Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised

Kuriteoohvri riiklikud kahjuhüvitised

Mis on kuriteoohvri riiklik hüvitis?

Kuriteoohvri riiklikku hüvitist maksame siis, kui oled saanud meie riigi territooriumil toime pandud vägivallakuriteo tagajärjel kannatada. Hüvitise eesmärk on aidata sul tekkinud olukorras toime tulla.
Ohvriabi teenus võimaldab hüvitada sulle psühholoogilise abi kulud kuni ühe kuupalga alammäära ulatuses.

Varalisest kahjust saame hüvitada sulle 80%, kuid mitte üle 9590 euro.
Hüvitame sulle kurjategija tekitatud kahju ja meil on õigus raha kahju tekitajalt tagasi küsida. Sama kahju eest ei saa sa hüvitist nõuda meilt ja kurjategijalt.

Mis on vägivallakuritegu?

Vägivallakuriteoks loetakse kuritegu, mille tagajärg on raske tervisekahjustus või surm.

 

Hüvitise taotlejale

Millal mul on õigus saada kuriteoohvri riiklikku hüvitist?

Sul on õigus saada hüvitist, kui oled saanud kannatada vägivallakuriteo tagajärjel Eesti riigi territooriumil. See tähendab, et sul on vägivallakuriteo tagajärjel tekkinud

 • raske tervisekahjustus või
 • vähemalt neli kuud kestev tervisehäire või
 • kui sinu lähedane, kelle sissetulekust sa sõltusid, sai vägivallakuriteo tagajärjel surma või
 • kui oled tasunud ohvri matusekulud.

Hüvitise määramiseks vajalikud dokumendid

 • uurimisasutuse tõend – väljastab Politsei- ja Piirivalveamet
 • raviarsti või perearsti tõend, mille kohaselt kestis vägivallakuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse ravi vähemalt neli kuud või said raske tervisekahjustuse
 • arstliku ekspertiisi otsus töövõime kaotuse tuvastamise kohta või Töötukassa otsus töövõime hindamise kohta, kui taotled perioodilist hüvitist
 • kuludokumendid – kui taotled ravikulusid või matusetoetust

Kui sul ei ole uurimisasutuse või arsti tõendit kaasas, saame vajalikud andmed ise juurde küsida.
Andmed töövõime kaotuse või töövõime hindamise kohta saame ise, neid otsuseid sa meile esitama ei pea.

Kui oled 16-aastane kuni vanaduspensioniealine (vanaduspensioni ea tabel) ja said vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse, tuleb perioodilise hüvitise saamiseks hinnata töövõimet töötukassas.

Taotluse hüvitise saamiseks ja töövõime hindamiseks saad esitada meile. Samas võid esitada taotluse töövõime hindamiseks töötukassasse ja seejärel hüvitise saamiseks meile.

 

Kuriteoohvri riikliku hüvitise kohta korduma kippuvad küsimused

Millest minu kuriteoohvri hüvitis koosneb?

Kuriteoohvri hüvitis koosneb

 • ravikuludest
 • perioodilisest hüvitisest
 • matusekuludest

Mis on ravikulu?

Ravikulud on kulutused

 • ravimitele (sh käsimüügiravimid)
 • proteesidele ja abivahenditele (prillid, kontaktläätsed, hambaproteesid jms)
 • ravi ja taastusravi maksumusele (visiiditasu, voodipäevatasu, taastusravi)
 • sõidukuludele raviasutusse ja tagasi
 • seoses kannatanu hooldusega (hoolduslehe ja töötasu vahe)

Hüvitame 80% sinu ravikulude maksumusest, mis on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustuse raviga.
Seda, kas kulu on seotud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega, hindab meie ekspertarst just sinu tervislikust seisundist lähtuvalt. Kui sinu ravikulud on seotud mõne muu haigusega, siis me neid ei hüvita.

Kulutused ravimitele

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel sinu kulutused ravimitele, sealhulgas ka käsimüügiravimitele, kui need on vajalikud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviks. Ravimite vajadust hindab ekspertarst. Ravimite hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot.

Näide. Maie esitab taotluse ravimite hüvitamiseks. Taotlusele on lisatud ravimite Ibumetin 400 mg ja Sirdalud müügiarve 17.80 eurot. Maiel on tuvastatud töövõime kaotus kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on mõlemad ravimid Maiele vajalikud tema tervisekahjustuse raviks. Seega kuulub hüvitamisele 14.24 eurot (17.80 X 80% = 14.24 eurot).

Kulutused abivahenditele ja proteesidele

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel 80% proteesidele ja abivahenditele tehtud kulutustest, kui need on seotud sinu kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Nende vajadust hindab ekspertarst. Abivahendite ja proteeside maksumuse hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot.
Siia alla kuuluvad näiteks prillid, hambaproteesid, aga ka näiteks elastiksidemed, haavahooldusvahendid jne.

Ravi ja taastusravi maksumus

Hüvitame taotluse ja kuludokumentide alusel sinu kulutused ravile ja taastusravile, kui need on vajalikud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviks. Nende vajadust hindab ekspertarst. Hüvitame 80% sinu ravi ja taastusravi maksumusest. Ravi ja taastusravi kulude hüvitamisel piirmäära ei ole, kuid kokku hüvitatakse kuni 9590 eurot, mis on kõigi hüvitise liikide piirmäär.
Hüvitamisele kuulub näiteks voodipäevatasu, visiiditasu, ratastooli rent, hambaravi ja taastusraviprotseduuride maksumus.

Näide. Õie käis neuroloogi vastuvõtul ja nõelravi protseduuril. Kulude tõendamiseks esitas Õie visiiditasu 5-eurose ja taastusravi 50-eurose arve. Õiel on tuvastatud vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustus kestvusega kuni neli kuud. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on Õiele vajalik neuroloogi vastuvõtt ja nõelravi seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Seega hüvitatakse Õiele 44 eurot [(5 + 50) x 80% = 44 eurot].

Sõidukulud raviasutusse

Hüvitame sõidukulud sinu elukohast raviasutusse ja tagasi arvestusega 10 senti kilomeetri kohta, kui sõit oli seotud vägivallakuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviga ja selle vajadust kinnitab meie ekspertarst, täiendavaid kuludokumente esitama ei pea. Hüvitame 80% sinu sõidukulu maksumusest.

Näide. Õie käis neuroloogi vastuvõtul Jõgeva haiglas ja nõelravi protseduuril Tartu Ülikooli Kliinikumis. Kulude tõendamiseks esitas Õie tõendi neuroloogi vastuvõtul ja nõelravi protseduuril viibimise kohta. Õiel on tuvastatud vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustus kestvusega kuni neli kuud. Ekspertarsti arvamuse kohaselt on Õiele vajalik neuroloogi vastuvõtt ja nõelravi seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse raviga. Vahemaa Õie elukoha ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel on 34 km ja Jõgeva haigla ja elukoha vahel 20 km Seega kuulub Õiele hüvitamisele 8.64 eurot [(2 x 20 x 0.10 x 80%) + (2 x 34 x 0.10) x 80% = 3.20 eurot + 5.44 eurot].

Kannatanu hooldamiskulud

Hüvitame esitatud taotluse ja lisadokumentide alusel kannatanu hoolduseks tehtud kulud, kui hooldusvajadus on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustusega. Hooldusvajaduse kohta esitab arvamuse ekspertarst. Hüvitame sinu keskmise sissetuleku ja hoolduslehe maksumuse vahest 80%. Keskmise sissetuleku andmed saame maksu- ja tolliametist, hoolduslehe maksumuse saame haigekassast. Sinul on vaja esitada tõend selle kohta, kui palju maksis asutus sinu hoolduslehe tasu.

Näide. Maie viibis hoolduslehel 2 kuud, kuna hooldas kuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse saanud Vellot. Maie 6 kuu keskmine sissetulek on 700 eurot, hoolduslehe eest kahe kuu jooksul maksti talle 420 eurot kuus, kokku 840 eurot. Ekspertarsti arvates on Vellot vaja ööpäevaringselt hooldada seoses kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega. Hüvitamisele kuulub 448 eurot (2 x {(700 - 420) x 80%}).

Millal võin ravikulude taotluse esitada?

Ravikulude taotluse võid esitada, kui said vägivallakuriteo tagajärjel raske tervisekahjustuse või saadud tervisekahjustuse ravi kestis vähemalt neli kuud.
Ravikulude taotluse võid esitada kas iga kord pärast ravikulutuste tegemist või siis esitad pärast ravi lõppu kõik kuludokumendid korraga. Taotlus tuleb esitada kolme aasta jooksul pärast kulude eest tasumist.

Hüvitistaotlus (216.81 KB, RTF)

 

Millal mul on õigus saada perioodilist hüvitist?

Sul on õigus saada perioodilist hüvitist, kui sinu sissetulek on vähenenud vägivallakuriteo tõttu, sest

 • oled haiguslehel (ajutine töövõimetus),
 • sinu töövõime on vähenenud ja sa ei saa enam töötada või töötad osalise tööajaga.

Ajutine töövõimetus

Ajutiseks töövõimetuseks loetakse seda, kui sa ei saa tervisliku seisundi tõttu tööle minna ja pead jääma töövõimetuslehele. Töövõimetuslehe väljastab raviarst. Hüvitist on õigus saada, kui töövõimetuslehel viibimine on seotud kuriteo tagajärjel tekkinud tervisekahjustusega.

Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju arvutamine

Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju hüvitise suuruse leiame sinu ühe kalendripäeva keskmise (eelneva kuue kuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulust) tulu järgi. Andmed sinu sissetuleku kohta saame Maksu- ja Tolliametist. Haigekassast saame sinu haigusraha suuruse, sinult ootame tõendit asutuse makstud osa kohta.
Sinu ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse haiguspäevade arvuga ning saadud summast lahutatakse sulle makstud haigusraha (tööandja ja haigekassa makstud summad).
Hüvitame 80% sinu saamata jäänud sissetulekust.

Näide. Maie kuue kuu keskmine tulu oli 600 eurot; ühe kalendripäeva tulu seega
600 : 30 = 20 eurot. Maie viibis haiguslehel 54 päeva ja tööandja maksis haigushüvitist 70 eurot ja haigekassa 340 eurot, kokku 340 + 70 = 410 eurot.

Arvutuse käik

Keskmine tulu x haiguspäevade arv 54 x 20 = 1080 eurot
Arvestame maha saadud hüvitise 1080 - 410 = 670 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 670 x 80% = 536 eurot

Osaline või puuduv töövõime

Sul on hinnatud osaline või puuduv töövõime ja ekspertarsti arvamuse kohaselt on sinu töövõime vähenenud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu.
Hüvitise suurus leitakse sinu ühe kalendripäeva keskmise tulu järgi. Arvesse võetakse kuue eelneva kuu sotsiaalmaksuga maksustatud tulu.

Osalisest või puuduvast töövõimest tuleneva kahju arvutamine

Sinu ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse 30-ga ja saadud summast lahutatakse sulle määratud töövõimetuspension või töövõimetoetus. Hüvitame 80% sinu saamata jäänud sissetulekust. Andmed sinu keskmise sissetuleku kohta saame Maksu- ja Tolliametist.

Mis saab siis, kui olin enne kuriteoohvriks langemist töötu?

Kui olid enne kuritegu töötu või sinu keskmine töötasu oli väiksem kui kehtiv miinimumpalk, siis arvestatakse sulle hüvitis miinimumpalga alusel.

Toitja surmast tulenev kahju

Seoses ohvri surmaga on sul õigus saada hüvitist, kui oled vägivallakuriteo tagajärjel kaotanud pereliikme, kelle sissetulekust sa sõltusid.

Kuidas ma tean, et olen pereliige, kellel on õigus saada hüvitist?

Hüvitist saad, kui oled surnud pereliikme

 • alla 18-aastane laps;
 • 18- kuni 24-aastane laps ja õpid statsionaarses õppes;
 • lesk ja su töövõime on vähenenud;
 • vanaduspensioniealine lesk;
 • vanaduspensioniealine vanem;
 • vanem ja su töövõime on vähenenud;
 • mittetöötav lesk ja oled rase;
 • kuni kolmeaastase lapse vanem või eestkostja ja sa ei tööta.

Toitja surmast tuleneva hüvitise arvestamine

 • Ohvri ühe kalendripäeva keskmine tulu korrutatakse 30-ga ja saadud summast lahutatakse sulle määratud toitjakaotuspension;
 • Saadud summast arvutatakse protsent vastavalt ülalpeetavate arvule:
  •   kui oled ainuke ülalpeetav, siis on see 75%
  •   kui ülalpeetavaid on kaks, siis on see 85%
  •   kui ülalpeetavaid on kolm või rohkem, siis on see 100%;
 • Saadud summast hüvitame 80%.

Näide: Ohvri ühe kalendripäeva tulu oli 20 eurot. Tal oli kaks ülalpeetavat: vanaduspensionieas ema ja 14-aastane laps. Lapsele on määratud toitjakaotuspension 170 eurot kuus. Emale toitjakaotuspensionit määratud ei ole.

Arvutuse käik:
Ühe kalendripäeva tulu x 30 x hüvitatav osa 85% kahele ülalpeetavale
(20 X 30) x 85% = 510 eurot

Lahutatakse maha toitjakaotuspension
510 – 170 = 340 eurot
Seega 340 x 80% = 272 eurot.

Vanaduspensionieas ema arvelduskontole kantakse 136 eurot ja lapse esindaja arvelduskontole 136 eurot.

Kui hüvitist taotleb ainult 14-aastane laps, siis arvestatakse alljärgnevalt:
ühele ülalpeetavale hüvitatakse 75%: (20 x 30) x 75% = 450 eurot.
Lahutatakse maha toitjakaotuspension  450 – 170= 280 eurot.
Hüvitatakse 80%, seega 280 x 80% = 224 eurot ühele ülalpeetavale.

Mis saab siis, kui olin enne kuriteoohvriks langemist töötu?

Kui ohver oli enne kuritegu töötu või tema töötasu oli väiksem kui miinimumpalk, siis arvestatakse hüvitis kehtiva miinimumpalga järgi.

Näide. Mari isa suri vägivallakuriteo tagajärjel. Isa oli enne kuritegu töötu.

Arvutuse käik:
Miinimumpalk on 2020. aastal 580 eurot. Marile määratud toitjakaotuspension on 170 eurot.
Ühele ülalpeetavale hüvitatakse 75%: 580 x 75%= 435 eurot
435 – 170 = 265 eurot
Hüvitatakse 80%, seega 265 x 80% = 212 eurot ühele ülalpeetavale

 

Matusekulude hüvitamine

 

Mille alusel hüvitatakse matusekulud?

Matusekulu hüvitatakse sulle siis, kui oled nende kulude eest tasunud. See tähendab, kui sul on esitada vähemalt üks arve või ostutšekk, mis on seotud ohvri matusekuludega.

Kui suures summas matusekulud hüvitatakse?

Matusekulud hüvitatakse kuni 448 euro ulatuses.

Matusekulude arvestus

Näide 1. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde urni maksumuse arve summas 240 eurot. Teised asutused ei ole maksnud Maiele matusetoetust. Hüvitamisele kuulub 448 eurot.

Näide 2. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde tuhastamise maksumuse arve summas 640 eurot. Kohalik omavalitsus maksis Maiele matusetoetust 100 eurot.

Matusekulud - makstud toetus

640 - 100 = 540 eurot

Hüvitamisele kuulub 448 eurot.

Näide 3. Maie esitas ohvri matusekulude hüvitise taotluse juurde tuhastamise maksumuse arve summas 440 eurot. Kohalik omavalitsus maksis Maiele matusetoetust 100 eurot.

Matusekulud - makstud toetus

440 - 100 = 340 eurot

Hüvitamisele kuulub 3
40 eurot.

 

Taotluse esitamine

 

Millal tuleb taotlus esitada?

Taotluse saad esitada 3 aasta jooksul vägivallakuriteost või selle toimepanemisest teada saamisest.

Taotluse esitamise võimalused

Kui kaua taotlust läbi vaadatakse?

Vaatame esitatud taotluse läbi ja teeme otsuse 30 päeva jooksul pärast viimase dokumendi saabumist.
Kuidas saan teada, mida minu taotluse alusel otsustati?
Otsuse saadame sulle taotluses märgitud aadressile posti või e-postiga.

Mis saab siis, kui ma ei ole otsusega nõus?

Otsuse peale saad esitada vaide meile 30 päeva jooksul pärast otsuse kättesaamist või kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Vaide lahendame 30 päeva jooksul pärast vaide kättesaamist.
Hüvitise saamist välistavad asjaolud.

Kuriteoohvri riiklikku hüvitist ei määrata, kui

 • sina või sinu lähedane, kes suri kuriteo tagajärjel, kutsus kuriteo toimepanemise ise esile või soodustas seda oma tahtliku või kergemeelse käitumisega;
 • sa ei ole kuriteost teatanud 15 päeva jooksul pärast kuritegu;
 • sina või sinu lähedane, kes suri kuriteo tagajärjel, on vägivallakuriteos süüdi mõistetud ja karistus ei ole kustunud;
 • hüvitise maksmine on ebaõiglane või põhjendamatu.

 

Hüvitise taotlemine välisriigist

 

Mis saab siis, kui kuritegu toimus välismaal?

Hüvitist maksab selle riigi asutus, kus kuritegu toimus. Hüvitist makstakse vastava riigi seaduste kohaselt.

Kes aitab dokumente vormistada?

Sa võid pöörduda

 • vastava riigi pädeva asutuse poole;
 • meie poole – vajaduse korral abistame ja juhendame hüvitise taotluse vormistamisel. Edastame sinu taotluse koos lisadokumentidega selle riigi asutusele, kus vägivallakuritegu toime pandi.

Kas on vaja esitada täiendavaid dokumente?

Hüvitise taotlemisel on vaja täiendavalt esitada

 • tõend välismaal viibimise põhjuse kohta (töökohast, kui viibisid lähetusega, või turismibüroost, kui olid reisil);
 • tõend hüvitise saamise õiguse või selle puudumise kohta kuriteo toimepanemise asukohamaal;
 • avaldus hüvitise taotlemiseks vajalike põhi- ja lisadokumentide väljastamiseks välismaalt.
 

Hüvitise saajale

Kas minu hüvitiselt arvestatakse maha tulumaks?

Kuriteoohvritele makstavat hüvitist tulumaksuga ei maksustata.

Millal hüvitist makstakse?

Kuriteoohvri riiklik hüvitis kantakse sinu taotluses märgitud pangakontole iga kuu 12. kuupäeval, juhul kui nimetatud kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, makstakse hüvitis välja puhkepäevale eelnenud tööpäeva jooksul.

Kas mul on õigus saada avansilist hüvitist?

Avansilist hüvitist on õigus saada, kui sul on ilmne õigus hüvitisele, kuid sinu hüvitise määramine on edasi lükatud ja sa oled majanduslikult raskes olukorras.
Avanssi makstakse sinu taotluse alusel kuni 640 eurot.
Kui makstud avanss on suurem kui sulle hiljem määratud hüvitis, nõutakse enammakstu tagasi.

Kui kaua hüvitist makstakse?

Hüvitist makstakse, kuni sa vastad hüvitise saamise tingimustele või kuni piirmäära 9590 eurot täitumiseni. Piirmäär arvestatakse ühe ohvri kõigi ülalpeetavate kohta kokku. Piirmäära sisse on arvestatud kõik hüvitise liigid.

Näide. Toitja surmast tulenev kahjuhüvitis määrati kahele ülalpeetavale ja matusekulud maksti kuludokumentide alusel 448 eurot.

Seega on ülalpeetavatel õigus saada kokku kuni 9142 eurot (9590 - 448), kui nad vastavad hüvitise saamise tingimustele.

Maiele maksti ajutisest töövõimetusest tulenevat kahjuhüvitist summas 480 eurot, ravikulude hüvitist (sõidukulud 48 eurot + ravimite maksumus 140 eurot + visiiditasu 17 eurot) summas 205 eurot.

Maiel on tuvastatud töövõime vähenemine kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustuse tõttu.

Perioodilist hüvitist on tal õigus saada kuni 8905 eurot (9590 - 480 - 205), kui ta vastab hüvitise saamise tingimustele.

Hüvitise saamise tingimused:

1. kui sul on tuvastatud püsiv töövõimetus või sinu töövõime vähenemine on seotud kuriteo tagajärjel saadud tervisekahjustusega ja sinu sissetulek on vähenenud;
2. kui saad toitja kaotusest tulenevat kahjuhüvitist, siis kuni 18-aastaseks saamiseni või kuni 24-aastaseks saamiseni, kui jätkad õpinguid kõrgkoolis.

Hüvitise ümberarvestamine

Hüvitised arvestatakse ümber kord aastas 1. märtsil vastavalt elukalliduse muutumisele.
Kui sa asud tööle või lõpetad õppimise, arvestame hüvitise ümber tööle asumise või õppimise lõpetamisele järgnevast kuust alates.

Kui asud uuesti õppima või lõpetad töötamise, arvestame esitatud dokumentide alusel hüvitise ümber järgmisest kuust alates.

Kas süüdlaselt küsitakse raha tagasi?

Esitame kahju tekitaja vastu kohtule tsiviilhagi selles ulatuses, mis on hüvitiseks sulle välja makstud.

Kas mulle makstakse hüvitist, kui asun elama välismaale?

Jah, hüvitist makstakse, kuni vastad hüvitise saamise tingimustele või kuni piirmäära 9590 eurot täitumiseni.

Kas mulle makstakse hüvitist, kui olen välisriigi kodanik, kuid kuritegu toimus Eestis?

Kui elad muus Euroopa Liidu liikmesriigis ja langesid Eestis viibides vägivallakuriteo ohvriks, makstakse sulle hüvitis välja ühe summana kogu ajavahemiku eest, mille vältel sa olid töövõimetu (haiguslehel), osalise või puuduva töövõimega või vastad toitjakaotuspensioni saamise tingimustele.

Hüvitise arvutamise aluseks võetakse ohvri kuriteo toimepanemisele eelnenud kuue kuu palgatulu.

Mida pean kindlasti teadma?

Kui sulle on määratud perioodiline hüvitis, siis pead meid teavitama kui

 • lähed tööle
 • lõpetad õppimise
 • kui kahju tekitaja on asunud kahju hüvitama.

Kui esitad kohtusse tsiviilhagi kahju tekitaja vastu (matusekulude, ravikulude sissenõudmiseks), teavita sellest ka meid.

Kui sama kahju eest maksame hüvitist meie ja kahju tekitaja, siis küsime sulle hüvitisena makstud raha tagasi.

Hüvitise tagasinõudmine

Hüvitise pead tagasi maksma, kui sulle on hüvitist makstud alusetult. See tähendab, et sa ei teavitanud meid

 • tööle asumisest
 • õppimise lõpetamisest
 • kahju tekitaja makstud hüvitisest.

Hüvitise tagasinõudmiseks teeme sulle ettekirjutuse ja anname tagastamiseks tähtaja.
Kui soovid enammakstud summat tagastada osade kaupa, koostame vastavalt sinu avaldusele maksegraafiku.