Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Vaide esitamine

 

Vaide esitamise juhend

Kui leiad, et Sotsiaalkindlustusameti otsuse, ettekirjutuse või toiminguga on rikutud sinu õigusi, on sul õigus esitada vaie.

Esita vaie Sotsiaalkindlustusametile:

 • posti teel: Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn
 • e-posti teel: [email protected]
 • klienditeeninduses

Esita vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, mil sa vaidlustatavast otsusest või toimingust teada said või oleksid pidanud teada saama. Vaide esitamise tähtaja saab mõjuvatel põhjustel ennistada, kui esitad selleks põhjendatud taotluse.

Vaie peab olema allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt. Kui vaide allkirjastab sinu esindaja, siis lisa vaidele volitust tõendav dokument.

Vaides peab olema kirjas:

 • kellele vaie on esitatud – Sotsiaalkindlustusametile
 • sinu nimi, isikukood, postiaadress ja muud kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress)
 • mida vaidlustad – otsuse või toimingu nimetus, otsuse number või toimingu tegemise aeg, lühidalt selle sisu
 • põhjused, miks sa leiad, et tehtud otsus või toiming rikub sinu õigusi
 • selgelt väljendatud taotlus, mida sa soovid vaide esitamisega saavutada
 • sinu kinnitus, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust
 • kui vaidele on lisatud dokumente, siis ka lisatud dokumentide loetelu
 • viis, kuidas soovid vaideotsust kätte saada:
  • e-postiga krüpteeritult (e-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning DigiDoc tarkvara, samuti Acrobat Reader vms tarkvara)
  • e-postiga (e-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)
  • posti teel tähtkirjaga
  • posti teel lihtkirjaga

-------------------------------------------------
NB! Sotsiaalkindlustusamet ei saa lihtkirjaga või krüpteerimata saatmise puhul tagada edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

 • allkiri
 

Vaide näidis

Sotsiaalkindlustusamet

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

 

Vaide esitaja:

Nimi:

Registrikood/isikukood:

Aadress:

Telefon/e-post:

/kuupäev/

 

VAIE

Sotsiaalkindlustusameti .................... /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/ vaidlustamiseks VÕI /toimingu kuupäev/ toimingu vaidlustamiseks.

 

1. Vaidlustatav haldusakt

Sotsiaalkindlustusamet väljastas mulle /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/. Vaidlustatud otsusega kohustas Sotsiaalkindlustusamet mind VÕI Sotsiaalkindlustusamet määras mulle /siin välja tuua lühidalt haldusakti sisu/.

Vaidlustatud otsuse sain kätte /kuupäev/.

VÕI

1. Vaidlustatav toiming

Sotsiaalkindlustusamet /siin välja tuua lühidalt toimingu sisu, selle aeg/.

Isikul on õigus vaidlustada:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid.

Vaidlustatud toimingust sain teada /kuupäev/.

 

2. Vaide põhjendus

Käesolevaga leian, et Sotsiaalkindlustusameti väljastatud otsus/toiming rikub minu õigusi. /Siinkohal välja tuua põhjused, kuidas vaidlustatav haldusakt või toiming (tegevus või tegevusetus) sinu õigusi rikub või vabadusi piirab. Näiteks: Sotsiaalkindlustusamet ebaõigesti kohaldanud või tõlgendanud seadusi, määratud pensioni/hüvitise summa on väär, tuvastatud puude raskusaste on väär, haldusakt ei ole nõuetekohaselt motiveeritud, jne/.

 

3. Vaide esitaja nõue

Lähtudes eeltoodust taotlen /siin välja tuua vaide esitaja selgelt

väljendatud taotlus. Näiteks: Taotlen otsuse kehtetuks tunnistamist ja uue otsuse tegemist/.

 

Käesolevaga kinnitan, et antud asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

 

Vaideotsust soovin kätte saada ilma krüpteerimata minu e-posti aadressile.

 

/oma käega lisatud või digitaalne allkiri/

/vaide esitaja nimi/

/juhatuse liige / volitatud esindaja/

 

 

Lisad:

1. /Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud

seisukohti/

2. /Volitatud esindaja esindusõigust tõendav volikiri/

 

 Vaide esitamise blankett

 • Vaide esitamine    *.docx (27.35 KB, DOCX)       *.pdf (279.51 KB, PDF)