Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Blanketid

 

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on järgmistes formaatides:

 • PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
 • RTF, DOC ja DOCX formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Word tarkvara.
 • ODT formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik OpenOffice tarkvara.
 • XLS formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Excel tarkvara.

Apple, Google ja Microsoft veebilehitsejad ja veebipõhised töövahendid avavad PDF, RTF, DOC, ODT ja XLS formaadis faile ja võimaldavad trükkida.

Kuhu blanketid saata?

 • Kõige lihtsam on taotlusi esitada iseteeninduses  läbi portaali eesti.ee. Meie e-teenuste valik täieneb pidevalt.

 • Oma arvutisse laetud, täidetud ja digiallkirjastatud blanketid palume saata e-postiaadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee
 • Välja trükitud ja täidetud blanketid palume saata vabalt valitud sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse postiaadressile. Postiaadressid on kirjas siin

NB! Klienditeenindusse tulles võta kindlasti kaasa oma isikut tõendav dokument!

 

Pensioni blanketid

 • Pensioniavalduse vorm  *.doc (137 KB, DOC)     *.pdf (314.49 KB, PDF)
 • Заявление о назначении пенсии     *.doc (160 KB, DOC)     *.pdf (334.12 KB, PDF)
 • Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta  *.doc (19.07 KB, DOCX)  *.rtf (137.89 KB, RTF)   *.pdf (250.99 KB, PDF)
 • Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks   *.docx  (16 KB, DOCX)     *.pdf (311.21 KB, PDF)
 • Tööraamatu üleandmine   *.docx  (31.25 KB, DOCX)  *.odt (7.55 KB, ODT)   *.pdf (158.08 KB, PDF)
 • Передача трудовой книжки *.docx (32.88 KB, DOCX)   *.odt (8.18 KB, ODT)   *.pdf (273.36 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.83 KB, RTF)      *.pdf (14.46 KB, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (01.11.2017)    *.docx (20.36 KB, DOCX)     *.pdf (199.67 KB, PDF)
 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (47.5 KB, DOC)
 • AVALDUS TULUMAKSUVABASTUSEST LOOBUMISEKS   (01.11.2017)    *.docx  (19.76 KB, DOCX)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Avaldus saamata jäänud pensioni kohta   *.rtf (96.88 KB, RTF)   *.odt (10.88 KB, ODT)   *.pdf (13.81 KB, PDF)
 • Prokuröri töövõimehüvitise taotlus   *.rtf (129.95 KB, RTF)   *.docx (21.18 KB, DOCX)   *.pdf (124.42 KB, PDF)
 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)  *.docx (36 KB, DOC)  Tõendi kaaskiri   *.pdf (201.77 KB, PDF)
 • Pensionimaksete jätkamise avaldus välisriiki elama asujale *.doc (36.5 KB, DOC)   *.pdf (198.02 KB, PDF)
 

Represseeritu tunnistuse ja toetuse blanketid

 • Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus   *.rtf (124.04 KB, RTF)  *.odt (13.34 KB, ODT)    *.pdf (105.59 KB, PDF)
 • Represseeritu tunnistuse duplikaadi taotlus   *.rtf (108.51 KB, RTF)   *.odt (17.09 KB, ODT)   *.pdf (148.86 KB, PDF)

 

 

Perehüvitiste blanketid

 • Avaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks   (05.09.2019)  *.rtf (207.44 KB, RTF)     *.pdf (583.52 KB, PDF)
 • Xодатайство о получении семейных пособии и родительского возмещения и совершении дополнительных взносов обязательнои накопительнои пенсии   (05.09.2019)   *.rtf (202.62 KB, RTF)   *.pdf (403.99 KB, PDF)
 • Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks   *.rtf (138.63 KB, RTF)   *.pdf (257.5 KB, PDF)
 • Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks   *.rtf (104.3 KB, RTF)   *.pdf (222.44 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (118.83 KB, RTF)   *.pdf (14.46 KB, PDF)   
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta  (05.09.2019)   *.docx (86.8 KB, RTF)    *.pdf (339.59 KB, PDF)
 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (92.3 KB, RTF)   *.pdf (420.96 KB, PDF)

 • AVALDUS TULUMAKSUVABASTUSEST LOOBUMISEKS   (01.11.2017)  *.docx  (19.76 KB, DOCX)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks  (Ravikindlustuse taotlus)  *.rtf (247.69 KB, RTF)   *.pdf (192.99 KB, PDF)
 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)
 

Elatisabi blanketid

 • Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (NB! Avaldus esitatakse kohtutäiturile)   *.rtf (186.66 KB, RTF)   *.pdf (164.31 KB, PDF)
 • Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks   *.rtf (211.85 KB, RTF)    *.pdf (246.76 KB, PDF)
 

Euroopa Liidu taotluste blanketid

 • Tõendi A1 taotlus  töötajale    *.doc (194.5 KB, DOC)   *.pdf (229.34 KB, PDF)
 • Tõendi A1 taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale   *.doc (174 KB, DOC)   *.pdf (272.97 KB, PDF)
 • Tõendi A1 taotlus  ametnikule    *.doc (146 KB, DOC)   *.pdf (267.98 KB, PDF)
 • A1 tõendi või taotluse tühistamise avaldus   *.doc (74.5 KB, DOC)   *.pdf (171.41 KB, PDF)
 • Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.rtf (67.68 KB, RTF)   *.pdf (236.37 KB, PDF)
 • Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 KB, DOC)   *.pdf (231.4 KB, PDF)
 • Application certificate A1 self-employed person *.pdf (110.57 KB, PDF)
 • Application certificate A1 civil cervants  *.pdf (151.58 KB, PDF)
 • Application certificate A1 worker  *.pdf (128.67 KB, PDF)
 • Application for revocation of application A1 *.pdf (23.98 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1
  ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (FIE),*.pdf (295.91 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1
  КОМАНДИРОВКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО,*.pdf (290.58 KB, PDF)
 • ХОДАТАЙСТВО О СПРАВКЕ А1
  КОМАНДИРОВКА РАБОТНИКА*.pdf (247.82 KB, PDF)
 • Заявление об аннулировании ходатайства о справке А1,*.pdf (184.41 KB, PDF)
   

 

 

Puude tuvastamise ja töövõime hindamise blanketid

Tööealisele:

Lapsele :

 • Puude raskusastme tuvastamise taotlus lapsele    *.rtf (193.27 KB, RTF)  *.doc (29.56 KB, DOCX)  *.pdf  (157.9 KB, PDF)
 • Ходатайство об определении степени тяжести недостатка здоровья для ребёнка  *.rtf  (206.35 KB, RTF)  *.docx (82.5 KB, DOC)   *.pdf (228.11 KB, PDF)

 Vanaduspensioniealisele:

 • Puude raskusastme tuvastamise taotlus vanaduspensioniealisele inimesele *.rtf (286.46 KB, PDF)    *.docx  (19.97 KB, DOCX)     *.pdf (286.46 KB, PDF) 
 • Ходатайство об определении степени тяжести недостатка здоровья для лица в возрасте получения пенсии по старости   *.rtf (207.34 KB, RTF)    *.docx (32.95 KB, DOCX)   *.pdf (306.56 KB, PDF)

Muud:

 • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks   *.docx (16.84 KB, DOCX)     *.pdf (305.25 KB, PDF)

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks   *.rtf (124.21 KB, RTF)     *.pdf (243.39 KB, PDF)

 • Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks või lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks    *.docx (27.01 KB, DOCX)   
 

Sotsiaaltoetuste blanketid

 • Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus   *.rft (185.11 KB, RTF)   
 • Teatis individuaalse abivahendi kohta   *.rtf (103.27 KB, RTF)  *.pdf (69.68 KB, PDF)
  •    Teatise täitmise juhend     *.pdf (131.74 KB, PDF)

Lisainfo

 

Blanketid arstidele ja teenusepakkujatele

 

Erihoolekandeteenuste blanketid

 • Erihoolekandeteenuste taotlus   *.docx (28.41 KB, DOCX)   
 • ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ УСЛУГ СПЕЦИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  *.docx (52.5 KB, DOC)

 • Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.docx (20.7 KB, DOCX)  *.rtf (121.96 KB, RTF)    *.pdf (265.95 KB, PDF)
 • Erihoolekandeteenuse osutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 KB, DOCX)
 • Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus   *.docx (45.2 KB, DOCX)   *.rtf (329.88 KB, RTF)    *.pdf (347.46 KB, PDF)
 • APPLICATION FOR LONG-TERM SHELTERED EMPLOYMENT SERVICE  *.docx (50.05 KB, DOCX)
 

Rehabilitatsiooniteenuse blanketid

 • Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks   *.rtf (222.08 KB, RTF)   *.odt (18.6 KB, ODT)   *.pdf (232.65 KB, PDF)
 • 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (235.41 KB, RTF)   *.docx (27.04 KB, DOCX)   *.pdf (175.14 KB, PDF)
 • alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlus)   *.rtf (185.33 KB, RTF)   *.docx (23.58 KB, DOCX)   *.pdf (204.69 KB, PDF)
 • KOV abivajava lapse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse hinnangu vorm *.pdf (208.69 KB, PDF)  *.rtf (160.6 KB, RTF)
 • Avaldus koostööpartnerile lepingu sõlmimiseks  *.docx (14.25 KB, DOCX)
 • Avaldus koostööpartnerile lepingu lõpetamiseks  *.docx (14.73 KB, DOCX)
 • Rehabilitatsiooniasutuse vahetamise avaldus *.doc (25 KB, DOC)
 

Ohvriabi blanketid

 • Hüvitistaotlus (Kuriteoohvritele makstava riikliku hüvitise taotlemise vorm)     *.rtf (206.74 KB, RTF)   *.pdf (293.61 KB, PDF)
 • Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm    *.rtf (142.19 KB, RTF)   *.docx (18.3 KB, DOCX)   *.pdf (118.41 KB, PDF)
 

Lastekaitse blanketid

 • Lastekaitse juhtumi nõustamisteenuse taotluse vorm   *.docx (18.42 KB, DOCX)   *.pdf (59.81 KB, PDF)
 • Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (14.41 KB, DOCX)   *.pdf (39.97 KB, PDF)
 • Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus   *.docx (19.38 KB, DOCX)   *.pdf (113.18 KB, PDF)
 

Abivahendite blanketid

 • Isikliku abivahendi kaardi taotluse vorm  *.docx (30.85 KB, DOCX)      *.pdf (286.52 KB, PDF)
 • Erimenetluse taotluse vorm   *.docx (29.24 KB, DOCX)   
 • Taotlus tasu maksmise kohustuse ülevõtmise lepingu sõlmimiseks abivahendite müügi- ja/või üüriteenuse teenuseosutajaga   *.docx (16.04 KB, DOCX)
 

Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahjuhüvitise blanketid

 • Hüvitise taotlus seoses kutsehaigusest või tööõnnetusest saadud tervisekahjustusega   *.rtf (204.96 KB, RTF)     *.pdf (604.63 KB, PDF)
 • Lisakulutuste hüvitamise taotlus  seoses kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud tervisekahjustusega   *.rtf (136.24 KB, RTF)   *.pdf (349.48 KB, PDF)
 • Taotlus kutsehaigusest või tööõnnetusest tingitud töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks   *.doc (50 KB, DOC)   *.pdf (263.65 KB, PDF)
 

 

Muud blanketid

 • Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks   *.docx (16.84 KB, DOCX)     *.pdf (305.25 KB, PDF)

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks   *.rtf (124.21 KB, RTF)     *.pdf (243.39 KB, PDF)

 • Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetus    *.rtf (138.99 KB, RTF)   *.odt (20.63 KB, ODT)   *.pdf (20.96 KB, PDF)
 • Volikirja näidis *.docx (21.08 KB, DOCX)
 • заявление о получении возмещения за ущерб, возникший по причине полученной травмы или причинения другого вреда здоровью при выполнении рабочий заданий    *.doc (113 KB, DOC)

 • Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks   *.xls (50.5 KB, XLS)   *.pdf (485.71 KB, PDF) (saatmiseks aadressil: andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee)
 • Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks   *.rtf (114.13 KB, RTF)   *.odt (12.29 KB, ODT)   *.pdf (181.63 KB, PDF)
 • Taotlus riigipoolse sotsiaalmaksu maksmiseks juhul, kui perehüvitisi maksab Euroopa Majanduspiirkonna riik või ravikindlustatud isiku ülalpeetavale ravikindlustuskaitse saamiseks   *.rtf (195.73 KB, RTF)   *.pdf (252.41 KB, PDF)
 • Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *. rtf (118.83 KB, RTF)   *.pdf (14.46 KB, PDF)
 • Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta (01.11.2017)    *.docx (20.36 KB, DOCX)    *.pdf (199.67 KB, PDF)

 • Заявление о применении освобождения от подоходного налога   *.doc (47.5 KB, DOC)

 • Avaldus tulumaksuvabastusest loobumiseks (01.11.2017)    *.docx (19.76 KB, DOCX)  (89.42 KB, RTF)   *.pdf (191.13 KB, PDF)

 • ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА   *.doc (44 KB, DOC)

 • Välisriigis elavale pensionisaajale - Tõend elamise kohta   *.pdf (71.14 KB, PDF)    Tõendi kaaskiri   *.pdf (201.77 KB, PDF)

 • Dokumentide saamise avaldus   *.rtf (82.83 KB, RTF)   *.pdf  (7.03 KB, PDF)

 • Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 KB, RTF)   *.pdf (159.28 KB, PDF)

 • Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste avaldus     *.rtf (728.67 KB, RTF)   *.pdf (225.52 KB, PDF)

 • Tšernobõli toetuse taotlus *.docx (20.39 KB, DOCX)