Sa oled siin

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamise korduma kippuvad küsimused

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamisest üldiselt

Toetused ja hüvitised

Pensioni ja hüvitise tulumaksustamine mittetöötamise korral

Pensioni ja hüvitiste tulumaksustamine töötamise korral

Tulumaksuvabastuse taotlemine

Pensionide ja hüvitiste tulumaksustamisest üldiselt

Kas Sotsiaalkindlustusametile peab uue avalduse esitama? Olen kohanud pensionäre, kes seda on teinud.

Need inimesed, kes on juba avalduse esitanud, ei pea uut avaldust esitama. Seda, kas inimene on kunagi avalduse esitanud, saab kontrollida eesti.ee portaalist (E-teenused → Kodanikule → Toetused ja sotsiaalabi → Tulumaksuvabastuse taotlemine). 

Kui olete mittetöötav pensionär, siis teie maksuvabastuse arvutab sotsiaalkindlustusamet automaatselt ja avaldust esitama ei pea. Kui te ei taha, et sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu teie pensionilt arvestaks, siis võtke meiega ühendust.

Kas tulumaksuvabastuse 500€ alla kuulub ka vanaduspensioni tulumaksuvabastus.

Jah, ka vanaduspension saajale kehtib maksuvaba tulu kuus 500 eurot, kui tema sissetulek keskmiselt kuus on kuni 1200 eurot.

Kui minu pension on 388 eurot, kas ma pean maksuametile avalduse tegema?

Maksu- ja tolliametile ei pea avaldus esitama. Sotsiaalkindlustusamet arvestab teile maksuvaba tulu.

Minu pension on 501 eurot. Kas selle pealt hakkab minema makse? Mida teha, et pension jääks maksudest puutumata.

Võrreldes selle aastaga tõuseb teie maksuvaba tulu 416 eurolt 500 eurole ehk senise 84 euro maksustamise asemel maksustatakse ainult 1 euro. Kui teil muid sissetulekuid aasta jooksul ei ole, siis kujuneb teie aastatulu 6012 eurot ja sellele kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot. Ehk aasta kokkuvõttes maksustatakse 12 eurot tulumaksuga.

Saan oma lapse eest toitjakaotuspensioni. Kas see läheb arvesse on minu pensionina (koos töötasuga) või see on minu lapse tulu?

Toitjakaotuspension on lapse tulu ja seda ei arvestata teie kogutulu hulka.

Mul on 175 eurot töövõimepension, kas pean midagi tegema?

Kui teie ainuke sissetulek on sotsiaalkindlustusameti poolt makstav töövõimetuspensioni ja muid sissetulekuid teil ei ole, siis ei pea te midagi tegema. Sotsiaalkindlustusamet arvestab teile automaatselt maksuvabastust.

Olen töötav pensionär. Kuna aprillis 2018 toimub iga-aastane pensionite indekseerimine, mina aga ei tea seda summat, mida mulle lisatakse ja ei saa seda oma arvestustesse kanda, siis jään ma ju selle summa võrra kohe riigile võlgu ületuleval aastal ja pean tegema tagasimakse?

Selleks, et teada kas pensionite indekseerimine võib teie maksuvava tulu suurust aasta jooksul mõjuta, oleks vaja teada teie brutosissetulekut. Saate ise katsetada erinevate summadega internetis olevate kalkulaatoritega (www.kalkulaator.ee jne).

Kui mul on välisriigi pension ja Eesti pension kokku 1000 eurot. Kui palju ma maksuvaba tulu saan?

Kui välisriigi pension ja Eesti pension kokku on 1000 eurot kuus, siis kujuneb aastatulu 12000 eurot, millele kohaldub maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Olen Eesti pensionär ja elan hetkel Soomes. Eestist võetakse pensionilt maha 20%. Pension on 457 eurot. Mis õigusega võetakse minu pensionilt tulumaksu? Ärge palun hakake rääkima, et seaduse alusel. Samas olukorras kõigilt seda maksu ei võeta. Milles minu süü seisneb, et sellest vähesestki võetakse raha ära?

Teie kirja põhjal võib aru saada, et olete Soome maksuresident ja seetõttu kohalduvad teile mitteresidendi maksustamise reeglid. Eesti residentide ja mitteresidentide maksustamisel on erinevus.

Saan Eesti pensioni 380 eurot ja pensioni Norrast 150 eurot. Seni on Norra pension olnud maksuvaba, kuna maksud võetakse juba Norras maha. Kuidas järgmisel aastal toimub tulu deklareerimine Eestis?

Välistulude deklareerimine uuest aastast ei muutu. Samuti ei muutu Eestist saadud pensioni deklareerimine. Muutub ainult maksuarvestus.

Kas Eesti vanaduspensionäri sissetulekut mõjutavad ka Soomes saadavad toetused? Kas need loetakse Eestis tulu hulka?

Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Kas pensionide (400€) tulumaks ka muutub? Kas Soome riigist saadava pensioni (570) pealt võetakse ka tulumaksu?

Alates 2018. aastast ei ole enam pensioni maksuvaba tulu, vaid on üldine maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Te peate oma tuludeklaratsioonis deklareerima nii Eesti kui ka Soome pensioni ja teie lõplik maksukohustus selgub tuludeklaratsiooni alusel.

Millisest pensioni kuusummast alates on otstarbekas avalduses arvestada, et igakuiselt arvestatakse kohe maha tulumaks, mis väldiks järgneval aastal riigile tagasimakset?

Et vältida järgmisel aastal enamsaadud tulumaksu osas tagasimakset, peab inimene teadma enda järgmise aasta kogutulu, et saaks kohe esitada õiges summas maksuvabastuse. Millises summas maksuvabastus tuleb inimesel esitada sõltub konkreetselt iga inimese tulumaksuga maksustatava kogutulu suurusest. Kogutulu, millega inimene peab maksuvaba tulu avaldust tehes arvestama jaguneb järgmiselt:

 • alla 1200 euro kuus kogutulu, õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus
 • 1201-2099 eurot kuus kogutulu, õigus 499-1-eurotsele maksuvabastusele kuus vastavalt lineaarsele valemile (kuu valem: 500-(500/900)*(kogutuku-1200)
 • kogutulu 2100 eurot ja rohkem kuus, õigus maksuvabastusele ei ole, tulumaksustatav tulu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele

Kas II pensionisamba väljamaksed on tulumaksuga maksustatavad?

Jah, II pensionisamba väljamaksed kuuluvad tulumaksuga maksustamisele ka täna. See tähendab, et antud väljamaksed arvestatakse tulumaksuga maksustatavate tulude hulka.

Kas pensioni III samba väljamaksetelt hakatakse ka tulumaksu arvutama (kui tulu kuus ületab 1200 euro)?

Vabatahtliku kogumispensioni väljamaksete maksustamise põhimõtted ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksustatud 20%-lise või 10%-lise tulumaksumääraga, siis need lähevad ka inimese aastatuluna arvesse. Samas väljamaksete maksustamine ja maksumäär inimese tuludeklaratsioonis ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksuvabad, siis need inimese aastatuluna arvesse ei lähe ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Tööandja maksab töötaja eest pensioni III samba makseid tulumaksuvabalt. Kas need summad ei mõjuta aastatulu?

Kuna tööandja teeb makse III sambasse töötasu arvelt, siis läheb ka see osa töötasust inimese aastatuluna arvesse.

Kas tuludeklaratsioon tuleb esitada  sellel pensionäril, kes saab pensioni I  ja III sambast ( tähtajalised maksed, mis on maksustatud 10% tulumaksuga), kelle sissetulek mõlemast sambast kokku jääb alla 1200 euro kuus ja kelle I samba väljamakselt on maksuvaba tulu maksimaalmääras arvestatud.

Kui sissetulek mõlemas sambast jääb alla 1200 euro ja maksuvaba tulu on kasutatud 500 euro ulatuses, siis on igakuine maksuarvestus õige ja ei pea enam tuludeklaratsiooni esitama.

Kas töövõime toetus, puuetega inimeste sotsiaaltoetus, kuriteoohvri hüvitis kuuluvad tulumaksuga maksustatava tulu hulka?

Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavad puudega inimese sotsiaaltoetus, kuriteoohvri hüvitis ning töötukassa poolt makstav töövõimetoetus, ei ole tulumaksuga maksustatavad tulud. Neid ei arvestata kogutulu hulka.

Kas Eesti Loto võidud lähevad tulumaksuga maksustamisele?

Eesti Loto loteriivõidud on tulumaksust vabastatud.

Kas aasta tulude hulka arvatakse ka kindlustusseltsi kaudu saadud kahjuhüvitist?

Ei, neid aastatuluna deklaratsiooni ei kanta ja see ei lähe ka arvesse kui räägime inimese kogutulust, mis on tulumaksuga maksustatav.

Kas alimendid, mida isa maksab emale arvestatakse tulude hulka?

Ei. Aasta tuludeklaratsiooni seda ei kanta ja seega ei lähe need ka arvesse, kui räägime inimese kogutulust, mis on tulumaksuga maksustatav.

Ka elatisabi, mida sotsiaalkindlustusamet maksab, ei ole tulumaksuga maksustatav.

Välisriigis elavatel inimeste pensioni, vanemahüvitise, kahjuhüvitise tulumaksustamine

Inimesed, kes elavad väljaspool Eestit ja kes ei ole Eesti maksuresidendid, ei pea midagi tegema. Nende pensionite, vanemahüvitiste ja kahjuhüvitiste maksustamine alates 1.01.2018 võrreldes tänasega ei muutu.

Kas aktsiate/võlakirjade vms omamisest saadud kahjumisumma on võimalik saadud pensioni aastatulust deklareerimisel maha arvestada?

Aktsiad kui dividendi tasu on tulumaksuga maksustatav tulu ja seega kuulub kogutulu vaates tulumaksuga maksustatava kogutulu hulka. Seega peab inimene enda kogutulu määratlemisel antud tuluga ka arvestama, et saada teada, millisele maksuvabastusele just temal õigus on.

Rohkem infot erinevate tululiikide osas, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele saata Maksu- ja Tolliametist fyysisik@emta.ee, 880 0811.

Toetused ja hüvitised

Millisele maksuvabale summale pean tegema (ja kas pean?)avalduse kui 2018 aasta sissetulekuks on emapalk 1548,81 bruto?

Kui te olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile juba esitanud ja saate üksnes emapalka (vanemahüvitist), siis ei pea te uut avaldust esitama. Teile ettenähtud maksuvabastusega arvestab Sotsiaalkindlustusamet automaatselt.

Kui teine laps sünnib esimesel lapse sünni hetkest 2,5 a jooksul, säilib vanemahüvitis. Kui lapse sünd jääb aasta algusesse, peab vanem eelmise kalendriaasta seisuga jääma dekreeti, mille puhul saab ta dekreedirahad miinimumpalga ulatuses (haigekassa vaatab eelmise kalendriaasta laekunud sotsiaalmaksu). Kui dekreet lõppeb, algavad vanemahüvitise maksed ja esimese maksega koos toimub ka tasaarveldus (tegelik vanemahüvitis ja dekreedis arvestatud miinimumpalga erinevus) ning kantakse vastav summa inimesele järgi. Kui antud tegevused jäävad eri aastatesse, siis kuigi inimese tulud ei ole aastate lõikes muutunud (riik ise on vanemahüvitist tasunud regulaarselt), siis sellegi poolest aastal, mil toimub tasaarveldus, inimene saab justkui suuremat palka ja seetõttu kaotab tulumaksuvaba miinimumi osas. Kas antud süsteemne viga on planeeritud parandada või riigi eri asutuste ja liigkeerulise hüvitiste maksmise korra tõttu hakkavadki kõik tulevikus tuludes kaotama?

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe on üks vanemahüvitise liike ja kuulub tulumaksuga maksustamisele. Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvestatakse kogutulu hulka. Selles osas muudatusi plaanis ei ole.

Kas alimendid lähevad ka tulumaksustamisele ja lapse osaline töövõimetoetus, mis töötukassa maksab ema arvele?

Elatise (nn alimentide) maksustamine ei muutu, see on maksuvaba ja aasta sissetuleku hulka ei loeta. Lapse Töötukassast saadav osaline töövõimetoetus on maksuvaba toetus ja see aastatuluna arvesse ei lähe. Seda ei deklareerita ka tuludeklaratsioonis.

Hetkel saab alates teisest lapsest lisa maksuvabale miinimumile. Kas uus seadus arvestab ka laste pealt mingit soodustust? Kuidas jääb laste trennide/huviringidega? Ka nende pealt saab praegu tulumaksu tagasi.

2018. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2019. aasta alguses, eluasemelaenu intresside, koolituskulude, lapse täiendava maksuvaba tulu, III samba sissemaksete jm maha arvamise põhimõtted ei muutu. Koolituskulude hulgas saab arvestada ka laste trennide ja huviringidega.

Kas noored emad, kes ei tööta ja saavad ainult vanemahüvitist ning peretoetusi, peavad nüüd ka esitama eraldi avalduse sotsiaalkindlustusametile uue maksuvabastuse saamiseks? 

Mittetöötav vanemahüvitise saaja, kes on sotsiaalkindlustusametile juba esitanud tulumaksuvaba osa arvestamise avalduse, uut avaldust esitama ei pea. Talle arvestatakse maksuvaba osa 500 eurot kuus.

Kui sotsiaalkindlustusameti poolt inimesele väljamakstavad summad on kokku suuremad kui 1200 eurot, siis rakendame väljamaksule maksuvabastust vastavalt seaduses toodud valemile.

Uue avalduse peab esitama juhul, kui inimene soovib tulumaksuvaba osa rakendada väiksemas summas. Peretoetused (lapsetoetus, sünnitoetus, lapsehooldustasu jne) ei kuulu tulumaksuga maksustamisele.

Pensioni ja hüvitise tulumaksustamine mittetöötamise korral

Kas kõik pensionärid, kes ei tööta ja saavad ainult pensioni, peavad esitama uue avalduse sotsiaalkindlustusametile, et nende pensionilt maksuvabastus arvutataks?

Ei pea. Pensionärid, kes  2018. aastal ei tööta, ei pea uut avaldust esitama. Neile rakendatakse maksuvaba osa (500 eurot kuus) automaatselt. Kui sotsiaalkindlustusameti poolt inimesele väljamakstavad summad on suuremad kui 1200 eurot, siis rakendame väljamaksule maksuvabastust vastavalt seaduses toodud valemile.

Uue avalduse peab esitama juhul, kui inimene soovib tulumaksuvaba osa rakendada seaduses ettenähtud summast väiksemas summas.

Kas mittetöötav pensionär peab kontrollima sotsiaalametis tulumaksuvabastuse tõendi olemasolu? Kui seda ei ole, kas tulumaks peetakse automaatselt jaanuarimakselt kinni esimesest eurost?

Kui siiani on üldist maksuvaba tulu (180 eurot kuus) teile kohaldanud Sotsiaalkindlustusamet, siis ei ole teil uut avaldust vaja esitada. Kui teil ei ole varasemalt Sotsiaalkindlustusametile avaldust esitatud, siis peetakse alates jaanuarikuust teie pensionilt tulumaks kinni alates esimesest eurost.

Pensioni ja hüvitiste tulumaksustamine töötamise korral

2018. aastast kadus täiendav maksuvaba tulu pensionidele. Kas võiksite lühidalt lahti seletada, mida see muudatus pensionäride jaoks kaasa tõi?

2018. aastas kadus tõesti ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele, mis 2017. aastal oli 236 eurot kuus ning mida võeti seni automaatselt kõigi pensionide väljamaksmisel arvesse.

Pensionäri jaoks tähendas see muudatus seda, et kui ta ei ole esitanud sotsiaalkindlustusametile täiendava maksuvaba tulu avaldust, siis kuulub temale makstav pension esimest eurost tulumaksustamisele.

See puudutab tööl käivaid pensionäre, kes ei ole sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu avaldust esitanud.

Miks töötavad pensionärid kaotavad kõige rohkem?

Kõige rohkem kaotavad need pensionärid, kes teenivad kuus keskmiselt üle 2100 euro. See on seotud sellega, et üldine maksuvaba tulu tõuseb 500 euroni, kuid kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionitelt.

Kas töötaval pensionäril võib ikka olla kaks avaldust nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile või ainult ühele neist?

Töötav pensionär saab maksuvaba tulu kasutada vastavalt oma soovile mõlemalt sissetulekult – pensionilt ja töötasult.

Töötav pensionär peab selleks, et saada kasutada maksuvaba tulu, otsustama kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

 • sotsiaalkindlustusametile või
 • tööandjale või
 • sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale

NÄIDE:

Inimesele määratud pension on 200 eurot ja talle makstav töötasu on 300 eurot.
Inimese saab esitada avalduse Sotsiaalkindlusalusel arvestatakse pensionilt maksuvabastust 200 eurot kuus ja töötasult maksuvabastust 300 eurot kuus. Talle välja makstav pension on seega 200 eurot kuus ja väljamakstav töötasu 300 eurot kuus.

Inimese jooksva kuu tulu kokku on 500 eurot kuus. Inimesel saab jooksval aastal kogu ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

Kui minu pension ja töötasu kokku on üle 2100 euro, siis millist maksuvabastust on minul õigus kasutada?

Töötavad pensionärid, kelle kogutulu (pension, töötasu, puhkusetasu, täiendavad ühekordsed tasud) on 2100 eurot või rohkem kuus, neil 01.01.2018 maksuvaba tulu rakendamisele enam õigust ei ole ja seetõttu väheneb neile väljamakstav pension ja töötasu võrreldes tänasega.

Kas ma saan õigesti aru, et kui töötav pensionär kirjutab tööl avalduse tulumaksu arvestamiseks, siis pensioniametisse ei ole vaja minna?

Esmalt tuleks kokku liita kõik sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaksid maksuvaba tulu nemad.

Olen töötav pensionär. Arvele laekub igakuiselt töötasuna 881.63 ja pension 407.43 eurot. Kokku 1289.06 eurot. Kuidas ma pean edasi toimima, kas ja kellele on vaja esitada avaldust?

Aastatulu arvestusel tuleb aluseks võtta brutotasud, see tähendab, et nii töötasu kui ka pension enne tulumaksu kinnipidamist. Seetõttu ei saa maksuvaba tulu arvestusel aluseks võtta kontole laekunud summasid. Siin peab täpselt teadma, mis on inimese brutotöötasu ja määratud pension.

Mis tingimustel saab töötav pensionär esitada oma tulumaksuvabastuse  avalduse mõlemale poolele, nii tööandjale kui Pensioniametile. Seda tean,  et tulumaksuvabaks jääb ikka 500 eurot kokku, aga veel?

Kahe maksuvaba tulu avalduse esitamise võimalust on ennekõike kasulik kasutada siis, kui nii pension kui töötasu jäävad alla 500 euro.

Näiteks kui nii pension kui ka töötasu on 300 eurot, siis tuleks ühele esitada avaldus arvestada maksuvaba tulu 300 euro ulatuses ja teisele 200 euro ulatuses.

Kas töötav pensionär saab tulumaksuvabastust küsida 200-eurosest pensionist ja 300-eurosest töötasust?

Jah, töötav pensionär saab esitada maksuvaba tulu avalduse nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale. Kummalgi avaldusel tuleb märkida sellisel juhul ka summa, milles maksuvabastust arvestada soovitakse. Kokku kahe maksuvaba tulu avalduse osas ei tohi summa ületada 500 eurot kuus.

Olen töötav pensionär. Bruto töötasu on 670 eurot ja bruto pension 600 eurot. Kas pean mingi avalduse tegema või ei?

Teil on oluline jälgida, et olete maksuvaba tulu arvestamise avalduse esitanud. Avalduse võite olla esitanud nii tööandjale või Sotsiaalkindlustusametile või Sotsiaalkindlustusametile ja tööandjale.

Kuna teie tulu kokku on 1270 eurot kuus (670+600), siis ei ole Teil õigus mitte 500-eurosele maksuvabastusele kuus vaid valemi alusel maksuvabastusele.

Maksuvaba tulu avaldust esitades peate seega silmas pidama, et kahe väljamakse tegija peale kokku on teil õigus maksuvabastusele summas 416,11 eurot kuus (500-(0,5555)*(1270 (kogutulu)-1200).

Olen töötav pensionär. Kuidas ma peaksin käituma tulumaksu arvestuse juures?

Te peate üle vaatama, kas ja kellele te olete esitanud maksuvaba tulu avalduse.

Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas:

 • üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele
 • üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele
 • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile, siis peab ta märkima mõlemas maksuvaba tulu avalduses kindla summa, milles maksuvabastus soovib arvestada. Kokku kahe maksuvaba tulu avalduse peale ei saa maksuvabastus olla suurem kui 500 eurot kuus.

Maksuvaba tulu avaldust esitades peab töötav pensionär kokku arvestama enda kogutulu (pension+töötasu), siis saab ta teada, millises summas maksuvabastusele tal õigus on.

Kui töötava pensionäri kogutulu (pension+töötasu) on alla 1200 euro ja ta täna juba arvestab maksuvaba tulu pensionilt ja soovib, et nii oleks see ka edaspidi. Siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet 500-eurose maksuvabastusega pensionilt automaatselt.

Pension brutos praegu 448, töötasu brutos kõigub - 800-1000. Kuidas toimida?

Kuna töötasu summa on muutuv, siis on teil kõige turvalisem kohaldada maksuvaba tulu pensionile väiksemas summas nt 300 eurot. See hoiab ära tulumaksukohustuse tuludeklaratsiooni alusel. Samas kui te olete tulumaksu aasta jooksul enammaksnud, siis see tagastatakse teile tuludeklaratsiooni alusel.

Olen pensionär-pension on 421 eurot, asusin 1. novembrist tööle palgaga200 eurot kuus. Kui palju pean hakkama maksma?

Teil on võimalik esitada maksuvaba tulu avaldus 421 euro ulatuses sotsiaalkindlustusametile ning 79 euro ulatuses tööandjale.

Minu vanaduspension on 429,24 eurot, 0,25 töökoha netopalk on 252.00 eurot. Kuidas see uus maksustamine tuleb?                           

Maksuvaba tulu arvutamisel tuleb aluseks võtta brutotasud, mitte netotasud. Kui teie brutotasud kuus kokku on alla 1200 euro, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. 

Selleks, et teil saaks maksuvabastus kasutatud kogu ettenähtud summa ulatuses tuleb teil maksuvaba tulu avaldus esitada nii Sotsiaalkindlustusametile kui tööandjale kindlas summas.

Kui minu eripension on 1150 ja läksin tööle ning töötasu on 100 eurot, siis kas ma pean esitama üldse maksuvaba tulu arvestamise avalduse?

Kui teie brutotöötasu on 100 eurot kuus, siis teie brutosissetulek kujuneb 1250 eurot kuus, millele kohaldub maksuvaba tulu 472 eurot kuus. Teil on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus, kuid kui te arvestate väiksema maksuvaba tulu summaga, siis ei pea te tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma.

Kas töötav pensionär peab esitama kaks avaldust (tööandjale ja pensioniametisse)? Ka juhul kui tulud kokku ei moodusta aastas 6000 €? Kui jätta tulemaksuvabastus esitamata, kas tehakse väljamakse pärijatele, kui pensionär lahkub siitilmast enne tulumaksu tagastuste tähtaega?

Kui töötava pensionäri pension ja brutotöötasu mõlemad on alla 500 euro kuus, siis võib esitada kaks avaldust. Oluline on, et tulud kokku ei ületa 1200 eurot kuus. Kui jätta avaldus esitamata, siis on õigus tuludeklaratsioon esitada pärijatel ja enammakstud tulumaks tagastatakse pärijatele.

Olen töövõimetuspensionär, 50%lise töövõimega ja hetkel töötu. Terendab võimalus töötada, kuid seda töövõtu lepinguga ja seda ka mitme tööandja juures. Kuidas hakkab välja nägema minu tulumaksu maksmine?

Esmalt tuleb kokku liita kõik eeldatavad sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele ühe tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada ka sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaks maksuvaba tulu meie.

Saan tulumaksuga maksustatavat pensioni, tulumaksuga maksustatavat 2. pensionisamba väljamakset ja tulumaksuga maksustatavat töötasu korteriühistust kogusummas ca 850 euro ulatuses. Kas pean midagi ette võtma, et optimeerida uue seaduse valguses tulumaksusummat minule soodsamas suunas?

Kui töötasu ega pension ei ületa kumbki 500 eurot ehk teil ei ole võimalik ühe sissetulekuga kogu maksuvaba tulu arvesse võtta, siis on töötaval pensionäril võimalus maksuvaba tulu jagada. See tähendab, et kui näiteks pension on 400 eurot brutos, siis esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu arvutamiseks 400 eurolt ning 100 eurolt paluda arvestada maksuvaba tulu töötasult. Siis saate kogu maksuvaba tulu kuuarvestuses ära kasutada.

Tulumaksuvabastuse taotlemine

Kas avaldus tuleb kirjutada vabas vormis või on selleks sobiv blankett?

Ja, avalduse võib teha vabas vormis aga võib kasutada ka meie kodulehel olevat blanketti. Blankette on kaks, sõltuvalt sellest, mida inimene teha soovib –  avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (14.5 KB, DOCX) ja avaldus tulumaksuvabastusest loobumiseks (14.52 KB, DOCX).

Avaldust on võimalik täita ka eesti.ee-s.

Eesti.ee-s tuleb liikuda selliselt:

AvalehtE-teenusedKodanikuleToetused ja sotsiaalabiTulumaksuvabastuse taotlemine.  

Kuidas saab inimene teada, kas ta on tulumaksuvabastuse avalduse esitanud? Interneti vahendusel on see arvatavasti suhteliselt lihtsalt kindlaks tehtav aga paljud vanemaealised inimesed ei kasuta internetti, millised on nende võimalused?

Seda, kas inimene on meile maksuvaba tulu avalduse juba esitanud, saab ta ise kontrollida eesti.ee-st. Lisaks saab seda infot sotsiaalkindlustusametist kirjutades tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, info@sotsiaalkindlustusamet.ee või helistades sotsiaalkindlustusameti tulumaksuteemaline infotelefon 6610551 (E-R kella 9-17).

Kas avaldust tuleb esitada igakuiselt?

Inimesed, kes on sotsiaalkindlustusametile juba avalduse esitanud, uut avaldust maksuvaba tulu rakendamiseks meile esitama ei pea.

Avalduse esitamise õigus on inimesel igakuiselt kui ka ühekordselt. Siin sõltub palju sellest, kas inimese tulud on kuust kuusse ühesuguses summas või erinevad.

Kuidas on võimalik teada saada, et esitatud uus avaldus on rahuldatud avalduse saaja poolt?

Taotlusi võetakse arvesse selliselt, et iga uus esitatud maksuvabastuse avalduse tühistab eelmise. Seega, kui inimene esitab meile avalduse enne 20-ndat kuupäeva, siis võtame selle arvesse järgnevast kuust ja kui hiljem siis ülejärgmisest kuust.

Eraldi igat taotlejat ei teavitata, et avaldus on menetlusse võetud.

Seda, kas minu pensionilt, vanemahüvitiselt, kahjuhüvitiselt maksuvaba tuluga arvestatakse saab kontrollida eesti.ee

AvalehtE-teenusedKodanikuleToetused ja sotsiaalabiTulumaksuvabastuse taotlemine.

Milline on avalduse esitamise tähtaeg?

Kui inimesel on maksuvaba tulu avaldus meile esitamata või kui ta soovib esitada uut avaldust ja tahab, et arvestaksime sellega järgmise kuu väljamakse osas, siis tuleb avaldus meile esitada hiljemalt eelmise kuu 20-ndaks kuupäevaks.

Kas avaldust on võimalik esitada digitaalselt?

Jah, avaldust saab saata e-postiga aadressile tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee, info@sotsiaalkindlustusamet.ee kui esitada eesti.ee kaudu kodaniku tulumaksuvabastuse avaldus eesti.ee-s.

Kas digitaalselt esitatud avaldus peab olema allkirjastatud digitaalselt ja kas avalduse esitamise tähtajas on arvestatud asjaoluga, et ID kaardi sertifikaadid on tühistatud digitaalse allkirja andmiseks?

Elektrooniliselt esitatud avalduse korral on hea, kui see on allkirjastatud digitaalselt. Kui inimesel ei ole seda võimalik teha, saab meile saata digitaalselt allkirjastamata avalduse. Sellel juhul võtame me inimesega vajadusel täiendavalt ühendust tema isiku kindlaks tegemiseks.

Kas ma pean esitama töövõimetuspensionilt maksuvaba tulu avalduse?

Töövõimetuspensioni saamisel tuleb teil maksuvaba tulu avaldus esitada üksnes siis, kui te töötate ja saate lisaks ka töötasu. Kui te ei ole töötanud, siis arvestab Sotsiaalkindlustusamet teile määratud töövõimetuspensionist maksuvabastust automaatselt.

Kui ma pensioni määramisel juba maksuvaba tulu rakendamise soovist teada andsin, kas pean veel mingi avalduse esitama?

Kui inimene juba pensioni määramisel maksuvaba tulu arvestamisest teada andis, siis uut avaldust meile maksuvaba tulu arvestamiseks esitama ei pea.

Kui mul on juba maksuvaba tulu avaldus esitatud, kas ma pean veel midagi tegema?

Kui teil on meile maksuvaba tulu avaldus esitatud, siis täiendavalt te meile ühtegi avaldust esitama ei pea. Maksuvabastust arvestame automaatselt õiges summas juba varem esitatud avalduse alusel.

Kui kellelgi ikkagi jääb avaldus esitamata ja tema pensionilt arvestatakse tulumaksu esimesest eurost, siis kuidas ta saab enammakstud tulumaksu tagasi?

Kui tulumaksu kinnipidamisel ei ole maksuvaba tulu arvesse võetud või ei ole seda kogu aasta ulatuses ära kasutatud, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi. See tähendab seda, et 2019. aastal tuleb inimesel esitada maksu ja tolliametile tuludeklaratsioon, et enammaksutud tulumaks tagasi saada.

Kas avalduse peavad esitama need pensionärid, kes töötavad või saavad näiteks väljamakseid pensioni teisest või kolmandast sambast. Uues avalduses peaksid nad ennustama, millisesse maksuastmesse nad satuvad ja kuidas nende sissetulekult maksu arvutatakse? Kui nad seda ei tee, kas siis on lahenduseks tuludeklaratsioon?

Inimene peab järgmisel aastal teadma enda tulumaksuga maksustatavat kogutulu. Kogutulu hulka arvestatakse ka II, III pensionisamba väljamaksed. Lähtuvalt enda kuu/aasta kogutulust saab inimene otsustada millist maksuvabastust ta kasutab või kas ta üldse maksuvabastust uuel aastal kasutab.

Kogutulu, millega inimene peab maksuvaba tulu avaldust tehes arvestama jaguneb järgmiselt:

 • alla 1200 euro kuus kogutulu, õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus
 • 1201-2099 eurot kuus kogutulu, õigus 499-1-eurotsele maksuvabastusele kuus vastavalt lineaarsele valemile (kuu valem: 500-(500/900)*(kogutuku-1200)
 • kogutulu 2100 eurot ja rohkem kuus, õigus maksuvabastusele ei ole, tulumaksustatav tulu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele.

Uue maksuvaba tulu avalduse võiksid esitada töötavad pensionärid ja hüvitise saajad, kes soovivad, et neile makstavalt pensionilt, hüvitiselt rakendataks maksuvaba tulu õiges summas.

Kui inimene on meile maksuvaba tulu avalduse juba esitanud, kuid tema kogutulu (pension, töötasu, muud täiendavad tulumaksuga maksustatavad tulud) on suurem kui 1200 eurot kuus. Siis tuleb tal meile esitatud avaldust kas muuta, märkides avaldusele konkreetne summa, milles maksuvabastust soovitakse kasutada või siis esitada avaldus maksuvaba tulu arvestamise lõpetamiseks.

Kui inimene seda ei tee ja sotsiaalkindlustusamet arvestab inimese varasema avalduse alusel temale määratud pensionilt, hüvitiselt suurema maksuvabastusega, kui inimesel õigus on. Siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksta.

Kui töötav pensionär maksuvaba tulu avaldust ei esita või teeb seda väiksemas summas, siis saab inimene tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu tagasi. See tähendab seda, et inimesel tuleb esitada maksu ja tolliametile tuludeklaratsioon, et enammaksutud tulumaks tagasi saada.

Kas isikul tuleks esitada maksuvabatulust loobumise avaldus ka juhul, kui ta meilt enam töövõimetuspensioni ei saa, aga maksuvabatulu avaldus on meile esitatud?

Ei pea.

NÄIDE: inimene saab täna pensioni ja vanemahüvitist ja vanemahüvitisest on maksuvabastus esitatud. Selle näite puhul kehtib maksuvabastus pensionilt edasi, kui vanemahüvitis lõppeb, sest ta saab kahte väljamakset samaaegselt ja maksuvaba avaldusega kehtib kõigi SKA väljamaksete osas.