Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Pensioni saamine välisriigist ja maksmine välisriiki

Kui oled elu jooksul teeninud vähemalt ühe aasta pensionistaaži teises riigis, on sul õigus taotleda sealt pensioni. Meie kaudu saad seda teha, kui töötasid mõnes Euroopa majanduspiirkonna riigis, Šveitsis või riigis, kellega Eesti on sõlminud kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe.  
Vastasel juhul, tuleb pöörduda otse teise riigi pensionitega tegeleva asutuse poole.

Kui asud pensioni saamise ajal elama teise Euroopa majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, maksame Eestis väljateenitud pensioni tavapäraselt. Samuti on õigus Eesti pensioni edasi saada lepinguriikides.
Mujal maailmas elavale vanaduspensionieas olevale inimesele maksab Eesti riik pensioni, kui tal on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

 
 

Välisriigist pensioni taotlemine

Eesti sotsiaalkindlustusameti kaudu saad välisriigi pensioni taotleda, kui sul on kogunenud vähemalt üks aasta pensionistaaži mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis. Samuti riigis, kellega Eesti on sõlminud kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe (nn lepinguriigid). 
Ülejäänud riikidest pensioni taotlemiseks tuleb pöörduda otse vastava riigi pädeva asutuse poole.

Arvesta, et vanaduspensioniiga ja pensioni saamise tingimused on riigiti erinevad. Seega ei pea sa teisest riigist pensioni taotlema samaaegselt Eesti vanaduspensioniga. Iga riik otsustab ise, millistel alustel ja kuidas pensioni makstakse. Pensionid määratakse ja makstakse vastavalt sinu töökohariigis/-riikides kehtivatele õigusaktidele.

Teise riigi pensioni saamiseks esita meile pensioniavaldus ja sellega koos teise riigi staaži tõendavad dokumendid. Andmevahetus riikide vahel on aeganõudev ja seetõttu soovitame taotluse esitada aegsasti enne pensionile jäämist.

Loe pikemalt pensioni taotlemise kohta.

 

Euroopa Liidu liikmesriikides, Norras, Islandil, Liechtensteinis ja Šveitsis on riikidevaheline sotsiaaltoetuste ja pensionite maksmine reguleeritud määrustega (EÜ) 883/2004 ja (EÜ) 987/2009. Nende määruste rakendusalasse kuuluvad pensioniliigid on:

  • vanaduspensionid
  • toitjakaotuspensionid
  • töövõimetuspensionid
 

Lepinguriigid
 

 Eesti on kahepoolsed sotsiaalkindlustusalased koostöölepingud sõlminud:

Austraaliaga Moldovaga Venemaa
Föderatsiooniga
(PDF)
Kanadaga Ukrainaga

Valgevenega

Kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostööleppe alusel on võimalik Eestis elaval inimesel taotleda nende riikide pensioni seal töötatud perioodide eest. Oluline on, et vastavas riigis töötatud aeg on vähemalt ühe kalendriaasta pikkune.

Teisest riigist pensioni taotlemisel tuleb esitada taotlus ja lisada sellele teises riigis töötamist tõendavad dokumendid.

 

 

 

Eesti pensioni taotlemine välisriigis elades

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis või Eestiga kahepoolse sotsiaalkindlustusalase koostöökokkuleppe sõlminud riigis, siis Eesti pensioni taotlemiseks:

  • pöördu oma elukohariigi sotsiaalkindlustusega tegeleva asutuse poole;
  • esita neile Eesti pensioni taotlemiseks vajalikud dokumendid;


Sinu elukohariigi pädev ametiasutus edastab ise sinu pensionitaotluse meile.

Kui elad mõnes muus välisriigis, pane tähele, et Eesti pensioni saamiseks peab olema vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži. Pöördu Eesti pensioni taotlemiseks otse Eesti Sotsiaalkindlustusameti poole.
Loe pikemalt pensioni taotlemise kohta.

Lisainfo

Eesti pensioni maksmine välisriikidesse

Kui elad Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandil, Liechtensteinis, Šveitsis, Kanadas või Austraalias,

 

maksame Eesti pensioni tavapäraselt kord kuus 5. kuupäeval jooksva kuu eest.
Sinu soovil võime pensioni maksta ka kord kvartalis või kord poolaastas.

Kui elad Moldovas, Ukrainas, Valgevenes või Vene Föderatsioonis

 

makstakse Eesti pension välja vastava riigi pädevate asutuste kaudu kord kvartalis. Nendesse riikidesse kolimisel pead Eesti pensioni maksete jätkamiseks pöörduma elukohajärgse pädeva asutuse poole, mis vormistab pensioni maksete jätkamiseks vajalikud dokumendid ja edastab need meile.

Kui asud elama mujale,

 


jätkame sulle pensioni maksmist, kui sul on vähemalt 15 aastat Eestis omandatud pensionistaaži.

Teavita meid teise riiki elama asumisest ja esita avaldus Eesti pensioni maksete jätkamiseks:

NB! Kui soovid, et kannaksime pensioni välisriigi panga arveldusarvele, siis kohaliku panga teenustasu jääb sinu kanda.

 

 

Pensionite maksustamine välisriigis elamise korral

Reeglid, mis kehtivad Eestis elamise ja väljaspool Eestit elamise korral, on tulumaksustamise osas erinevad. Näiteks väljaspool Eestit elavatele inimestele Eesti tulumaksusoodustused ei laiene.

Tulumaksuga (20%) maksustatakse kõikide inimeste pensionid, kelle elukoht on väljaspool Eestit.

Erandina sinu pensionit ei maksustata Eestis, kui elad

Austrias

Lätis

Saksamaal

Hispaanias

Moldovas

Slovakkias

Horvaatias

Norras

Sloveenias

Iirimaal

Poolas

Suurbritannias

Itaalias

Portugalis

Šveitsis

Kreekas

Prantsusmaal

Tšehhis

Leedus

Rumeenias

Ukrainas

Valgevenes

 

 

Nendes riikides elamise korral pead esitama kord aastas elukohariigi maksuameti tõendi maksuresidentsuse kohta. Kui sul on maksuresidentsuse kohta kehtiv tõend, maksame sinu Eesti pensioni välja täismahus ning see kuulub maksustamisele elukohariigis. Kui residentsustõend puudub või selle kehtivus on lõppenud, maksustatakse pension Eestis 20% tulumaksuga.

Lisainfo

 

Elusoleku tõendamine

Kui elad väljaspool Eestit ja saad Eestist pensioni (vanaduspensioni, toitjakaotuspensioni või töövõimetuspensioni), siis pead igal aastal 1. märtsiks tõendama enda elusolekut.  

Elusoleku tõendamiseks esitage palun oma elukohariigi ametiasutuse kinnitatud elusolekutõend (PDF). Pädevaks ametiasutuseks on mistahes asutus, kus vastuvõtul käies inimene tuvastatakse (pensioni maksev asutus, kohalik omavalitsus, politsei, saatkond, notar jne.) Elusolekutõend peab olema kindlasti allkirjastatud pädeva ametiasutuse poolt ja inimese enda allkirjast elusolekutõendil ei piisa.

NB! Kui olete juba esitanud meile teise riigi residentsustõendi, siis täiendavat elusoleku tõendit esitada ei ole vaja. Ka residentsustõend kehtib ühe aasta ja see tuleb igal aastal uuesti esitada.


Tõendi saab meile edastada:

Elusolekutõendi tähtajaks esitamata jätmisel peatame pensioni maksmise alates 1. aprillist. Peatatud pensionimakseid on võimalik igal ajal taastada, kui esitad elusolekutõendi! Jätkame pensioni maksmist, kui tõend on meieni jõudnud. Tõendi hilisema esitamise korral jätkame pensioni maksmist tagasiulatuvalt alates pensioni maksmise peatamisest.

Lisainfo

Erandina ei pea elusolekut tõendama

Eesti pensionisaajad, kes elavad Venemaal, Valgevenes, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas. Nendest riikidest saame info automaatse andmevahetuse läbi vastavalt riikidega sõlmitud lepingutele. Läti ja Leedu pädevate asutustega toimub andmevahetus igakuiselt.

 

Brexit

Lepinguga lahkumisel järgneb üleminekuperiood, mis kestab 31. detsembrini 2020. Sel ajal kehtivad ELi tavapärased reeglid sotsiaalkindlustuse kohta.

Kuni 31. detsembrini 2020 jätkub seega sotsiaalkindlustushüvitiste (nt ravikindlustus ja haigushüvitised, perehüvitised, pensionid, töötushüvitised) piiriülene maksmine samamoodi nagu enne UK väljaastumiskuupäeva.