Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Pensioni saajale

 

Pensioni väljamaksmine


Pensionid maksame välja iga kuu 5. kuupäeval. Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse maksepäevaks puhkepäevale eelnev tööpäev.

Pensionit maksame vastavalt sinu soovile:

 • sinu arvelduskontole Eestis
 • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui vormistad avalduse digitaalselt allkirjastatuna või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
 • sinu kulul posti teel kojukandena
 • sinu kulul pensioni saaja arvelduskontole välisriigis.

Posti teel tuuakse pension sulle koju tasuta, kui sul on liikumistakistus või kui sa elad hajaasustusalal ja pangateenus on sulle raskesti kättesaadav. Selleks esita meile selgitustega avaldus, kus näitad kojukande soovi põhjused.

Kui sulle toodi pension koju, aga sind ei olnud kodus, siis postiljon viib sinu raha tagasi. Kui sinu pension on välja võtmata kaks kuud, siis peatame pensioni maksmise. Pensioni maksmise jätkamiseks tuleb sul esitada avaldus. Pensioni maksame välja peatamisest alates.

Kui sulle tuuakse pension koju, aga sa oled haiglas, siis saad vajadusel volitada kedagi oma pensionit välja võtma. Volitust tõestab raviasutuse juht (peaarst) ning selliselt tõendatud volitus kehtib kuue kuu jooksul saamata jäänud pensioni väljavõtmiseks.

 

Pensioni tulumaksustamine

Maksuvaba tulu määr kõigile, ka pensionäridele, on 500 eurot kuus.

Tulumaksuvabastuse määra teada saamiseks on vaja arvesse võtta kogu ühe aasta tulud. Saadava maksuvabastuse suurus jaguneb kolme peamisesse gruppi:

 • Kui sinu aastane tulu on kuni 14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, siis on sul võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
 • Kui sinu kuine sissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem maksuvaba tulu on.
 • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) teenides on aga kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0 eurot.

Süsteem puudutab vaid Eesti elanikke ja kui sinu elukoht ei ole Eestis, siis on sinu Eesti pensioni maksustamise reeglid samad, mis olid enne 2018. aastal toimunud tulumaksureformi.

Rohkem infot leiab leheküljel Hüvitiste, toetuste ja pensionite tulumaksustamine.

 

Pension ja töötamine

Töötamiseks loeme lepingu alusel sotsiaalmaksuga maksustatud tulu teenimist, tegutsemist füüsilisest isikust ettevõtjana või ettevõtluskonto vahendusel tulu saamist.

Vanaduspensioni ea saabumisel võid jätkata töötamist, saades samal ajal töötasu ja pensionit. Iga aasta 1. aprillil arvestame pensionid ümber ja võtame arvesse, kui vanaduspensionär on eelneval aastal saanud töist tulu. Arvesse läheb ka ettevõtluskontole laekunud tulu. Selle arvelt pension suureneb.

Üldjuhul ei ole seega töötamine takistuseks pensioni saamisel.

Erandid:

 • Ennetähtaegset vanaduspensionit ei maksta töötamise ajal. Vanaduspensioni ea saabumisel makstakse ennetähtaegset vanaduspensionit ka töötamise korral.
 • Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad töötada ja saada pensionit samaaegselt lapsed (kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani). Kõik teised toitjakaotuspensioni saajad ei tohi samal ajal saada pensionit ja töötasu.
 • Soodustingimustel vanaduspensioni saajad loetelu 1 ja 2 alusel ei tohi töötada soodustust andval kutsealal. Vanaduspensioni ea saabudes on soodustingimustel vanaduspensioni saajatel õigus jätkata töötamist soodustust andval kutsealal ja saada samal ajal pensionit.
 • Väljateenitud aastate pensioni maksmise peatame, kui pensionisaaja jätkab töötamist kutsealal, mille alusel on talle pension määratud. Töötamise jätkamisel kutsealal, mis ei anna õigust saada väljateenitud aastate pensionit, maksame pensionit täies ulatuses.

  NB! Politsei-, vangla- ja päästeametnikud tohivad jätkata töötamist erialasel tööl ja saada väljateenitud aastate pensionit.
 

Pensionist tasaarvestamine

Elus võib tulla ette olukordi, kus kohtutäitur soovib teha kinnipidamist sinu pensionist või sulle on mingil põhjusel makstud ettenähtust rohkem pensionit, mis tuleb riigile tagasi maksta. Sellistel juhtudel toimub pensionist kinnipidamine.

Pensionist saab kinnipidamisi teha:

 • täitemenetluse seadustiku alusel (näiteks kinnipidamised kohtutäituri ettekirjutusel)
 • Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel (kinnipidamised enammakstud pensionisummade sissenõudmiseks).

Täitemenetluse seadustiku alusel võib kinni pidada kuni 50% pensionist, kuid sulle peab kätte jääma vähemalt pool rahvapensioni määrast. Kui sa ei ole rahul kohtutäituri esitatud nõudega, siis soovitame sul pöörduda otse sinu asja menetleva kohtutäituri või Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite Koja poole.

Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel võib pensionist kinni pidada kuni 20%, kuid sulle säilitatakse seejuures vähemalt pool rahvapensioni määrast. Sotsiaalkindlustusameti ja sinu vahelisel kokkuleppel võib pidada kinni sinu pensionist ka väiksema või suurema summa.

 

Pensionitunnistus

Pensionitunnistus ei ole isikut tõendav dokument, vaid tõendab pensioni saamist.
Selle ettenäitamisel pakuvad soodustusi pangad, transpordifirmad, meelelahutusasutused, muuseumid, tervisekeskused, apteegid jms. Soodustused on seotud otseselt soodustuse pakkujaga, mitte Sotsiaalkindlustusametiga.

Alates 1. juulist 2019 väljastame pensionitunnistusi uuel vormil plastikkaardina. Paralleelselt jäävad kehtima nii uued kui vanad pensionäristaatust tõendavad tunnistused. Mõlemad tõendavad kehtivat pensionäristaatust ning on aluseks soodustuste saamisel.

Kui sul on pensionitunnistus juba olemas, siis uut tunnistust taotleda ei ole vaja.

Uuel pensionitunnistusel ei ole enam inimese pilti ja sellele kantakse inimese nimi, isikukood, pensioni kehtivuse aeg ja andmed pensioni saamise kohta. Kui pensioni saajal on tuvastatud puue, lisame kaardile ka puude andmed. Uuel tunnistusel on info nii eesti kui inglise keeles.

Uues vormis pensionitunnistusi hakkame välja andma uutele pensionäridele.
Pensionitunnistuse saadame Sulle posti teel koju 10 tööpäeva jooksul pärast pensioni määramise otsuse tegemist