Sa oled siin

Riigihanked

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 20.07.2017 käskkirja nr 84 „Riigihangete korraldamine Sotsiaalministeeriumis ja selle valitsemisalas" punktile 1.2 tellib Sotsiaalkindlustusamet alates 01.08.2017 riigihangete korraldamise teenust Riigi Tugiteenuste Keskuselt ja vastavalt punktile 1.3 IT riigihangete korraldamise teenust Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuselt.

Vastavalt Tervise- ja Tööministri ning Sotsiaalkaitseministri 22.11.2017 käskkirja nr 110 on kinnitatud „Riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise kord", mille punkti 1.1 kohaselt käsitatakse nimetatud korda ka Sotsiaalkindlustusameti hankekorrana. Sotsiaalkindlustusameti poolt edastatud hankevajaduste alusel kinnitab Riigi Tugiteenuste Keskuse juhataja hankeplaani hiljemalt 14. veebruariks ning hankeplaan avaldatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

 

Hankeplaan

Hankekord (313.09 KB, PDF)

 

Sotsiaalkindlustusameti teostatavate ja teostatud riigihangete kohta leiab infot https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/.

Riigihanked, mis ei nõua toiminguid riigihangete registris, on leitavad avalikust dokumendiregistrist, sisestades märksõna „pakkumus“.

 

Ootame pakkumisi hankele „Pikaajalise kaitstud töö teenuse tellimine 2021 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid pikaajalise kaitstud töö teenust 2021.aastal.

Teenuse sihtrühm on tööealised puuduva töövõimega isikud, kellel on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse. Pikaajalise kaitstud töö teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Hange on avalikustatud riigihangete registris viitenumbriga 226199 ning pakkumistele avatud kuni 12.11.2020 kell 11.00. Hanke eeldatav maksumus on 2 597 400 eurot.

Sotsiaalkindlustusamet korraldab hangitava teenuse ja hankes seatud tingimuste tutvustamiseks infopäeva, mis toimub 27.10.2020 Tallinnas, Eesti Rahvusraamatukogu Konverentsikeskuses väikeses saalis, kell 11.00. Palume enda osalemissoovist teada anda projektijuhile, helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel. 5300 1509.
Samuti viime läbi infopäeva veebis (SKYPE), mis toimub 29.10.2020, kell 14.00. Osalemiseks vajalik link Liitu Skype’i koosolekuga.

Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF), alategevuse alt „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.

Lisainfo: Helle Villem, projektijuht
Helle.villem@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5300 1509

 

Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamiseks

Lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenus on kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused. Kuni 31.12.2020 toetab sotsiaalkindlustusamet raske ja sügava puudega lastele teenuse osutamist oma hankepartnerite kaudu. Alates 1. jaanuarist antakse teenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

Kohalikud omavalitsused saavad taotleda ESFi vahenditest toetust raske ja sügava puudega lastele tugiisiku-, lapsehoiu- ja toetava teenusena transporditeenuste osutamiseks. Toetuse andmise rahaline kogumaht on kaheks aastaks 13,6 miljonit eurot ja toetuse kasutamiseks sõlmitakse leping perioodiks 01.01.2021-31.12.2022. Igale omavalitsusele on määratud konkreetne summa, mis sõltub sellest, kui palju lapsi 2019. aastal ESFi vahenditest teenuseid kasutas.

Taotluste esitamise lõppkuupäev on 6. detsember kell 17. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „toetuse andmine kohalikele omavalitsustele“. Küsimuste korral aitab Ebeli Berkman, ebeli.berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Toetuse andmist rahastab Euroopa Sotsiaalfond TAT „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ vahenditest.

 

 

Pakkumuskutse haldusakti koolituse läbiviimiseks sotsiaaltöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet otsib koolitajat, kes juhendaks ühekordse koolituse kaudu kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö ametnikke sotsiaalkaitses tehtava haldusakti koostamisel. Koolitus toimuks veebipõhiselt, kogu veebipõhise platvormi korraldus jääb koolitajale. Soovime, et koolitus salvestataks ja me saaks seda kasutada Sotsiaalkindlustusameti kodulehel õppematerjalina. Loomulikult siis saate hinnapakkumise sisse arvestada autoriõiguse tasu ja veebiplatvormi kasutamise kulud. Eeldatav maksumus on indikatiivselt 10 000 eurot, kuid me arvestame tegelike kulutustega sellise eripärase koolituse korraldamisel.
 
Valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele korraldatava haldusakti koostamise koolituse sooviksime avada 3 ploki kaudu
1)    üldised haldusmenetluse küsimused: sisuliselt ja vormiliselt õiguspärase haldusakti koostamine, haldusleping, isikuandmete töötlemise alused, haldusakti kõrvaltingimused, kehtetuks tunnistamine isiku kahjuks;
2)    konkreetsemad õiguslikud küsimused: kuna haldusakt, kuna haldusleping; ülalpidajatele kohustuste panemine teenuse eest tasumisel, ülalpidamise jaotamine mitme kohustusliku korral; isikuandmete töötlemine, kui kohustuslasega ei ole kontakti; käsundita asjaajamise nõude esitamise eeldused jmt.
3)    Näidiskaasus, mis on konstrueeritud enim küsitud üldhooldekodu teemade näitel.
 
Täpsem info pakkumuskutses, tehnilises kirjelduses ja lepinguprojektis.
 
Teie pakkumusi ootame 12. oktoobriks 2020 kella 17.00ks aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja meeli.tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee
 
 

Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 01.10.2020 kell 15.00.

Pakkumused esitada Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „taastumine tööellu“.

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ III vooru

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi III vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober  2020 kell 11:00. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Võlanõustamise sissejuhatav koolitus teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja hanke võlanõustamisalase koolituse läbiviimiseks teenust korraldavatele sotsiaaltöötajatele.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 31.08.2020 kell 16.00

 

Rehabilitatsiooniprogrammi „Taastumine tööellu“ piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida psüühikahäirega tööealisele tööellu taastumiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.08.2020 kell 17.00.

Pakkumused esitada Eva.Kliiman@sotsiaalkindlustusamet.ee või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „taastumine tööellu“.

 

Ootame pakkumisi hankele „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“

Hanke eesmärk on leida teenusepakkujad, kes osutaksid viipekeele tõlketeenust kaugtõlkena tööpäeviti kell 9–17 ning laupäeviti 10-16.

Kaugtõlge on tõlketeenuse osutamise viis, kus tõlketeenuse osalised ei asu ühes ja samas ruumis. Kaugtõlge teeb võimalikuks viipekeeletõlgi abi kasutamise igas Eestimaa punktis, kus on internet, olgu selleks siis Tallinn, Võru, Narva või hoopis mõni mets või raba. Viipekeeletõlk ise asub tõlkekeskuses, tänu millele on tagatud osaliste privaatsus ja konfidentsiaalsus. Teenuse kasutamiseks on tarvis internetti ühendatud veebikaameraga arvutit või nutiseadet.

Teenuse sihtrühm on tööealised erivajadusega inimesed, kellel on tuvastatud vähenenud töövõime.

Hange on avalikustatud riigihangete registris ning on pakkumistele avatud kuni 10.08.2020 kell 12.00. Hanke eeldatav maksumus on 142 000,00 eurot (käibemaksuta). Hanke viitenumber on 225822, hanke nimetus on „Kaugtõlketeenuse osutamine 2020-2021 Sotsiaalkindlustusametile“.

Tõlketeenuste pakkumist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF).

Lisainfo: Timo Hansman, tõlketeenuste projektijuht

timo.hansman@sotsiaalkindlustusamet.ee, 5344 3479

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kogemusnõustajatele, kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 25.05.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate täiendkoolitus“.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 11.03.2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „kogemusnõustajate baaskoolitus“.

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 3 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 19. veebruar 2020 kell 17:00.

Pakkumused esitada Elin-Kylliki.Kruusmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee  või info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

 

Sotsiaalkindlustusamet teeb ettepaneku esitada pakkumus hankes „Kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamine“. 

Hanke raames tellitakse kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse korraldamist, kriisihoolduspere ja kutselise erihoolduspere toetamist ja teenuste osutamise kohta analüüsi koostamist.

Hanke raames viiakse ellu järgnevad tegevused:

  1. Pakkuja leiab võimalikud pered, kes soovivad kriisihoolduspere või kutselise erihoolduspere teenust pakkuda ja vastavad hanke tingimustele. Samuti leiab pakkuja kohalikud omavalitsused, kes on huvitatud pilootprojektis osalemisest vastavalt hanke tingimustele. Pakkuja sõlmib perede ja kohalike omavalitsustega koostöölepingud.
  2. Enne teenuste osutamisega alustamist korraldab hankija (Sotsiaalkindlustusamet) peredele koolituse.
  3. Pakkuja korraldab hankes kirjeldatud kriisihoolduspere teenuse ja kutselise erihoolduspere teenuse osutamise ja perede toetamise.
  4. Pärast teenuste osutamise perioodi koostab pakkuja analüüsi teenuste osutamise kohta.

Kriisihoolduspere teenust ja kutselise erihoolduspere teenust osutada soovivad sobivad pered võivad elada Eesti erinevates piirkondades, seetõttu on vajalik, et Pakkujal oleks võimekus nimetud teenuseid korraldada ja peresid toetada üle Eesti.

Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21.02.2020 kell 16.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:

  1. Pakkumus (VORM I);
  2. Projektijuhi CV vorm (VORM II);
  3. Perede avaldused (VORM III).

Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab Agnes Kulmarilt, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Julgustame Teid esitama pakkumust!

 

Sotsiaalkindlustusamet viib läbi väikeostu hanke bussi ostmiseks

Hanke eesmärgiks on 8-kohalise reisijate veoks mõeldud sõiduki ostmine. Pakkumuste esitamise tähtajaks on 16.12.2019.
E-posti aadress pakkumuste esitamiseks: margarita.ingel@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursi „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“ teise vooru

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi II vooru, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2020-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2020 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäeva 07. jaanuaril kell 13.00-15.00 Viljandis Park Hotelli Seminariruumis.

Infopäeva ettekanded:

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kahe kogemusnõustajate täienduskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on pakkuda täienduskoolitust kuulmis- ja nägemislangusega kogemusnõustajatele (eraldi gruppides), kes on varasemalt läbinud 117-tunnise kogemusnõustajate baaskoolituse ning töötavad rehabilitatsioonimeeskondades kogemusnõustajatena või on valmis koolituse läbimise järgselt alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate täienduskoolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus.

Pakkumusi ootame hiljemalt 2.12.2019 kell 8:00

 

Ootame kohalikke omavalitsusi osalema konkursil „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi, et leida partnerid kohalike omavalitsuste hulgast, kes katsetaksid perioodil 2019-2021 oma piirkonnas psüühilise erivajadusega inimeste teenuste uudset korraldusmudelit.

Katsetatavas teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku integreeritud teenusena, mis kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest. Erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Teenusmudeli piloteerimisel korraldab projekti kaasatud psüühilise erivajadusega inimestele abi andmist kohalik omavalitsus.

Taotluste esitamise tähtaeg on 13. september 2019 kell 11. Taotlus tuleb esitada e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „erihoolekande teenusmudeli piloteerimise konkurss“.

Teenusmudeli ja väljakuulutatud konkursi tingimuste tutvustamiseks korraldame huvilistele infopäevad 27. augustil Tartus ja 4. septembril Tallinnas.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

 

Ootame pakkumusi kogemusnõustajate baaskoolituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on koolitada kogemusnõustajaid, kes on koolituse läbimise järgselt valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Kogemusnõustajate koolituse läbimise kohta väljastatakse tunnistus, mis on kooskõlas kehtiva täiskasvanute koolituse seadusega.

Pakkumusi ootame hiljemalt 15.07.2019. kell 12:00

 

Ootame pakkumusi hankesse „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“

Hanke raames tellitakse tugiteenuste osutamist hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et toetada neid laste kasvatamisel, ennetada ning aidata lahendada kerkivaid probleeme.

Hange on jaotatud neljaks osaks, järgmiselt:

Osa 1 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine põhja piirkonnas (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa);
Osa 2 - Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lõuna piirkonnas (Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa);
Osa 3 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa);
Osa 4 – Individuaalne nõustamine perele (psühholoogiline nõustamine ja supervisioon) ning grupinõustamine lääne piirkonnas (Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa);
Osa 5 - Mentorlus (kogu Eesti)

Pakkumuse võib esitada ühele või mitmele osale.

Pakkuja ülesandeks on korraldada hankes kirjeldatud teenuste osutamine sihtgrupile nõuetele vastavate spetsialistide poolt. Sihtgrupi teavitamine teenustest korraldatakse pakkuja ning Sotsiaalkindlustusameti koostöös. Teenuste osutamise täpsemad tingimused on kirjeldatud hankedokumentides.

Ootame pakkumust esitama organisatsioone, kelle põhitegevuste seas on olnud individuaalne- ja grupinõustamine või individuaalne ja pereteraapia või muud nõustamisteenused, mis on seotud peredele psühholoogilise toe ja vanemlike oskuste toetuse pakkumisega viimase 3 aasta jooksul. Mentorluse puhul peab pakkujal olema vähema 5-aastane kogemus asendushoolduse valdkonnas, pakkudes lapsendaja-, eestkoste- ja/või hooldusperedele nõustamisteenuseid

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 7.08.2019 kell 14.00 e-posti aadressile agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Teenuste osutamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, toetuse andmise tingimuste „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

Pakkumuse koosseisus tuleb esitada järgmised dokumendid:
1.       Pakkuja kogemus ja projektimeeskonna nimekiri (VORM I)
2.       Projektijuhi CV vorm (VORM II), sh projektijuhi haridust tõendav dokument
3.       Teenust osutavate spetsialistide CV (VORM III), sh spetsialisti kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid – esitada iga spetsialisti kohta, kes esitatakse kvalifitseerimiseks.
4.       Pakkumuse maksumuse vorm (VORM IV)
5.       Pakkuja nägemus teenuse osutamisest ja kavandatavatest tööprotssessidest (VORM V)
Täiendavat teavet hankedokumentide sisu kohta saab: Agnes Kulmar, e-post: agnes.kulmar@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Otsime eksperte pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“

Sotsiaalkindlustusamet otsib kuni 3 eksperti pilootprojekti „RFK rakendamine meditsiinilises, sotsiaalses ja tööalases rehabilitatsioonis ning abivahendi vajaduse hindamisel“.

Ekspertide tööülesanded on kirjeldatud lisatud failis.

CV ja pakkumuse esitamise tähtaeg on 29. mai 2019 kell 15:00.

CV ja pakkumused saata e-posti aadressile ulvi.molder@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

 

Rehabilitatsiooniprogrammi eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks piloteerimine

Sotsiaalkindlustusamet otsib sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate seast kuni 5 partnerit, et piloteerida eakate funktsionaalse võimekuse ja ühiskonnas osalemise toetamiseks koostatud rehabilitatsiooniprogrammi.
Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17. juuni 2019 kell 12:00.

Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „eakate piloot“.

 

Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine 
inimkaubanduse ohvritele
“ alusdokumendid. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2018.a. kell 11:00.

Pakkumus esitada e-posti aadressile liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Konkurss "Toetuse andmine integreeritud teenuste
mudeli piloteerimiseks 0-15- aastastele lastele"

Sotsiaalkindlustusamet kuulutab välja konkursi leidmaks partnereid, et piloteerida lastele suunatud integreeritud teenuste mudelit ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendit.

Taotlusi ootame kohalikelt omavalitsustelt, kes koostöös oma piirkonna hariduse-, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna partneritega on valmis osutama ja arendama teenuseid kompleksselt integreeritud teenuste mudeli alusel. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. mai 2019. Pakkumused esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee märksõnaga „laste piloodi konkurss“.

 

 

 

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Sotsiaalkindlustusamet avaldab sotsiaalteenuste riigihanke „Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele“ alusdokumendid.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 18.12.2018.a. kell 10:00.

Hankest huvitatud ettevõtjal, kes on laadinud alla riigihanke alusdokumendid, palume registreerida enda huvi e-posti aadressil: kristiina.vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee, mis tagab hankest huvitatud ettevõtjale hanke kohta asjakohase ja õigeaegse teabe saamise, sh hanke kohta selgituste saamise ning riigihanke alusdokumentide muutmise korral vastava teabe saamise.

 

Turu-uuringu läbiviimine hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja riigihanke „Nõustamisteenuste ja turvalise majutuse osutamine inimkaubanduse ohvritele" ettevalmistamiseks

Riigihanked „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames on Sotsiaalkindlustusamet korraldanud mitmeid hankeid:

Riigihange - 1

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 166257 (avaldatud 17.08.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.09.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid osutatakse kõigis Eesti maakondades: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Otsime igasse maakonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 2

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 3

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 173249 (avaldatud 16.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.04.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Rapla

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 178278 (avaldatud 15.09.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Rapla maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Lääne-Virumaa ja Võrumaa

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 17.03.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.04.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Lääne-Viru ja Võru maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange - Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (2017-2020)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 25.07.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.08.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

Teenuste osutamisega alustamine võib olla mistahes kuupäev, mis jääb ajavahemikku 1.oktoobrist-31.detsembrini 2017.a. ja kehtib kuni 31.12.2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Sotsiaalkindlustusameti kaudu (2020)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 30.01.2020 kell 10.00). Hanke viitenumber: 215680

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.02.2020 kell 12.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

Teenuste osutamisega alustamine algab 1. aprillist 2020 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

 

Riigihange – Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine Järvamaal 2020 (Sotsiaalkindlustusamet)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee Hanke viitenumber: 221609

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 18.05.2020 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse Järvamaale.

Teenuste osutamisega alustamine algab raamlepingu allkirjastamisest ja kehtib kuni 31. detsembrini 2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.