Sa oled siin

Dokumentide menetlustähtajad

 

Dokument

Tähtaeg

Õigusakt

Teabenõue (vt teabenõude esitamine)

5 tööpäeva, vajadusel võib tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani

Avaliku teabe seadus

Selgitustaotlus ja märgukiri


30 päeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Selgitustaotluste ja märgukirjade edastamine vastavalt kuuluvusele ja avaldajale edastamisest teatamine


5 tööpäeva

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus

Pensioni vaie


60 päeva

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Represseeritud isiku toetuse vaie 30 päeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Puude ekspertiisi, sotsiaaltoetuste vaie 30 päeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus
Matusetoetuse vaie 30 päeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Sotsiaalteenuste, abivahendite vaie

30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Vaie haldusmenetluse seaduse alusel

10 päeva, vajadusel võib tähtaega pikendada kuni 30 päeva võrra
 

Haldusmenetluse seadus

Perehüvitiste (elatisabi, peretoetuste, vanemahüvitise) vaie


30 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Kuriteoohvri hüvitiste vaie 30 päeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Riikliku pensioni taotlus

Pensioniavaldus vaadatakse läbi 15 tööpäeva jooksul pärast avalduse ning pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul pärast täiendavate dokumentide saabumist.
Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada.

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Peretoetuse taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

 

Vanemahüvitise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Kogumispensioni täiendav sissemakse 10 tööpäeva Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Sotsiaaltoetuse (PIS) taotlus

10 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest
 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Ekspertiisitaotlused

Ekspertiisi tehakse

15 tööpäeva jooksul, arvates ekspertiisiks piisavate andmete saamise päevast;

Otsusest teavitatakse 15 päeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus §2(4) lg 1 ja 2   

 

Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused

Puudega isiku kaardi taotlus

Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Kui taotlus esitatakse koos ekspertiisitaotlusega, siis puude raskusastme tuvastamise korral väljastatakse kaart koos ekspertiisiotsusega 10 tööpäeva jooksul arvates ekspertiisiotsuse tegemise päevast.

Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise taotlus

1) 10 tööpäeva
arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides1,2 ja 8 nimetatud isiku puhul);

2) 40 tööpäeva arvates taotluse saamisest (SHS § 59 lõike 1 punktides 3-7 nimetatud isiku puhul)

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse sõidukulude hüvitamise taotlus

20 tööpäeva arvates taotluse ning kuludokumentide ja rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohta arve saamise päevast arvates

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine

Elatisabi

15 tööpäeva arvates taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest
 

Perehüvitiste seadus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse tagajärgede kahju hüvitamine

10 tööpäeva

Haldusorgan võib enda määratud menetlustähtaegu oma algatusel pikendada

Haldusmenetluse seadus

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus

Tagasipöörduja toetuse taotlus


10 tööpäeva

 

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Represseerituks tunnistamise taotlus


10 päeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Represseeritu toetus


10 tööpäeva

Sotsiaalseadustiku üldosa seadus

Riiklik olümpiavõitja toetus

10 tööpäeva

Spordiseadus

Erihoolekandeteenuste taotlus

15 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus

Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus

10 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus

Isikliku abivahendi kaardi väljastamise või erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus


30 tööpäeva

Sotsiaalhoolekande seadus