Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamise korduma kippuvad küsimused

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamisest üldiselt

 

Pensioni ja hüvitiste tulumaksustamine töötamise korral

 

Tulumaksuvabastuse taotlemine

 

 

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamisest üldiselt

Kas tulumaksuvabastuse 500€ alla kuulub ka vanaduspensioni tulumaksuvabastus.

Jah, ka vanaduspensioni saajale kehtib maksuvaba tulu 500 eurot kuus, kui tema keskmine sissetulek on kuni 1200 eurot kuus.

Kui minu pension on 388 eurot, kas ma pean maksuametile avalduse tegema?

Maksu- ja tolliametile ei pea avaldust esitama. Kui teil lisaks pensionile muid tulusid ei ole, arvestab sotsiaalkindlustusamet teie pensioni maksmisel maksimaalse maksuvaba tulu.

Minu pension on 501 eurot. Kas selle pealt hakkab minema makse?

Kui teil muid sissetulekuid aasta jooksul ei ole, siis kujuneb teie aastatulu 6012 eurot. Seega kuulub tulumaksustamisele 12 eurot.

Saan oma lapse eest toitjakaotuspensioni. Kas see läheb arvesse minu pensionina (koos töötasuga) või see on minu lapse tulu?

Lapsele makstav toitjakaotuspension on lapse tulu ja seda ei arvestata teie kogutulu hulka.

Mul on 175 eurot töövõimetuspension, kas pean midagi tegema?

Kui teie ainuke sissetulek on sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspensioni ja muid sissetulekuid teil ei ole, siis ei pea te midagi tegema. Sotsiaalkindlustusamet arvestab teile automaatselt maksuvabastust.

Kui mul on välisriigi pension ja Eesti pension kokku 1000 eurot. Kui palju ma maksuvaba tulu saan?

Kui välisriigi pension ja Eesti pension kokku on 1000 eurot kuus, siis kujuneb aastatulu 12000 eurot, millele kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Kas Eesti vanaduspensionäri sissetulekut mõjutavad ka Soomes saadavad toetused? Kas need loetakse Eestis tulu hulka?

Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Millisest pensioni kuusummast alates on otstarbekas avalduses arvestada, et igakuiselt arvestatakse kohe maha tulumaks, mis väldiks järgneval aastal riigile tagasimakset?

Et vältida järgmisel aastal enamsaadud tulumaksu osas tagasimakset, peab inimene teadma enda järgmise aasta kogutulu, et saaks kohe esitada õiges summas maksuvabastuse. Millises summas maksuvabastus tuleb inimesel esitada, sõltub konkreetselt iga inimese tulumaksuga maksustatava kogutulu suurusest. Kogutulu, millega inimene peab maksuvaba tulu avaldust tehes arvestama, jaguneb järgmiselt:

  • alla 1200 euro kuus kogutulu, õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus
  • 1201-2099 eurot kuus kogutulu, õigus 499- kuni 1-eurosele maksuvabastusele kuus vastavalt lineaarsele valemile (kuu valem: 500-(500/900)*(kogutulu-1200)
  • kogutulu 2100 eurot ja rohkem kuus, õigust maksuvabastusele ei ole, tulumaksustatakse kogu tulu

Kas II pensionisamba väljamaksed on tulumaksuga maksustatavad?

Jah, II pensionisamba väljamaksed kuuluvad tulumaksuga maksustamisele.

Kas tuludeklaratsioon tuleb esitada sellel pensionäril, kes saab pensioni I  ja III sambast (tähtajalised maksed, mis on maksustatud 10% tulumaksuga), kelle sissetulek mõlemast sambast kokku jääb alla 1200 euro kuus ja kelle I samba väljamakselt on maksuvaba tulu maksimaalmääras arvestatud.

Kui sissetulek mõlemas sambast jääb alla 1200 euro ja maksuvaba tulu on kasutatud 500 euro ulatuses, siis on igakuine maksuarvestus õige ja ei pea tuludeklaratsiooni esitama.

Kas töövõimetoetus, puuetega inimeste sotsiaaltoetus, kuriteoohvri hüvitis kuuluvad tulumaksuga maksustatava tulu hulka?

Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavad puudega inimese sotsiaaltoetus, kuriteoohvri hüvitis ning töötukassa poolt makstav töövõimetoetus ei ole tulumaksuga maksustatavad tulud. Neid ei arvestata kogutulu hulka.

Kas Eesti Loto võidud lähevad tulumaksuga maksustamisele?

Eesti Loto loteriivõidud on tulumaksust vabastatud.

Kas aasta tulude hulka arvatakse ka kindlustusseltsi kaudu saadud kahjuhüvitist?

Ei, kahjuhüvitisi aastatuluna deklaratsiooni ei kanta ja neid ei tulumaksustata.

Kas alimendid, mida isa maksab emale, arvestatakse tulude hulka?

Ei, elatist aasta tuludeklaratsiooni ei kanta ja seda ei tulumaksustata.

Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Kas aktsiate/võlakirjade vms omamisest saadud kahjumisumma on võimalik saadud pensioni aastatulust deklareerimisel maha arvestada?

Aktsiad kui dividendi tasu on tulumaksuga maksustatav tulu ja seega kuulub kogutulu vaates tulumaksuga maksustatava kogutulu hulka. Seega peab inimene enda kogutulu määratlemisel antud tuluga ka arvestama, et saada teada, millisele maksuvabastusele just temal õigus on.

Rohkem infot erinevate tululiikide kohta, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele, saate Maksu- ja Tolliametist e-posti aadressilt [email protected] ja telefonilt 880 0811.

 

 

Pensioni ja hüvitiste tulumaksustamine töötamise korral

Kas töötaval pensionäril võib ikka olla kaks avaldust nii tööandjale kui ka sotsiaalkindlustusametile või ainult ühele neist?

Töötav pensionär saab maksuvaba tulu kasutada vastavalt oma soovile mõlemalt sissetulekult – pensionilt ja töötasult.

Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

  • sotsiaalkindlustusametile või
  • tööandjale või
  • sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale

NÄIDE:

Inimesele määratud pension on 200 eurot ja talle makstav töötasu on 300 eurot.
Inimese saab esitada avalduse sotsiaalkindlustusametile, mille alusel arvestatakse pensionilt maksuvabastust 200 eurot kuus ja teise avalduse tööandjale, mille alusel arvestatakse töötasult maksuvabastust 300 eurot kuus. Talle välja makstav pension on seega 200 eurot kuus ja väljamakstav töötasu 300 eurot kuus.

Inimese jooksva kuu tulu kokku on 500 eurot kuus. Inimesel saab jooksval aastal kogu ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

Kui minu pension ja töötasu kokku on üle 2100 euro, siis millist maksuvabastust on minul õigus kasutada?

Töötaval pensionäril, kelle kogutulu (pension, töötasu, puhkusetasu, täiendavad ühekordsed tasud) on 2100 eurot või rohkem kuus, maksuvaba tulu rakendamisele õigust ei ole.

Kas ma saan õigesti aru, et kui töötav pensionär kirjutab tööl avalduse tulumaksu arvestamiseks, siis pensioniametisse ei ole vaja minna?

Esmalt tuleks kokku liita kõik sissetulekud, sh töötasu ja pension, et teada saada, millisele maksuvabale tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu saate kõik võtta kasutusele tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada lisaks ka sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestataks maksuvaba tulu hulka.

Olen töötav pensionär. Arvele laekub igakuiselt töötasuna 881,63 ja pension 407,43 eurot. Kokku 1289,06 eurot. Kuidas ma pean edasi toimima, kas ja kellele on vaja esitada avaldust?

Aastatulu arvestusel tuleb aluseks võtta brutotasud, see tähendab nii töötasu kui ka pension enne maksude maha arvestamist. Seetõttu ei saa maksuvaba tulu arvestusel aluseks võtta kontole laekunud summasid. Siin peab täpselt teadma, mis on inimese brutotöötasu ja määratud pension.

Kas töötav pensionär saab tulumaksuvabastust küsida 200-eurosest pensionist ja 300-eurosest töötasust?

Jah, töötav pensionär saab esitada maksuvaba tulu avalduse nii sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale. Kummalgi avaldusel tuleb märkida sellisel juhul ka summa, mille ulatuses maksuvabastust arvestada soovitakse. Kokku ei tohi kahe maksuvaba tulu avalduse summa ületada 500 eurot kuus.

Pension brutos praegu 448, töötasu brutos kõigub - 800-1000. Kuidas toimida?

Kuna töötasu summa on muutuv, siis on teil kõige turvalisem kohaldada maksuvaba tulu pensionile väiksemas summas nt 300 eurot. See hoiab ära tulumaksukohustuse tuludeklaratsiooni alusel. Kui olete tulumaksu aasta jooksul enam maksnud, siis tagastatakse see teile tuludeklaratsiooni alusel.

Kas töötav pensionär peab esitama kaks avaldust (tööandjale ja sotsiaalkindlustusametisse)? Ka juhul, kui tulud kokku ei moodusta aastas 6000 €? Kui jätta tulumaksuvabastus esitamata, kas tehakse väljamakse pärijatele, kui pensionär lahkub siitilmast enne tulumaksu tagastamist?

Kui töötava pensionärile märatud pension ja brutotöötasu mõlemad on alla 500 euro kuus, siis võib esitada kaks avaldust. Oluline on, et tulud kokku ei ületa 1200 eurot kuus. Kui jätta avaldus esitamata, siis on õigus tuludeklaratsioon esitada pärijatel ja enammakstud tulumaks tagastatakse pärijatele.

 

 

Tulumaksuvabastuse taotlemine

Kas avaldus tuleb kirjutada vabas vormis või on selleks sobiv blankett?

Avaldust on võimalik esitada eesti.ee portaalis: https://www.eesti.ee/et/minu/andmed/toetus#tulumaksuvabastuse-taotlemine

Soovi korral saab selle esitada ka vabas vormis või kasutades blankette –  avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (14.81 KB, DOCX) ja avaldus tulumaksuvabastusest loobumiseks (14.52 KB, DOCX).

Kuidas saab inimene teada, kas ta on tulumaksuvabastuse avalduse esitanud? Interneti vahendusel on see arvatavasti suhteliselt lihtsalt kindlaks tehtav, aga paljud vanemaealised inimesed ei kasuta internetti, millised on nende võimalused?

Seda, kas inimene on meile maksuvaba tulu avalduse esitanud, saab inimene ise tõesti kontrollida eesti.ee-st. Lisaks saab seda infot sotsiaalkindlustusametist, kirjutades [email protected], [email protected] või helistades infotelefonil 6121360.

Kuidas on võimalik teada saada, et esitatud uus avaldus on rahuldatud avalduse saaja poolt?

Iga uus esitatud maksuvabastuse avaldus tühistab eelmise. Seega, kui inimene esitab meile uue avalduse enne 20-ndat kuupäeva, siis võtame selle arvesse järgnevast kuust ja kui hiljem, siis ülejärgmisest kuust.

Eraldi iga taotlejat avalduse menetlusse võtmisest ei teavitata.

Seda, kas pensionilt, vanemahüvitiselt, kahjuhüvitiselt maksuvaba tuluga arvestatakse, saab kontrollida portaalist eesti.ee

Milline on avalduse esitamise tähtaeg?

Kui inimene tahab, et arvestaksime avaldusega järgmise kuu väljamaksel, tuleb avaldus meile esitada hiljemalt eelmise kuu 20-ndaks kuupäevaks.

Kas digitaalselt esitatud avaldus peab olema allkirjastatud digitaalselt ja kas avalduse esitamise tähtajas on arvestatud asjaoluga, et ID-kaardi sertifikaadid on tühistatud digitaalse allkirja andmiseks?

Elektrooniliselt esitatud avalduse korral on hea, kui see on allkirjastatud digitaalselt. Kui inimesel ei ole seda võimalik teha, saab meile saata digitaalselt allkirjastamata avalduse. Sellel juhul võtame me inimesega vajadusel täiendavalt ühendust tema isiku kindlakstegemiseks.

Kui kellelgi ikkagi jääb avaldus esitamata ja tema pensionilt arvestatakse tulumaksu esimesest eurost, siis kuidas ta saab enammakstud tulumaksu tagasi?

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi. See tähendab seda, et järgneval aastal tuleb inimesel esitada Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioon, et enammakstud tulumaks tagasi saada.