Sa oled siin

Hüvitiste, toetuste ja pensionite tulumaksustamine

 

2018. aasta tõi suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr ühes kuus kerkis 500 euroni. Muudatusega kaasnesid mitmed tingimused, millega on vaja edaspidi arvestada ja millega mitte kursis olemine võib tuua kaasa hoopis tulumaksu juurde maksmise.

Muudatusega kadus ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele. Tulumaksumäär jäi endiseks – 20%.

Kui sinu elukoht ei ole Eestis, siis tulumaksusüsteemi muudatused sind ei puuduta ja sinu Eesti pensioni maksustamise reeglid ei muutu.

 

 

 

Tulumaksuvabastuse määrad

Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme peamisesse gruppi.

 • Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
 • Kui sinu kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
 • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot. Kõrgema sissetulekuga pensionäri igakuine tulu väheneb muudatuse mõjul seega maksimaalselt 83,2 euro võrra.

Kuna maksuvaba tulu arvutamiseks on vaja teada, millisesse tuluvahemikku sa kuulud, siis soovitame juba varakult mõelda selle peale, milliseks kujuneb sinu aastane tulu kokku. Kui sa ei ole aasta alguses arvestanud näiteks mõne täiendava tuluga (nt korteri välja üürimisest saadud tulu või preemia), siis võib olla aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse.

 • Tuluga vahemikus 1200-2100 eurot arvutatakse maksuvaba tulu kuus valemi järgi 500–500/900*(väljamakse–1200). Maksuvaba tulu aasta kohta arvutatakse valemi järgi 6000–6000/10800*(aastatulu summa–14400).
 • Õiges summas tulumaksuvabastuse välja arvutamiseks kasuta kalkulaatorit kodulehel www.tulumaks.ee.

 

 

 

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis ei kuulu tulumaksuga maksustamisele

 • üksi elava pensionäri toetus
 • peretoetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustasu, sünnitoetus, üksikvanema lapse toetus, lasterikka pere toetus, ajateenija või asendusteenistuja lapsetoetus, eestkostetava või hooldatava lapse toetus, lapsendamistoetus, elluastumistoetus)
 • kahjuhüvitise lisakulutuse hüvitis (sh proteesidele, abivahenditele, retseptiravimitele, taastusravile, sõidukulud raviasutusse, kannatanu hooldamiskulud)
 • elatisabi (sh kohtumenetlusaegne ja täitemenetlusaegne elatisabi)
 • puuetega inimeste sotsiaalteenused (sh puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus, täienduskoolitustoetus)
 • represseeritu toetus
 • olümpiavõitja riiklik toetus
 • tagasipöörduja toetus
 • kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised
 • sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused (sh sõidukulude hüvitamine, erihoolekande teenus, abivahendid)
 • psühholoogilise abi kulude hüvitamine (ohvriabi)

NÄIDE: Inimene saab pensioni 380 eurot kuus, puudega vanaduspensioniealise toetust 40,91 eurot kuus ning oktoobris sai üksi elava pensionäri toetust 115 eurot aasta eest. Siin arvestab pensionär, et tema igakuine tulumaksuga maksustatav tulu on üksnes pension. Puudega vanaduspensioniealise toetust ja üksi elava pensionäri toetust tulu hulka ei arvestata, kuna need toetused ei ole tulumaksuga maksustatavad tulud.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti makstavad hüvitised, mis kuuluvad tulumaksuga maksustamisele

 • Pension
 • Kahjuhüvitis
 • Vanemahüvitis (sh vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe)

NÄIDE: Inimene saab töövõimetuspensionit 390 eurot kuus ja vanemahüvitist 470 eurot kuus. Kuivõrd nii pension kui vanemahüvitis on tulud, millelt arvestatakse tulumaks, siis tuleb inimesel antud tulud kokku liita, et saada teada, mis summas on tema ühe kuu kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele. Antud näite puhul on kogutulu 860 eurot kuus (390+470). Inimesel on õigus 500-eurosele tulumaksuvabastusele.

Sotsiaalkindlustusametist makstavad hüvitised liidetakse kokku

Pension, kahjuhüvitis ja vanemahüvitis ei ole tulumaksustamise mõttes enam eraldi vaadatavad hüvitised, mille vahel inimene peab valima, kui soovis hüvitiselt maksuvabastust kasutada.

Kõiki Sotsiaalkindlustusameti makstavaid hüvitisi arvestatakse ühiselt Sotsiaalkindlustusameti poolt makstavate tulumaksuga maksustavate hüvitistena. See tähendab, et kui inimesel on õigus nii pensionile kui vanemahüvitisele ning tal on esitatud (või esitab) tulumaksuvabastuse avalduse Sotsiaalkindlustusametile, siis kehtib see avaldus kõigi Sotsiaalkindlustusameti väljamaksete osas.

NÄIDE: Inimene saab töövõimetuspensioni 350 eurot ja vanemahüvitist 500 eurot. Arvestame, et inimese kogutulu on 850 eurot kuus (350+500) ning, et tal on õigus 500-eurosele maksuvabastusele kuus. Maksuvabastust rakendatakse pensioni ja vanemahüvitise väljamakselt selliselt, et 350 eurone pension makstakse kogusummas välja. Kasutamata tulumaksuvabastuse jäägiks jääb 150 (500-350), seda rakendatakse vanemahüvitisest. Siinjuures peab inimene meeles pidama, et kui tal lõpeb vanemahüvitise väljamakse, siis kehtib esitatud tulumaksuvabastuse avaldus pensionilt edasi. Kui inimene läheb tööle ja tahab, et tööandja rakendaks tulumaksuvabastust hoopis palgas, peab ta Sotsiaalkindlustusametile esitama avalduse tulumaksuvabastuse lõpetamiseks ja tööandjale avalduse tulumaksuvabastuse rakendamiseks.

Tulud, mis arvatakse aastatulu hulka

 • tulumaksuga maksustatav tulu (sh välismaalt saadud tulu) vanemahüvitis, kahjuhüvitis, töötasu, puhkusetasu, haigushüvitis, sünnitushüvitis jne)
 • välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata
 • Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud
 • ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra
 • pensioni väljamaksed II, III sambast (vt lähemalt www.pensionikeskus.ee)
NB! Pea meeles, et riikliku pensioni ja II samba pensioni väljamaksete tulumaksu arvestamine käib koos. See tähendab, et pensioni I (riiklik) ja II samba väljamaksete saamisel tuleb maksuvaba tulu kasutamise avaldus esitada ainult meile Sotsiaalkindlustusametisse.


Loetelu ei ole lõplik. Rohkem infot saad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Tulu summana arvestatakse brutotöötasu, millelt peetakse kinni tulumaks, töötuskindlustus- ja kogumispensioni makse. Samuti arvestatakse tulu summana muud brutotasud, mis maksustatakse tulumaksu kinnipidamise teel.

NÄIDE: Inimene saab pensionit 500 eurot ja kahjuhüvitist 450 eurot kuus. Lisaks tehakse inimesele Pensionikeskusest väljamakseid pensioni II sambast 50 eurot kuus. Kuivõrd nii pension, kahjuhüvitis kui pensioni II samba väljamaksed on tulud, millelt arvestatakse tulumaks, siis tuleb inimesel antud tulud kokku liita, et saada teada, mis summas on tema kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele. Antud näite puhul on kogutulu 1000 eurot kuus (500+450+50). Inimesel on õigus 500 eurosele tulumaksuvabastusele, mille osas inimene eraldi avaldust Pensionikeskusele tegema ei pea.

Tulud, mida ei arvata aastatulu hulka

 • maksuvabad toetused, hüvitised (toimetulekutoetus, töövõimetoetus, isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise hüvitis jms);
 • maksuvabad stipendiumid (tulumaksusoodustusega MTÜ või SA poolt makstav ja nõuetele vastav stipendium);
 • maksuvabad tulud seoses vara müügiga (nt eluaseme või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müügist saadav kasu);
 • erisoodustused, mida maksustatakse tööandja tasemel.

Loetelu ei ole lõplik. Rohkem infot saad Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

NÄIDE 1: Inimene saab töötasu 1000 eurot kuus ja töövõimetuspensioni 320 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele, on 1320 eurot kuus. Kuna tulumaksuga maksustatav tulu kokku on üle 1200 euro kuus, siis on õigus tulumaksuvabastusele summas 433 eurot kuus (500–(500/900)*(1320 – 1200)). Antud näite puhul peab inimene otsustama, kas soovib tulumaksuvabastust rakendada tööandja või meie juurest, kusjuures peab arvestama asjaoluga, et teise tulu väljamaksja juures kuulub tulu esimesest eurost tulumaksuga maksustamisele.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 1000 eurot kuus ja töövõimetoetust 220 eurot kuus. Inimese kogutulu, mis kuulub tulumaksuga maksustamisele on 1000 eurot kuus. Inimesel on õigus 500-eurosele tulumaksuvabastusele kuus.

 

Töötav pensionär

Töötav pensionär peab maksuvaba tulu suuruse määramisel ennekõike silmas pidama enda igakuist kogutulu brutos (pension, töötasu, dividendid).

Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse:

 • tööandjale
 • Sotsiaalkindlustusametile või
 • tööandjale ja Sotsiaalkindlustusametile.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse Sotsiaalkindlustusametile ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tema pensionist tulumaksuvabastust üksnes Sotsiaalkindlustusamet, siis uut avaldust ta esitama ei pea.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes pensionilt, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui täna on pensionär esitanud tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale ja soovib, et ka edaspidi rakendaks tulumaksuvabastust üksnes tööandja, siis peab ta ühendust võtma tööandjaga, täpsustamaks, kas ta peab avalduse uuesti esitama või mitte.

Kui inimene rakendab maksuvabastust üksnes tööandja poolt, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele.

Kui pensionär soovib, et maksuvabastust rakendataks nii pensionilt kui töötasult, siis tuleb tal esitada kindlas summas maksuvaba tulu avaldus nii Sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Avalduse esitamisel peab töötav pensionär silmas pidama, et kokku saab tal igakuine maksuvabastus olla seaduses ettenähtud suuruses (kokku maksimaalselt 500 eurot kuus).

NB! Iga töötav pensionär peab ise jälgima, et tema maksuvabastus kuus ei ületaks ettenähtud summat. Sotsiaalkindlustusamet ei saa kontrollida, kas inimene kasutab maksuvabastust ka tööandja juures.

NÄIDE 1: Pensionär saab kuus 300 eurot pensioni ja 300 eurot palka. Pensionäri kogutulu on 600 eurot kuus, õigus maksuvabastusele on tal 500 eurot kuus. Pensionär esitab Sotsiaalkindlustusametile maksuvabastuse avalduse summas 300 eurot. Seega saab ta kogu määratud pensioni kätte. Tööandjale esitab pensionär maksuvabastuse summas 200 eurot kuus. Selliselt saab pensionäril kogu ulatuses ettenähtud maksuvabastus kasutatud.

NÄIDE 2: Inimene saab töötasu 800 eurot kuus, pensioni 380 eurot kuus, II pensionisamba väljamakset 50 eurot kuus. Inimese tulumaksuga maksustatav kogutulu on 1230 eurot kuus (800­+380+50). Kuivõrd inimese kuine tulu on suurem kui 1200 eurot, on tal õigus maksuvabastusele 483 eurot kuus (500-500/900*(1230 – 1200)).

Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse SKA-le

Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse tööandjale

Inimene esitab tulumaksuvabastuse avalduse SKA-le ja tööandjale

Töötasu kuulub esimesest eurost tulumaksustamisele (800x20%=160).

 

Pensionilt rakendatakse tulumaksuvabastust 483 eurot kuus. Inimene saab kogu määratud pensioni summas 380 eurot kätte. Kuivõrd määratud pension on väiksem kui ettenähtud tulumaksuvabastus, siis jääb inimesel igakuiselt kasutamata tulumaksuvabastust summas 103 eurot kuus (483-380). Sotsiaalkindlustus jagab antud jääki Pensionikeskusega, kes teeb inimesele II pensionisambast väljamakset. 

Inimesel jääb igakuiselt kasutamata 53 eurot tulumaksuvabastust.

Inimese igakuine väljamakse kokku on 1070 eurot kuus (640 töötasu, 380 pension, 50 II pensionisamba väljamakse)

Õigus esitada tuludeklaratsioon, millega saab tagasi aasta jooksul enammakstud tulumaksu.

Töötasult rakendatakse 483 eurost tulumaksuvabastust, sest tulumaksuvabastuse avaldus on esitatud tööandjale ((800-483)x20%=63,4))

Kuivõrd tulumaksuvabastuse avaldus on esitatud tööandjale, siis kuulub pension  esimeselt eurolt tulumaksustamisele  (380x20%=76) ja

II pensionisamba väljamakselt rakendatakse samuti esimeselt eurolt tulumaksu (50x20%=10)

Inimene kasutab igakuiselt ettenähtud tulumaksuvabastuse ära.

Inimese igakuine väljamakse kokku on 1080,6 eurot kuus (736,6 töötasu, 304 pension, 40 II pensionisamba väljamakse)

 

Inimene soovib avalduse alusel, et pensionilt rakendataks tulumaksuvabastust 236 eurot kuus ((380-236)x20%=28,8)

Inimene soovib, et töötasult rakendataks maksuvabastust 247 eurot kuus(800-247)x20%=110,6) II pensionisamba väljamakselt rakendatakse esimeselt eurolt tulumaksu (50x20%=10)                       Inimese igakuine väljamakse kokku on 1080,6 eurot kuus (689,4 töötasu, 351,2 pension, 40 II pensionisamba väljamakse)

 

Pensionäril tuleb arvestada, et kui ta saab tulu mitmest kohast (pension, töötasu, või muu tulu), mis ületavad 1200 eurot kuus, siis ei pruugi anda igakuine maksuarvestus sama tulemust, mis aastapõhine maksuarvestus.

NÄIDE: Inimene, kes saab kogu aasta jooksul brutotöötasu 1200 eurot kuus ja kellele rakendatakse maksuvaba tulu 500 eurot kuus, müüb veebruaris kinnistu ja teenib kasu 12 000 eurot ning saab juunis dividendi tasu 3000 eurot. Kokku on inimese aasta tulu 29 400 eurot ((1200X12)+12 000+3000). Kuna tööandja on kogu aasta jooksul rakendanud maksuvaba tulu, siis tuleb inimesel tuludeklaratsiooni põhjal tulumaksu juurde maksta.

 

Indekseerimine ja tulumaks

Iga aasta aprillis suurenevad kõik pensionid, kui pensioneid indekseeritakse. Kui sinu sissetulek suureneb, siis tuleks üle vaadata, kuidas kasutada oma tulumaksuvabastust. Alljärgnevalt mõned soovitused.

Mittetöötavad pensionärid

Kui sa ei tööta ja pension on kogu sinu tulu, siis täiendava tulumaksu avaldusega meie poole ei ole vaja pöörduda. Sulle arvestatakse maksimaalne tulumaksuvabastus, arvestades sinu pensioni suurust.

Töötavad pensionärid

Kui pärast aprillikuist indekseerimist jääb sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) alla 1200 euro, siis täiendavat tulumaksu avaldust meile pole vaja esitada. Sotsiaalkindlustusamet peab kinni pensionist tulumaksu vastavalt sinu varem esitatud avaldusele.

Kui pärast aprillikuist indekseerimist on sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) üle 1200 euro, tuleb sul arvutada ise oma tulumaksuvabastuse suurus. Seda saab arvutada koduleheküljel www.tulumaks.ee olevas kalkulaatoris. Vastavalt saadud tulemusele esita uue summaga tulumaksuvabastuse taotlus. Pane tähele, et kui sa ei esita uut avaldust, võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse.

Avalduse saab Sotsiaalkindlustusametile esitada riigiportaalis www.eesti.ee või posti (Endla 8, Tallinn, 15092) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel. Avalduse võib tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti (kontaktid leiate https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused). Avalduse võib saata vabas vormis või kasutada selleks blanketti, mille leiate siit.

Kui sinu kogutulu (pension ja palgatulu kokku) on üle 2100 euro, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvabastust kasutada ei saa.

 

Maksuvaba tulu avaldus

Kui oled juba tulumaksuvabastuse avalduse Sotsiaalkindlustusametile kunagi esitanud, siis uut avaldust esitama ei pea. Senine tulumaksuvabastuse avaldus arvestatakse ümber õiges summas. Seda, kas sul on Sotsiaalkindlustusametile avaldus esitatud saad kontrollida www.eesti.ee keskkonnas.

NÄIDE 1: Vanemahüvitise saajale on määratud hüvitis 600 eurot kuus, tal on esitatud tulumaksuvabastuse avaldus vanemahüvitiselt. Täna rakendatakse tema vanemahüvitiselt tulumaksuvabastust 180 eurot kuus ning talle väljamakstav vanemahüvitis on summas 516 eurot kuus (600-180) x 20%). Rakendame antud avalduse alusel automaatselt 500 eurost tulumaksuvabastust ning talle väljamakstav vanemahüvitis on summas 580 eurot kuus (600-500)x20%).

NÄIDE 2: Pensionärile on määratud pension 600 eurot kuus, tal on esitatud tulumaksuvabastuse avaldus pensionilt. Täna rakendatakse tema pensionilt tulumaksuvabastust 416 eurot kuus (236-180) ning talle makstakse välja pensioni summas 563,2 eurot kuus (600-416)x20%). Rakendame inimese poolt esitatud tulumaksuvabastuse avalduse alusel automaatselt talle määratud pensionist 500 eurost tulumaksuvabastus. Välja makstakse pensioni summas 580 eurot kuus (600-500) x 20%).

NÄIDE 3: Kahjuhüvitise saajale on määratud kahjuhüvitis 600 eurot kuus, tal on esitatud mõlemad tulumaksuvabastuse avaldused kahjuhüvitiselt. Täna rakendatakse tema kahjuhüvitiselt tulumaksuvabastust 244 eurot kuus (180+64) ning talle makstakse välja kahjuhüvitis summas 528,8 eurot kuus (600-244)x20%). Rakendame inimese poolt esitatud tulumaksuvabastuse avalduse alusel automaatselt talle määratud kahjuhüvitiselt 500 eurost tulumaksuvabastust. Välja makstakse kahjuhüvitis summas 580 eurot kuus (600-500)x20%).

Avalduse saab Sotsiaalkindlustusametile esitada riigiportaalis www.eesti.ee, posti (Endla 8, Tallinn, 15092) ja e-posti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) teel. Avalduse võid tuua ka meie klienditeenindustesse üle Eesti (kontaktid leiate http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused). Selleks võib täita blanketi, mille leiad http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Muud%20blanketid või saata vabas vormis avalduse.

Avalduses tuleb näidata, et tulumaksu kinnipidaja

 • arvestaks maksuvaba tulu või
 • ei arvestaks maksuvaba tulu või
 • arvestaks maksuvaba tulu mingi konkreetse summa, näiteks 100 eurot kuus.

Kui avaldus esitatakse kuu 19. kuupäevaks (kaasa arvatud), võetakse see arvesse järgnevast kuust, hiljem esitatud avaldus ülejärgmisest kuust.

Kui Sotsiaalkindlustusamet väljamakselt maksuvabastust ei rakenda, siis kuulub sulle makstav pension, kahjuhüvitis esimesest eurost tulumaksustamisele sarnaselt vanemahüvitisega.

Pensionärile, kes ei ole saanud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, arvestab Sotsiaalkindlustusamet ettenähtud tulumaksuvabastust automaatselt seaduses ettenähtud ulatuses. Eraldi avaldust selleks esitama ei pea.

Kui pensionär mingil põhjusel ei soovi, et pensionile tulumaksuvabastust rakendame, siis tuleb sellest Sotsiaalkindlustusametile teada.

 

Mida meelde jätta

 • Mõtle läbi, milliseks kujuneb eeldatavasti sinu aastane tulu. Sealhulgas igakuised tulud (nt töötasu, pension, üüritulu jm) ja ka loodetavad muud tulud (nt kasu kinnistu müügist, kasu väärtpaberite müügist vm).
 • Eeldatava aastatulu põhjal tee otsus igakuise maksuvaba tulu kasutamiseks ning teavita seda isikut, kellele oled andnud maksuvaba tulu arvestamise avalduse.
 • Kui tulu suurus on väga kõikuv ja/või prognoosimatu, on mõistlik aasta jooksul maksuvaba tuluga üldse mitte arvestada. Kui tagasivaates tekib aastatulu põhjal õigus tulumaksuvabastusele, siis saab selle tuludeklaratsiooni alusel tagasi.
 • Hoia oma e-maili aadress MTA-s ja eesti.ee portaalis värskena, et saaksime saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.

 

Loe ja vaata lisaks: