Sa oled siin

Tööandjatele puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Osalise või puuduva töövõimega või alaealise töötaja põhipuhkus

Iga-aastane põhipuhkus on 35 kalendripäeva, kui sul on töötaja, kes on:

 • töövõimetuspensionär
 • osalise/puuduva töövõimega
 • töövõimetuse alusel rahvapensioni saaja
 • alaealine

Hüvitame 35 kalendripäevasest põhipuhkusest 7 kalendripäeva. Kasutamata puhkust me ei hüvita. Kui töötajal on mitu tööandjat hüvitame pikendatud põhipuhkuse kõikidele tööandjatele.

Näide
Jüri on osalise töövõimega isik, kes töötab töölepingu alusel ettevõttes, kus lisaks 35 kalendripäevasele põhipuhkusele, antakse täiendavat puhkust 1 päev 6 töötatud aasta eest. Kokku saab Jüri kasutada puhkust 36 kalendripäeva (35+1), millest 7 kalendripäeva hüvitatakse tööandjale riigieelarvest.

Arvuta puhkusetasu suurus töötaja kuue kuu keskmise kalendripäeva tasu alusel.

Tööandjal on kohustus maksta töötajale puhkusetasu, kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Puhkusetasu kuulub maksustamisele tulumaksuga. Sotsiaalmaksu, töötuskindlustuse makseid ega ka kogumispensioni makseid sellelt puhkusetasu osalt maksta ei tule.

Põhipuhkuse nõue aegub ühe aasta jooksul arvates selle kalendriaasta lõppemisest, mille eest puhkust arvestatakse.

Esita meile taotlus keskmise töötasu hüvitamiseks. Täpsemalt taotluse esitamise kohta saad lugeda www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/tooandjatele#Taotluse%20esitamine.

Lisainfo

 

Isapuhkus

Kui töötaja perre on sündimas või on juba sündinud laps, on tal õigus kasutada 10 tööpäeva isapuhkust kaks kuud enne lapse sündi või kuni lapse kahe kuu vanuseks saamiseni. Isapuhkuse kasutamisel enne lapse sündi on töötajal vajalik teada anda tööandjale lapse eeldatav sünni tähtaeg ning lapse ema nimi ja isikukood. Kui töötaja kasutab puhkust kuni lapse kahe kuuseks saamiseni, siis on töötajal vajalik esitada tööandjale lapse nimi ja isikukood.

Puhkust saab kasutada vaid töötaja tööpäevadel.

Arvuta väljamakstava isapuhkuse tööpäevatasu töötaja viimase kuue kuu keskmise tööpäevatasu alusel. Isapuhkuse tasu hüvitamise piiriks on kolmekordne Eesti keskmine brutopalk, mis kehtis puhkuse kasutamisele eelnenud üle-eelmises kvartalis.

Keskmise brutopalga andmeid saad vaadata Statistikaameti kodulehelt.
Tööandjal on kohustus maksta töötajale puhkusetasu, kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Näide
2016 aasta I kvartali Eesti keskmine töötasu oli 1091 eurot ning isa kasutab isapuhkust III kvartalis viis tööpäeva. Isa keskmine töötasu ühe tööpäeva eest on 400 eurot. Sellisel juhul on piirmäär 1091*3 = 3273 eurot. Tööandjale hüvitatakse 3273 / 10 x 5 = 1636,5 eurot.

Kui töötajal on mitu tööandjat ja ta soovib kasutada isapuhkust samal ajaperioodil mitme tööandja juures, hüvitame isapuhkuse kõikidele tööandjatele.

Näide:
Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib kasutada isapuhkust 10 tööpäeva ajavahemikul 07.07.2016 - 18.07.2016. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides avalduses, et soovib puhkust kasutada ajavahemikul 07.07.2016- 18.07.2016. Tööandjad esitavad taotluse puhkusetasu hüvitamiseks Sotsiaalkindlustusametile. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab puhkusetasu mõlemale tööandjale, kuid võtab piirmääraks 2016. aasta I kvartali kolmekordse brutopalga, kokku 3273 eurot.

Esita meile taotlus keskmise töötasu hüvitamiseks. Täpsemalt taotluse esitamise kohta saad lugeda www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/tooandjatele#Taotluse%20esitamine.

 

Lisainfo

 

 

Lapsepuhkus

Töötaja saab lapsepuhkust kasutada, kui tal on:

 • üks või kaks alla 14-aastast last, kolm tööpäeva
 • kolm alla 14-aastast last, kuus tööpäeva
 • üks alla kolmeaastane laps, kuus tööpäeva.

Lapse 3-aastaseks või 14-aastaseks saamise kalendriaastal saab töötaja kasutada lapsepuhkust etteantud ulatuses kuni aasta lõpuni.

Kui töötaja on eestkostja või temaga on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on ka temal õigus kasutada lapsepuhkust.
Kuna puhkust saavad kasutada mõlemad vanemad, siis peab töötaja andma teada, kas ja kui palju päevi on teine vanem oma tööandja juures lapsepuhkust kasutanud.

Väljamakstava lapsepuhkuse tasu on arvutatud töötasu alammäärast:

 • 2017. aastal on töötasu alammäär 470 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu suurus 22,20 eurot.
 • 2018. aastal on töötasu alammäär 500 eurot kuus ja lapsepuhkuse päevatasu 23,62 eurot.

Tööandjal on kohustus maksta töötajale puhkusetasu, kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.
Lapsepuhkust saab kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.
Esita meile taotlus keskmise töötasu hüvitamiseks. Täpsemalt taotluse esitamise kohta saad lugeda www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/tooandjatele#Taotluse%20esitamine.

Lisainfo

 

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Kui su asutuse töötaja lapsel on tuvastatud puue, on tal õigus kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kokku 12 tööpäeva kalendriaastas. Teievahelise kokkuleppe alusel saab ta kasutada puhkuse päevi ühe korraga, jooksva kalendriaasta jooksul eelmiste kuude eest.
Kui töötaja peres kasvab mitu puudega last, saab ta kasutada puhkust vastavalt puudega laste arvule.
Arvuta väljamakstava puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu tema viimase kuue kuu keskmise tööpäevatasu alusel. Tööandjal on kohustus maksta töötajale puhkusetasu, kas eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või kokkuleppel muul ajal, kuid mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Kui töötaja töötab mitme tööandaja juures ja ta soovib kasutada puudega lapse vanema lapsepuhkust samal ajaperioodil mitme tööandja juures, hüvitame puhkusetasu kõikidele tööandjale.

Näide:
Jüri töötab töölepingu alusel kahes ettevõttes ning soovib käesoleva aasta juunikuus kasutada puudega lapse vanema puhkust mõlema tööandja juures, aga erinevatel kuupäevadel. Jüri teeb avalduse mõlema tööandja juures, märkides ühele tööandjale esitatud avalduses, et soovib kasutada 3 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust ajavahemikul 02.06.2016 - 06.06.2016 ja teise tööandja avalduses 3 tööpäeva ajavahemikul 07.06.2016- 09.06.2016. Kui puhkuse perioodid ei kattu erinevate tööandjate juures, on Jüri kasutanud kokku 6 tööpäeva puudega lapse vanema puhkust.

Esita meile taotlus keskmise töötasu hüvitamiseks. Täpsemalt taotluse esitamise kohta saad lugeda www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/tooandjatele#Taotluse%20esitamine.

 

Lisainfo

 

Tasustatud hoolduspuhkus

Alates 1. juulist 2018 on sügava puudega täisealise isiku hooldajal või lähedasel võimalik saada kalendriaastas kuni 5 tööpäeva puhkust. Puhkust saab kasutada töötaja, kes on sügava puudega isiku lähedane (õde, vend, poolõde ja poolvend, ema, isa, vanemad ja vanavanemad), abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses, eestkostja või kohaliku omavalitsuse määratud ametlik hooldaja. Hooldajapuhkust saab kasutada vaid jooksva kalendriaasta jooksul.

Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja ja selle saab hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist Sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda. Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päeva kohta.

Näide:
Mari emal on sügav puue. Mari töötab töölepingu alusel ja soovib kasutada juunikuus 2018 hooldajapuhkust 2 päeva, et käia emaga arsti juures. Tööandja lubab Mari puhkusele ja maksab talle puhkusetasu 2 päeva eest: 23,62 x 2 = 47,24 eurot. Tööandja esitab hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist Sotsiaalkindlustusametile taotluse puhkusetasu hüvitamiseks. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab tööandjale puhkusetasu.

Lisapuhkepäevade kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

 • kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;
 • väljavõte rahvastikuregistrist vms, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja

Samuti on tööandjal õigus nõuda kinnitust, et töötaja või teised selleks õigust omavad inimesed ei ole juba kasutanud ega soovi kasutada hoolduspuhkust teise tööandja juures. Kui töötaja või teised selleks õigust omavad isikud on  juba kasutanud või soovivad kasutada hoolduspuhkust teise tööandja juures, tuleb töötajal oma avalduses märkida teise tööandja juures kasutatud ja kasutatavate puhkuse päevade arv ja periood.

NB! Tasustatud hoolduspuhkuse hüvitamise taotlust ei ole ajutiselt võimalik taotleda eesti.ee portaalis. Täidetud taotluse võite meile saata elektroonselt digitaalselt allkirjastatult e-postiga aadressil andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee või paberil aadressil Tallinna 14, 79513, Rapla. Samuti võib taotluse tuua ükskõik millisesse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Lisainfo

 

Lapse rinnaga toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmise töötasu hüvitamine

Kui sinu asutuse töötaja toidab last rinnaga on tal võimalik kasutada lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks ning talle säilitatakse keskmine töötasu. Meie hüvitame keskmise töötasu juhul kui sinu töötaja ei saa vanemahüvitist.

Hüvitamiseks arvuta töötaja viimase kuue kalendrikuu keskmine tööpäevatasu.
Lisavaheaegu lapse rinnaga toitmiseks saab kasutada kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni iga kolme tunni järel, kestusega iga kord mitte alla 30 minuti. Kui töötajal on kaks või enam kuni pooleteiseaastast last, peab laste toitmiseks ettenähtud lisavaheaeg olema vähemalt üks tund.

Esita meile taotlus keskmise töötasu hüvitamiseks. Täpsemalt taotluse esitamise kohta saad lugeda www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/tooandjatele#Taotluse%20esitamine.

 

Lisainfo