Sa oled siin

Riigihanked

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 20.07.2017 käskkirja nr 84 „Riigihangete korraldamine Sotsiaalministeeriumis ja selle valitsemisalas" punktile 1.2 tellib Sotsiaalkindlustusamet alates 01.08.2017 riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskuselt ja vastavalt punktile 1.3 IT riigihangete korraldamise teenust Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt.

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 22.11.2017 käskkirja nr 110 on kinnitatud „Riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord", mille punkti 1.1 kohaselt käsitatakse nimetatud korda ka Sotsiaalkindlustusameti hankekorrana. Sotsiaalkindlustusameti poolt edastatud hankevajaduste alusel kinnitab Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja hankeplaani hiljemalt 14. veebruariks ning hankeplaan avaldatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

 

Hankeplaan

Hankekord (313.09 KB, PDF)

 

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/.

Riigihanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, on leitavad avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna „pakkumus“.

 

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kogemusnõustajatele, kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 25.05.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate täiendkoolitus“.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 11.03.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate baaskoolitus“.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

 

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamine“. 

Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere toetamist ja teenuste osutamise kohta analüüsi koostamist.

Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

  1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või kutselise erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja sõlmib perede ja kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
  2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) peredele koolituse.
  3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise.
  4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja analüüsi teenuste osutamise kohta.

Kriisihoolduspere teenust ja kutselise erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.02.2020 kell 16.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I);
  2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
  3. Perede avaldused (VORM III).

Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Julgustame Teid esitama pakkumust!

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hanke bussi ostmiseks

Hanke eesmärgiks on 8-kohalise reisijate veoks mõeldud sõiduki ostmine. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 16.12.2019.
E-posti aadress pakkumuste esitamiseks: margarita.ingel@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ teise vooru

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi II vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2020 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäeva 07. jaanuaril kell 13.00-15.00 Viljandis Park Hotelli Seminariruumis.

Infopäeva ettekanded:

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kuulmis- ja nägemislangusega kogemusnõustajatele (eraldi gruppides), kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 2.12.2019 kell 8:00

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2019-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2019 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäevad 27. augustil Tartus ja 4. septembril Tallinnas.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 15.07.2019. kell 12:00

 

Ootame pakkumusi hankesse „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Hange on jaotatud neljaks osaks, järgmiselt:

Osa 1 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
Osa 2 - Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
Osa 3 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
Osa 4 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa);
Osa 5 - Mentorlus (kogu Eesti)

Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Sihtgrupi teavitamine teenustest korraldatakse pakkuja ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kelle põhitegevuste seas on olnud individuaalne- ja grupinõustamine või individuaalne ja pereteraapia või muud nõustamisteenused, mis on seotud peredele psühholoogilise toe ja vanemlike oskuste toetuse pakkumisega viimase 3 aasta jooksul. Mentorluse puhul peab pakkujal olema vähema 5-aastane kogemus asendushoolduse valdkonnas, pakkudes lapsendaja-, eestkoste- ja/või hooldusperedele nõustamisteenuseid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7.08.2019 kell 14.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:
1.       Pakkuja kogemus ja projektimeeskonna nimekiri (VORM I)
2.       Projektijuhi CV vorm (VORM II), sh projektijuhi haridust tõendav dokument
3.       Teenust osutavate spetsialistide CV (VORM III), sh spetsialisti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid – esitada iga spetsialisti kohta, kes esitatakse kvalifitseerimiseks.
4.       Pakkumuse maksumuse vorm (VORM IV)
5.       Pakkuja nägemus teenuse osutamisest ja kavandatavatest tööprotssessidest (VORM V)
Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab: Agnes Kulmar, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Otsime eksperte pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“

Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 3 eksperti pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“.

Ekspertide tööülesanded on kirjeldatud lisatud failis.

CV ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. mai 2019 kell 15:00.

CV ja pakkumused saata e-posti aadressile ulvi.molder@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 5 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019 kell 12:00.

Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele
“ alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.a. kell 11:00.

Pakkumus esitada e-posti aadressile liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Konkurss "Toetuse andmine integreeritud teenuste
mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi leidmaks partnereid, et piloteerida lastele suunatud integreeritud teenuste mudelit ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit.

Taotlusi ootame kohalikelt omavalitsustelt, kes koostöös oma piirkonna hariduse-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega on valmis osutama ja arendama teenuseid kompleksselt integreeritud teenuste mudeli alusel. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai 2019. Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „laste piloodi konkurss“.

 

 

 

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele“ alusdokumendid.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2018.a. kell 10:00.

Hankest huvitatud ettevõtjal, kes on laadinud alla riigihanke alusdokumendid, palume registreerida enda huvi e-posti aadressil: kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee, mis tagab hankest huvitatud ettevõtjale hanke kohta asjakohase ja õigeaegse teabe saamise, sh hanke kohta selgituste saamise ning riigihanke alusdokumentide muutmise korral vastava teabe saamise.

 

Turu-uuringu läbiviimine hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele" ettevalmistamiseks