Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riigihanked

Kooskõlas tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 20.07.2017. a käskkirja nr 84 „Riigihangete korraldamine Sotsiaalministeeriumis ja selle valitsemisalas" punktiga 1.2 tellib sotsiaalkindlustusamet alates 01.08.2017 riigihangete korraldamise teenust riigi tugiteenuste keskuselt (RTK) ja kooskõlas punktiga 1.3 IT-hangete korraldamise teenust tervise ja heaolu infosüsteemide keskuselt (TEHIK).

Kooskõlas tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri 22.11.2017. a käskkirjaga nr 110 on kinnitatud „Riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord", mille punkti 1.1 kohaselt käsitatakse nimetatud korda ka sotsiaalkindlustusameti hankekorrana. Sotsiaalkindlustusameti edastatud hankevajaduste alusel kinnitab RTK juhataja hankeplaani hiljemalt 14. veebruariks ja hankeplaan avaldatakse RTK kodulehel.

 

Hankeplaan

Hankekord (313.09 KB, PDF)

 

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/.

Riigihanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, on leitavad avalikus dokumendiregistris, sisestades märksõna „pakkumus“.

 

Erihoolekande teenusmudeli katsetamise konkurss 2023–2024

Sotsiaalkindlustusamet teeb kohalikele omavalitsustele ettepaneku esitada taotlus konkursile „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023–2024“ vastavalt konkursi dokumentides sisalduvatele tingimustele.

Taotluse esitamise tähtaeg on 4. november 2022 kell 11.00. Taotlused tuleb esitada e-posti aadressil [email protected] märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli katsetamise konkurss 2023-2024“. Kõigile taotlejatele saadetakse taotluse kättesaamise kohta kinnitus konkursitaotluses märgitud e-posti aadressil.

Lisainfo: [email protected].

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Individuaalse ja grupisupervisiooni teenuse ost ohvriabi teenuste vabatahtlikele ja partneritele“

Väikeostu raames otsitakse teenuse pakkujaid, kes hakkavad osutama erinevate ohvriabi teenuste vabatahtlikele ja partneritele individuaalse supervisiooni ja grupisupervisiooni teenust.

Hange on jagatud teenuse sihtrühma järgi neljaks osaks. Hanke osad on järgmised:

1) naiste tugikeskuste töötajad
2) vaimse tervise nõustamise vabatahtlikud
3) psühhosotsiaalse kriisiabi vabatahtlikud
4) "Ringist välja" võrgustikutöö mudeli rakendajad

Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale.

E-posti aadress teabe saamiseks

Kuni 05.09 [email protected] alates 06.09 [email protected]

Pakkumuste esitamise tähtaeg 

Hiljemalt 15.09.2022 kell 13.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

E-posti aadress pakkumuste esitamiseks

[email protected]

1. osa. Naiste tugikeskuste töötajad
2. osa. Vaimse tervise nõustamise vabatahtlikud
3. osa. Psühhosotsiaalse kriisiabi vabatahtlikud
4. osa. "Ringist välja" võrgustikutöö mudeli rakendajad
 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Tervishoiuteenused inimkaubanduse ohvritele“

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumus (või pakkumuskutsega seotud selgitustaotlus) palume esitada sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile [email protected]

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 22.08.2022.

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Kompetentsimudeli koostamine koos seletuskirja ja rakenduskavaga asendus- ja perekodu juhile“

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Kompetentsimudeli koostamine koos seletuskirja ja rakenduskavaga asendus- ja perekodu juhile“

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Hankija täpsustab 09.08 pakkumuskutse punkti 2.12.1.3, parandatud sõnastust, et hinnatakse pakkuja tööd teostava isiku kogemust.

Pakkumus palume esitada hiljemalt  16.08.2022 kell 15.00 aadressile [email protected], koopia [email protected]. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: [email protected].

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud lepitusteenuse osutamine“

Otsime juriidilisest või füüsilisest isikust teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama riiklikku perelepitusteenust perioodil 01.09.2022 kuni 31.12.2023 või kuni hanke maksimaalse rahalise mahu täitumiseni, olenevalt sellest, kumb tingimus täitub varem.

Hanke eeldatav maksumus on kuni 299 999 eurot.

Ootame pakkumust esitama kõrgharidusega perelepitajaid, kes on läbinud 160-tunnise perelepituse baasväljaõppe ja sooritanud sotsiaalkindlustusameti korraldatud perelepitaja eksami.

Hankes osalemiseks esitab taotleja digiallkirjastatud taotluse e-posti aadressil [email protected] hiljemalt 14.08.2022 märksõnaga “Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud lepitusteenuse osutamine”.

Hankes osalemise vormid ja vajalikud dokumendid:

 • taotlus (juriidilise või füüsilise isikuna kandideerimiseks)
 • perelepitaja kinnitus
 • kõrgharidust tõendav dokument

Lisainfo: Ann Lind-Liiberg, perelepituse teenuse juht, telefon 5362 5966, [email protected]

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Supervisiooni teenus riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele 2022.–2023. aastal“

Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama supervisiooni teenust riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele perioodil 08.08.2022 kuni 01.03.2023. Hankija eesmärk on sõlmida lepingud kombineeritud individuaal- (70% osakaal) ja grupisupervisiooni teenuse (30% osakaal) osutamiseks kuni nelja teenuseosutajaga.

Ootame pakkumust esitama superviisoreid, kellel on kõrgharidus ja läbitud superviisori väljaõpe, mis vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) või mõne muu rahvusvaheliselt tunnustatud superviisori väljaõppe standardile, ja vastav tunnistus. Lisaks peab juriidilisest isikust pakkuja vahetult teenust osutaval superviisoril olema praktiline kogemus lepitaja superviseerimisel viimase kolme aasta jooksul vähemalt kuuel korral.

Pakkumuse kooseisus palume esitada

 • teenust osutava superviisori elulookirjeldus (pakkumuse vormi punktis 3 esitatud andmetega kas samal vormil või eraldi dokumendina)
 • nägemus (visioon) teenuse osutamisest (pakkumuse vormil)
 • pakkumuse maksumus (pakkumuse vormil)
 • superviisori haridust ja superviisori väljaõppe läbimist tõendavate dokumentide ärakirjad

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Seksuaalvägivalla ohvrite tugigrupi teenuse osutamine seksuaalvägivalda kogenud täisealistele isikutele“.

   

  Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poolt teenuse osutaja poole suunatud klientidele seksuaalvägivalla tugigruppide teenust.

  Hanke eeldatav maht on kuni 17 000 eurot koos käibemaksuga.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 25.07.2022 kell 10.00 aadressile [email protected].

  Lisainfo: [email protected], [email protected], [email protected]

  Teenust rahastatakse COVID-19 pandeemia reageerimise raames, toetuse andmise tingimused „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“, projekt nr 2014-2020.16.01.21-0004 „Ohvriabiteenused“ vahenditest.

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub osalema “Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise e-kursuse õpidisaini, sisuelementide tootmise ja veebilahenduse teostamine“ hankes

   

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. juuni kell 10.00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

  Pakkumus palun saata [email protected], koopia [email protected].

  Pakkumusele on lisatud pakkumuskutse dokumendid.

  Lisainfo: Kadri Kiigema, [email protected], tel 5905 1967

   

  •  
   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama viipekeeletõlkidele suunatud koolituse "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele" pakkumust

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 13. juuni kell 15:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

  Pakkumus palun saata [email protected], koopia [email protected]  

  Pakkumusele on lisatud pakkumuskutse, tehniline kirjeldus, pakkumuse ja maksumuse vorm, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, lepingu projekt, seiretabel.

   

  Lisainfo: Sandra Laurimaa, [email protected], tel 5344 3479

   

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Psühholoogilise abi ja kriisinõustamise teenuse ost“.

  Hanke raames esitatud küsimuste vastused (484.51 KB, PDF)

  Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poolt teenuse osutaja poole suunatud klientidele psühholoogilise abi ja kriisinõustamise teenuseid  vägivalla või kriisijuhtumi tagajärjel kahjustatud inimestele ja/või vägivalda toime pannud inimestele, kellel on  sündmusega seonduv abivajadus ja kellel pole seoses menetluse puudumisega õigust ohvriabi riiklikule psühholoogilise abi kulu hüvitisele. Hange on jaotatud kolmeks osaks, sihtgruppide alusel.

  Hanke eeldatav maht kõikide osade peale kokku on  kuni 102 000 eurot koos käibemaksuga.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 13.06.2022 kell 13.00 aadressile [email protected]

  Lisainfo: [email protected]

  Teenust rahastatakse riigieelarvest ja osaliselt liidu COVID-19 pandeemia reageerimise raames, toetuse andmise tingimused „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“, projekt nr 2014-2020.16.01.21-0004 „Ohvriabiteenused“  vahenditest.

   

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Individuaalse ja grupisupervisiooni, grupikovisiooni pakkumine ohvriabi MARAC vabatahtlikele ja MARAC meeskondade liikmetele“.

   

  Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poolt  koordineeritavate MARAC vabatahtlikele ja MARAC piirkondlikele meeskondadele individuaalse supervisiooni, grupisupervisiooni ja grupikovisiooni teenust.

  Hanke eeldatav maht kõikide osade peale kokku on  kuni 26 000 eurot ilma käibemaksuta.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 16.05.2022 kell 24.00 aadressile [email protected]

  Lisainfo: [email protected]

  Teenust rahastatakse riigieelarvest ja „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ tegevuse „Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ raames.

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Perelepituse erijuhtumite juhendmaterjali koostamine "Erivajadusega lapsevanem perelepituses““.  

  Täpsemad tingimused on kirjeldatud manuses olevates dokumentides. Hanke esemeks on koostada perelepituse erijuhtumite juhendmaterjal "Erivajadusega lapsevanem perelepituses". Hanke eeldatava maksumus on 7500 eurot ilma käibemaksuta.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 12.05.2022 kell 12.00 aadressile [email protected].

  Töö teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.

  Täiendavate küsimuste korral julgelt ühendust võtta.

   

   

  Pakkumuskutse Põhja, Lõuna ja Ida piirkonda  majutuskohtade tagamiseks.

  Sotsiaalkindlustusamet otsib endale Põhja piirkonda, Lõuna piirkonda ja Põhja piirkonda uusi partnereid põgenike lühiajaliseks majutamiseks eskaleerunud Ukraina olukorra valguses. Teenuse täpsemad tingimused on kirjeldatud Lisas 2- tehniline kirjeldus.

  Eesmärk on sõlmida raamlepingud kõikide tähtaegselt ja nõutele vastava pakkumuse esitanud ettevõtetega, kes vastavad turismi seaduse §-s 19 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021 määruses nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded“ sätestatud nõuetele ning kellel on minimaalselt 40 voodikohta majutuskoha kohta.

  Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega soovib hankija leida täiendavad raamlepingu partnerid, kes eelmises Ukraina sõjaga seotud põgenike majutusteenuse hankes (viitenumbriga 246869) ei osalenud. Täiendavate majutuskohtade ost on tingitud pidevalt kasvavast majutusteenuse mahu vajadusest.

  Hange on piirkondade järgi jaotatud osadeks:

  I osa – Põhja piirkond (Harjumaa)

  II osa – Lõuna piirkond (Tartu maakond, Võru maakond, Valga maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond ja Jõgeva maakond);

  III osa – Ida piirkond (Lääne-Viru maakond).

  Teil on võimalik tutvuda lepingu projektiga (Lisa 1 – raamlepingu projekt).

  Lepingu sõlmimise eelduseks on esitatud pakkumus, mis peab olema jõus 30 päeva.

  Pakkumus peab olema esitatud järgmises vormis (kui ettevõttele kuulub mitu majutusasutust, mis vastavad tehnilises kirjelduses nõutud tingimustele ning millele soovib pakkuja esitada pakkumuse, tuleb iga majutusasutuse kohta esitada eraldi pakkumus):

   

  Ettevõtte nimi (äriregister):

   

  Aadress:

   

  Äriregistri number:

   

  Osa/piirkond:

   

  Majutusasutuse aadress:

   

  Majutuskohtade arv (aadressil):

   

   

  öö hind KM-ga

  öö hind KM-ta

  Toa hind kahele:

   

   

  Toa hind ühele:

   

   

  Toa hind perekonnale (*lisada juhul kui on):

   

   

  Ruumi (ameti- või konverentsiruum) hind päeva kohta orienteeruvalt 10-le inimesele:

   

   

   

  KM-ga

  KM-ta

  Hommikusöögi maksumus ühele:

   

   

  Lõunasöögi maksumus ühele:

   

   

  Õhtusöögi maksumus ühele:

   

   

  Allkirjaõiguslik esindaja (volituse alusel esindamise puhul lisada volikiri):

   

  Kas leping on võimalik allkirjastada digitaalselt:

   

  Kes jääb lepingu kontaktisikuks (andmed: nimi, tel nr ja e-post):

   

  Tellimuste esitamise kontaktid (24/7):

  (andmed: nimi, tel nr ja e-post):

   

  Pakkuja kontaktandmed (andmed: asutuse tel nr ja e-post):

   

  Olen tutvunud ja nõustun pakkumise tingimustega (jah/ei):

   

  Täiendav lisainfo või selgitused (täita vajdusel)

   

  Pakkuja peab täitma kõik vormi väljad (v.a toa hind perele ja lisainfo, mis täidetakse vajadusel).  Kui hommiku-, lõuna- või õhtusöögi hind sisaldub toa hinnas, märkida söögi hinnaks 0 eurot.

  Palun saata oma pakkumus hiljemalt 11.03.2022 kell 17:00 e-posti aadressile [email protected]. Sotsiaalkindlustusamet arvestab ainult tähtaegselt esitatud pakkumusi ning lükkab pärast tähtaega esitatud pakkumused tagasi.

   

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Perelepitajate riiklik baaskoolitus III grupp“.

  Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Hanke esemeks on perelepitajate baaskoolituse korraldamine Ida-Virumaal vastavalt Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud koolitusmaterjalile. Eesmärgiks on koolitada perelepitajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis jätkama või alustama perelepitusteenuse pakkumisega riikliku perelepituse seaduse mõistes vene keelt emakeelena kõnelevate lapsevanemate ja lastega.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 15.03.2021 kell 12.00 aadressile [email protected], koopia [email protected].

  Kontaktisikud on projektijuht Rea Uudeküll, e-post: rea.uu[email protected] ja projektijuhi puhkuse perioodil perelepitusteenuse juht Ann Lind-Liiberg, e-post [email protected].

  Töö teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.

   

   

  Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hankemenetluse lihtsustatud korras teenusele „Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele“

  Teenuse osutamise raamlepingud sõlmitakse 01.03.2022-28.02.2023 kuni 5 pakkujaga, kelle teenuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 14.02.2022 kell 23:59.

  Kontaktisik on Sirle Blumberg, e-post: [email protected]

   

  Lapse turvakoduteenuse disain

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust lapse turvakoduteenuse disainimiseks. Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 23.02.2021 kell 17.00 aadressile [email protected], koopia [email protected].

  Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: [email protected].

   

   

  Vägivallajuhtumite ennetus ja nõustamisteenuse tellimine üld- ja erihoolekandeasutustele

  SKA soovib teenuseosutajate abistamiseks osta teenust, mis sisaldab riski- ja probleemse, sh raskesti mõistetava käitumise juhtimiseks vajalike teadmiste jagamist ja juhendamist üld- ja erihoolekandeasutuste juhtidele ja töötajatele.

  Eesmärgiks on üld- ja erihoolekandeasutuste töötajate nõustamine ja juhendamine riski- ja probleemset käitumist kaasa toovate olukordade ennetamiseks, nendega toimetulemiseks ja vältimiseks.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.02.2022 kell 16.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

  Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetmest 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevus 2.1.3 „Rehabilitatsiooni alaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ T30-MULTI2

   

   

   

  Rehabilitatsiooniprogrammi taastumine tööellu piloteerimine.

  Hanke eesmärk on leida kokku 3 partnerit üle Eesti, kes on valmis piloteerima ja arendama rehabilitatsiooniprogrammi kuni 30le  isikule (10 inimest grupi kohta).

  Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on klientide taastumisvalmiduse  toetamine liikumaks aktiivse tööelu suunas.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.02.2022 kell 17.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

  Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetmest 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevus 2.1.3 „Rehabilitatsiooni alaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ T30-MULTI2

   

   

   

  Baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile.

  Sotsiaalkindlustusamet tellib koolituskava „Baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile“ koostamise, ette valmistamise ja läbi viimise kokku vähemalt 2 koolitusgrupile (sh õppijate iseseisva töö andmine, tööde läbivaatamine, hindamine ning grupitasandil tagasisidestamine) ja koolituse edasiarendamise esialgese visiooni.

  Pakkumuste esitamise tähtaega pikendatud kuni 14.03.2022.kell 14.00, pakkumused esitada  aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

  Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 Programm “Local Development and Poverty Reduction“ Eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“

   

   

  Kutsume Teid osalema hankes „Töökeskkonnaspetsialisti teenus Sotsiaalkindlustusametile“.

  Hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja, kes osutab Sotsiaalkindlustusametile (SKA) töötervishoiu- ja tööohutusalased ülesanded (töökeskkonnaspetsialisti teenus) vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõikele 2 ja 4.

  Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping üheks (1) eelarveaastaks, aastase pikendamisvõimalusega.

  Pakkumusi ootame hiljemalt 17.01.2022 kell 12.00 Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

  Oluline! Palume Teil väga põhjalikult tutvuda kõikide väikeostu alusdokumentidega (sh tehnilise kirjelduse ja hankelepinguga) ning küsimuste tekkimise korral või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hankija poole pakkumuskutse 1.3. märgitud e-posti aadressil- [email protected].

  • Lisa 2. Töökeskkonnaspetsialisti teenuse kirjeldus
  • Lisa 3. Hindamiskriteeriumid ja hindamismetoodika
   

  Ootame pakkumisi hankele „Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele“

  Teenust rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti ja Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Euroopa Sotsiaalfondi vahendid REACT-EU COVID-19 mõjude leevendamiseks“.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.01.2022 kell 12.00 e-posti aadressile [email protected], koopia [email protected].  Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

   

  Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2022 Sotsiaalkindlustusametile“

  Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 2022.aastal.

  Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturule. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peatrauma või ajukahjustust tekitava haiguse.

  Hange on avaldatud riigihangete registris ning pakkumuste esitamise tähtaeg on  17.01.2022 kell 11.00. Hanke dokumendid on üleval Riigihangete registris, hanke viitenumber on 239710.

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva ZOOMis, mis toimub 29.12.2021 kell 14.00.

  Osalemiseks palume registreerida.

   

  Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), toetuse andmise tingimused (TAT) „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“.

  Lisainfo: Helle Villem, projektijuht

  [email protected], tel. 5300 1509

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2022“

  Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

  Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid.

  Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid.  

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.12.2020 kell 16.00 e-posti aadressile [email protected].

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

  Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I)
  2. Projektijuhi CV (VORM II)
  3. Teenust osutavate spetsialistide CVd (VORM III)

  (Kui pakkuja on esitanud hankijale varem hanke „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames meeskonnaliikmed ja samad isikud hakkavad osutama teenuseid käesolevas hankes ning CV andmed ei ole muutunud selliselt, et see muudaks isiku sobivaks tunnistamist või hindamist, siis CVd uuesti esitama ei pea.)

  Lisainfo hanke kohta: Maarja Kuldjärv, [email protected]

   

  Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine

  Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine“.

  Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja erihoolduspere toetamist võrgustikutööga ja peretoe kaudu ja teenuste osutamise kohta lõpparuande koostamist.

  Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

  1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja esitab perede avaldused või sõlmib peredega koostöölepingud ja sõlmib kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
  2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) vajadusel peredele koolituse.
  3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise võrgustikutööga ja peretoe kaudu.
  4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja lõpparuande teenuste osutamise kohta.

  Kriisihoolduspere teenust ja erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

  Perioodil 2020-2021 hankes osalenud kohalikud omavalitsused: Rakvere linn, Väike-Maarja vald, Kohtla-Järve linn, Toila vald, Kohila vald, Põltsamaa vald, Põlva vald, Viljandi vald, Tapa vald, Haljala vald ja Tallinn.

  Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.12.2021 kell 14.00 e-posti aadressile [email protected].

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

  Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I);
  2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
  3. Perede avaldused (VORM III) või peredega sõlmitud koostöölepingud (VORM V);
  4. Kohalike omavalitsustega sõlmitud koostöölepingud (VORM IV).

  Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: [email protected].

   

   

  Sisuturundus- ja tekstide kirjutamise ning veenva esinemise koolituse ost

  Teenust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ raames

  Pakkumus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile [email protected] hiljemalt 30.11.2021 kell 12.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

  Lisainfo [email protected]

   

  Kohtunikele suunatud lähisuhtevägivalla ja traumaalast koolitus

  Oleme Sotsiaalkindlustusameti ohvriabis välja töötamas kohtunikele suunatud lähisuhtevägivalla ja traumaalast koolitust. Lepingut rahastatakse osaliselt Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Ohvriabi süsteemi arendamine“ toel.

  Pakkumusena palume esitada töötasu tunnihind (bruto). Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.11.2021 kell 12.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

  Pakkumus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile [email protected].

  Lisainfo [email protected]

   

  Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2022.
   
  Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist asendus- ja perekodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne elukeskkond.
   
  Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: grupisupervisioon, individuaalne supervisioon, juhtide supervisioon, juhendatud perevestlus.
  Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.
   
  Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kel on varasem kogemus supervisiooniteenuste osutamisega.  
   
  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].
   
  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.
   
  Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid
  1. Pakkumus (VORM I)
  2. Projektijuhi CV (VORM II)
  3. Teenust osutavate superviisorite CVd (VORM III)
   
  (Kui pakkuja on esitanud hankijale varem sarnase hanke raames meeskonnaliikmed ja samad isikud hakkavad osutama teenuseid käesolevas hankes ning CV andmed ei ole muutunud, siis CVd uuesti esitama ei pea)
   
  Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Maarja Kuldjärv, [email protected]

   

   

  Rahvusvahelise kaitse saanute tugiisikuteenus

  Sotsiaalkindlustusamet ootab pakkumusi rahvusvahelise kaitse saanud inimestele suunatud tugiisikuteenusele.

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 03. detsember kell 12:00.

  Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Pakkumus palun saata [email protected], koopia [email protected]

  Konkurss viiakse läi Euroopa Varjupaiga- Rände - ja Integratsioonifondi (AMIF) ning EV Siseministeeriumi kaasrahastatud projekti "Rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse korraldus KOVi tasandil" raames.

   

   

  Lapse turvakoduteenuse disain

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust lapse turvakoduteenuse disainimiseks. Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Pakkumused palume esitada hiljemalt 22.10.2021 kell 17.00 aadressile [email protected], koopia [email protected].

  Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: [email protected].

   

   

  “Räägime lastest” koolitus

  Pakkumus palume saata hiljemalt 7.10.2021 kell 17.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected].

   

  Kriminaalhoolduses, vanglas ja/või kinnises asutuses rakendatava sotsiaalprogrammi arendus ja ajakohastamine, programmi läbiviijate superviseerimine ja rakendustugi

  Sotsiaalkindlustusamet tellib kriminaalhooldusel, vanglas ja/või kinnises lasteasutustes kasutuses oleva, noortele suunatud motivatsiooni tõstmise ja sotisaalsete oskuste arendamise programmi, mis on läbi viidav individuaalselt või väiksemas grupis (kuni 3 noort + programmi läbiviija) ajakohastamise. Töö sisuks on suure abivajaduse ja kõrge riskikäitumisega noortele suunatud olemasoleva sotsiaalprogrammi ajakohastamine ja programmi läbiviijatele rakendustoe pakkumine.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.10.2021 kell 17.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

   

   

  Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 Programm Local Development and Poverty Reduction“  Eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“

   

  Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskijuhtimise metoodika väljatöötamine Sotsiaalkindlustusametile

  Pakkumus palume saata hiljemalt 22.09.2021 kell 15.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

   

   

  Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja uue konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid 2022 aastal oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.  

  Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 08. oktoober  2021 kell 11:00. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile [email protected] märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss 2022“.

  Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

  Infopäeva slaidid (3.33 MB, PDF)

  Infopäeva video 

  Küsimused-vastused ISTE konkursi kohta (564.4 KB, PDF)

   

   

  „Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele“

  Ootame pakkumusi viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele"

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 16. august kell 12:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

  Pakkumus palun saata [email protected], koopia [email protected]

   

  „Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele“

  Pakkumus palume saata hiljemalt 27.08.2021 kell 12.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

   

  Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe koolitusprogramm

  Erinevatel põhjustel on tegevusjuhendajate koolituse läbimine ja kättesaadavus raskendatud, mistõttu on vaja luua võimalus, et tegevusjuhendajate esmane baaskoolitus oleks paremini kättesaadav ja efektiivne. Covid-19 kriis mõjutas ja tõi esile tegevusjuhendajana töötamiseks nõutava koolituse läbimisega seotud probleemid, millest on tekkinud vajadus tegevusjuhendajate veebipõhise iseseisvalt läbitava koolitusprogrammi järele

  Hanke raames luuakse tegevusjuhendaja iseseivalt läbitava baaskoolituse I mooduli e-õppe koolitusprogramm mahuga 40 h. Tegevusjuhendajate e-õppe koolitusprogramm saab olema kättesaadav kõigile soovijatele, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes soovivad saada rohkem teadmisi erilist hoolt vajavate isikute hooldamisest. Koolitusele saab siseneda isikustatult. Edasine tegevusjuhendaja baaskoolituse õpe jätkub kontaktõppena koolitussasutuses. Isiku sooviavalduse alusel peab koolitusasutus arvestama tema baaskoolituse e-õppe läbimisel omandatud oskuste ja teadmistega arvestades VÕTA põhimõtteid.

  Pakkumus palume saata hiljemalt 01.10.2021 kell 16.00 aadressile [email protected], koopia aadressile [email protected]

   

  Spetsiifilise asendushooldusteenuse disain

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust spetsiifilise asendushooldusteenuse disainimiseks.

  Eesti asendus- ja perekodudes viibib hetkel 800 last ning osa neist vajab oma erivajaduste tõttu erilist tähelepanu ja hoolt. Paraku ei ole kõik asendus- ja perekodud valmis pakkuma erinevaid ja paindlikke lähenemisi suuremate terviseprobleemidega ja traumeeritud lastele ning seetõttu kannatab nende laste heaolu igapäevaselt.

  Meie eesmärk ja soov on kujundada asendushooldusteenust asendus-ja perekodudes nii, et kõigil lastel oleks seal hea ja turvaline elada.

  Ootame pakkumust esitama neid, kellel on pikaajaline kogemus teenusedisainis ning avatud ja empaatiline meel.  Varasem kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga tuleb väga kasuks.

  Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

   

  Pakkumus palume saata hiljemalt 11.08 kell 17.00 aadressile [email protected]

   

  Traumapädeva hoolduse koolitusprogramm

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust traumapädeva hoolduse koolituse korraldamiseks TCC (Trauma Competent Care ehk traumapädev hooldus) põhimõtetel.

  Soovime pakkuda traumapädeva hoolduse koolitust järgmistele sihtrühmadele:

  • asendus- ja perekodude kasvatajad/perevanemad ja teised töötajad;
  • lapsendajatele, hooldusperedele ja eestkostjatele tugiteenuste osutajad;
  • asendushooldusel kasvanud noorte tugiisikud;
  • sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja kvaliteediosakonna spetsialistid.

  Koolitused toimuvad ajavahemikus september-detsember 2021 kontaktkoolitustena Tartus ja Tallinnas või veebikoolitustena (kui kontaktkoolitusi ei ole võimalik korraldada).

  Ootame pakkumust esitama koolitajaid, kellel on TCC treeneri/koolitaja tunnistus ning  varasem kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga.

  Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Pakkumus palume saata hiljemalt 13.08.2021 kell 17.00 aadressile [email protected].

   

  Supervisiooni teenus riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Supervisiooni teenus Riikliku Perelepituse baaskoolitusel osalejatele“. Hankija eesmärgiks on sõlmida lepingud kombineeritud individuaal (70% osakaal) -ja grupisupervisiooni teenuse (30% osakaal) osutamiseks kuni 4 teenuseosutajaga.

  Ootame pakkumust esitama superviisoreid, kellel on kõrgharidus ja  läbitud superviisori väljaõpe, mis vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) või mõne muu rahvusvaheliselt tunnustatud superviisori väljaõppe standardile ning omab vastavat tunnistust. Lisaks peab juriidilisest isikust pakkuja teenust vahetult osutaval superviisoril olema praktiline kogemus lepitaja superviseerimisel viimase 3 aasta jooksul vähemalt 6 korral.

  Pakkumuse kooseisus palume esitada:

  1. Teenust osutava superviisori CV (Vormil 1 punktis 3 esitatud andmetega kas samal vormil või eraldi dokumendina)
  2. Nägemus (visioon) teenuse osutamisest (Vormil 1)
  3. Pakkumuse maksumus (Vormil 1)
  4. Ärakirjad superviisori haridust ja superviisori väljaõppe läbimist tõendavatest dokumentidest

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2021 kell 17.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected].

  Supervisiooni teenust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine" raames.

   

  Kogemusnõustamise koolitus asendushoolduse valdkonnas

  Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust kogemusnõustamise koolituse korraldamiseks asendushoolduse valdkonnas.

  Soovime pakkuda kogemusnõustamise koolitust inimestele, kes juba pakuvad või tulevikus võiksid pakkuda oma kogemustel põhinevat nõustamist hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperedele (nt mentorina, peretoetajana vm).

  Ootame pakkumust esitama koolitajaid, kes on varem kogemusnõustamise koolitust läbi viinud ning kelle meeskonnas on hanke tingimustele vastav vastutav koolitaja ning kaaskoolitaja(d). Koolitajate meeskonnal peab olema ka kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga. Koolitus peaks toimuma 2021. aasta sügisel, praktika hiljemalt 2022. a esimeses kvartalis. Koolitus peab toimuma Tallinnas. Täpsemad koolituse tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

  Pakkumuse kooseisus palume esitada:

  1. Pakkumus vormil 1
  2. Meeskonna CVd vormil 2
  3. Vajadusel ühispakkujate volikiri vormil 3

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.07.2021 kell 12.00 aadressile [email protected]

  Koolituse läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

   

  Ootame pakkumusi viipekeeletõlkidele suunatud koolituse hankele "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele"

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 28. juuni kell 15:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.
  Pakkumus palun saata: [email protected], koopia [email protected]  
   
   
  Kontaktisik
  Tõlketeenuste projektijuht
  Sandra Laurimaa
  [email protected]  
  +372 5344 3479
   
   

  Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

  Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“.

  Hanke eesmärgiks on koolituspartner, kes on valmis korraldama 2 liiki koolitust:

  1. kuni 14-liikmelisele meeskonnale RFK-alase täienduskoolituse nn „koolitajate koolitamine“;
  2. RFK-alase täienduskoolituse läbiviimine, mille raames koolitatakse vähemalt 400 sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialisti.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. mai 2021 kell 12.00. Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected].

  Kontaktisik:

  RFK projektijuht
  Eva Kuslap
  [email protected]
  +372 530 963 90

   

  Ootame teie pakkumust hankele „ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Supervisiooniteenus Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele“

  Ootame teie pakkumust hankele „ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Supervisiooniteenus Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele“

  Hanke eesmärgiks on leida kuni 6 teenuseosutajat, kes osutaksid supervisioooniteenust Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele.

   

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt  20.05.2021 kell 12.00.

  Pakkumused esitada meiliaadressile: [email protected].

  lkindlustusamet.ee
  +372 530 963 90

   

  Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

  Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

  Hanke eesmärgiks on leida kaks koolituspartnerit kahes erinevas osas:

  1. Partner, kes on valmis korraldama koolitust teemal „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ kuni 14-liikmelisele meeskonnale.
  2. Partner, kes on valmis korraldama 2 liiki koolitust, millest esimene on kuni 14-liikmelisele meeskonnale RFK-alase täienduskoolituse nn „koolitajate koolitamine“ ning teine on vähemalt 19 RFK-alase täienduskoolituse läbiviimine, mille raames koolitatakse vähemalt 400 sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialisti.

  Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale. Pakkuja peab pakkumuses ära märkima, millises osas on tema pakkumus esitatud.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. mai 2021 kell 17.00. Pakkumus esitada meiliaadressile [email protected].

   

  Kontaktisik:

  RFK projektijuht
  Eva Kuslap
  [email protected]
  +372 530 963 90

   

  Sotsiaalkindlustusamet otsib konkursiga 14 koolitajat tegevuse „Täienduskoolituste läbiviimine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistele RFK kasutamiseks“ raames

  Sotsiaalkindlustusamet otsib konkursiga 14 koolitajat tegevuse „Täienduskoolituste läbiviimine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistele RFK kasutamiseks“ raames.

  Enne täienduskoolituste läbiviimist peavad koolitajad osalema kahel Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud koolitust – „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ ja „Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis koolitajate koolitamine“. Koolitustel osalemine on tasuta ning koolituste läbimisel väljastatakse koolitajale tunnistus.

  Pärast koolitustel osalemist tuleb koolitajal perioodil sügis 2021 kuni 2022. aasta lõpuks viia läbi vähemalt kaks täienduskoolitust taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele. Täienduskoolituste korraldamine toimub koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Koolitused toimuvad koolituspaarides ning koolituste läbiviimine on tasustatud.

  Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (vorm 1) hiljemalt 19. mai 2021 kell 12.00 aadressile [email protected]

  Küsimuste ja lisainfo korral olen nii telefoni kui e-posti teel kättesaadav.

  Kontaktisik:

  RFK projektijuht
  Eva Kuslap
  [email protected]
  +372 530 963 90

   

   

  Psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (supervisioon, coaching)  pakkumine Covid-19 kriisist mõjutatud asutustele

  Sotsiaalkindlustusamet otsib väikeostu raames teenusepakujaid, kes hakkavad osutama Covid-19 kriisist mõjutatud hoolekande- ja tervishoiuasutustele kahte liiki psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavat nõustamisteenust: grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni teenust ning coaching’u teenust.

  Pakkumused esitada hiljemalt 12.05 kell 16 aadressile [email protected], koopia [email protected]indlustusamet.ee ja [email protected].

  Kontaktisik on Ena Soodla, e-post: [email protected]

   

  Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hankemenetluse lihtsustatud korras teenusele „Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele“

  Teenuse osutamise raamlepingud sõlmitakse 01.05.2021-28.02.2022 kuni 5 pakkujaga, kelle teenuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 25.04.2021 kell 23:59.

  Kontaktisik on Sirle Blumberg, e-post: [email protected]

   

  Ootame partnereid osalema hankel „Perelepitajate riiklik baaskoolitus“

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2021 kell 16:00. Pakkumused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected]
   
   

  Otsime sisutoimetajat ja eksperte „RFK eestikeelse tõlke ja juhendmaterjalide kaasajastamine“ tegevuse juurde

  Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 8 eksperti ja 1 sisutoimetajat pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“ raames.
   
  Töö on osalise koormusega perioodil märts 2021 – juuli 2021. Hinnanguline töökoormus 15-20 tundi kuus, brutotasu ühe tunni kohta eksperdil 25 eurot ja sisutoimetajal 35 eurot.
   
  Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (vorm 1) ja erialaliidu kinnituskiri (vorm 2) hiljemalt 8. märts 2021 kell 17.00 aadressile [email protected]
   
  Kontaktisik:
  RFK projektijuht
  Eva Kuslap
  [email protected]
  +372 530 963 90
   
   

  Ootame pakkumusi hanke „Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Sotsiaalkindlustusametile“ läbiviimiseks

  Hange hõlmab järgnevaid omavahel tihedalt seotud tegevusi:

  •   osaletakse Avatud Dialoogi (AD) koolitajate koolitusel ning koolituse raames läbiviidavas tegevusuuringus;

  •   osutatakse mobiilset sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele AD põhimõtetel lapse keskkonnas, kuhu on muu hulgas integreeritud hooldajate ja võrgustiku toetamine, nõustamine, juhendamine ning uute oskuste õpetamine baseerudes lapse olukorral.

  Hanke eesmärk on tagada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse parem kättesaadavus üle-eestiliselt ja luua teenuseosutajate võrgustik, kelle oskused võimaldavad osutada Eestis mobiilset sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust AD metoodika põhimõtetel.

  Teenuse sihtrühmaks on Eestis tegutsevad rehabilitatsioonimeeskonnad, kes korraldavad ja osutavad lastele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

  Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 23.03.2021 kell 11.00. Hanke viitenumber on 229656.

  Hanke tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

   

  Ootame pakkumusi hankele „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele“ 

  Täpsem info on hanke pakkumuskutses ning sellega kaasas olevates dokumentides. 

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.01.21 a. kell 08:00.

  Pakkumus esitada e-posti aadressile [email protected]

   

   

  Ootame pakkumusi hanke „Sotsiaalkindlustusameti mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele II“ läbiviimiseks

  Hange on jagatud kaheks osaks. Hanke I osa raames otsitakse pakkujat, kes korraldab ja viib läbi koolitajate koolituse teemal „Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele“ ja II osa raames otsitakse pakkujat, kes viib läbi tegevusuuringu mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kohta raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele ning koostab juhendmaterjali (e-kogumiku).
   
  Koolitusega suurendatakse rehabilitatsioonimeeskondade teadlikkust mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisest ja laiendamisest Avatud Dialoogi metoodikal või samaväärsel.
   
  Tegevusuuringu objekt on koolituse raames toimuv praktiline tegevus. Tegevusuuringu eesmärk on mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse, rahulolu ja korraldusega seotud vajaduste väljaselgitamine, mille alusel koostatakse juhendmaterjal (e-kogumik).
   
  Teenuse sihtrühmaks on Eestis tegutsevad rehabilitatsioonimeeskonnad, kes korraldavad ja osutavad lastele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.
   
  Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 11.02.2021 kell 15.00. Hanke viitenumber on 232071.
   
  Hanke tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.
   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenus“

  Riigihanke eesmärgiks on vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenuse osutamiseks raamlepingute sõlmimine. Hanke raames sõlmitakse lepingud teenuse osutamiseks kuni 30.06.2022.

  Raamlepingud sõlmitakse kõigi hanketingimustele vastavaks tunnistatud pakkujatega.

  Täpsed nõuded on leitavad pakkumuskutse Lisas 1.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.01. 2020. a kell 15:00 e-posti aadressile [email protected]

  Pärast nimetatud täht­aega esitatud pakkumusi ei võeta arvesse.

   

  Teave hanke kohta: Virve Kass, [email protected]

   

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Prostitutsiooni kaasatute nõustamisteenused“

  Riigihanke eesmärgiks on teenuse osutamise lepingu alusel prostitutsiooni kaasatutele nõustamisteenuste osutamine. Teenuse osutamine hangitakse perioodiks 01.01.2021 kuni 31.12.2021.

  Hankega soovitakse leida teenuseosutaja prostitutsiooni kaasatute teenusele, mille eesmärgiks on aidata kaasa prostitutsiooni kaasatud inimeste prostitutsioonist väljumisele ning nende turvalisuse ja toimetuleku parandamisele, pakkudes selleks nõustamisteenuseid ning vajaduspõhist abi, vähendades seeläbi ka prostitutsioonis osalemisega kaasneda võivaid kahjusid.

  Teenuse täpne sisu on leitav teenuse miinimum standardis esitatud Lisas 1.

  Hankija eesmärgiks on sõlmida hanke tulemusena teenuse osutamise leping.

  Leping sõlmitakse ühe pakkujaga ja teenuseid osutatakse lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. Sõlmitava teenuse osutamise lepingu projekt on esitatud Lisas 2.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.12. 2020. a kell 19:00 e-posti aadressile [email protected]. Pärast nimetatud täht­aega esitatud pakkumusi ei võeta arvesse.

  Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Andrea Kink, [email protected]

   

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2021

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2021.

  Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist asendus- ja perekodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne elukeskkond.

  Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: grupisupervisioon, individuaalne supervisioon, juhtide supervisioon, juhendatud perevestlus.

  Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kel on varasem kogemus supervisiooniteenuste osutamisega.  

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

  Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I)
  2. Projektijuhi CV (VORM II)
  3. Teenust osutavate superviisorite CVd (VORM III)

  Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Maarja Kuldjärv, [email protected]

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ aastaks 2021

  Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

  Hange on jaotatud neljaks osaks järgmiselt:

  1. osa  - tugiteenused põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
  2. osa - tugiteenused lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
  3. osa - tugiteenused ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
  4. osa – tugiteenused lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa).

  Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

  Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid.

  Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid.  

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile [email protected].

   

   

  Ootame pakkumisi  kuulmisabivahendite sobitajate koolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

  Hanke eesmärk on pakkuda koolitust kuulmisabivahendi sobitajatele .On selgunud vajadus koolituse järele, mis ühtlustaks ning täiendaks spetsialistide teadmisi kuulmisprobleemidega kliendi esmasest hindamisest, kuulmisuuringute läbi viimisest ja aparaatide sobitamisest. Kvaliteetse kuulmisabivahendite sobitamise teenuse tagamiseks peab kuuldeaparaatide spetsialist olema kursis arengutega audioloogias, kuuldeaparaatide tehnoloogias, meetodites ja protseduurides ning suutma klienti kuuldeaparaadi valikul pädevalt nõustada.

  Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.12.2020 kell 16.00  e-posti aadressile [email protected] või [email protected]  märksõnaga „kuulmisabivahendi sobitaja koolitus“

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

   

   

  Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2021 Sotsiaalkindlustusametile“

  Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid pikaajalise kaitstud töö teenust 2021.aastal.

  Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse. Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

  Hange on avalikustatud riigihangete registris viitenumbriga 226199 ning pakkumistele avatud kuni 12.11.2020 kell 11.00. Hanke eeldatav maksumus on 2 597 400 eurot.

  Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva, mis toimub 27.10.2020 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses väikeses saalis, kell 11.00. Palume enda osalemissoovist teada anda projektijuhile, [email protected], tel. 5300 1509.
  Samuti viime läbi infopäeva veebis (SKYPE), mis toimub 29.10.2020, kell 14.00. Osalemiseks vajalik link Liitu Skype’i koosolekuga.

  Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), alategevuse alt „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

  Lisainfo: Helle Villem, projektijuht
  [email protected], 5300 1509

   

  Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks

  Lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused. Kuni 31.12.2020 toetab sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamist oma hankepartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist antakse teenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

  Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, lapsehoiu- ja toetava teenusena transporditeenuste osutamiseks. Toetuse andmise rahaline kogumaht on kaheks aastaks 13,6 miljonit eurot ja toetuse kasutamiseks sõlmitakse leping perioodiks 01.01.2021-31.12.2022. Igale omavalitsusele on määratud konkreetne summa, mis sõltub sellest, kui palju lapsi 2019. aastal ESFi vahenditest teenuseid kasutas.

  Taotluste esitamise lõppkuupäev on 6. detsember kell 17. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressile [email protected] märksõnaga „toetuse andmine kohalikele omavalitsustele“. Küsimuste korral aitab Ebeli Berkman, [email protected].

  Toetuse andmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond TAT „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ vahenditest.

   

   

  Pakkumuskutse haldusakti koolituse läbiviimiseks sotsiaaltöötajatele

  Sotsiaalkindlustusamet otsib koolitajat, kes juhendaks ühekordse koolituse kaudu kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö ametnikke sotsiaalkaitses tehtava haldusakti koostamisel. Koolitus toimuks veebipõhiselt, kogu veebipõhise platvormi korraldus jääb koolitajale. Soovime, et koolitus salvestataks ja me saaks seda kasutada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel õppematerjalina. Loomulikult siis saate hinnapakkumise sisse arvestada autoriõiguse tasu ja veebiplatvormi kasutamise kulud. Eeldatav maksumus on indikatiivselt 10 000 eurot, kuid me arvestame tegelike kulutustega sellise eripärase koolituse korraldamisel.
   
  Valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele korraldatava haldusakti koostamise koolituse sooviksime avada 3 ploki kaudu
  1)    üldised haldusmenetluse küsimused: sisuliselt ja vormiliselt õiguspärase haldusakti koostamine, haldusleping, isikuandmete töötlemise alused, haldusakti kõrvaltingimused, kehtetuks tunnistamine isiku kahjuks;
  2)    konkreetsemad õiguslikud küsimused: kuna haldusakt, kuna haldusleping; ülalpidajatele kohustuste panemine teenuse eest tasumisel, ülalpidamise jaotamine mitme kohustusliku korral; isikuandmete töötlemine, kui kohustuslasega ei ole kontakti; käsundita asjaajamise nõude esitamise eeldused jmt.
  3)    Näidiskaasus, mis on konstrueeritud enim küsitud üldhooldekodu teemade näitel.
   
  Täpsem info pakkumuskutses, tehnilises kirjelduses ja lepinguprojektis.
   
  Teie pakkumusi ootame 12. oktoobriks 2020 kella 17.00ks aadressile [email protected] ja [email protected]
   
   

  Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

  Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.10.2020 kell 15.00.

  Pakkumused esitada [email protected] või [email protected] märksõnaga „taastumine tööellu“.

   

  Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ III vooru

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi III vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

  Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober  2020 kell 11:00. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile [email protected] märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

  Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

   

  Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke võlanõustamisalase koolituse läbiviimiseks teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.08.2020 kell 16.00

   

  Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

  Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.08.2020 kell 17.00.

  Pakkumused esitada [email protected] või [email protected] märksõnaga „taastumine tööellu“.

   

  Ootame pakkumisi hankele „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“

  Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid viipekeele tõlketeenust kaugtõlkena tööpäeviti kell 9–17 ning laupäeviti 10-16.

  Kaugtõlge on tõlketeenuse osutamise viis, kus tõlketeenuse osalised ei asu ühes ja samas ruumis. Kaugtõlge teeb võimalikuks viipekeeletõlgi abi kasutamise igas Eestimaa punktis, kus on internet, olgu selleks siis Tallinn, Võru, Narva või hoopis mõni mets või raba. Viipekeeletõlk ise asub tõlkekeskuses, tänu millele on tagatud osaliste privaatsus ja konfidentsiaalsus. Teenuse kasutamiseks on tarvis internetti ühendatud veebikaameraga arvutit või nutiseadet.

  Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadusega inimesed, kellel on tuvastatud vähenenud töövõime.

  Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 10.08.2020 kell 12.00. Hanke eeldatav maksumus on 142 000,00 eurot (käibemaksuta). Hanke viitenumber on 225822, hanke nimetus on „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“.

  Tõlketeenuste pakkumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

  Lisainfo: Timo Hansman, tõlketeenuste projektijuht

  [email protected], 5344 3479

   

  Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

  Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kogemusnõustajatele, kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

  Pakkumusi ootame hiljemalt 25.05.2020 kell 17:00.

  Pakkumused esitada [email protected]  või [email protected] märksõnaga „kogemusnõustajate täiendkoolitus“.

   

  Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

  Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

  Pakkumusi ootame hiljemalt 11.03.2020 kell 17:00.

  Pakkumused esitada [email protected]  või [email protected] märksõnaga „kogemusnõustajate baaskoolitus“.

   

  Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

  Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2020 kell 17:00.

  Pakkumused esitada [email protected]  või [email protected] märksõnaga „eakate piloot“.

   

   

  Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamine“. 

  Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere toetamist ja teenuste osutamise kohta analüüsi koostamist.

  Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

  1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või kutselise erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja sõlmib perede ja kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
  2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) peredele koolituse.
  3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise.
  4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja analüüsi teenuste osutamise kohta.

  Kriisihoolduspere teenust ja kutselise erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

  Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.02.2020 kell 16.00 e-posti aadressile [email protected].

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

  Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I);
  2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
  3. Perede avaldused (VORM III).

  Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: [email protected].

  Julgustame Teid esitama pakkumust!

   

  Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hanke bussi ostmiseks

  Hanke eesmärgiks on 8-kohalise reisijate veoks mõeldud sõiduki ostmine. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 16.12.2019.
  E-posti aadress pakkumuste esitamiseks: [email protected].

   

  Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ teise vooru

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi II vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

  Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2020 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile [email protected] märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

  Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäeva 07. jaanuaril kell 13.00-15.00 Viljandis Park Hotelli Seminariruumis.

  Infopäeva ettekanded:

  Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

   

  Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

  Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kuulmis- ja nägemislangusega kogemusnõustajatele (eraldi gruppides), kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

  Pakkumusi ootame hiljemalt 2.12.2019 kell 8:00

   

  Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2019-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

  Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

  Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2019 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile [email protected] märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

  Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäevad 27. augustil Tartus ja 4. septembril Tallinnas.

  Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

   

  Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

  Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

  Pakkumusi ootame hiljemalt 15.07.2019. kell 12:00

   

  Ootame pakkumusi hankesse „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“

  Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

  Hange on jaotatud neljaks osaks, järgmiselt:

  Osa 1 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
  Osa 2 - Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
  Osa 3 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
  Osa 4 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa);
  Osa 5 - Mentorlus (kogu Eesti)

  Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

  Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Sihtgrupi teavitamine teenustest korraldatakse pakkuja ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

  Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kelle põhitegevuste seas on olnud individuaalne- ja grupinõustamine või individuaalne ja pereteraapia või muud nõustamisteenused, mis on seotud peredele psühholoogilise toe ja vanemlike oskuste toetuse pakkumisega viimase 3 aasta jooksul. Mentorluse puhul peab pakkujal olema vähema 5-aastane kogemus asendushoolduse valdkonnas, pakkudes lapsendaja-, eestkoste- ja/või hooldusperedele nõustamisteenuseid

  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7.08.2019 kell 14.00 e-posti aadressile [email protected]

  Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

  Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:
  1.       Pakkuja kogemus ja projektimeeskonna nimekiri (VORM I)
  2.       Projektijuhi CV vorm (VORM II), sh projektijuhi haridust tõendav dokument
  3.       Teenust osutavate spetsialistide CV (VORM III), sh spetsialisti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid – esitada iga spetsialisti kohta, kes esitatakse kvalifitseerimiseks.
  4.       Pakkumuse maksumuse vorm (VORM IV)
  5.       Pakkuja nägemus teenuse osutamisest ja kavandatavatest tööprotssessidest (VORM V)
  Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab: Agnes Kulmar, e-post: [email protected]

   

  Otsime eksperte pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“

  Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 3 eksperti pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“.

  Ekspertide tööülesanded on kirjeldatud lisatud failis.

  CV ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. mai 2019 kell 15:00.

  CV ja pakkumused saata e-posti aadressile [email protected].

   

   

  Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

  Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 5 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019 kell 12:00.

  Pakkumused esitada [email protected] märksõnaga „eakate piloot“.

   

  Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
  inimkaubanduse ohvritele

  Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
  inimkaubanduse ohvritele
  “ alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.a. kell 11:00.

  Pakkumus esitada e-posti aadressile [email protected].

   

  Konkurss "Toetuse andmine integreeritud teenuste
  mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

  Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi leidmaks partnereid, et piloteerida lastele suunatud integreeritud teenuste mudelit ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit.

  Taotlusi ootame kohalikelt omavalitsustelt, kes koostöös oma piirkonna hariduse-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega on valmis osutama ja arendama teenuseid kompleksselt integreeritud teenuste mudeli alusel. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai 2019. Pakkumused esitada [email protected] märksõnaga „laste piloodi konkurss“.

   

   

   

  Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

  Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele“ alusdokumendid.
  Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2018.a. kell 10:00.

  Hankest huvitatud ettevõtjal, kes on laadinud alla riigihanke alusdokumendid, palume registreerida enda huvi e-posti aadressil: [email protected], mis tagab hankest huvitatud ettevõtjale hanke kohta asjakohase ja õigeaegse teabe saamise, sh hanke kohta selgituste saamise ning riigihanke alusdokumentide muutmise korral vastava teabe saamise.

   

  Turu-uuringu läbiviimine hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele" ettevalmistamiseks

  Riigihanked „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

  Projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames on Sotsiaalkindlustusamet korraldanud mitmeid hankeid:

  Riigihange - 1

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 166257 (avaldatud 17.08.2015).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.09.2015 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on:
  • tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
  • teenuseid osutatakse kõigis Eesti maakondades: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

  Otsime igasse maakonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange – 2

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on:
  • tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
  • teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

  Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange – 3

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 173249 (avaldatud 16.04.2016).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.04.2016 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on:
  • tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.
  • teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa.

  Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange – Rapla

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 178278 (avaldatud 15.09.2016).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2016 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Rapla maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange – Lääne-Virumaa ja Võrumaa

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 17.03.2017).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.04.2017 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Lääne-Viru ja Võru maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange - Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (2017-2020)

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 25.07.2017).

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.08.2017 kell 10.00.

  Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

  Teenuste osutamisega alustamine võib olla mistahes kuupäev, mis jääb ajavahemikku 1.oktoobrist-31.detsembrini 2017.a. ja kehtib kuni 31.12.2020.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

  Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Sotsiaalkindlustusameti kaudu (2020)

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 30.01.2020 kell 10.00). Hanke viitenumber: 215680

  Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.02.2020 kell 12.00.

  Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

  Teenuste osutamisega alustamine algab 1. aprillist 2020 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

   

  Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Järvamaal 2020 (Sotsiaalkindlustusamet)

  Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumber: 221609

  Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.05.2020 10.00.

  Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse Järvamaale.

  Teenuste osutamisega alustamine algab raamlepingu allkirjastamisest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

  Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.