Elamispinna hankimisel
 2. Inimese abistamine:
  1. Ühiste elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises
  2. Elamispinna hankimisel
 3. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks - Inimese ette valmistamine iseseisvaks elamiseks

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 1 tegevusjuhendaja 10 teenuse kasutaja kohta

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

(Kui teenust osutatakse inimese kodus, siis ruumidega seotud kohustused ei laiene teenuseosutajale)

 1. Inimese käsutusse antavad eluruumid peavad   vastama ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud nõuetele.
 2. Eluruumis peab olema: 
  1. üks magamistuba ühe inimese kohta
  2. köök või kööginurk
  3. tualeti ja duši või vanni kasutamise võimalus
 3. Inimese käsutusse antavas eluruumis on tagatud elamiseks vajalik sisustus ja inventar
 4. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
 5. Vajadusel on inimese käsutusse antud ruumides kasutatud märgisüsteeme, suunaviitasid ja/või  muid juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks

Kogukonnas elamise teenus

Teenuse eesmärk:

Suurendada inimese iseseisvat toimetulekuvõimet ja arendada igapäevase elu tegevuste korraldamise oskusi  ühistes tegevustes osalemise kaudu luues inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse  koos majutuse ja toitlustamisega.

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9.  Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevusi viiake ellu igapäevaselt)

 1. Turvalise peresarnase elukeskkonna ja elukorralduse loomine
 2. Inimese juhendamine:
  1. Aja planeerimisel
  2. Vaja aja sisustamisel
  3. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  4. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
  5. Töötamise või töösarnaste tegevuse juures
 3. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendamine läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 4. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks
  2. Töö oskuste kujundamiseks
  3. Töövõimete arendamiseks
  4. Töötamise võimaldamine oma terriutooriumil
  5. Tervise edendamiseks
 5. Inimese, tema lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 6. Transpordi tagamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenustele jõudmiseks
 7. Toitlustuse tagamine
 8. Majutuse tagamine
 9. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades soetatakse  temaga koostöös vajalikud hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus
  2. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades soetatakse  temaga koostöös vajalikud käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 1 tegevusjuhendaja 10 teenuse kasutaja kohta päevasel ajal. Öisel ajal vähemalt üks tegevusjuhendaja kättesaadav kõigile teenuse kasutajatele.

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

 1. Teenuse osutamiseks vajalikud ruumid  ja maa-ala peavad vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitse ja ruumidele kehtestatud nõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta, kui teenust osutatakse rohkem kui kümnele inimesele ühes teenuse osutamise kohas
 2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
 3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks
 4. Teenuse kasutajate käsutuses on vähemalt järgnevad ruumid:
  1. magamistuba, mille põrandapindala on vähemalt 8 ruutmeetrit, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 6 ruutmeetrit põrandapindala;
  2. elutuba või muu ruum vaba aja veetmiseks, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapindala;
  3. köök või kööginurk, mille põrandapindala on piisavalt suur lähtuvalt erihoolekandeteenust saavate isikute vajadustest;
  4. valamuga tualettruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta
  5. duši või vanniga pesemisruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta. 
  6. vajadustele vastav ruum, eraldatud koht või kapp üleriiete hoidmiseks
 5. Teenuse osutamise kõikides ruumides on tagatud teenuse kasutajate vajadustele vastav vajalik sisustus ja inventar
 6. Tagatud on võimalus pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks
 7. Vajaduse korral on tagatud teenuse kasutajate toitlustamiseks eraldi ruum.

Ööpäevaringne erihooldusteenus ja ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega isikule

Teenuse eesmärk:

Suurendada inimese iseseisvat toimetulekuvõimet ja arendada igapäevase elu tegevuste korraldamise oskusi  ühistes tegevustes osalemise kaudu luues inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase elukorralduse  koos majutuse ja toitlustamisega.

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega.
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Teenuse planeerimisel ja osutamisel arvestatakse inimese tegelike, individuaalsete vajadustega.
 8. Teenuse osutamisel arvestatakse inimese tugevusi, eesmärke ja võimalusi.
 9. Teenuse osutamiseks valitakse inimese vajadustest lähtuvad ajakohased meetodid.
 10. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 11. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 12. Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas.
 13. Peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta. 
 14. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le.
 15. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus.
 16. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju.
 17. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang.
 18. Inimest aidatakse sobiva teenuse leidmisel ja valikute tegemisel.
 19. Tehakse koostööd inimese toimetulekuga seotud teiste valdkondade ja teenuste vahel.
 20. Inimesele pakutakse vajalikke integreeritud teenuseid koostöös teiste teenuseosutajatega.
 21. Koostöös teiste teenuseosutajatega korraldatakse ühelt teenuselt teisele üleminek või teenuselt väljumine.
 22. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas.  
 23. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada.
Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevusi viiake ellu ööpäevaringselt)

 1. Inimese juhendamine:
  1. Sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  2. Aja planeerimisel
  3. Vaja aja sisustamisel
  4. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  5. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 2. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendaminel läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 3. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks
  2. Töö tegevuste harjutamiseks
  3. Tervise edendamiseks
 4. Inimese, tema  lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 5. Tugigruppide tegutsemise toetamine - 
  1. Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine.   
  2. Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel
 6. Transpordi tagamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenustele jõudmiseks
 7. Toitlustuse tagamine
 8. Majutuse tagamine
 9. Turvalisuse ja ohutuse tagamine
 10. Hooldustoimingute tegemine
 11. Tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimine
 12. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. Toetatakse inimese iseseisvuse ja vastutusvõime arengut.
  2. Tagatud on ülevaate omamine inimese viibimiskohast 
  3. Tagatakse kontroll teenuse osutamise ruumidesse sisenemise ja väljumise kohta
  4. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus
  5. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse   vajalikud käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.
  6. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse  vajalikud inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.
 13. Tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13.Vastavalt teenuse kasutajate sihtgrupile on tagatud personal järgnevalt: 

 1. ÖE teenus: tegevusjuhendajad - öisel ajal 30 inimese kohta  vähemalt 1 tegevusjuhendaja, päevasel ajal vastavalt inimeste  vajadustele lisaks vähemalt üks tegevusjuhendaja;  iseseisva õendusabi kättesaadavus 40 teenust saava täisealise isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas.
 2. ÖL teenus : tegevusjuhendajad - öisel ajal 15 kliendi kohta vähemalt 1 tegevusjuhendaja, päevasel ajal vastavalt klientide vajadustele lisaks vähemalt ühks tegevusjuhendaja; iseseisva õendusabi kättesaadavus 40 teenust saava täisealise isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas.

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

 1. Teenuse osutamiseks vajalikud ruumid  ja maa-ala peavad vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitse ja ruumidele kehtestatud nõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta, kui teenust osutatakse rohkem kui kümnele inimesele ühes teenuse osutamise kohas
 2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
 3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks
 4. Teenuse kasutajate käsutuses on vähemalt järgnevad ruumid:
  1. magamistuba, mille põrandapindala on vähemalt 8 ruutmeetrit, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 6 ruutmeetrit põrandapindala;
  2. elutuba või muu ruum vaba aja veetmiseks, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapindala;
  3. köök või kööginurk, mille põrandapindala on piisavalt suur lähtuvalt erihoolekandeteenust saavate isikute vajadustest;
  4. valamuga tualettruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta
  5. duši või vanniga pesemisruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta. 
  6. vajadustele vastav ruum, eraldatud koht või kapp üleriiete hoidmiseks
 5. Teenuse osutamise kõikides ruumides on tagatud teenuse kasutajate vajadustele vastav vajalik sisustus ja inventar
 6. Tagatud on võimalus pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks
 7. Vajaduse korral on tagatud teenuse kasutajate toitlustamiseks eraldi ruum.

Ööpäevaringe erihooldusteenuse ebastabiilse remissiooniga isikutele

Teenuse eesmärk:

Inimese iseseisva toimetuleku säilitamine ja suurendamine ning turvalise elukeskkonna tagamine läbi ööpäevaringne hooldamise ja arendamise koos majutuse ja toitlustamisega

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega.
 1. Kliendilepingu sõlmimine  inimesega teenuse osutamise ajaks  ja selgitatakse inimesele ja tema lähedastele nende  õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. Koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. Kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult. 
 9. Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas.
 10. Peetakse arvestust inimesele osutatud teenuse tundide ja läbi viidud tegevuste kohta. 
 11. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le.
 12. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus.
 13. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju.
 14. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang.
 15. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas.  
 16. Nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada.
 17. Koostatakse  kirjalikult põhjendatud otsus inimese  eraldamise vajaduse ilmnemisel
 18. Koostatakse kirjalik protokoll inimese suhtes eraldamise kasutamise kohta vastavalt SHS-i § 107 lg 8
 19. Koostatakse rahutute ja vägivaldsete teenuse kasutajate probleemse käitumise juhtimise ja eraldamise juhend.

Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

(Tegevusi viiake ellu ööpäevaringselt)

 1. Inimese juhendamine:
  1. Sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  2. Aja planeerimisel
  3. Vaja aja sisustamisel
  4. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  5. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 2. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendaminel läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 3. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks
  2. Töö tegevuste harjutamiseks
  3. Tervise edendamiseks
 4. Inimese, tema  lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 5. Tugigruppide tegutsemise toetamine - 
  1. Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine.   
  2. Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel
 6. Transpordi tagamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenustele jõudmiseks
 7. Toitlustuse tagamine
 8. Majutuse tagamine
 9. Turvalisuse ja ohutuse tagamine
 10. Hooldustoimingute tegemine
 11. Tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimine
 12. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. Tagatud on ülevaate omamine inimese viibimiskohast 
  2. Tagatakse kontroll teenuse osutamise ruumidesse sisenemise ja väljumise kohta
  3. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus
  4. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse   vajalikud käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.
  5. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse  vajalikud inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.
 13. Tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13.Vastavalt teenuse kasutajate sihtgrupile on tagatud personal järgnevalt: 

 1. tegevusjuhendajad - öisel ajal 15 kliendi kohta  vähemalt 1 tegevusjuhendaja, päevasel ajal vastavalt inimeste  vajadustele lisaks vähemalt üks tegevusjuhendaja; 
 2. iseseisva õendusabi kättesaadavus 30 teenust saava täisealise isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas.

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

 1. Teenuse osutamiseks vajalikud ruumid  ja maa-ala peavad vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitse ja ruumidele kehtestatud nõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta, kui teenust osutatakse rohkem kui kümnele inimesele ühes teenuse osutamise kohas
 2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
 3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks
 4. Teenuse kasutajate käsutuses on vähemalt järgnevad ruumid:
  1. magamistuba, mille põrandapindala on vähemalt 8 ruutmeetrit, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 6 ruutmeetrit põrandapindala;
  2. elutuba või muu ruum vaba aja veetmiseks, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapindala;
  3. köök või kööginurk, mille põrandapindala on piisavalt suur lähtuvalt erihoolekandeteenust saavate isikute vajadustest;
  4. valamuga tualettruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta
  5. duši või vanniga pesemisruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta. 
  6. vajadustele vastav ruum, eraldatud koht või kapp üleriiete hoidmiseks
 5. Teenuse osutamise kõikides ruumides on tagatud teenuse kasutajate vajadustele vastav vajalik sisustus ja inventar
 6. Tagatud on võimalus pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks
 7. Vajaduse korral on tagatud teenuse kasutajate toitlustamiseks eraldi ruum.
 8. Tagatud on privaatse eraldusruumi olemasolu, mis vastab järgmistele tingimustele:
  1. Ruum on turvaline, ohutu, valgustatud, nõuetekohase temperatuuri ja sobiva sisustusega, mis ei võimalda tekitada vigastusi teenust saavale isikule
  2. Põrandapindala vähemalt 8 ruutmeetrit
  3. Seina või põranda külge kinnitatud voodi või muu põrandast kõrgemal asuv magamisase.
  4. Kättesaadav peab olema nõuetekohane joogivesi.

Ööpäevaringe erihooldusteenus autismispektrihäirega inimesele

Teenuse kasutajate sihtgrupp:

Autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealised, kellel esineb pidev ja intensiivne äärmuslikult kahjustav käitumine ja kes vajavad tervisliku seisundi tõttu turvalise teenuse osutamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega.

Teenuse eesmärk:

Inimese iseseisva toimetulekuoskuste  säilitamine ja arendamine ning töösarnaste tegevuste harjutamine,  tagades ööpäevaringselt  turvalise elukeskkonna (pideva järelevalve ja juhendamise)  rakendades ÄK-käitumise esinemise sagedust ja intensiivsust vähendavaid kaasaegseid käitumisjuhendamise võtteid.

Teenuse eesmärgiks on suurema turvalisuse tagamine, millest tuleneb vajadus pidevaks järelevalveks ja juhendamiseks. Seda tagatakse kindla metoodiliste tegevuste järgimise, ruumide erisuse ja personali arvuga.

Peale haridussüsteemist väljumist on tagatud võimalus  kasutada erivajadustele vastavat turvalises keskkonnas ööpäevaringselt osutatavat teenust  ning hoolduskoormusega lähedastel on võimalus   tööhõives osalemiseks.

Tegevused teenusele suunatud inimesega

Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused - viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega.

1.  Inimesele ja tema lähedastele tutvustatakse ja selgitatakse teenusega seotud võimalusi, nende  õigusi ning kohustusi sellega  seoses
2. Kliendilepingu sõlmimine  inimese/eestkostjaga teenuse osutamise ajaks
3. Hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes arenguvaldkonnas (praktilised ja akadeemilised oskused, info mõistmine, eneseväljendus, sotsiaalsed oskused, emotsionaalne areng, minaareng), tulemused vormistatakse kirjalikult arenguprofiilina. Lisaks kaardistatakse inimese aistingulised eripärad.
Arenguvaldkondade hindamine on spetsiifilisem, kui lihtsalt vajaduste hindamine ja kaasatakse TO-st personalist väljaspool olevaid käitumiseksperte. Profiili koostamisel andmete kogumiseks:  kodu külastamine, eelmise kooli külastamine, perega kohtumine, kliendiga kohtumine, psühhiaatri soovituste ja hinnangute läbi töötamine jne.  Vastavalt teenuseosutaja poolt kasutatavast sihtgrupi vajadustele vastavast metoodilisest lähenemisest kasutatakse  konkreetse metoodika  hindamisvaldkondi.
4. Koostatakse inimese kohta arenguprofiil ja aistinguliste eripärade kirjeldus (p 3. ja 4. tegevused  toimuvad enne inimese füüsiliselt teenuskohale saabumist). 
Enne inimese füüsiliselt teenusele asumist osalevad isiku arenguprofiili ja aistinguliste eripärade kirjelduse koostamisel  kõik teenuseosutaja juures töötavad tegevusjuhendajad, vajadusel kaasatakse käitumiseksperdid.
5. Viiakse läbi inimese riskide hindamine
6. Koostatakse inimesele ohumärkide plaan
Enne inimese füüsiliselt teenusele asumist koostatakse inimese ohumärkide plaan koostöös lähedaste, varasemalt temaga töötanud spetsialistide ja sihtgrupi käitumisekspertidega.
Eesmärgiks on tagada teadmine personalile konkreetse autismispektri häirega noore eripärade kohta (söömise eripära, toimetulek WC-s, sobivad juhendamisvõtted jms.) ja võimalikud ohumärgid käitumises, mis viitavad ÄKK-i vallandumisele. 7. Koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
8. 1. aasta jooksul uuendatakse tegevusplaani ja ohumärkide plaani vähemalt kord kuus. 
9. Peale 1 a. teenuseosutamist koostatakse vähemalt kord kvartalis   hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta.
Esimese aasta jooksul uuendatakse inimese  tegevusplaani ja ohumärkide plaani vähemalt kord kuus. Selleks annab sisendi igapäevane  pidev jälgimine, märkmete tegemine, tegevusjuhendajate regulaarne infovahetus, igapäevaselt täidetud  kliendipäevik. Korra aastas mõõdetakse ÄK käitumise esinemissagedust, intensiivsust ja kahju ulatust. Tulemuste võrdlus annab teavet sekkumiste tõhususest. Aasta möödudes koostatakse inimesele uus arenguprofiil, muutused arengulistes vanustes näitavad samuti sekkumise tõhusust.
10. Hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja muutusi käitumises ning tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult.
Igapäevaselt toimub enne tööpäeva lõppu töötajatega kokkuvõtte möödunud päevast -  jagatakse tähelepanekuid: milliseid märke klientide juures silmas pidada, millised võtted kõige paremini toimivad, kuidas parandada omavahelist koostööd. Igapäevaselt täidetakse kliendipäevikut, kuhu pannakse kirja kõik  inimese konkreetse päeva pideva järelevave käigus täheldatud oluline  info. Tegevusjuhendajate vahel toimub regulaarne infovahetus.
 11. Hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani ja ohumärkide plaani. Iga-aastaselt koostatakse uus arenguprofiil, mille tulemusi võrreldakse eelmise arenguprofiiliga.  
12. Koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
13. Registreeritakse kõik ÄK-käitumise juhtumid vastaval dokumendi vormil.
Võimaldab ÄK-käitumise  olukorras noorte ja personali käitumise analüüsi. Võimaldab edaspidi ennetada ja vältida sarnaste juhtumite tekkimist.  Analüüside tulemuste põhjal täiendatakse noorte ohumärkide plaane, vajadusel korrigeeritakse keskkonda, tegevuste ettevalmistamist ja noorte juhendamist ning meeskonnatööd.
14. Teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
15. Hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemust ja mõju
16. Koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
17. Viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas  
18. Nõustatakse inimest/lähedasi vastavalt nende eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekule ja arengule kaasa.


Teenuse sisulised tegevused, mis viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele

Kõiki teenuse tegevusi tuleb läbi viia kindla struktureeritud päevaplaani alusel järgides kindlat tegevuste rutiini. Õpetatakse, harjutatakse ja kinnistatakse igapäevaseid toimetulekuoskusi kindlate rutiinsete reeglite abil, et tagada inimese  võimetele vastavate igapäevaeluoskuste arendamine ja kinnistamine.
(Tegevusi viiake ellu ööpäevaringselt)

 1. Inimesele kõikides tegevustes pideva järelevalve tagamine. ÄK-käitumise ennetamiseks pideva järelevalve tagamine, et märgata väikesi muutusi inimese käitumises (silmavaade, asend, liigutused, häälitsused jne) ja keskkonnas (helid, valgus, lõhnad, pakutav tegevus jne).
 2. Inimese juhendamine. Vajalikud selgelt visualiseeritud info ja tegevusjuhendid.  Alternatiivkommunikatsiooni viisid juhendamiseks ja inimese eneseväljenduse toetamiseks -  esemed, piktogrammid, PCS pildid (Picture Communikation Symbols), fotod, lihtsustatud viiped, suhtlustahvlid, kommunikaatorid.
  1. Sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  2. Aja planeerimisel
  3. Vaja aja sisustamisel
  4. Tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  5. Hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 3. Inimese oskuste kujundamine:
  1. Isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendaminel läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. Tööoskuste kujundamine
  3. Töö tegemise harjutamise võimaldamine
 4. Inimesele tegevuste pakkumine: 
  1. Vaba aja sisustamiseks. Vaba aja tegevuste leidmine ja läbi viimine. Puhkepäevade tegevused ja päevastruktuur peab erinema tööpäevade omast.
  2. Töö tegevuste harjutamiseks. Töötegevuste harjutamine peab olema soovitavalt eraldi majas või vähemalt maja teises tiivas, et oleks võimalik minna eluosast välja nö "tööle" - riietuda ja minna kodust välja ja liikuda teise kohta. Töötegevused peavad toimuma igal tööpäeval ja on muutumatu osa päevastruktuurist.
  3. Tervise edendamiseks
 5. Inimese, tema  lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest
 6. Tugigruppide tegutsemise toetamine - 
  1. Teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine.   
  2. Teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemise
 7. ÄK-käitumise olukorra lahendamine. ÄK-käitumise juhtumite lahendamine kasutades vastavaid  turvalisi piiramismetoodika võtteid. 
 8. Transpordi tagamine tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenustele jõudmiseks
 9. Toitlustuse tagamine
 10. Majutuse tagamine. Igal inimesel peab olema oma magamistuba.
 11. Turvalisuse ja ohutuse tagamine. Saavutatakse piisava personali ja teenuse kasutaja suhtega, mis võimaldab pidevat järelevalvet
 12. Hooldustoimingute tegemine
 13. Tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimine
 14. Muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks
  1. Tagatud on ülevaate omamine inimese viibimiskohast 
  2. Tagatakse kontroll teenuse osutamise ruumidesse sisenemise ja väljumise kohta
  3. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus
  4. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse   vajalikud käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud.
  5. Inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või toetatakse inimest ja koostöös temaga soetatakse  vajalikud inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid.
 15. Tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus
 16. Inimese ette valmistamine iseseisvaks eluks ja teenuselt väljumiseks või teisele teenusele asumiseks

Tegevused, mis on seotud teenuse  info ja selle jagamisega

1. Teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
2. Koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord 
3. Koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
4. Tehakse toimiv koostöö kogukonnaga ning jagatakse infot kogukonnaga
5. Tagatakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
6. Inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas toimuvate ürituste ja olemasolevate teenuste kohta 
7. Avalikustatakse teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused 
8. Koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile

Tegevused, mis on seotud teenuseosutaja organisatsiooni ja  personaliga

1. Töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
2. Rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
3. Tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest
4. Regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
5. Korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
6. Võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
7. Välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
8. Töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
9. Tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
10. Tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus
11. Regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna sisehindamist
12. Koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava
13. Tagatud on vähemalt 3 tegevusjuhendajat 6 teenuse kasutaja kohta

Ekspertidelt soovitus: Personali suhtarv on 4-se eluüksuse korral 2 töötajat  4-le kliendile + 1 ekstratöötaja kohalolu, kes aitab vajadusel eluüksuse töötajaid. Saab täita sama aegselt teisi asutuses vajalikke töötegevusi. Tehakse 8 tunniseid vahetusi.

Enamus ajast on vaja personali toetamiseks ja nõustamiseks käitumiseksperte, nõustamiseks väiksemas mahus arsti-/psühhiaatreid. Vajalik arvestada meeskonnas käitumisekspertide ja psühhiaatrite koostööks kindlad tunnid aastas.

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused:

 1. Teenuse osutamiseks vajalikud ruumid vastavad rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitse ja ruumidele kehtestatud nõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta.Territoorium peab olema ajaga piiratud, aias peab saama teha aiatöid, kiikuda, hüpata, liugu lasta, liivakastis tegutseda, jalgrattaga sõita.
 2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne)
 3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks. Ruumides on info  selgelt visualiseeritud (sh orientatsioonitahvlid, Time-timer jne).
 4. Teenuse kasutajate käsutuses on vähemalt järgnevad eraldi ruumid teenues tegevuste jaoks:
  1. Autismispektrihäirega inimene vajab struktureeritud ruumi, et oleks võimalik üheselt eristada konkreetse tegevusega seotud ruumi. Igas ruumis vajab ta oma kindlat kohta, mis ei tohiks teenuse osutamise ajal muutuda.
  2. Tegevusruum individuaalsete töökohtadega, töökoha juures on individuaalne orientatsioonitahvel.
  3. Eraldi töötegevuste ruum. Arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapindala.
  4.  Inimese isiklik elu/magamistuba, millest ei ole võimalik minna otse välja. Magamistoa põrandapindala on vähemalt 8 ruutmeetrit,
  5. Ruum söömiseks
  6. Kõigi ühes teenuseüksuses teenust kasutavate inimestele on ühine eraldi ruum söömiseks, kuid see ei ole   elu- ega  töötegevuste ruum.
  7. Esik/garderoob riietumiseks.
  8. WC grupi peale, nt 2 WC-d 4- või 6-sele grupile. kuid mitte igale ühele eraldi.
  9. Dusširuum grupi peale, nt 2 dušši 4-le või 6-le  inimesele.
 5. Teenuse osutamise kõikides ruumides on tagatud teenuse kasutajate vajadustele vastav  sisustus ja inventar.
 6. Sagedasem asjade purunemise võimalus. Ruumid peavad olema kodused, kuid, kõik, mis läheb katki, tuleb kohe vahetada ja parandada. Pole vaja osta teenuse ruumide sisestamiseks uut mööblit, tuleb kasutada tugevaid ja taastatavaid materjale.  Klaas peab olema paksem, mis ei puruneks kergelt. Amortisatsiooni aeg võib olla kõigil asjadel  lühem.
 7. Tagatud on võimalus pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks

Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega paigutatud isikule

Teenuse mõiste seadusest

Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel, on isiku tahtest olenematu (nõusolekuta) ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, et tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline elukeskkond teenuseosutaja territooriumil (SHS § 100 lg 1).

Teenusele paigutamise kriteeriumid

Isikul esinevad kõik järgmised asjaolud:

 1. raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida;
 2. isik on endale ja/või teistele ohtlik, kui ta jäetakse paigutamata hoolekandeasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama;
 3. varasemate abimeetmete rakendamine ei ole osutunud küllaldaseks või muude abimeetmete kasutamine ei ole võimalik.

Teenuse eesmärk (tulenevalt teenusele paigutamise kriteeriumitest)

Vähendada isiku ohtlikkust endale ja/või teistele ning suurendada valmisolekut abi vastu võtta, et ta saaks naasta tavapärasesse elukeskkonda ja on vajadusel nõus kasutama teisi sotsiaalhoolekande abimeetmeid, mida osutatakse väljaspool kinnist hoolekande asutust.

Teenuse mõiste ja eesmärk eeldavad, et teenusel tagatakse lisaks tavapärastele ööpäevaringse erihooldusteenuse tegevustele lisaks:

 1. pidev järelevalve kõikide teenuse tegevuste läbi viimisel turvalisuse tagamiseks;
 2. rehabiliteerivad sekkumised läbi elu-, töö-, ja teraapiakeskkonna, mis vähendavad ohtlikkust ja tõstavad haigusteadlikkust.

Teenuse tulemuslikkus

Teenusel on saavutatud tulemus, kui tahtevastasel teenusel on isikuga saavutatud olukord, kus

 1. ohtlikkus on taandunud või oluliselt vähenenud.
 2. haigusteadlikkus on tõusnud või tekkinud.
 3. toimub raviskeemi järgimine ja tervislik seisund on tasakaalustunud.
 4. on olemas nõusolek kasutada muid sotsiaalhoolekande abimeetmeid.
 5. paranenud on inimese igapäevaeluga toimetuleku oskused.
 6. teenuseosutaja meeskond on hinnanud isiku arenguperspektiivi ja planeerinud  edasised tegevused toetudes inimese olemasolevale võimekusele ja vastutusvõimele.
 7. inimene suundub vaba tahte alusel sobivale sotsiaalteenusele.

Sel juhul asutakse muule sobivale sotsiaalteenusele ja toimub samade tegevuste jätkumine väiksema järelevalvega ning rohkem iseseisvust võimaldavas elukeskkonnas ehk uues teenuskohas ning jätkub ÖK teenuse kasutamise ajal inimeses arenenud potentsiaali rakendamine. Kohtumäärusega erihoolekandeteenuse personaliga jätkub vajadusel koostöö ka peale ÖK teenuselt lahkumist.

Kui väiksema järelevalvega ja suurema iseseisvusega elukeskkonnas avaldub taas isiku ohtlikkus endale või teistele, haigusteadlikkuse kadu, raviskeemi eiramine ning keeldumine sotsiaalhoolekande abimeetmetest, siis toimub uus kohtumäärusega teenusele (tagasi) paigutamine.

Tänases praktikas teevad kohtud  ÖK lõpetamise tingimustega ning kui inimene neid rikub, siis jõustub ÖK ja inimene liigub kiirelt tagasi  kinnisele teenusele.

Teenuse sihtgrupp

Raske psüühikahäirega inimesed, kes tervislikust seisundit tulenevalt ei suuda oma käitumisest aru saada või seda juhtida.

Sihtrühma iseloomustab

 • inimese käitumine on endale või teistele ohtlik
 • ei tunnista või ei saa aru, et tema tegevus on ohtlik
 • ei tunnista ravi vajadust, keeldub raviskeemi järgimast
 • ei tunnista või ei saa aru, et igapäevaeluga toimetulemiseks on vajalik abi teiste inimeste poolt ja/või sekkumine sotsiaalteenuste näol. 
 • keeldub kasutamast muid sotsiaalhoolekande abimeetmeid.
 • olemasolevad teised sotsiaalteenused ei taga neile vajalikku järelevalvet.

 

Kohtumäärusega teenuse sihtgrupp jaotub lähtuvalt paigutamise kriteeriumitestTeenusele paigutatud isikud ei vaja enamasti ööpäevaringset hooldamist (va dementsed eakad), vaid tegelemist põhjustega, mille tõttu inimene paigutati tahtevastaselt hoolekandeasutusse sotsiaalteenusele. Sageli on kohtumäärusega teenusele jõudvate inimeste puhul tegemist varasemate abimeetmete ebapiisavusega ja/või puuduliku raviskeemi järgimisega, mille tõttu ei ole vähenenud inimese ohtlikkus endale või teistele. Seetõttu on vajalik sellel teenusel tegeleda aktiivselt teenusele paigutatud inimeste käitumises esinevate ohtlikkuse ja tahtevastaste ilmingute vähendamise ja muutmisega, pakkudes teenusel olemise 1 aasta jooksul pädevat ravi, spetsiifilisi sekkumisi ja teraapiaid, mida ei saanud varasemalt inimese keeldumise tõttu rakendada.

Teenuse sisuline töö

SHS kohaselt on teenuse sisu tegevused sarnased tavapärasele ööpäevaringsele erihooldusele, va keskkonna, järelevalve ja eraldamisega seotud regulatsioonid.

Teiste riikide praktikad sarnase sihtgrupiga töös toovad välja, et inimese käitumist on väga raske muuta ja oluline on lisaks järelevalvele tagada läbi teenuse elu- ja töötingimuste keskkond, kus tekib valmisolek oma käitumise mõistmiseks ja sellest edasi võimalus muutusteks. Selleks on vaja teenuseosutamise käigus õpetada inimest oma raskeid emotsionaalseid reaktsiooni ära tundma ja neid mõistma ning pakkuda spetsialistidest koosneva meeskonna poolt pädevat abi ehk rehabilitatsioonitegevusi.

Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhised sätestavad  põhimõtted – isikukesksus, teenuse võimestav iseloom ja teenuse tulemuslikkus, vajaduste põhine ja terviklik lähenemine. Seega tuleb kohtumäärusega erihoolekandeteenust osutades tuvastada põhjused, mis on viinud tahte vastasele paigutamisele ja eelkõige tegeleda nende põhjustega. Kui teenuseosutaja ise oma meeskonnaga ei suuda pakkuda rehabiliteerivaid sekkumisi läbi elu-, töö-, ja teraapiakeskkonna, mis vähendavad ohtlikkust ja tõstavad haigusteadlikkust, tehakse koostööd teiste teenuste osutajate ja eestkostjatega, et saavutada  võimalikult parim teenuse tulemus.

Teenusosutaja personal töötab isikuga meeskonnatöö põhimõtetel lähtudes klienditöös tõenduspõhistest metoodikatest ja kaasates isikut otsustusprotsessidesse ja võimaldades valikuid. Teenuseosutajal on regulatsioon ja selgus, kes asutuse meeskonnas infot kogub, hoiustab ja edastab ning see on teada ka teenuse kasutajale ja tema lähedastele.

 

Teenuse tegevused (SHS regulatsioonidest ja erihoolekandeteenuste kvaliteedi juhistest)

1. Teenuse osutamise protsessi  ettevalmistavad, toetavad ning tööprotsessi ja tegevuste tulemuste dokumenteerimisega seotud tegevused (viiakse läbi kõikide teenusele suunatud inimestega)

 1. sõlmitakse inimese või seadusliku esindajaga teenuse osutamise ajaks  kliendilepingud ja selgitatakse õigusi ning kohustusi teenusega seoses
 2. hinnatakse  inimese toimetulekut ja individuaalseid vajadusi vähemalt seitsmes eluvaldkonnas ja tulemused vormistatakse kirjalikult
 3. koostatakse inimese kohta teenuse osutamise ajaks isikuprofiil
 4. viiakse läbi inimese riskide hindamine
 5. koostatakse inimesele ohumärkide plaan
 6. koostatakse hiljemalt 30 päeva jooksul teenusele saabumisest koostöös kõigi meeskonna liikmete, inimese ja tema lähedastega inimesele individuaalne eesmärgistatud tegevusplaan teenuseosutamise ajaks
 7. kord kvartalis koostatakse  hinnangud tegevusplaanis seatud eesmärkideni jõudmise kohta
 8. hinnatakse regulaarselt inimese toimetulekut ja tema muutuvaid vajadusi, tulemused vormistatakse kirjalikult.
 9. hindamise tulemustele vastavalt muudetakse ja täiendatakse individuaalset tegevusplaani vähemalt kord aastas
 10. peetakse arvestust  inimesele osutatud teenuse tundide  ja läbi viidud tegevuste kohta
 11. koostatakse igakuiselt teenuseosutamise aruanne ning sellele tuginev teenuseosutamise arve, mis esitatakse SKA-le
 12. teenuse osutamise ajal koostatud dokumendid kogutakse ja säilitatakse isikutoimikus
 13. hinnatakse ja analüüsitakse läbi viidud tegevuste tulemuste ja mõju
 14. koostatakse teenuse osutamise tulemuste kokkuvõtte  ja teenuse osutamise lõpetamise või jätkamise vajaduse  hinnang
 15. viiakse läbi teenuse osutamise  rahulolu uuringuid/küsitlusi  teenuse saajate ja seotud huvigruppide seas 
 16. nõustatakse inimest vastavalt tema eelistustele ja valikutele teistest kogukonnas olemasolevatest teenustest ja/või toetustest, mis aitavad inimese toimetulekut toetada
 17. koostatakse  kirjalikult põhjendatud otsus inimese  eraldamise vajaduse ilmnemisel
 18. koostatakse kirjalik protokoll inimese suhtes eraldamise kasutamise kohta vastavalt SHS-i 107 lg 8
 19. koostatakse rahutute ja vägivaldsete teenuse kasutajate probleemse käitumise juhtimise ja eraldamise juhend.

 

2.Teenuse sisulised tegevused (viiakse läbi vastavalt  inimese  hinnatud vajadustele)

 1. Inimese juhendamine
  1. sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel
  2. aja planeerimisel
  3. vaba aja sisustamisel
  4. tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste  (avalike teenuste) kasutamisel
  5. hariduse omandamise võimaluste leidmisel ja elluviimisel
 2. Inimese oskuste kujundamine
  1. isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine ja arendamine läbi igapäevaelu tegevuste, kaasates inimest nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse
  2. tööoskuste kujundamine
  3. töö tegemise harjutamise võimaldamine
 3. Inimesele tegevuste pakkumine

a. vaba aja sisustamiseks

b. töö tegevuste harjutamiseks

c. tervise edendamiseks

d. töötamise või töösarnaste tegevuste võimaluste loomine teenuse osutaja territooriumil

 1. Inimese ja lähedaste nõustamine

inimese, tema lähedaste ja kaaslaste nõustamine inimese käitumise ja temaga suhtlemise eripäradest

 1. Tugigruppide tegutsemise toetamine

a. teenust saavate, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikute toetavate gruppide tegutsemise juhendamine ja nõustamine

b. teenust saavate inimeste toetamine tugigruppidest osalemisel

 1. Transpordi tagamine
  1. tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenustele jõudmiseks
 2. toitlustuse tagamine
 3. majutuse tagamine
 4. turvalisuse ja ohutuse tagamine inimesele ja teistele teenusel viibijatele
 5. hooldustoimingute tegemine
 6. tervishoiuteenuse osutaja poolt määratud raviskeemi järgimine
 7. tagatakse ööpäevaringne kontroll ja ülevaade  inimese liikumise, asukoha ja tegevuste üle 
 8. tagatakse iseseisva õendusabi teenuse kättesaadavus
 9. tagatakse saatja  kui inimesel on vajalik lahkuda teenuseosutaja ruumidest või territooriumilt
 10. muud tegevused teenuse eesmärgi saavutamiseks, sh
  1. inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud hügieenitarbed, riided, voodipesu ja tagatakse nende hooldus
  2. inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud käsimüügiravimid ja meditsiinitarvikud
  3. inimese vajadusi ja tegevusvõimet arvestades tagatakse talle või soetatakse  temaga koostöös vajalikud inkontinentsitooted ning naha kaitse ja puhastamise vahendid

 

Sisulises töös kasutatakse vastavalt isiku võimekusele ja vajadusele

 • sobivaid käitumise juhendamise meetodeid (nt preemia põhised, vms)
 • alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid: (nt orientatsiooni tabel, visuaalsed päevaplaanid)
 • individuaalsetele vajadustele vastavaid võimetekohaseid päevakavasid ja sisutegevusi.

Teenusel võimaldatakse inimestel kasutada rakendustegevusi ja/või rehabilitatsiooni programme, mis pakuvad arenguvõimalust, toetavad taastumist ja loovad tingimused teenuse eesmärgi täitmiseks - saavutada isiku  ohtlikkuse maandamine, naasmine tavapärasesse elukeskkonda ja valmisolek teiste sotsiaalhoolekande abimeetmete kasutamiseks.  Rehabilitatsioonitegevused peavad olema tahte vastase teenuse loomulik igapäevane sisu.

 

Teenuse personal

Teenusel saab tegevusjuhendajaks olla isik, kes:

 1. on vähemalt keskharidusega ja ta kas on läbinud sotsiaalkaitseministri määrusega kehtestatud kava kohase koolituse või omab erialast kõrgharidust või erialast kutset (SHS § 86 lg 1) ning lisaks
 2. on läbinud sotsiaalkaitseministri määrusega kehtestatud kava kohase täienduskoolituse tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega (SHS § 86 lg 7).

Personali osaks võiksid olla tööl allpool loetletud pädevusega töötajad ehk personalil on pädevus täita erinevaid rolle (või on tihe koostöö rehabilitatsioonimeeskondadega):

Käitumiseksperdid (erialalt nt tegevusjuhendaja, vaimse tervise õde, psühholoog, tegevusterapeut) - juhendavad isikut probleemse käitumise mõistmisel, korrigeerimisel ja enesestimulatsiooniga toimetulemiseks, toetavad sensoorset interpretatsiooni - aistinguliste iseärasuste kaardistamine ja sellega arvestamine, sekkumiste planeerimine. Võimalus viia läbi konkreetselt suunatud programme.

Tegevusterapeut - hindab inimeste praktilisi oskusi ja arendamist vajavaid tegevusi, juhendab meeskonda, aitab analüüsida ja kohandada isikute individuaalsusest tulenevate vajaduste kohaselt igapäevaseid  tegevusi (nt võimetekohane ajakava, sisutegevused jm).

Loovterapeut - võimaldab probleemkäitumist vähendada ja mõista oma haigusega kaasnevaid sümptomeid läbi loovteraaapia.

Füsioterapeut -toetab isikuid kehalistes harjutustes ja juhendab meeskonda, et tagada igapäevaselt füüsisega tegelemine (vajadusel ka eriprogrammid diagnoosipõhiselt nt autistidele).

Psühholoog või psühhoterapeut  - viivad läbi individuaalseid või grupi teraapiaid (nt  sõltuvusest vabanemise programm vm).

Logopeed - juhendab kõnevõime arendamisel. Annab meeskonnale nõu alternatiivsete kommunikatsioonivahendite osas.

 

Personali suhtarv (SHS-ist tulenevad nõuded)

Vastavalt teenuse kasutajate vajadustele peab olema personal tagatud vähemalt järgnevalt:

1. Tegevusjuhendajad - öisel ajal 20 inimese kohta vähemalt 1 tegevusjuhendaja, päevasel ajal vastavalt inimeste  vajadustele lisaks vähemalt üks tegevusjuhendaja.

2. Õendusabi kättesaadavus 20 teenust saava inimese kohta vähemalt 40 tundi nädalas.

Organisatsiooni tegevused (seotud personali, töö sisu ja töökeskkonnaga)

 1.  töötatakse välja sisehindamise kord, mille tegevusi viiakse läbi regulaarselt
 2. rakendatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi
 3. tehakse koostööd  huvigruppidega ja koostööpartneritega ning informeeritakse neid regulaarselt teenuse osutamise tulemustest.
 4. regulaarselt hinnatakse oma töötajate kompetentse ja on koostatud koolitusplaan
 5. korraldatakse vajalikke täiendkoolitusi vastavalt koolitusplaanile
 6. võimaldatakse  või vajadusel korraldatakse töötajatele  supervisioonil osalemine
 7. välja on töötatud probleemide ja raskete kliendijuhtumite lahendamise kord
 8. töötatakse välja  kriisiolukorras käitumise regulatsioon
 9. tagatakse  vajadusel  töötajatele vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
 10. tagatakse  töötajatele esmaabi ja enesekaitse koolitus, võimalusel VERGE
 11. regulaarselt viiakse läbi   töökeskkonna hindamist
 12. koostatakse kirjalik töökeskkonna riskianalüüs ja selle alusel kirjalik tegevuskava

Organisatsiooni tegevused (seotud info kättesaadavusega)

 1. teenuseosutaja veebilehel avaldatakse aja- ja asjakohast infot teenuse kohta
 2. koostatakse teenuse osutamise kohta kodukord
 3. koostatakse  ettepanekute ja kaebuste esitamise ja lahendamise kord
 4. luuakse toimiv koostöö kogukonnaga ning kogukonnale jagatakse kontrollitud infot selleks volitatud isiku poolt
 5. võimalusel ja kontrollitud vajadusel luuakse inimesele kogukonnateenuste kasutamise võimalus
 6. inimesele tehakse kättesaadavaks info kogukonnas pakutavate sobivate teenuste kohta
 7. avalikustatakse kokkuvõtlikult/üldistavalt teenuse osutamise  rahulolu uuringute/küsitluste tulemused
 8. koostatakse statistilised aruandeid erihoolekandeteenuste kohta  SHS   § 11 lõike 4 alusel kehtestatud korras ja esitatakse   Sotsiaalkindlustusametile.

Teenuse osutamise ruumidega seotud tegevused ja kohustused

 1. Teenuse osutamiseks vajalikud ruumid  ja maa-ala peavad vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitse ja ruumidele kehtestatud nõuetele ja neile on väljastatud Päästeameti/ Terviseameti tõendid ruumide vastavuse kohta, kui teenust osutatakse rohkem kui kümnele inimesele ühes teenuse osutamise kohas.
 2. Hoonesse sissepääs ja ruumid on kohandatud liikumiseks ja kasutamiseks vastavalt inimese erivajadusele (vaegnägijatele trepiastmete märgistamine, kaldtee, lift, reguleeritava kõrgusega kraanikausid, invatualettruum jne).
 3. Teenuse osutamise ruumides on kasutatud suunaviitasid ja juhiseid orienteerumise lihtsustamiseks.
 4. Teenuse kasutajate käsutuses on vähemalt järgnevad ruumid
  1. magamistuba, mille põrandapindala on vähemalt 8 ruutmeetrit, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 6 ruutmeetrit põrandapindala
  2. elutuba või muu ruum vaba aja veetmiseks, arvestusega, et ühe teenust saava isiku kohta on ruumis vähemalt 2 ruutmeetrit põrandapindala
  3. köök või kööginurk, mille põrandapindala on piisavalt suur lähtuvalt erihoolekandeteenust saavate isikute vajadustest
  4. valamuga tualettruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta
  5. duši või vanniga pesemisruum kuni kümne kogukonnas elamise teenust  saava isiku kohta. 
  6. vajadustele vastav ruum, eraldatud koht või kapp üleriiete hoidmiseks.
 5. Teenuse osutamise kõikides ruumides on tagatud teenuse kasutajate vajadustele vastav vajalik sisustus ja inventar.
 6. Tagatud on võimalus pesu pesemiseks, kuivatamiseks ja triikimiseks.
 7. Vajaduse korral on tagatud teenuse kasutajate toitlustamiseks eraldi ruum.
 8. Tagatud on privaatse eraldusruumi olemasolu, mis vastab järgmistele tingimustele
  1. ruum on turvaline, ohutu, valgustatud, nõuetekohase temperatuuri ja sobiva sisustusega, mis ei võimalda tekitada vigastusi teenust saavale isikule
  2. põrandapindala vähemalt 8 ruutmeetrit
  3. seina või põranda külge kinnitatud voodi või muu põrandast kõrgemal asuv magamisase
  4. kättesaadav peab olema nõuetekohane joogivesi.
 

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Igale teenusele suunatud inimesele koostatakse 30 päeva jooksul personaalne tegevusplaan konkreetsete tegevuste elluviimiseks. Tegevusplaan koostatakse teenusele suunamise ajaks.

Tegevusplaan on inimese toimetuleku toetamiseks, arendamiseks või oskuste säilitamiseks koostatud plaan, mis sisaldab inimese eesmärke ja selleks vajalikke tegevusi.

Tegevusplaani planeeritakse eesmärgid ja tegevused lähtuvalt inimesed võimekusest ja taastumisastmest. Eesmärkide seadmisel tuleb lähtuda inimese eluolukorrast ja tugineda eluvaldkondadele, milles inimene toetust vajab. Tegevuste planeerimisel arvestatakse inimese soove ja huve.

Kokkuvõttev hinnang erihoolekandeteenuse osutamise ja inimese toetusvajaduste kohta

Teenuse lõppedes hindab teenuse osutaja kirjalikult teenusele suunatud inimesega teenuse ajaks seatud eesmärkide täitmist või mitte täitmist ning selgitab nende täitmise või mittetäitmise põhjuseid. 

Kokkuvõtvas hinnangus tuuakse välja, milliseid tegevusi viidi teenuse ajal inimese eesmärkide täitmiseks läbi ja esitatakse hinnang inimese toetusvajaduse kohta teenuse osutamise lõppedes.

Kokkuvõttev hinnang koostatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt ette antud vormil ja esitatakse Sotsiaalkindlustusametile kolm kuud enne suunamisotsusel märgitud teenuse osutamise lõppemist.

Juhul, kui teenuseosutamine lõppeb enne suunamisotsusel märgitud kuupäeva, esitatakse kokkuvõttev hinnang Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase teenuseosutamise arvega.

 

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused 

Erihoolekandeteenuse maksimaalne maksumus on tasu, mida maksab Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutajale, kellega on sõlmitud leping erihoolekandeteenuse osutamiseks. 

Iga erihoolekandeteenus sisaldab kulukomponente, mis on seotud konkreetse teenuse osutamisega. Kõik erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus sisaldab järgnevaid kulukomponente:

 1. töötajate palga- ja koolituskulu;
 2. transpordikulu;
 3. töötajate tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulu;
 4. büroo- ja postiteenuste ning sideteenuste kulud;
 5. teenuste osutamise jaoks vajalike vahendite, materjalide, sisustuse jms kulu;
 6. käsimüügiravimite, meditsiinitarvikute ja inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu

 

Teenuste maksumus on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusega nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“.

 

12. mail 2021 supervisiooni ja coachingu veebiseminar erihoolekande- ja rehabilitatsiooni asutustele.

 

01.10.2020 Erihoolekandeteenuste infopäev

   

  23.10.2019 Erihoolekandeteenuse osutajate infopäeva slaidid

  Vaata infopäeva ettekandeid ka videoülekandena 

  5.12.2018 Erihoolekandeteenuste osutajate infopäev 

   

  QualityRights – Maailma Terviseorganisatsiooni algatus inimõiguste

  edendamiseks

  QualityRights’i tegevuste ja töövahendite eesmärgiks on parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas pakutava hoolduse ja abi kvaliteeti. Sellega edendatakse kogu maailmas psühhosotsiaalsete, intellektuaalsete või kognitiivsete puuetega inimeste õigusi.

  QualityRights - see on osaluspõhine lähenemisviis järgmiste suuremate eesmärkide saavutamiseks:

  • Tõsta julgust ja valmisolekut häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning inimõiguste ja taastumise edendamiseks.
  • Parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas hoolduse ja inimõiguste tagamise tingimusi.
  • Luua kogukonnapõhised ja taastumisele suunatud teenused, mis austavad ja edendavad inimõigusi.
  • Toetada kodanikuühiskonna liikumise arengut, et edendada ka vaimse tervise ja sotsiaalteenuste kasutajate võimalusi osaleda ja mõjutada poliitikakujundamist.
  • Reformida riiklikku poliitikat ja õigusakte vastavalt puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja muudele rahvusvahelistele inimõiguste standarditele

  QualityRights e-õppekeskkond

  Eestikeelses e-õppekeskkonnas saab tõsta või parandada oma teadmisi inimõigustest, inimesekesksest vaimse tervise ja sotsiaalteenuste osutamisest, taastumise põhimõtetest ja kogukonda kaasamisest.

  Ligipääs testitavale QualityRigths e-õppekeskkonnale.

  Maailma Terviseorganisatsioon kutsub õppima, meelde tuletama, parandama, otsima uusi lahendusi teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks uue e-õppekeskkonna abil.  Loo oma konto e-õppekeskkonnas ja alusta juba täna kogu oma meeskonnaga teadmiste täiendamist. QualithyRights e-õppekeskkonna konto saab luua aadressil https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/login

  Lähemalt saab tutvuda WHO QualityRights’i tegevuste ja töövahenditega siin: https://www.who.int/publications/i/item/who-qualityrights-tool-kit

  Lisatud on tutvustus inimõiguste vaates kvaliteedi hindamisest: Kvaliteedi hindamine inimõiguste vaates (43.62 KB, DOCX)