Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Isikuandmete kaitsest

 

 

Isikuandmed on kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed. Sotsiaalkindlustusamet kui isikuandmete töötleja kogub isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik Sotsiaalkindlustusameti põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks.

Klientide paremaks teenindamiseks kasutame meile antud e-posti aadresse tagasiside küsimiseks teeninduse kohta.

 

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid?

Siit lehelt leiate ülevaate, missuguseid andmeid me teie kohta kogume, milleks ja mis alusel me seda teeme, kuidas neid kasutame ja säilitame ning missugused on teie õigused meie poolt töödeldavate teile kuuluvate isikuandmete suhtes.

Samuti saate teada millisel juhul on võimalik meil või kolmandatel isikutel teie isikuandmetega kokku puutuda, kui külastate meie välisveebi või edastate meile oma pöördumise.

Allpool kirjeldatud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete töötlemise kohta ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele viidatakse meie koduleheküljel

 

Mis on isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus?

Sotsiaalkindlustusamet kui isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid Sotsiaalkindlustusameti põhimääruses  sätestatud ülesannete täitmiseks, milleks on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, riigile üle läinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, puude raskusastme tuvastamine, rehabilitatsiooniteenuse ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine, kinnise lasteasutuse teenuse korraldamine ja rahastamine, abivahendite kättesaadavuse korraldamine ja riigiosaluse kompenseerimine, erivajadustega inimeste elu- ja töökeskkonna kohandamise alane nõustamine, ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine, naiste tugikeskuse teenuse tagamine, riikliku lastekaitsepoliitika rakendamine, riigisisese ja rahvusvahelise lapsendamise korraldamine ning klientide teenindamine ja nõustamine.

Andmeid töödeldakse eriseaduste alusel ulatuses, mis on vajalik seadustes kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Isikuandmete töötlemise aluseks olevad seadused on loetletud meie õigusaktide rubriigis valdkondade kaupa.

Isikuandmete kaitseks oleme rakendanud turvameetmeid, et kaitsta andmeid tahtmatu ja volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui saadate meile teabenõude, selgitustaotluse, märgukirja, kaebuse või vaide?

Sotsiaalkindlustusameti tegevus on avalik. Avalikus dokumendiregistris avaldame avaliku teabe seaduse alusel kirjavahetuse andmed. Teie kui eraisiku puhul ei märgita dokumendiregistris ees- ja perekonnanime, vaid tehakse selle asemel märge „Eraisik“ ja üldistatult kirja liik, näiteks „Pöördumine“. Teie pöördumise sisu, pealkiri ja teie nimi on nähtav ainult asutusesiseses dokumendiregistris.

Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab meile teabenõude, vaatame teabenõude saamisel üle, kas teabenõude tegijal on seaduse järgi õigus küsitud dokumenti näha. Reeglina on kõik isikuandmed tunnistatud vastavalt avaliku teabe seaduse §-le 35 asutusesiseseks kasutamiseks ja neid väljastatakse ainult asutustele või isikutele, kellel on selleks seadusega ette nähtud õigus (nt kohtueelne menetleja, kohus) ja põhjendatud vajadus. Õigustatud huvi olemasolu tuvastame ja andmete väljastamise või sellest keeldumise otsustame iga juhtumi puhul eraldi.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Seejärel hävitame tähtaja ületanud dokumendid.

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui helistate infotelefonile?

Kui helistate meie infotelefonile, siis kõik telefonikõned salvestatakse. Sellest teavitatakse teid täiendavalt enne telefonikõne algust, kui olete valinud meie infotelefoni numbri. Kui te ei ole nõus telefonikõne salvestamisega, on teil võimalus telefonikõnest loobuda ja võtta meiega ühendust muul viisil. Salvestatud telefonikõnesid säilitatakse kaks kuud, peale seda kõned kustutatakse.

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehte?

Kui külastate meie kodulehte ja tutvute sealse infoga, piirduvad teie kohta kogutavad ja säilitatavad andmed teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga), teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta).

Me ei seo IP-aadresse isikut tuvastava teabega.

Me kogume ja säilitame andmeid selle kohta, millist kodulehe osa te külastate ja kui kaua seal peatute. Neid andmeid kasutame külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal meie kodulehte arendada ja muuta see külastajasõbralikumaks. Selleks kasutame kodulehel küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui meie kodulehte külastate.

Kasutatavate küpsiste kohta loe lähemalt: Sotsiaalkindlustusameti veebis kasutatavate küpsiste lehelt.

 

Kuidas hoiame teie isikuandmeid, kui kandideerite meile tööle?

Meile tööle kandideerides lähtume kandidaadi avaldatud teabest ja avalikest allikatest. Kui toote CV-s välja soovitajad, siis eeldame, et võime teie poolt soovitajatena nimetatud isikutega suhelda. Meile tööle kandideerides on teil õigus saada teada, milliseid andmeid me teie kohta kogunud oleme. Teil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid me ei avalda.

Kui te ei osutunud valituks, säilitame vajaduse korral teie nõusolekul teie andmed. Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 

Kuidas saate tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud?

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Kui soovite nendega tutvuda, esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud teie isikusamasuses. Taotlusel palume näidata, missuguseid konkreetseid andmeid te näha soovite.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ja enda isikuandmete töötlemise lõpetamist juhul, kui meil ei ole teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust või kui andmete töötlemine toimub teie nõusoleku alusel.

Kuna valdavalt toimub teie isikuandmete töötlemine seaduse alusel ja andmete säilitamiseks on kindlaks määratud kindlad tähtajad, siis nende andmete kustutamise, teise vastutava töötleja juurde ülekandmise või samal otstarbel väljastamise taotlusi ei rahuldata.

Samuti ei väljasta me teile teie isikuandmeid juhul, kui see:

 • kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi;
 • kahjustab riiklikku julgeolekut;

 • takistab või kahjustab süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste täideviimist;

 • ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitset.

Andmete mitte väljastamise puhul on teil õigus esitada meie otsuse peale vaie Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda halduskohtusse.

 

Isikuandmete töötlemine Sotsiaalkaitse Infosüsteemis

Andmed sisestatakse infosüsteemi teie poolt esitatud sotsiaalhüvitiste või teenuste taotluste alusel ning teistest riigi andmekogudest infosüsteemide vahelise andmevahetuse käigus.

Andmeid kasutavad oma töös Sotsiaalkindlustusameti teenistujad vastavalt neile pandud kohustustele.

Sotsiaalkaitse infosüsteem võib sisaldada teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

 • isiku üldandmed;
 • alusandmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise ja maksmise kohta;
 • andmed isikule riikliku toetuse, pensioni, hüvitise, elatisabi ning teenuse määramise, maksmise, peatamise, lõpetamise või sellest keeldumise ja kinnipidamise kohta;
 • andmed sotsiaalteenuse osutaja kohta;
 • isiku maksualased andmed;
 • andmed isiku terviseseisundi ja puude kohta;
 • andmed isiku töötamise, töölähetuse ja ettevõtlusega tegelemise kohta;
 • andmed represseeritu tunnistuse, puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse väljastamise kohta.

Üksikasjalikult on kõik teie kohta kogutavad andmed kirjeldatud Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimääruses.

Täpsemalt on teie kohta kogutavad andmed kirjeldatud sõltuvalt saadava hüvitise või teenuse liigist sotsiaalseadustiku üldosa seaduses § 39 ning täpsemalt SKAIS põhimääruse §8 - §15.

Teistesse andmekogudesse või teisele asutusele Sotsiaalkaitse infosüsteemist andmete väljastamine toimub ainult juhul, kui see on ette nähtud seaduse, välislepingu, Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Ühekordsed päringud täidetakse juhul, kui on tuvastatud andmete soovija ning andmete soovimise õiguslik alus ja kasutamise eesmärk on kooskõlas avaliku teabe seadusega ja kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Infosüsteemist andmete väljastamise aja, andmesaajate ja andmete väljastamise viisi üle peetakse eraldi arvestust.

 

Isikuandmete töötlemine STARis

Sotsiaalkindlustusamet on  Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) vastutav töötleja. STAR on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks ja selle kasutusaladeks on:

 • sotsiaalteenuste ja -toetuste ning muu abi osutamise menetlemine ja dokumenteerimine;
 • juhtumikorralduse põhimõttel tehtava sotsiaaltöö toimingute läbiviimine ja dokumenteerimine;
 • lapsendamise ja eestkoste korraldamine ja dokumenteerimine;
 • sotsiaalhoolekandealase teabe ja statistika kogumine.

STARi kasutajateks on kohalike omavalitsuste sotsiaalametnikud ja lastekaitsetöötajad, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse- ja järelevalve töötajad, sotsiaalteenuste osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus vastavalt neile pandud ülesannetele.

STAR võib sisaldada teie kohta järgmiseid isikuandmeid:

 • elukoha- ja kontaktandmed;
 • erivajaduse, puude ja töövõime andmed;
 • sotsiaalse seisundi, ravikindlustuse, haridustaseme ja hariduse omandamise andmed;
 • eestkoste andmed;
 • sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud muude isikute andmed;
 • hindamiste andmed;
 • makstud toetuste andmed;
 • teenust saama suunamise otsuste andmed;
 • osutatud teenuste andmed;
 • sissetulekute andmed toimetulekutoetuse taotlemise korral;
 • eluaseme ja eluasemekulude andmed toimetulekutoetuse taotlemise korral;
 • alla 18-aastase isiku vanema hooldusõiguse, perest eraldamise ja paigutamise andmed.

Üksikasjalikult on kõik teie kohta kogutavad andmed kirjeldatud STAR põhimääruse § 8.

Andmete väljastamine STARist teistesse andmekogudesse ja ühekordsete päringute puhul toimub analoogselt Sotsiaalkaitse Infosüsteemi andmete väljastamise reeglitega. Vastused väljastab STARi kasutav asutus, kellel on juurdepääs vastavatele andmetele.

 

 

Kuidas saada täpsemat infot enda isikuandmete töötlemise kohta Sotsiaalkindlustusametis?

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega Sotsiaalkindlustusametis, saate vastuse meie andmekaitsespetsialistilt. Palume selleks kirjutada e-posti aadressil [email protected].

Päringutele isikuandmete kasutamise kohta vastame esimesel võimalusel ja mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.