Sa oled siin

Pensioni saajale

 

Pensioni väljamaksmine

Pensionit maksame vastavalt sinu soovile:

 • sinu arvelduskontole Eestis
 • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui vormistad avalduse digitaalselt allkirjastatuna või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
 • sinu kulul posti teel kojukandena
 • sinu kulul pensioni saaja arvelduskontole välisriigis.

Posti teel tuuakse pension sulle koju tasuta, kui sul on liikumistakistus või kui sa elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav. Selleks esita meile selgitustega avaldus, kus näitad kojukande soovi põhjused.

Kui sulle toodi pension koju, aga sind ei olnud kodus, siis postiljon viib sinu raha tagasi. Kui sinu pension on välja võtmata kaks kuud, siis peatame pensioni maksmise. Pensioni maksmise jätkamiseks tuleb sul esitada avaldus. Pensioni maksame välja peatamisest alates.

Kui sulle tuuakse pension koju, aga sa oled haiglas, siis saad vajadusel volitada kedagi oma pensionit välja võtma. Volitust tõestab raviasutuse juht (peaarst) ning selliselt tõendatud volitus kehtib kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.

 

Pensioni tulumaksustamine

Pensionid kuuluvad samuti tulumaksuga maksustamisele, kuid teatud osa pensionist on maksuvaba.

2016.aastal oli pensionist tulumaksuvaba osa suurus 225 €

2017.aastal on pensionist tulumaksuvaba osa suurus 236 €

Pensioni tulumaksuvabastus arvestame sinu pensionist automaatselt – ilma sellekohase avalduseta.

Lisaks saame pensioni väljamaksmisel arvestada üldise tulumaksuvaba osaga, millele on õigus kõigil tulu teenivatel inimestel.

 • 2016.aastal oli üldise tulumaksuvaba osa suurus 170 €
 • 2017.aastal on üldise tulumaksuvaba osa suurus 180 €

Üldise tulumaksuvaba osaga arvestamiseks pensioni väljamaksul, tuleb sul esitada sellekohane avaldus.

Seega, kui sa ei tööta ja oled meile esitanud üldise tulumaksuvaba osaga arvestamiseks avalduse, oli sinu pension maksuvaba:

 • 2016.aastal 395 € (225 + 170) ulatuses
 • 2017.aastal 416 € (236 + 180) ulatuses

Kui su pensioni suurus ei ületa summaarset tulumaksuvaba osa, ei kuulu sinu pension tulumaksuga maksustamisele.

Näiteks: Malle pensioni suurus on 395 € kuus ja ta on esitanud meile tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse. Malle pension ei kuulu maksustamisele ja talle makstakse pension välja täies ulatuses.

Kui sinu pension on suurem kui summaarne tulumaksuvaba osa, siis kuulub maksuvaba osa ületav pensioniosa maksustamisele tulumaksuga 20% ulatuses.

Näiteks: Mati pensioni suurus on 450 € kuus ja ta on esitanud meile tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse. Mati pensioni kuulub tulumaksuga maksustamisele:

 • 2016.aastal 450 – 395 = 55 → 55 x 0,20 = 11,00 (tulumaks) → 450 – 11,00 = 439,00 (väljamakstav pension)
 • 2017.aastal 450 – 416 = 34 → 34 x 0,20 = 6,80 (tulumaks) → 450 – 6,80 = 443,20 (väljamakstav pension)

Kui sa töötad, siis töötava pensionärina pead sa valima, kas soovid üldise maksuvaba osaga arvestamist pensionilt või töötasult. Mõlemalt summalt seda teha ei saa. Topelt saadud maksuvabastuse korral tuleb hiljem maksu- ja tolliametile liigselt saadud summa tagastada.

Tulumaksuvaba osaga arvestamise avaldus esitatakse üks kord ja iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja.

Kui sa kasutad internetti, siis saad tulumaksuvaba osaga arvestamise avalduse esitada riigiportaalis eesti.ee, sisenedes ID-kaardiga, Mobiil-IDga või panga kaudu. Avalduse blankett on kättesaadav ka meie kodulehel, selle võib saata digiallkirjastatult e-postiga, saata postiga või tuua ise klienditeenindusse.

 

Pension ja töötamine

Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist või tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana. Üldjuhul ei ole töötamine takistuseks pensioni saamisel. Vanaduspensioni ea saabumisel võid jätkata töötamist, saades samal ajal töötasu ja pensionit.

Erandid:

Ennetähtaegset vanaduspensionit ei maksta töötamise ajal. Vanaduspensioni ea saabumisel makstakse ennetähtaegset vanaduspensionit ka töötamise korral.

Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad töötada ja saada pensionit samaaegselt lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal ajal saada pensionit ja töötasu.

Soodustingimustel vanaduspensioni saajad loetelu 1 ja 2 alusel ei tohi töötada soodustust andval kutsealal. Vanaduspensioni ea saabudes on soodustingimustel vanaduspensioni saajatel õigus jätkata töötamist soodustust andval kutsealal ja saada samal ajal pensionit.

Väljateenitud aastate pensioni maksmise peatame, kui pensionisaaja jätkab töötamist kutsealal, mille alusel on talle pension määratud. Töötamise jätkamisel kutsealal, mis ei anna õigust saada väljateenitud aastate pensionit, maksame pensionit täies ulatuses.

Politsei-, vangla- ja päästeametnikud tohivad jätkata töötamist erialasel tööl ja saada väljateenitud aastate pensionit.

 

Pensionist tasaarvestamine

Elus võib tulla ette olukordi, kus kohtutäitur soovib teha kinnipidamist sinu pensionist või sulle on mingil põhjusel makstud ettenähtust rohkem pensionit, mis tuleb riigile tagasi maksta. Sellistel juhtudel toimub pensionist kinnipidamine.

Pensionist saab kinnipidamisi teha:

 • täitemenetluse seadustiku alusel (näiteks kinnipidamised kohtutäituri ettekirjutusel)
 • sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel (kinnipidamised enammakstud pensionisummade sissenõudmiseks).

Täitemenetluse seadustiku alusel võib kinni pidada kuni 50% pensionist, kuid sulle peab kätte jääma vähemalt pool rahvapensioni määrast. Kui sa ei ole rahul kohtutäituri esitatud nõudega, siis soovitame sul pöörduda otse sinu asja menetleva kohtutäituri või Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja poole.

Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel võib pensionist kinni pidada kuni 20%, kuid sulle säilitatakse seejuures vähemalt pool rahvapensioni määrast. Sotsiaalkindlustusameti ja sinu vahelisel kokkuleppel võib pidada kinni sinu pensionist ka väiksema või suurema summa.

 

Pensionitunnistus

Pensionitunnistus on pensionäri fotoga dokument. Pensionitunnistus ei ole isikut tõendav dokument, vaid tõendab isiku pensioni saamist meilt. Pensionitunnistus väljastatakse sulle koos otsusega pärast pensioni määramist meie klienditeenindusest.

Pensionitunnistuse saamiseks too meile foto mõõtmetega 3x4 cm.

Pensionitunnistuse kaotamisel väljastatakse meie klienditeenindusest sulle pensionitunnistuse duplikaat. Duplikaadi saamiseks on samuti vajalik tuua foto mõõtmetega 3x4 cm.

Tähtajaliselt väljastatud pensionitunnistusi pikendatakse meie klienditeeninduses.

Pensionitunnistuse ettenäitamisel pakuvad soodustusi pangad, transpordifirmad, meelelahutusasutused, kontsertasutused, muuseumid, spaad, tervisekeskused, apteegid, kosmeetikud, jäähallid jms. Pensionitunnistusega kaasnevad soodustused on seotud otseselt soodustuse pakkujaga, mitte sotsiaalkindlustusametiga.