Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Muudatused perehüvitiste seaduses septembris 2019

 

Alates 1. septembrist 2019 hakkavad kehtima järgmised muudatused:

  1. Vanemahüvitise (vanemapalk/nn "emapalk") suuruse arvestamisel lahutame edaspidi esmalt alati lapse sünnikuule eelnevad 9 kuud ja hüvitise suuruse arvestame sellele 9 kuule eelneva 12 kuu tulude alusel. Muudatus mõjutab kõiki, kelle vanemahüvitise saamise õigus tekib alates 1. septembrist 2019. Loe edasi
     
  2. Alates 1. septembrist 2019 sündivate lastega seoses ei määra me enam lapsehooldustasu. Enne seda kuupäeva sündivate laste vanematele ja kõigile, kellele oleme lapsehooldustasu määranud juba varem, maksame hüvitist edasi kuni õiguse lõppemiseni või hiljemalt kuni 31. augustini 2024. Loe edasi
 

 Esimene muudatus - vanemahüvitise arvutamise aluseks oleva perioodi muutmine

Keda uuele korrale üleminek mõjutab?

See, kas sulle hakkab kehtima uus vanemahüvitise arvestamise kord, sõltub sellest, millal sul tekib õigus vanemahüvitisele. Uus kord kehtib kõigile, kes hakkavad vanemahüvitist saama alates 1. septembrist 2019. 

Pane tähele, et vanemahüvitisele tekib õigus järgmisel päeval pärast seda, kui lapse emal lõpeb rasedus- ja sünnituspuhkus (sünnitusleht/periood, mille eest maksab Haigekassa sünnitushüvitist) -  enamasti 70-110 kalendripäeva pärast lapse sündi. Kui lapse emal ei olnud õigust sünnituslehele jääda, siis tekib vanemahüvitise saamise õigus lapse sündimise päeval.

Kui sul tekib hüvitise saamise õigus enne 1. septembrit 2019, siis sind uuele süsteemile üleminek ei puuduta - vanemahüvitise määrame või maksmist jätkame senises korras.
Ka varem määratud vanemahüvitisi me ümber ei arvuta ja maksame edasi nii, nagu varem määratud.
 

Uuele korrale üleminek puudutab sind seega juhul, kui:

  • lapse ema ei käinud enne lapse sündi tööl ja ei jäänud sünnituslehele ning laps sünnib 1. septembril 2019 või hiljem.
  • lapse ema käis enne lapse sündi tööl või tal oli muudel alustel õigus jääda sünnituslehele (näiteks FIEd) ning sünnitusleht lõpeb 31. augustil 2019 või hiljem (vanemahüvitist hakkame maksma sellele järgneval päeval ehk 1. septembril 2019 või hiljem).
     

Kuidas arvestame vanemahüvitise suurust?

Kui hakkame sulle vanemahüvitist maksma hiljemalt alates 31. augustist2019, arvestame vanemahüvitise suurust praegu kehtiva korra järgi - selle kalendriaasta tulude alusel, mis eelneb vanemahüvitise õiguse tekkimise aastale.  Näiteks, kui hüvitisele tekib õigus 31. augustil 2019, siis vanemahüvitise suuruse arvutame välja sellele eelneva kalendriaasta ehk 2018. aasta tulude alusel.

Kuni 31.08.2019 kehtiva korra kohta leiad pikema selgituse koos näidetega siit: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#vh_suuruse_arvutamine

Alates 1. septembrist 2019 vanemahüvitise saamise õiguse tekkimisel arvutame vanemahüvitise suuruse välja uutel alustel. Uue korra järgi lahutame esmalt alati lapse sünnikuule eelnevad 9 täispikka kalendrikuud (ehk keskmise raseduse pikkuse, olenemata sellest, kas laps sündis tähtaegselt, oli enneaegne või kauem kantud) ning vanemahüvitise arvestamisel võtame aluseks omakorda sellele 9 kuule eelnenud 12 kalendrikuu tulud. Hüvitise summa sõltub sotsiaalmaksu suurusest, mis on teenitud tulult deklareeritud.
Ka juhul, kui vanemahüvitist taotleb lapse isa, arvutame tema hüvitise sama perioodi põhjal.

Näide 1:  Kui laps sünnib 10. septembril 2019, kehtib juba igal juhul uus kord ja arvutame vanemahüvitise selle lapse vanematele uue korra järgi. Lapse sünnikuust ehk septembrist 2019 lahutame 9 täispikka kuud = detsember 2018. Arvesse lähevad seega detsembrile 2018 eelnenud 12 kalendrikuud. Vanemahüvitise suuruse arvutame perioodi 1. detsember 2017- 30. november 2018 teenitud tulude alusel.

Näide 2. Kui lapse eeldatav sünnikuupäev on 14. mail 2019 ja lapse ema käib enne lapse sündi tööl ning tal on seega õigus jääda rasedus- ja sünnituspuhkusele (võtta sünnitusleht/saada sünnitushüvitist).
Lapse ema võib ise otsustada, millal ta rasedus ja sünnituspuhkusele jääb. See saab olla  kõige varem 70 kuni hiljemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnikuupäeva. Sellest otsusest võib aga sõltuda, kas vanemahüvitise summa arvutatakse vana või uue korra järgi, kuna sellest oleneb, millal lõpeb rasedus- ja sünnituspuhkus (sünnitusleht) ning tekib õigus vanemahüvitisele.

Võrdleme kahte olukorda:

Näide, kui vanemahüvitise saamise õigus tekib ENNE 1. septembrit 2019  - KEHTIB VANA KORD                                                       Näide, kui vanemahüvitise saamise õigus tekib PÄRAST 1. septembrit 2019  - KEHTIB UUS KORD
Lapse eeldatav sünnikuupäev on 14. mai 2019 ja lapse ema jääb rasedus-ja sünnituspuhkusele (sünnitusleht algab) maksimaalsed 70 päeva enne lapse sündi ehk 5 märtsil 2019. Lapse eeldatav sünnikuupäev on 14. mail 2019 ja lapse ema jääb rasedus- ja sünnituspuhkusele (sünnitusleht algab) minimaalsed 30 päeva enne lapse sündi ehk 14. aprillil 2019.
Sünnitusleht kestab kokku 140 päeva ja seega on sünnituslehe lõpupäev sel juhul 23. juuli 2019 (5. märts + 140 kalendripäeva). Sünnitusleht kestab kokku 140 päeva ja seega on sünnituslehe lõpupäev sel juhul 31. august 2019 (14. aprill + 110 kalendripäeva).
Õigus vanemahüvitisele tekib sünnituslehe lõpupäevale järgneval päeval (24. juuli 2019) ja kuna see jääb enne 1. septembrit 2019, siis kehtib jätkuvalt vana regulatsioon. Õigus vanemahüvitisele tekib sünnituslehe lõpupäevale järgneval päeval (1. september 2019) ja kehtib juba uus regulatsioon.
Vanemahüvitise suuruse arvutamisel võtame aluseks vanemahüvitise õiguse tekkimisele eelneva kalendriaasta ehk 2018. aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulud. Vanemahüvitise suuruse arvutamisel arvestame, et lapse sünnikuule (mai 2019) eelnevad 9 kuud on ajavahemik august 2018 - aprill 2019 ja hüvitise suuruse arvestame omakorda sellele eelnenud 12 kuu pikkuse perioodi alusel. Seega vanemahüvitise suuruse arvutame 1. augusti 2017 -  31. juulil 2018 sotsiaalmaksuga maksustatud tulude alusel.


Täpse alusperioodi leidmisel on abiks kalkulaator.ee leheküljel olev vanemahüvitise kalkulaator! Kalkulaatorisse planeeritava sünnituslehe alguskuupäeva ja lapse eeldatava sünnikuupäeva sisestamisel arvutab kalkulaator välja alusperioodi, mille tulu vanemahüvitise suuruse arvestamise aluseks on!

 


Kuidas arvestame vanemahüvitist laste järjestiksünni korral?

Kui uus laps sünnib enne, kui eelmine laps on saanud 2-aasta ja 6-kuu vanuseks, jääb kehtima senine kord, et vanemahüvitise arvestame lapsevanemale soodsama summa järgi.
See tähendab, et võrdleme eelmise lapse vanemahüvitise aluseks olnud tulu teise lapse vanemahüvitise aluseks oleva tuluga. Vanemahüvitise määrame lapsevanemale kasulikuma summa alusel.
Loe lähemalt siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#vh_vaikese_vahega_jargmine

 

Teine muudatus - alates 1. septembrist 2019 lapsehooldustasu maksmise järk-järguline lõpetamine

1.09.2019 ja hiljem sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Sellest vabanevad vahendid seob riik aastatel 2020-2022 järk-järgult uude vanemahüvitise süsteemi. Pikemalt on võimalik planeeritud muudatustest lugeda sotsiaalministeeriumi kodulehel: http://www.sm.ee/et/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-taiustamine.

Kõigile peredele, kuhu sünnib laps hiljemalt 31. augustil 2019, määrame ja maksame lapsehooldustasu vana korra järgi edasi.
Samuti maksame lapsehooldustasu edasi kõigile, kes 31. augusti 2019 seisuga saavad juba lapsehooldustasu või kellele oleme selle varem määranud.  

Lapsehooldustasu maksame edasi kuni selle saamise õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024.

Pane tähele, et lapsehooldustasu ja lapsetoetus on erinevad toetuse liigid ning lapsetoetuse ja kõigi muude peretoetuste maksmist jätkatakse! 2019. aasta algusest on lapsetoetus esimese ja teise lapse eest 60 eurot lapse kohta kuus ning kui perre sünnib kolmas või järgmine laps, on lapsetoetus 100 eurot kuus. Lapsetoetust on õigus saada alates lapse sünnist kuni tema 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.

Alates 1. septembrist 2019 lõpetatakse ainult lapsehooldustasu määramine, mille suurus on 38,36 eurot kuus alates vanemahüvitise saamise lõppemisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Kui peres kasvab lisaks veel 3-kuni 8-aastaseid lapsi, on nendega seoses lapsehooldustasu 19,18 eurot kuus lapse kohta. 3-lapselistes ja suuremates peredes on õigus lapsehooldustasu (19,18 eurot) saada kõigi kuni 8 aastaste lastega seoses.  

Pikemalt on lapsehooldustasu kohta võimalik lugeda siin: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#Lapsehooldustasu


Näide 1: Laps sünnib 31.08.2019 ja peres kasvab lisaks 4-aastane laps. Kehtib vana kord ning teise lapse sünniga seoses määrame lapsehooldustasu nii vastsündinuga seoses (38,36 eurot kuus) kui tema 4-aastase õe või vennaga seoses (19,18 eurot kuus). Lapsehooldustasu maksame mõlema lapse eest alates vastsündinuga seoses makstava vanemahüvitise lõppemisest kuni tema 3-aastaseks saamiseni ehk 31. augustini 2022.

Näide 2: Laps sünnib 1.09.2019 ja peres kasvab lisaks 2-aastane laps, kellega seoses juba maksame perele lapsehooldustasu.
Kuna uus laps sünnib pärast uue korra kehtima hakkamist, siis tema sünniga seoses me perele enam kumbagi lapse eest lapsehooldustasu ei määra.
2-aastase lapsega seoses maksame vanadel alustel perele lapsehooldustasu edasi seni, kuni hakkame vastsündinuga seoses maksma vanemahüvitist (see juhtub enamasti 70-110 päeva pärast lapse sündi). Sellest hetkest lõpetame 2-aastase lapsega seoses lapsehooldustasu maksmise. Põhjuseks, et vanemahüvitisega samaaegselt ei maksta perele lapsehooldustasu ühegi lapse eest ning pärast vanemahüvitise saamise lõppu on vanem laps juba rohkem kui 3-aastane ning vana korra järgi tekkinud õigus temaga seoses lapsehooldustasu saada on lõppenud.

Näide 3: Laps sünnib 01.09.2019 ja peres kasvab lisaks 4-aastane laps. Lapsehooldustasu ei määrata kummagi lapsega seoses.