Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Riigihanked

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 20.07.2017 käskkirja nr 84 „Riigihangete korraldamine Sotsiaalministeeriumis ja selle valitsemisalas" punktile 1.2 tellib Sotsiaalkindlustusamet alates 01.08.2017 riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskuselt ja vastavalt punktile 1.3 IT riigihangete korraldamise teenust Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt.

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 22.11.2017 käskkirja nr 110 on kinnitatud „Riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord", mille punkti 1.1 kohaselt käsitatakse nimetatud korda ka Sotsiaalkindlustusameti hankekorrana. Sotsiaalkindlustusameti poolt edastatud hankevajaduste alusel kinnitab Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja hankeplaani hiljemalt 14. veebruariks ning hankeplaan avaldatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

 

Hankeplaan

Hankekord (313.09 KB, PDF)

 

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/.

Riigihanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, on leitavad avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna „pakkumus“.

 

 

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub osalema “Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise e-kursuse õpidisaini, sisuelementide tootmise ja veebilahenduse teostamine“ hankes

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 20. juuni kell 10.00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumus palun saata info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia kadri.kiigema@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Pakkumusele on lisatud pakkumuskutse dokumendid.

 

Lisainfo: Kadri Kiigema, kadri.kiigema@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5905 1967

 

 •  
 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama viipekeeletõlkidele suunatud koolituse "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele" pakkumust

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 13. juuni kell 15:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumus palun saata info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia sandra.laurimaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Pakkumusele on lisatud pakkumuskutse, tehniline kirjeldus, pakkumuse ja maksumuse vorm, tööde üleandmise-vastuvõtmise akt, lepingu projekt, seiretabel.

 

Lisainfo: Sandra Laurimaa, sandra.laurimaa@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5344 3479

 

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Psühholoogilise abi ja kriisinõustamise teenuse ost“.

Hanke raames esitatud küsimuste vastused (484.51 KB, PDF)

Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poolt teenuse osutaja poole suunatud klientidele psühholoogilise abi ja kriisinõustamise teenuseid  vägivalla või kriisijuhtumi tagajärjel kahjustatud inimestele ja/või vägivalda toime pannud inimestele, kellel on  sündmusega seonduv abivajadus ja kellel pole seoses menetluse puudumisega õigust ohvriabi riiklikule psühholoogilise abi kulu hüvitisele. Hange on jaotatud kolmeks osaks, sihtgruppide alusel.

Hanke eeldatav maht kõikide osade peale kokku on  kuni 102 000 eurot koos käibemaksuga.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 13.06.2022 kell 13.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lisainfo: liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenust rahastatakse riigieelarvest ja osaliselt liidu COVID-19 pandeemia reageerimise raames, toetuse andmise tingimused „Euroopa Sotsiaalfondi REACT-EU vahendid COVID-19 mõjude leevendamiseks“, projekt nr 2014-2020.16.01.21-0004 „Ohvriabiteenused“  vahenditest.

 

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Individuaalse ja grupisupervisiooni, grupikovisiooni pakkumine ohvriabi MARAC vabatahtlikele ja MARAC meeskondade liikmetele“.

 

Väikeostu raames otsitakse teenusepakkujaid, kes hakkavad osutama Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi poolt  koordineeritavate MARAC vabatahtlikele ja MARAC piirkondlikele meeskondadele individuaalse supervisiooni, grupisupervisiooni ja grupikovisiooni teenust.

Hanke eeldatav maht kõikide osade peale kokku on  kuni 26 000 eurot ilma käibemaksuta.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 16.05.2022 kell 24.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Lisainfo: marac@sotsiaalkindlustusamet.ee

Teenust rahastatakse riigieelarvest ja „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ tegevuse „Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ raames.

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Perelepituse erijuhtumite juhendmaterjali koostamine "Erivajadusega lapsevanem perelepituses““.  

Täpsemad tingimused on kirjeldatud manuses olevates dokumentides. Hanke esemeks on koostada perelepituse erijuhtumite juhendmaterjal "Erivajadusega lapsevanem perelepituses". Hanke eeldatava maksumus on 7500 eurot ilma käibemaksuta.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 12.05.2022 kell 12.00 aadressile rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Töö teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.

Täiendavate küsimuste korral julgelt ühendust võtta.

 

 

Pakkumuskutse Põhja, Lõuna ja Ida piirkonda  majutuskohtade tagamiseks.

Sotsiaalkindlustusamet otsib endale Põhja piirkonda, Lõuna piirkonda ja Põhja piirkonda uusi partnereid põgenike lühiajaliseks majutamiseks eskaleerunud Ukraina olukorra valguses. Teenuse täpsemad tingimused on kirjeldatud Lisas 2- tehniline kirjeldus.

Eesmärk on sõlmida raamlepingud kõikide tähtaegselt ja nõutele vastava pakkumuse esitanud ettevõtetega, kes vastavad turismi seaduse §-s 19 ning ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.04.2021 määruses nr 17 „Majutusteenuse osutamise nõuded“ sätestatud nõuetele ning kellel on minimaalselt 40 voodikohta majutuskoha kohta.

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega soovib hankija leida täiendavad raamlepingu partnerid, kes eelmises Ukraina sõjaga seotud põgenike majutusteenuse hankes (viitenumbriga 246869) ei osalenud. Täiendavate majutuskohtade ost on tingitud pidevalt kasvavast majutusteenuse mahu vajadusest.

Hange on piirkondade järgi jaotatud osadeks:

I osa – Põhja piirkond (Harjumaa)

II osa – Lõuna piirkond (Tartu maakond, Võru maakond, Valga maakond, Viljandi maakond, Põlva maakond ja Jõgeva maakond);

III osa – Ida piirkond (Lääne-Viru maakond).

Teil on võimalik tutvuda lepingu projektiga (Lisa 1 – raamlepingu projekt).

Lepingu sõlmimise eelduseks on esitatud pakkumus, mis peab olema jõus 30 päeva.

Pakkumus peab olema esitatud järgmises vormis (kui ettevõttele kuulub mitu majutusasutust, mis vastavad tehnilises kirjelduses nõutud tingimustele ning millele soovib pakkuja esitada pakkumuse, tuleb iga majutusasutuse kohta esitada eraldi pakkumus):

 

Ettevõtte nimi (äriregister):

 

Aadress:

 

Äriregistri number:

 

Osa/piirkond:

 

Majutusasutuse aadress:

 

Majutuskohtade arv (aadressil):

 

 

öö hind KM-ga

öö hind KM-ta

Toa hind kahele:

 

 

Toa hind ühele:

 

 

Toa hind perekonnale (*lisada juhul kui on):

 

 

Ruumi (ameti- või konverentsiruum) hind päeva kohta orienteeruvalt 10-le inimesele:

 

 

 

KM-ga

KM-ta

Hommikusöögi maksumus ühele:

 

 

Lõunasöögi maksumus ühele:

 

 

Õhtusöögi maksumus ühele:

 

 

Allkirjaõiguslik esindaja (volituse alusel esindamise puhul lisada volikiri):

 

Kas leping on võimalik allkirjastada digitaalselt:

 

Kes jääb lepingu kontaktisikuks (andmed: nimi, tel nr ja e-post):

 

Tellimuste esitamise kontaktid (24/7):

(andmed: nimi, tel nr ja e-post):

 

Pakkuja kontaktandmed (andmed: asutuse tel nr ja e-post):

 

Olen tutvunud ja nõustun pakkumise tingimustega (jah/ei):

 

Täiendav lisainfo või selgitused (täita vajdusel)

 

Pakkuja peab täitma kõik vormi väljad (v.a toa hind perele ja lisainfo, mis täidetakse vajadusel).  Kui hommiku-, lõuna- või õhtusöögi hind sisaldub toa hinnas, märkida söögi hinnaks 0 eurot.

Palun saata oma pakkumus hiljemalt 11.03.2022 kell 17:00 e-posti aadressile ukraina@sotsiaalkindlustusamet.ee. Sotsiaalkindlustusamet arvestab ainult tähtaegselt esitatud pakkumusi ning lükkab pärast tähtaega esitatud pakkumused tagasi.

 

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust väikeostu menetlusega hankele „Perelepitajate riiklik baaskoolitus III grupp“.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Hanke esemeks on perelepitajate baaskoolituse korraldamine Ida-Virumaal vastavalt Sotsiaalkindlustusameti poolt välja töötatud koolitusmaterjalile. Eesmärgiks on koolitada perelepitajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis jätkama või alustama perelepitusteenuse pakkumisega riikliku perelepituse seaduse mõistes vene keelt emakeelena kõnelevate lapsevanemate ja lastega.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 15.03.2021 kell 12.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kontaktisikud on projektijuht Rea Uudeküll, e-post: rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee ja projektijuhi puhkuse perioodil perelepitusteenuse juht Ann Lind-Liiberg, e-post ann.lind-liiberg@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Töö teostatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine” raames.

 

 

Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hankemenetluse lihtsustatud korras teenusele „Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele“

Teenuse osutamise raamlepingud sõlmitakse 01.03.2022-28.02.2023 kuni 5 pakkujaga, kelle teenuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 14.02.2022 kell 23:59.

Kontaktisik on Sirle Blumberg, e-post: sirle.blumberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Lapse turvakoduteenuse disain

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust lapse turvakoduteenuse disainimiseks. Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 23.02.2021 kell 17.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Vägivallajuhtumite ennetus ja nõustamisteenuse tellimine üld- ja erihoolekandeasutustele

SKA soovib teenuseosutajate abistamiseks osta teenust, mis sisaldab riski- ja probleemse, sh raskesti mõistetava käitumise juhtimiseks vajalike teadmiste jagamist ja juhendamist üld- ja erihoolekandeasutuste juhtidele ja töötajatele.

Eesmärgiks on üld- ja erihoolekandeasutuste töötajate nõustamine ja juhendamine riski- ja probleemset käitumist kaasa toovate olukordade ennetamiseks, nendega toimetulemiseks ja vältimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.02.2022 kell 16.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile lagle.kalberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetmest 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevus 2.1.3 „Rehabilitatsiooni alaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ T30-MULTI2

 

 

 

Rehabilitatsiooniprogrammi taastumine tööellu piloteerimine.

Hanke eesmärk on leida kokku 3 partnerit üle Eesti, kes on valmis piloteerima ja arendama rehabilitatsiooniprogrammi kuni 30le  isikule (10 inimest grupi kohta).

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on klientide taastumisvalmiduse  toetamine liikumaks aktiivse tööelu suunas.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 11.02.2022 kell 17.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile Eneli.Siidoja@sotsiaalkindlustusamet.ee

Hanget rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi meetmest 2.2 „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ alategevus 2.1.3 „Rehabilitatsiooni alaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine“ T30-MULTI2

 

 

 

Baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile.

Sotsiaalkindlustusamet tellib koolituskava „Baaskoolitus kõrge abivajadusega ja riskikäitumisega noortega töötavale spetsialistile“ koostamise, ette valmistamise ja läbi viimise kokku vähemalt 2 koolitusgrupile (sh õppijate iseseisva töö andmine, tööde läbivaatamine, hindamine ning grupitasandil tagasisidestamine) ja koolituse edasiarendamise esialgese visiooni.

Pakkumuste esitamise tähtaega pikendatud kuni 14.03.2022.kell 14.00, pakkumused esitada  aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile taimi.nilson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 Programm “Local Development and Poverty Reduction“ Eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“

 

 

Kutsume Teid osalema hankes „Töökeskkonnaspetsialisti teenus Sotsiaalkindlustusametile“.

Hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja, kes osutab Sotsiaalkindlustusametile (SKA) töötervishoiu- ja tööohutusalased ülesanded (töökeskkonnaspetsialisti teenus) vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 16 lõikele 2 ja 4.

Eduka pakkujaga sõlmitakse hankeleping üheks (1) eelarveaastaks, aastase pikendamisvõimalusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 17.01.2022 kell 12.00 Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

Oluline! Palume Teil väga põhjalikult tutvuda kõikide väikeostu alusdokumentidega (sh tehnilise kirjelduse ja hankelepinguga) ning küsimuste tekkimise korral või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hankija poole pakkumuskutse 1.3. märgitud e-posti aadressil- Vivika.Barnabas@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 • Lisa 2. Töökeskkonnaspetsialisti teenuse kirjeldus
 • Lisa 3. Hindamiskriteeriumid ja hindamismetoodika
 

Ootame pakkumisi hankele „Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele“

Teenust rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti ja Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Euroopa Sotsiaalfondi vahendid REACT-EU COVID-19 mõjude leevendamiseks“.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.01.2022 kell 12.00 e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia reelika.hlevnjuk@sotsiaalkindlustusamet.ee.  Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

 

Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2022 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 2022.aastal.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturule. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi. Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peatrauma või ajukahjustust tekitava haiguse.

Hange on avaldatud riigihangete registris ning pakkumuste esitamise tähtaeg on  17.01.2022 kell 11.00. Hanke dokumendid on üleval Riigihangete registris, hanke viitenumber on 239710.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva ZOOMis, mis toimub 29.12.2021 kell 14.00.

Osalemiseks palume registreerida.

 

Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), toetuse andmise tingimused (TAT) „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“.

Lisainfo: Helle Villem, projektijuht

Helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 5300 1509

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2022“

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 8.12.2020 kell 16.00 e-posti aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Pakkumus (VORM I)
 2. Projektijuhi CV (VORM II)
 3. Teenust osutavate spetsialistide CVd (VORM III)

(Kui pakkuja on esitanud hankijale varem hanke „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ raames meeskonnaliikmed ja samad isikud hakkavad osutama teenuseid käesolevas hankes ning CV andmed ei ole muutunud selliselt, et see muudaks isiku sobivaks tunnistamist või hindamist, siis CVd uuesti esitama ei pea.)

Lisainfo hanke kohta: Maarja Kuldjärv, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamine“.

Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja erihoolduspere toetamist võrgustikutööga ja peretoe kaudu ja teenuste osutamise kohta lõpparuande koostamist.

Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

 1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja esitab perede avaldused või sõlmib peredega koostöölepingud ja sõlmib kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
 2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) vajadusel peredele koolituse.
 3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise võrgustikutööga ja peretoe kaudu.
 4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja lõpparuande teenuste osutamise kohta.

Kriisihoolduspere teenust ja erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

Perioodil 2020-2021 hankes osalenud kohalikud omavalitsused: Rakvere linn, Väike-Maarja vald, Kohtla-Järve linn, Toila vald, Kohila vald, Põltsamaa vald, Põlva vald, Viljandi vald, Tapa vald, Haljala vald ja Tallinn.

Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10.12.2021 kell 14.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Pakkumus (VORM I);
 2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
 3. Perede avaldused (VORM III) või peredega sõlmitud koostöölepingud (VORM V);
 4. Kohalike omavalitsustega sõlmitud koostöölepingud (VORM IV).

Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Sisuturundus- ja tekstide kirjutamise ning veenva esinemise koolituse ost

Teenust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ raames

Pakkumus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 30.11.2021 kell 12.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

Lisainfo Liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Kohtunikele suunatud lähisuhtevägivalla ja traumaalast koolitus

Oleme Sotsiaalkindlustusameti ohvriabis välja töötamas kohtunikele suunatud lähisuhtevägivalla ja traumaalast koolitust. Lepingut rahastatakse osaliselt Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekt „Ohvriabi süsteemi arendamine“ toel.

Pakkumusena palume esitada töötasu tunnihind (bruto). Pakkumuse esitamise tähtaeg on 29.11.2021 kell 12.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumus koos nõutud dokumentidega tuleb esitada e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Lisainfo Liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2022.
 
Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist asendus- ja perekodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne elukeskkond.
 
Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: grupisupervisioon, individuaalne supervisioon, juhtide supervisioon, juhendatud perevestlus.
Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.
 
Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kel on varasem kogemus supervisiooniteenuste osutamisega.  
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 
Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.
 
Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid
 1. Pakkumus (VORM I)
 2. Projektijuhi CV (VORM II)
 3. Teenust osutavate superviisorite CVd (VORM III)
 
(Kui pakkuja on esitanud hankijale varem sarnase hanke raames meeskonnaliikmed ja samad isikud hakkavad osutama teenuseid käesolevas hankes ning CV andmed ei ole muutunud, siis CVd uuesti esitama ei pea)
 
Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Maarja Kuldjärv, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Rahvusvahelise kaitse saanute tugiisikuteenus

Sotsiaalkindlustusamet ootab pakkumusi rahvusvahelise kaitse saanud inimestele suunatud tugiisikuteenusele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 03. detsember kell 12:00.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumus palun saata info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia liis.paloots@sotsiaalkindlustusamet.ee

Konkurss viiakse läi Euroopa Varjupaiga- Rände - ja Integratsioonifondi (AMIF) ning EV Siseministeeriumi kaasrahastatud projekti "Rahvusvahelise kaitse saanud isikute tugiisikuteenuse korraldus KOVi tasandil" raames.

 

 

Lapse turvakoduteenuse disain

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust lapse turvakoduteenuse disainimiseks. Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 22.10.2021 kell 17.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kontaktisik on Ketlin Lepikult, e-post: ketlin.lepikult@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

“Räägime lastest” koolitus

Pakkumus palume saata hiljemalt 7.10.2021 kell 17.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile Kadi.Lauri@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Kriminaalhoolduses, vanglas ja/või kinnises asutuses rakendatava sotsiaalprogrammi arendus ja ajakohastamine, programmi läbiviijate superviseerimine ja rakendustugi

Sotsiaalkindlustusamet tellib kriminaalhooldusel, vanglas ja/või kinnises lasteasutustes kasutuses oleva, noortele suunatud motivatsiooni tõstmise ja sotisaalsete oskuste arendamise programmi, mis on läbi viidav individuaalselt või väiksemas grupis (kuni 3 noort + programmi läbiviija) ajakohastamise. Töö sisuks on suure abivajaduse ja kõrge riskikäitumisega noortele suunatud olemasoleva sotsiaalprogrammi ajakohastamine ja programmi läbiviijatele rakendustoe pakkumine.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 08.10.2021 kell 17.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile taimi.nilson@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 Programm Local Development and Poverty Reduction“  Eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“

 

Väljaspool kodu osutatavat ööpäevaringset üldhooldusteenust pakkuva asutuse toimepidevuse ja riskijuhtimise metoodika väljatöötamine Sotsiaalkindlustusametile

Pakkumus palume saata hiljemalt 22.09.2021 kell 15.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile reelika.hlevnjuk@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja uue konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid 2022 aastal oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.  

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 08. oktoober  2021 kell 11:00. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss 2022“.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Infopäeva slaidid (3.33 MB, PDF)

Infopäeva video 

Küsimused-vastused ISTE konkursi kohta (564.4 KB, PDF)

 

 

„Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele“

Ootame pakkumusi viipekeeletõlkidele suunatud koolitusele "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 16. august kell 12:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.

Pakkumus palun saata info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia sandra.laurimaa@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

„Infektsioonialase nõustamise ja juhendamise teenuse osutamine hoolekandeasutustele“

Pakkumus palume saata hiljemalt 27.08.2021 kell 12.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile reelika.hlevnjuk@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tegevusjuhendajate baaskoolituse e-õppe koolitusprogramm

Erinevatel põhjustel on tegevusjuhendajate koolituse läbimine ja kättesaadavus raskendatud, mistõttu on vaja luua võimalus, et tegevusjuhendajate esmane baaskoolitus oleks paremini kättesaadav ja efektiivne. Covid-19 kriis mõjutas ja tõi esile tegevusjuhendajana töötamiseks nõutava koolituse läbimisega seotud probleemid, millest on tekkinud vajadus tegevusjuhendajate veebipõhise iseseisvalt läbitava koolitusprogrammi järele

Hanke raames luuakse tegevusjuhendaja iseseivalt läbitava baaskoolituse I mooduli e-õppe koolitusprogramm mahuga 40 h. Tegevusjuhendajate e-õppe koolitusprogramm saab olema kättesaadav kõigile soovijatele, kes soovivad tööle asuda tegevusjuhendajana või kes soovivad saada rohkem teadmisi erilist hoolt vajavate isikute hooldamisest. Koolitusele saab siseneda isikustatult. Edasine tegevusjuhendaja baaskoolituse õpe jätkub kontaktõppena koolitussasutuses. Isiku sooviavalduse alusel peab koolitusasutus arvestama tema baaskoolituse e-õppe läbimisel omandatud oskuste ja teadmistega arvestades VÕTA põhimõtteid.

Pakkumus palume saata hiljemalt 01.10.2021 kell 16.00 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia aadressile ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Spetsiifilise asendushooldusteenuse disain

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust spetsiifilise asendushooldusteenuse disainimiseks.

Eesti asendus- ja perekodudes viibib hetkel 800 last ning osa neist vajab oma erivajaduste tõttu erilist tähelepanu ja hoolt. Paraku ei ole kõik asendus- ja perekodud valmis pakkuma erinevaid ja paindlikke lähenemisi suuremate terviseprobleemidega ja traumeeritud lastele ning seetõttu kannatab nende laste heaolu igapäevaselt.

Meie eesmärk ja soov on kujundada asendushooldusteenust asendus-ja perekodudes nii, et kõigil lastel oleks seal hea ja turvaline elada.

Ootame pakkumust esitama neid, kellel on pikaajaline kogemus teenusedisainis ning avatud ja empaatiline meel.  Varasem kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga tuleb väga kasuks.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

 

Pakkumus palume saata hiljemalt 11.08 kell 17.00 aadressile Anu.Jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Traumapädeva hoolduse koolitusprogramm

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust traumapädeva hoolduse koolituse korraldamiseks TCC (Trauma Competent Care ehk traumapädev hooldus) põhimõtetel.

Soovime pakkuda traumapädeva hoolduse koolitust järgmistele sihtrühmadele:

 • asendus- ja perekodude kasvatajad/perevanemad ja teised töötajad;
 • lapsendajatele, hooldusperedele ja eestkostjatele tugiteenuste osutajad;
 • asendushooldusel kasvanud noorte tugiisikud;
 • sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja kvaliteediosakonna spetsialistid.

Koolitused toimuvad ajavahemikus september-detsember 2021 kontaktkoolitustena Tartus ja Tallinnas või veebikoolitustena (kui kontaktkoolitusi ei ole võimalik korraldada).

Ootame pakkumust esitama koolitajaid, kellel on TCC treeneri/koolitaja tunnistus ning  varasem kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga.

Täpsemad tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumus palume saata hiljemalt 13.08.2021 kell 17.00 aadressile anu.jalakas@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Supervisiooni teenus riikliku perelepituse baaskoolitusel osalejatele

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust hankele „Supervisiooni teenus Riikliku Perelepituse baaskoolitusel osalejatele“. Hankija eesmärgiks on sõlmida lepingud kombineeritud individuaal (70% osakaal) -ja grupisupervisiooni teenuse (30% osakaal) osutamiseks kuni 4 teenuseosutajaga.

Ootame pakkumust esitama superviisoreid, kellel on kõrgharidus ja  läbitud superviisori väljaõpe, mis vastab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) või mõne muu rahvusvaheliselt tunnustatud superviisori väljaõppe standardile ning omab vastavat tunnistust. Lisaks peab juriidilisest isikust pakkuja teenust vahetult osutaval superviisoril olema praktiline kogemus lepitaja superviseerimisel viimase 3 aasta jooksul vähemalt 6 korral.

Pakkumuse kooseisus palume esitada:

 1. Teenust osutava superviisori CV (Vormil 1 punktis 3 esitatud andmetega kas samal vormil või eraldi dokumendina)
 2. Nägemus (visioon) teenuse osutamisest (Vormil 1)
 3. Pakkumuse maksumus (Vormil 1)
 4. Ärakirjad superviisori haridust ja superviisori väljaõppe läbimist tõendavatest dokumentidest

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12.07.2021 kell 17.00. Pärast nimetatud tähtaega esitatud pakkumusi arvesse ei võeta. Pakkumused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Supervisiooni teenust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomine" raames.

 

Kogemusnõustamise koolitus asendushoolduse valdkonnas

Sotsiaalkindlustusamet kutsub esitama pakkumust kogemusnõustamise koolituse korraldamiseks asendushoolduse valdkonnas.

Soovime pakkuda kogemusnõustamise koolitust inimestele, kes juba pakuvad või tulevikus võiksid pakkuda oma kogemustel põhinevat nõustamist hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperedele (nt mentorina, peretoetajana vm).

Ootame pakkumust esitama koolitajaid, kes on varem kogemusnõustamise koolitust läbi viinud ning kelle meeskonnas on hanke tingimustele vastav vastutav koolitaja ning kaaskoolitaja(d). Koolitajate meeskonnal peab olema ka kokkupuude asendushoolduse valdkonnaga. Koolitus peaks toimuma 2021. aasta sügisel, praktika hiljemalt 2022. a esimeses kvartalis. Koolitus peab toimuma Tallinnas. Täpsemad koolituse tingimused on kirjeldatud juuresolevates dokumentides.

Pakkumuse kooseisus palume esitada:

 1. Pakkumus vormil 1
 2. Meeskonna CVd vormil 2
 3. Vajadusel ühispakkujate volikiri vormil 3

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20.07.2021 kell 12.00 aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

Koolituse läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

 

Ootame pakkumusi viipekeeletõlkidele suunatud koolituse hankele "Vene viipekeele algkursus eesti viipekeele tõlkidele"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt 28. juuni kell 15:00. Pärast nimetatud tähtaega pakkumusi arvesse ei võeta.
Pakkumus palun saata: info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia sandra.laurimaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  
 
 
Kontaktisik
Tõlketeenuste projektijuht
Sandra Laurimaa
sandra.laurimaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  
+372 5344 3479
 
 

Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“.

Hanke eesmärgiks on koolituspartner, kes on valmis korraldama 2 liiki koolitust:

 1. kuni 14-liikmelisele meeskonnale RFK-alase täienduskoolituse nn „koolitajate koolitamine“;
 2. RFK-alase täienduskoolituse läbiviimine, mille raames koolitatakse vähemalt 400 sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialisti.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. mai 2021 kell 12.00. Pakkumus esitada meiliaadressile eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kontaktisik:

RFK projektijuht
Eva Kuslap
eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 530 963 90

 

Ootame teie pakkumust hankele „ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Supervisiooniteenus Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele“

Ootame teie pakkumust hankele „ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Supervisiooniteenus Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele“

Hanke eesmärgiks on leida kuni 6 teenuseosutajat, kes osutaksid supervisioooniteenust Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna töötajatele.

 

Pakkumuse esitamise tähtaeg on hiljemalt  20.05.2021 kell 12.00.

Pakkumused esitada meiliaadressile: elerin.piiroja@sotsiaalkindlustusamet.ee.

lkindlustusamet.ee
+372 530 963 90

 

Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

Ootame pakkumusi hankele „Täienduskoolituste korraldamine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele RFK kasutamiseks“

Hanke eesmärgiks on leida kaks koolituspartnerit kahes erinevas osas:

 1. Partner, kes on valmis korraldama koolitust teemal „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ kuni 14-liikmelisele meeskonnale.
 2. Partner, kes on valmis korraldama 2 liiki koolitust, millest esimene on kuni 14-liikmelisele meeskonnale RFK-alase täienduskoolituse nn „koolitajate koolitamine“ ning teine on vähemalt 19 RFK-alase täienduskoolituse läbiviimine, mille raames koolitatakse vähemalt 400 sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonna spetsialisti.

Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või mitmele osale. Pakkuja peab pakkumuses ära märkima, millises osas on tema pakkumus esitatud.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 17. mai 2021 kell 17.00. Pakkumus esitada meiliaadressile eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Kontaktisik:

RFK projektijuht
Eva Kuslap
eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 530 963 90

 

Sotsiaalkindlustusamet otsib konkursiga 14 koolitajat tegevuse „Täienduskoolituste läbiviimine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistele RFK kasutamiseks“ raames

Sotsiaalkindlustusamet otsib konkursiga 14 koolitajat tegevuse „Täienduskoolituste läbiviimine taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistele RFK kasutamiseks“ raames.

Enne täienduskoolituste läbiviimist peavad koolitajad osalema kahel Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud koolitust – „Koolitusprotsessi kavandamine ja õppimise toetamine“ ja „Rahvusvahelise funktsioneerimisvõime klassifikatsiooni kasutamine taastusravis ja rehabilitatsioonis koolitajate koolitamine“. Koolitustel osalemine on tasuta ning koolituste läbimisel väljastatakse koolitajale tunnistus.

Pärast koolitustel osalemist tuleb koolitajal perioodil sügis 2021 kuni 2022. aasta lõpuks viia läbi vähemalt kaks täienduskoolitust taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistidele. Täienduskoolituste korraldamine toimub koostöös Sotsiaalkindlustusametiga. Koolitused toimuvad koolituspaarides ning koolituste läbiviimine on tasustatud.

Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (vorm 1) hiljemalt 19. mai 2021 kell 12.00 aadressile eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee

Küsimuste ja lisainfo korral olen nii telefoni kui e-posti teel kättesaadav.

Kontaktisik:

RFK projektijuht
Eva Kuslap
eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 530 963 90

 

 

Psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavate teenuste (supervisioon, coaching)  pakkumine Covid-19 kriisist mõjutatud asutustele

Sotsiaalkindlustusamet otsib väikeostu raames teenusepakujaid, kes hakkavad osutama Covid-19 kriisist mõjutatud hoolekande- ja tervishoiuasutustele kahte liiki psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavat nõustamisteenust: grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni teenust ning coaching’u teenust.

Pakkumused esitada hiljemalt 12.05 kell 16 aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee, koopia ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee ja helen.anton@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kontaktisik on Ena Soodla, e-post: ena.soodla@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hankemenetluse lihtsustatud korras teenusele „Turvalise majutusteenuse ost ohvriabi teenuse klientidele“

Teenuse osutamise raamlepingud sõlmitakse 01.05.2021-28.02.2022 kuni 5 pakkujaga, kelle teenuse maksumus (ilma käibemaksuta) on madalaim. Pakkumuste esitamise tähtaeg on hiljemalt 25.04.2021 kell 23:59.

Kontaktisik on Sirle Blumberg, e-post: sirle.blumberg@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Ootame partnereid osalema hankel „Perelepitajate riiklik baaskoolitus“

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 26.03.2021 kell 16:00. Pakkumused tuleb esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile rea.uudekull@sotsiaalkindlustusamet.ee.
 
 

Otsime sisutoimetajat ja eksperte „RFK eestikeelse tõlke ja juhendmaterjalide kaasajastamine“ tegevuse juurde

Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 8 eksperti ja 1 sisutoimetajat pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“ raames.
 
Töö on osalise koormusega perioodil märts 2021 – juuli 2021. Hinnanguline töökoormus 15-20 tundi kuus, brutotasu ühe tunni kohta eksperdil 25 eurot ja sisutoimetajal 35 eurot.
 
Palun saada oma CV ja motivatsioonikiri (vorm 1) ja erialaliidu kinnituskiri (vorm 2) hiljemalt 8. märts 2021 kell 17.00 aadressile eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
Kontaktisik:
RFK projektijuht
Eva Kuslap
eva.kuslap@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 530 963 90
 
 

Ootame pakkumusi hanke „Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele Sotsiaalkindlustusametile“ läbiviimiseks

Hange hõlmab järgnevaid omavahel tihedalt seotud tegevusi:

•   osaletakse Avatud Dialoogi (AD) koolitajate koolitusel ning koolituse raames läbiviidavas tegevusuuringus;

•   osutatakse mobiilset sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele AD põhimõtetel lapse keskkonnas, kuhu on muu hulgas integreeritud hooldajate ja võrgustiku toetamine, nõustamine, juhendamine ning uute oskuste õpetamine baseerudes lapse olukorral.

Hanke eesmärk on tagada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse parem kättesaadavus üle-eestiliselt ja luua teenuseosutajate võrgustik, kelle oskused võimaldavad osutada Eestis mobiilset sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust AD metoodika põhimõtetel.

Teenuse sihtrühmaks on Eestis tegutsevad rehabilitatsioonimeeskonnad, kes korraldavad ja osutavad lastele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 23.03.2021 kell 11.00. Hanke viitenumber on 229656.

Hanke tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.

 

Ootame pakkumusi hankele „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele“ 

Täpsem info on hanke pakkumuskutses ning sellega kaasas olevates dokumentides. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 27.01.21 a. kell 08:00.

Pakkumus esitada e-posti aadressile andrea.kink@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Ootame pakkumusi hanke „Sotsiaalkindlustusameti mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele II“ läbiviimiseks

Hange on jagatud kaheks osaks. Hanke I osa raames otsitakse pakkujat, kes korraldab ja viib läbi koolitajate koolituse teemal „Mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse arendamine raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele“ ja II osa raames otsitakse pakkujat, kes viib läbi tegevusuuringu mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise kohta raske ja sügava puudega 0–15-aastastele lastele ning koostab juhendmaterjali (e-kogumiku).
 
Koolitusega suurendatakse rehabilitatsioonimeeskondade teadlikkust mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisest ja laiendamisest Avatud Dialoogi metoodikal või samaväärsel.
 
Tegevusuuringu objekt on koolituse raames toimuv praktiline tegevus. Tegevusuuringu eesmärk on mobiilse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse tulemuslikkuse, rahulolu ja korraldusega seotud vajaduste väljaselgitamine, mille alusel koostatakse juhendmaterjal (e-kogumik).
 
Teenuse sihtrühmaks on Eestis tegutsevad rehabilitatsioonimeeskonnad, kes korraldavad ja osutavad lastele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.
 
Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 11.02.2021 kell 15.00. Hanke viitenumber on 232071.
 
Hanke tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditest.
 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenus“

Riigihanke eesmärgiks on vägivallast loobumise toetamise nõustamisteenuse osutamiseks raamlepingute sõlmimine. Hanke raames sõlmitakse lepingud teenuse osutamiseks kuni 30.06.2022.

Raamlepingud sõlmitakse kõigi hanketingimustele vastavaks tunnistatud pakkujatega.

Täpsed nõuded on leitavad pakkumuskutse Lisas 1.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 05.01. 2020. a kell 15:00 e-posti aadressile virve.kass@sotsiaalkindlustusamet.ee

Pärast nimetatud täht­aega esitatud pakkumusi ei võeta arvesse.

 

Teave hanke kohta: Virve Kass, virve.kass@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Prostitutsiooni kaasatute nõustamisteenused“

Riigihanke eesmärgiks on teenuse osutamise lepingu alusel prostitutsiooni kaasatutele nõustamisteenuste osutamine. Teenuse osutamine hangitakse perioodiks 01.01.2021 kuni 31.12.2021.

Hankega soovitakse leida teenuseosutaja prostitutsiooni kaasatute teenusele, mille eesmärgiks on aidata kaasa prostitutsiooni kaasatud inimeste prostitutsioonist väljumisele ning nende turvalisuse ja toimetuleku parandamisele, pakkudes selleks nõustamisteenuseid ning vajaduspõhist abi, vähendades seeläbi ka prostitutsioonis osalemisega kaasneda võivaid kahjusid.

Teenuse täpne sisu on leitav teenuse miinimum standardis esitatud Lisas 1.

Hankija eesmärgiks on sõlmida hanke tulemusena teenuse osutamise leping.

Leping sõlmitakse ühe pakkujaga ja teenuseid osutatakse lepingus sätestatud tingimuste kohaselt. Sõlmitava teenuse osutamise lepingu projekt on esitatud Lisas 2.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 17.12. 2020. a kell 19:00 e-posti aadressile andrea.kink@sotsiaalkindlustusamet.ee. Pärast nimetatud täht­aega esitatud pakkumusi ei võeta arvesse.

Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Andrea Kink, andrea.kink@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2021

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused asendus- ja perekodude töötajatele“ aastaks 2021.

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist asendus- ja perekodude töötajatele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne elukeskkond.

Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: grupisupervisioon, individuaalne supervisioon, juhtide supervisioon, juhendatud perevestlus.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kel on varasem kogemus supervisiooniteenuste osutamisega.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Kirjale on lisatud hankedokumentide pakett. Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Pakkumus (VORM I)
 2. Projektijuhi CV (VORM II)
 3. Teenust osutavate superviisorite CVd (VORM III)

Täpsemat infot hankedokumentide kohta saab: Maarja Kuldjärv, maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ aastaks 2021

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Hange on jaotatud neljaks osaks järgmiselt:

 1. osa  - tugiteenused põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
 2. osa - tugiteenused lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
 3. osa - tugiteenused ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
 4. osa – tugiteenused lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa).

Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

Tugiteenustena tellitakse hanke raames järgmiseid teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, psühholoogiline nõustamine, tugigrupid.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kes on tegutsenud perepõhise asendushoolduse valdkonnas vähemalt 2 aastat, pakkudes peredele nõustamisteenuseid.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 4.12.2020 kell 15.00 e-posti aadressile maarja.kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Ootame pakkumisi  kuulmisabivahendite sobitajate koolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärk on pakkuda koolitust kuulmisabivahendi sobitajatele .On selgunud vajadus koolituse järele, mis ühtlustaks ning täiendaks spetsialistide teadmisi kuulmisprobleemidega kliendi esmasest hindamisest, kuulmisuuringute läbi viimisest ja aparaatide sobitamisest. Kvaliteetse kuulmisabivahendite sobitamise teenuse tagamiseks peab kuuldeaparaatide spetsialist olema kursis arengutega audioloogias, kuuldeaparaatide tehnoloogias, meetodites ja protseduurides ning suutma klienti kuuldeaparaadi valikul pädevalt nõustada.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 08.12.2020 kell 16.00  e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või annika.kiik@sotsiaalkindlustusamet.ee  märksõnaga „kuulmisabivahendi sobitaja koolitus“

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

 

 

Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2021 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid pikaajalise kaitstud töö teenust 2021.aastal.

Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse. Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Hange on avalikustatud riigihangete registris viitenumbriga 226199 ning pakkumistele avatud kuni 12.11.2020 kell 11.00. Hanke eeldatav maksumus on 2 597 400 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva, mis toimub 27.10.2020 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses väikeses saalis, kell 11.00. Palume enda osalemissoovist teada anda projektijuhile, helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 5300 1509.
Samuti viime läbi infopäeva veebis (SKYPE), mis toimub 29.10.2020, kell 14.00. Osalemiseks vajalik link Liitu Skype’i koosolekuga.

Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), alategevuse alt „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

Lisainfo: Helle Villem, projektijuht
Helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5300 1509

 

Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks

Lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused. Kuni 31.12.2020 toetab sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamist oma hankepartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist antakse teenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, lapsehoiu- ja toetava teenusena transporditeenuste osutamiseks. Toetuse andmise rahaline kogumaht on kaheks aastaks 13,6 miljonit eurot ja toetuse kasutamiseks sõlmitakse leping perioodiks 01.01.2021-31.12.2022. Igale omavalitsusele on määratud konkreetne summa, mis sõltub sellest, kui palju lapsi 2019. aastal ESFi vahenditest teenuseid kasutas.

Taotluste esitamise lõppkuupäev on 6. detsember kell 17. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „toetuse andmine kohalikele omavalitsustele“. Küsimuste korral aitab Ebeli Berkman, ebeli.berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Toetuse andmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond TAT „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ vahenditest.

 

 

Pakkumuskutse haldusakti koolituse läbiviimiseks sotsiaaltöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet otsib koolitajat, kes juhendaks ühekordse koolituse kaudu kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö ametnikke sotsiaalkaitses tehtava haldusakti koostamisel. Koolitus toimuks veebipõhiselt, kogu veebipõhise platvormi korraldus jääb koolitajale. Soovime, et koolitus salvestataks ja me saaks seda kasutada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel õppematerjalina. Loomulikult siis saate hinnapakkumise sisse arvestada autoriõiguse tasu ja veebiplatvormi kasutamise kulud. Eeldatav maksumus on indikatiivselt 10 000 eurot, kuid me arvestame tegelike kulutustega sellise eripärase koolituse korraldamisel.
 
Valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele korraldatava haldusakti koostamise koolituse sooviksime avada 3 ploki kaudu
1)    üldised haldusmenetluse küsimused: sisuliselt ja vormiliselt õiguspärase haldusakti koostamine, haldusleping, isikuandmete töötlemise alused, haldusakti kõrvaltingimused, kehtetuks tunnistamine isiku kahjuks;
2)    konkreetsemad õiguslikud küsimused: kuna haldusakt, kuna haldusleping; ülalpidajatele kohustuste panemine teenuse eest tasumisel, ülalpidamise jaotamine mitme kohustusliku korral; isikuandmete töötlemine, kui kohustuslasega ei ole kontakti; käsundita asjaajamise nõude esitamise eeldused jmt.
3)    Näidiskaasus, mis on konstrueeritud enim küsitud üldhooldekodu teemade näitel.
 
Täpsem info pakkumuskutses, tehnilises kirjelduses ja lepinguprojektis.
 
Teie pakkumusi ootame 12. oktoobriks 2020 kella 17.00ks aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja meeli.tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
 

Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.10.2020 kell 15.00.

Pakkumused esitada Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „taastumine tööellu“.

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ III vooru

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi III vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober  2020 kell 11:00. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke võlanõustamisalase koolituse läbiviimiseks teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.08.2020 kell 16.00

 

Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.08.2020 kell 17.00.

Pakkumused esitada Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „taastumine tööellu“.

 

Ootame pakkumisi hankele „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid viipekeele tõlketeenust kaugtõlkena tööpäeviti kell 9–17 ning laupäeviti 10-16.

Kaugtõlge on tõlketeenuse osutamise viis, kus tõlketeenuse osalised ei asu ühes ja samas ruumis. Kaugtõlge teeb võimalikuks viipekeeletõlgi abi kasutamise igas Eestimaa punktis, kus on internet, olgu selleks siis Tallinn, Võru, Narva või hoopis mõni mets või raba. Viipekeeletõlk ise asub tõlkekeskuses, tänu millele on tagatud osaliste privaatsus ja konfidentsiaalsus. Teenuse kasutamiseks on tarvis internetti ühendatud veebikaameraga arvutit või nutiseadet.

Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadusega inimesed, kellel on tuvastatud vähenenud töövõime.

Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 10.08.2020 kell 12.00. Hanke eeldatav maksumus on 142 000,00 eurot (käibemaksuta). Hanke viitenumber on 225822, hanke nimetus on „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“.

Tõlketeenuste pakkumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

Lisainfo: Timo Hansman, tõlketeenuste projektijuht

timo.hansman@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5344 3479

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kogemusnõustajatele, kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 25.05.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate täiendkoolitus“.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 11.03.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate baaskoolitus“.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

 

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamine“. 

Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere toetamist ja teenuste osutamise kohta analüüsi koostamist.

Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

 1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või kutselise erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja sõlmib perede ja kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
 2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) peredele koolituse.
 3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise.
 4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja analüüsi teenuste osutamise kohta.

Kriisihoolduspere teenust ja kutselise erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.02.2020 kell 16.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

 1. Pakkumus (VORM I);
 2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
 3. Perede avaldused (VORM III).

Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Julgustame Teid esitama pakkumust!

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hanke bussi ostmiseks

Hanke eesmärgiks on 8-kohalise reisijate veoks mõeldud sõiduki ostmine. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 16.12.2019.
E-posti aadress pakkumuste esitamiseks: margarita.ingel@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ teise vooru

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi II vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2020 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäeva 07. jaanuaril kell 13.00-15.00 Viljandis Park Hotelli Seminariruumis.

Infopäeva ettekanded:

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kuulmis- ja nägemislangusega kogemusnõustajatele (eraldi gruppides), kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 2.12.2019 kell 8:00

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2019-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2019 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäevad 27. augustil Tartus ja 4. septembril Tallinnas.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 15.07.2019. kell 12:00

 

Ootame pakkumusi hankesse „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Hange on jaotatud neljaks osaks, järgmiselt:

Osa 1 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
Osa 2 - Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
Osa 3 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
Osa 4 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa);
Osa 5 - Mentorlus (kogu Eesti)

Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Sihtgrupi teavitamine teenustest korraldatakse pakkuja ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kelle põhitegevuste seas on olnud individuaalne- ja grupinõustamine või individuaalne ja pereteraapia või muud nõustamisteenused, mis on seotud peredele psühholoogilise toe ja vanemlike oskuste toetuse pakkumisega viimase 3 aasta jooksul. Mentorluse puhul peab pakkujal olema vähema 5-aastane kogemus asendushoolduse valdkonnas, pakkudes lapsendaja-, eestkoste- ja/või hooldusperedele nõustamisteenuseid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7.08.2019 kell 14.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:
1.       Pakkuja kogemus ja projektimeeskonna nimekiri (VORM I)
2.       Projektijuhi CV vorm (VORM II), sh projektijuhi haridust tõendav dokument
3.       Teenust osutavate spetsialistide CV (VORM III), sh spetsialisti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid – esitada iga spetsialisti kohta, kes esitatakse kvalifitseerimiseks.
4.       Pakkumuse maksumuse vorm (VORM IV)
5.       Pakkuja nägemus teenuse osutamisest ja kavandatavatest tööprotssessidest (VORM V)
Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab: Agnes Kulmar, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Otsime eksperte pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“

Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 3 eksperti pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“.

Ekspertide tööülesanded on kirjeldatud lisatud failis.

CV ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. mai 2019 kell 15:00.

CV ja pakkumused saata e-posti aadressile ulvi.molder@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 5 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019 kell 12:00.

Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele
“ alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.a. kell 11:00.

Pakkumus esitada e-posti aadressile liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Konkurss "Toetuse andmine integreeritud teenuste
mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi leidmaks partnereid, et piloteerida lastele suunatud integreeritud teenuste mudelit ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit.

Taotlusi ootame kohalikelt omavalitsustelt, kes koostöös oma piirkonna hariduse-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega on valmis osutama ja arendama teenuseid kompleksselt integreeritud teenuste mudeli alusel. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai 2019. Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „laste piloodi konkurss“.

 

 

 

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele“ alusdokumendid.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2018.a. kell 10:00.

Hankest huvitatud ettevõtjal, kes on laadinud alla riigihanke alusdokumendid, palume registreerida enda huvi e-posti aadressil: kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee, mis tagab hankest huvitatud ettevõtjale hanke kohta asjakohase ja õigeaegse teabe saamise, sh hanke kohta selgituste saamise ning riigihanke alusdokumentide muutmise korral vastava teabe saamise.

 

Turu-uuringu läbiviimine hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele" ettevalmistamiseks

Riigihanked „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames on Sotsiaalkindlustusamet korraldanud mitmeid hankeid:

Riigihange - 1

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 166257 (avaldatud 17.08.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.09.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid osutatakse kõigis Eesti maakondades: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Otsime igasse maakonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 2

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 3

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 173249 (avaldatud 16.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.04.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Rapla

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 178278 (avaldatud 15.09.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Rapla maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Lääne-Virumaa ja Võrumaa

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 17.03.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.04.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Lääne-Viru ja Võru maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange - Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (2017-2020)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 25.07.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.08.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

Teenuste osutamisega alustamine võib olla mistahes kuupäev, mis jääb ajavahemikku 1.oktoobrist-31.detsembrini 2017.a. ja kehtib kuni 31.12.2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Sotsiaalkindlustusameti kaudu (2020)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 30.01.2020 kell 10.00). Hanke viitenumber: 215680

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.02.2020 kell 12.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

Teenuste osutamisega alustamine algab 1. aprillist 2020 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

 

Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Järvamaal 2020 (Sotsiaalkindlustusamet)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumber: 221609

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.05.2020 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse Järvamaale.

Teenuste osutamisega alustamine algab raamlepingu allkirjastamisest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.