Sa oled siin

Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames viiakse ellu projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös.

Projekti eesmärk on suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ning arendada asendushoolduse tugi- ja järelteenuseid. Projekti elluviimise periood on 01.01.2015-31.12.2020, eelarve on 6 miljonit eurot (sellest ESF finantseering 5,1 miljonit ning riiklik kaasfinantseering 900 000 eurot).

Sotsiaalkindlustusamet korraldab projekti raames järgmiste teenuste osutamist:

1. Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi ajal, mil laps on perekonda jõudnud ning tekivad raskused, millega perel üksi on keeruline toime tulla.

Üle-eestilised teenused. Teenusele saab pöörduda iga isik, kes vajab abi asendushooldusega seotud küsimustes.

1) Telefoninõustamine: nõustamistelefonile 5689 0150 saab helistada teisipäeviti kl 14-22 ja teistel nädalapäevadel kl 19-22. Teenuse kohta täpsemalt saad lugeda omapere.ee/kuidas/internetinoustamine/.

2) Internetinõustamine: nõustamise e-posti aadress on tugi@omapere.ee. Teenuse kohta täpsemalt saad lugeda omapere.ee/kuidas/internetinoustamine/.

Piirkonnapõhised teenused. Teenuseid osutatakse Eesti neljas piirkonnas (Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne piirkonnas) ning need on mõeldud hooldus-, eeskoste- ja lapsendajaperedele. Teenuse saamiseks tuleb hooldus- ja eestkosteperel pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ning lapsendajaperel maavalitsuse poole. Eestkostjate ja perekonnas hooldajate puhul on nõue, et teenuse vajadus oleks välja toodud juhtumiplaanis. Teenuste kohta täpsema info saamiseks võib pöörduda ka otse teenuse osutaja poole.

3) Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele: tegemist on individuaalse teenusega perele ning teenusele saab pöörduda, kui probleem on seotud lapse vajadusega. Üks pere saab osaleda kolmel nõustamisel. Teenuse kohta täpsemalt saad lugeda omapere.ee/kuidas/psuholoogiline-noustamine/

4) Grupinõustamine:
a) grupitöö meetodil põhinev nõustamisgrupp aitab peredel leida oma võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus-, ja kooliprobleemide lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades grupiressurssi. Nõustamise pikkus 4 ak tundi, kohtumiste arv 4-6 korda aastas, grupi suurus 6-12 inimest;
b) temaatiline toetusgrupp aitab peredel ja võrgustikutöötajatel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamise küsimustes. Kohtumise pikkus al 2 ak tunnist, grupi suurus al 12 inimest. Lisaks peredele saavad grupis osaleda teemaga seotud võrgustikutöötajad. Teenuste kohta täpsemalt saad lugeda omapere.ee/kuidas/grupinoustamine/

5) Mentorlus: mentorikeskse nõustamise kaudu võimaldatakse peredele kogemuslikku ja professionaalset pereabi. Teenuse kohta täpsemalt saad lugeda omapere.ee/kuidas/grupinoustamine/

Teenust osutab kuni 31.12.2017:
MTÜ Oma Pere
mobiil: +372 5645 9945
e-post: info@omapere.ee
www.omapere.ee

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
Kristiina Vainomäe
Tel: 620 8384; mob: 5886 8116
e-post: Kristiina.Vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

2. Tugiteenused asenduskoduteenuse osutajatele

Teenused on vajalikud, et vältida asenduskoduteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab asenduskodus viibivate laste jaoks püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.
Teenused hõlmavad grupisupervisiooni ja individuaalse supervisiooni teenuseid kasvatusala töötajatele, tööjuhendamise koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone asenduskodu juhtidele ning kovisiooni koolitust ja sellele järgnevaid grupisupervisioone kasvatusalatöötajatele.
Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti asenduskodudele.

Teenust osutab kuni 31.12.2018:
MTÜ Moreno Keskus
kontaktisik: Anu Harjo
mobiil: +372 552 5034
e-post: ah3301@gmail.com
www.morenokeskus.ee

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt: 
Kristiina Vainomäe
Tel: 620 8384; mob: 5886 8116
e-post: Kristiina.Vainomae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

3. Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele

Teenuse eesmärk on tagada, et asendushoolduselt lahkuvatest noortest saaksid iseseisvalt hästi toimetulevad ühiskonnaliikmed. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning aitab vältida võimalikke riske ja ohtusid. Tugiisik saab õpetada noorele praktilisi oskusi, olla emotsionaalseks toeks, aidata ennetada ja ära hoida riskikäitumist, toetada töökoha leidmisel ja hoidmisel, suhelda ametiasutustega, leida vajalikke tugiteenuseid jms.
Teenust on õigust saada noorel, kes:
- lahkub asenduskoduteenuselt, kuna ta ei vasta enam sotsiaalhoolekandeseaduse § 117 lõikes 3 sätestatud tingimustele (st on saanud täisealiseks ja lõpetanud õpingud);
- on olnud perekonnas hooldamisel või eestkostel ning saanud täisealiseks;
- on asendushooldusel viibimise ajal rasestunud või sünnitanud lapse.
 

Teenuse osutamisega võib alustada kuni 6 kuud enne ning kuni 1 aasta pärast asendushoolduselt lahkumist. Teenuse kestuseks on üldjuhul kuni 1 aasta. Põhjendatud juhtudel on võimalikud erandid.

Teenuse vajadust hindab kohalik omavalitsus, kes koostab juhtumiplaani, milles fikseeritakse teenuse saamise vajadus ning põhjendused. Omavalitsus võtab ühendust oma piirkonna teenuseosutajaga, et korraldada teenuse osutamine. Teenuseosutajatel on igas piirkonnas olemas koolitatud tugiisikud, teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Teenust osutavad kuni 31.05.2018:

Põhja, Lõuna ja Ida piirkonnas (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Tartumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa):
OÜ Keerub
Kontaktisik: Ivika Abner
Telefon: 5684 6601
e-post: ivika@keerub.ee
http://keerub.eu/

Lääne piirkonnas (Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa):
OÜ Febrec
Kontaktisik: Jaanus Mäe
Telefon: 5552 1999
e-post: sotsiaalnekaasatus@gmail.com

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
Maarja Kuldjärv
Tel: 620 8388; mob: 5918 1973
e-post: Maarja.Kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee
Töökoha aadress: Endla 8, Tallinn 15092

 

2016. aastal viis Praxis Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi uuringu asendushoolduselt elluastuvate noorte toimetuleku kohta. Uuringu tulemustega saab tutvuda www.praxis.ee/tood/asendushoolduselt-elluastuvate-noorte-uuring/.