Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus

1. aprillist 2022 muutus põhjalikult lapsepuhkuste süsteem.

Meie iseteeninduses saad puhkusi planeerida alates 1. aprillist.

Varasemalt sai töösuhtes olev vanem lapsepuhkust kasutada kalendriaasta põhiselt pere kohta 3 või 6 tööpäeva kalendriaastas sõltuvalt laste arvust või vanusest. 1. aprillist 2022 alates antakse lapsepuhkust mõlemale töösuhtes olevale vanemale eraldi ja iga last arvestades: kummalgi vanemal on iga 14-aastase ja noorema lapse kohta kogu perioodi peale kokku 10 lapsepuhkuse päeva (kahe peale kokku 20 päeva). Mida rohkem on peres alla 14-aastaseid lapsi, seda rohkem lapsepuhkuse päevi on vanemale ette nähtud.

Vanematel on nüüd lapsepuhkuste kasutamisel rohkem paindlikkust, samuti ka individuaalsust – kummalgi vanemal on oma puhkepäevad, mida teisest vanemast sõltumatult kasutada. See annab vanematele võimaluse ka koos samal ajal lapsepuhkuse päevi planeerida. Lapsepuhkused ei aegu igal aastal, vaid kehtivad lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Kuula ka sotsiaalkindlustusameti taskuhäälingut, kus lapsepuhkuste muudatusi lähemalt tutvustame.

väike poiss näitab keelt

Puudega laste vanematele jääb kehtima endine kord, mille järgi saavad nad lisaks lapsepuhkuse päevadele kasutada igas kuus ühe tööpäeva puudega lapse vanema lapsepuhkust iga puudega lapse kohta. 

Puudega laste vanemad saavad lapsepuhkust kasutada lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni nagu teisedki vanemad, puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad nad kasutada kuni lapse 18-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni. Ühes kalendriaastas on mõlemal vanemal kokku maksimaalselt 12 tööpäeva iga puudega lapse kohta. Puudega lapse 18-aastaseks saamise aastal antakse lapsepuhkust olenemata sellest, kas lapse sünnipäev on enne või pärast puudega lapse vanema lapsepuhkust.

Lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust on õigus kasutada vanematel, hooldajatel ja eestkostjatel, kes töötavad töölepinguga või avalikus teenistuses. Teised töösuhte vormid arvesse ei lähe.

Kärgperedel on nüüd võimalus paindlikumalt puhkusi planeerida – nii lapsepuhkuse kui ka puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral saab bioloogiline vanem loobuda oma puhkusepäevadest teise vanema abikaasa või registreeritud elukaaslase kasuks.

Alates 1. aprillist 2022 saab lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust taotleda meie iseteeninduses. Kuvame iseteeninduses vanemale lapsepuhkuse päevade arvu, mida saab vastavalt oma soovile planeerida.

NB! Lisaks neile kahele puhkuseliigile jääb töösuhtes olevale vanemale alles õigus kasutada tasustamata lapsepuhkust. Tasustamata puhkust on õigus saada kuni 10 tööpäeva igal kalendriaastal emale ja isale, kes kasvatab kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last. Kui lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust taotleb vanem meie iseteeninduses ja puhkusetasu hüvitame meie, siis tasustamata lapsepuhkuse saamiseks tuleb töötajal pöörduda oma tööandja poole.

Lapsepuhkuse küsimused-vastused

Puhkuse taotlemine

Millal saab hakata uue süsteemi järgi puhkust planeerima?

Iseteeninduses avanes puhkuste planeerimine 1. aprillil 2022. Pärast seda on töötajal võimalik hakata 2022. aastasse puhkusepäevi planeerima.

Puhkust saab ette planeerida kuni kaheks kuuks. Puhkust ei saa planeerida tagantjärgi – kõige varasem päev puhkuse kasutamiseks on selle planeerimise päev – ehk vanem saab puhkama hakata samal päeval, mil ta puhkus planeeris. Näiteks on võimalik, et vanem soovib hakata puhkama 2. mail ning esitab meie iseteeninduses samal kuupäeval selleks taotluse.

Üle 30 kalendripäeva lapsepuhkust ühel kalendriaastal vanem kasutada ei saa, olgugi, et tal võib olla õigus rohkemale kui 30 päevale lapsepuhkusele.

Kui pikalt peab lapsepuhkuse soovist oma tööandjat ette teavitama? Kas lapsepuhkuse taotlus tuleb esitada tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või mõlemale neist?

Kui lapsepuhkust puhkuse ajakavasse märgitud ei ole, kuid töötaja soovib seda kasutada 15 kalendripäeva või vähem päevi järjest, tuleb töötajal puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette teatada. Kui vanem soovib kasutada puhkuse ajakavasse märkimata lapsepuhkust järjestikku rohkem kui 15 kalendripäeva, peab töötaja sellest teavitama vähemalt 30 kalendripäeva ette. Töötajal ja tööandjal on võimalik kokku leppida, et töötajal on võimalik lapsepuhkuse kasutamisest ette teavitada ka lühemat etteteatamistähtaega järgides.

Puhkusepäevi saab planeerida sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses. Puhkuse planeerimise soovist peavad eraldi märku andma vaid need, kellel puudub iseteeninduses planeerimise võimalus (näiteks lapsevanema abikaasad, kui bioloogiline vanem on loobunud lapsepuhkuse päevadest lapsevanema abikaasa kasuks).

Teavitame tööandjat automaatselt töötaja lapsepuhkuse soovist, kuid tuletame meelde, et töötaja annaks ka ise tööandjale oma puhkusesoovist teada. Oluline on, et töötaja planeerib iseteeninduses puhkusepäevasid, järgides etteteatamistähtaegasid.

Kuidas käib puhkuse võtmine, kui töötajal on mitu tööandjat?

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on lastega seotud õigus töötavale vanemale ning ettenähtud puhkusepäevade arv ei sõltu sellest, mitu tööandjat töötajal on või millise koormusega ta töötab. Seega pole vahet, kas töötajal on 0,1 või 1,0 töökoormus. Igal juhul on töötavale vanemale ette nähtud 10 lapsepuhkuse päeva alla 14-aastase lapse eest kuni lapse 14-aastaseks saamiseni ja 12 puudega lapse vanema lapsepuhkuse päeva kalendriaastas.

Kui vanemal on mitu tööandjat, siis ta ei pea kõigi oma tööandjate juurest samaaegselt puhkama jääma – võib olla ka nii, et vanem puhkab ühe tööandja juurest ja teiste juures töötab edasi. Seega on see töötava vanema enda otsustada ja sõltub tema töö iseloomust. Arvestama peab sellega, et kui vanem üksnes ühe tööandja juurest, siis saab antud ettenähtud võetav puhkepäev siiski kasutatud.

Juhul kui töötajal on kaks tööandjat ja töökorraldus võimaldab tal mõlema tööandja juures samal päeval tööd teha, peab tal olema võimalus ka mõlema juures samal päeval lapsepuhkust kasutada. See võimaldab tal seda päeva oma perega veeta ja täidab seetõttu lapsepuhkuse eesmärki.

Puhkuse kasutamine

Kui palju saab lapsepuhkust ühes kalendriaastas kasutada?

Oluline on tähele panna, et lapsepuhkust ei ole võimalik kasutada igal aastal 10 tööpäeva lapse kohta, vaid neid päevi saab kasutada kuni lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni.

Lapsepuhkust saab iga lapse eest eraldi, kuid mitte rohkem kui 30 päeva aastas ühe vanema kohta kõigi laste eest kokku. Näiteks kui vanemal on viis last, ei saa ta ühes kalendriaastas kasutada 50, vaid maksimaalselt 30 lapsepuhkuse päeva.

Kui palju lapsepuhkust on üksikvanematel?

Üksikvanematel (ehk kui üks vanematest on surnud või kui rahvastikuregistris puudub kanne lapse isa kohta) on õigus kasutada lapsepuhkust kuni 20 tööpäeva lapse 14-aastaseks saamiseni.

Kui vanem viibib lapsepuhkusel või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, kas siis põhipuhkuse periood lüheneb?

Töötaja põhipuhkuse arvestust lapsepuhkuse või puudega lapse vanema lapsepuhkuse kasutamine praegu kehtiva korra järgi ei muuda ja seda ei muuda ka 1. aprillil 2022 jõustuv uus süsteem.

Kui vanem on lapsepuhkusel või või puudega lapse vanema lapsepuhkusel, siis tema põhipuhkuse periood ei lühene. Lapsepuhkus on nimelt puhkuseliik, mis töölepingu seaduse järgi on lisapuhkus. Lapsepuhkust ega puudega lapse vanema lapsepuhkust ei hakka töötamise registrisse kandma ei meie ega tööandja, neid puhkusi ei kanta töötamise registrisse ka täna.

Töötaja põhipuhkust ei lühenda emapuhkus, isapuhkus, lapsendajapuhkus, lapsepuhkus ega puudega lapse vanema lapsepuhkus. Ainus lastega seotud puhkuseliik, mis vanema põhipuhkuse perioodi puhkusepäevi ei anna, on vanemapuhkus.

Kas vanemad saavad lapsepuhkust samale ajale planeerida?

Lapsepuhkust võivad mõlemad vanemad planeerida nii üheaegselt samale ajale kui ka eraldi eri aegadel. Mõlemal lapsevanemal on kasutada individuaalsed lapsepuhkuse päevad ning see, mis ajaks nad neid planeerivad või kasutavad, ei sõltu sellest, millal seda tegi või teeb teine lapsevanem.

Kas lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust saab kasutada ka siis, kui laps on 14-aastane?

Jah, lapsepuhkust saab lapse eest kasutada ka sel kalendriaastal, mil laps saab 14-aastaseks. Näiteks kui laps saab 14-aastaseks 2022. aasta 1. augustil, saab vanem kasutada lapsepuhkust samal aastal nii enne lapse sünnipäeva kui ka pärast lapse 14-aastaseks saamist kuni sama aasta 31. detsembrini. Seega olenemata sellest, kas laps saab 14. aastaseks 1. jaanuaril või 31. detsembril, on vanemal õigus puhkusepäevi lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni kasutada.

Sama põhimõte kohaldub ka puudega lapse lapsepuhkuse puhul. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral on vanemal lapse 18-aastaseks saamise aastal õigus saada kokku 12 lapsepuhkuse päeva olenemata lapse sünnipäevast.

Kas see on tõesti nii, et saan lapse eest 10 tööpäeva lapsepuhkust kuni tema 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni?

Jah, olenemata sellest, kas laps saab 14. aastaseks 1. jaanuaril või 31. detsembril, on vanemal õigus puhkusepäevi lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni kasutada.

Millistel juhtudel ei ole lapsepuhkusele ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse saamise õigust?

Vanemal ei ole õigust lapsepuhkusele või puudega lapse vanema lapsepuhkusele, kui:

  • vanemalt on lapse hooldusõigus ära võetud või ei ole vanem lapse hooldusõigust soovinud
  • vanemal on vanema hooldusõigus piiratud ja vanem ei täida kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda
  • vanemale makstakse vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel.

Kas lapsepuhkusel saab olla samal ajal, kui kasutatakse vanemahüvitist?

Uue süsteemi kohaselt ei ole lapsepuhkuse hüvitisele õigust isikul, kellele makstakse perehüvitiste seaduse alusel vanemahüvitist. See tähendab, et lapsepuhkust saab planeerida kas nendele päevadele, kuhu ei ole vanemahüvitise saamist planeeritud. Siinkohal tuleb aga meeles pidada, et vanemahüvitist saav vanem saab lapsepuhkuse päevi planeerida üksnes siis, kui ta ei ole vanemapuhkusel.

Samas ei ole välistatud olukord, mil üks vanem on vanemapuhkusel ning teine vanem soovib siiski samal ajal lapsepuhkust planeerida – näiteks ema on vanemapuhkusel ja saab vanemahüvitist, kuid isa käib tööl ja soovib planeerida lapsepuhkust. Sellise näite korral ei välista seadus, et isa planeeriks lapsepuhkuse päevi ka enne ema poolt kasutatava vanemapuhkuse lõppu.

Puhkusehüvitiste suurus ja maksmine

Kui suur on lapsepuhkuse hüvitis ja kuidas seda alates 1. aprillist 2022 arvutatakse?

Kui varem oli lapsepuhkuse hüvitis seotud alampalgaga, seotakse see edaspidi vanemahüvitisega. Lapsepuhkuse hüvitise suurus on uue regulatsiooni alusel 50% lapsepuhkusele jäämise päevast kolmele kalendrikuule eelnenud 12 kuu keskmine sotsiaalmaksuga maksustatud tulu (st puhkuse kasutamisest arvutatakse tagasi kolm kuud ja sellele eelnenud 12 kuud loetakse hüvitise arvestusperioodiks). Sellel perioodil saadud tulu liidetakse kokku ja selle põhjal leiame päevatasu. Lapsepuhkuse korral jagatakse saadud tuli 30-ga, puudega lapse vanema lapsepuhkuse korral keskmise tööpäevade arvuga (2022. aastal on selleks 21,25). Lapsepuhkuse osas võtame saadud summast 50%, mis ongi lapsepuhkuse tasu; puudega lapse vanema puhkusetasu aluseks võtame 100% summast.

Näiteks kui lapsevanem soovib võtta 2022. aasta juunis lapsepuhkust, arvutatakse tema lapsepuhkuse hüvitis 01.03.2021–28.02.2022 perioodil teenitud sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel. Kui lapsevanemal peaks olema ka teisi tööandjaid või isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavaid sissetulekuid, siis arvestame ka neid hüvitise arvutamisel. Samuti, kui lapsevanem peaks olema olnud sel ajaperioodil näiteks ajutise töövõimetuse lehel, arvestame selle aja arvestusperioodist maha, et hüvitis ei oleks selle aja võrra väiksem.

Selleks, et lapsepuhkuse hüvitis ei väheneks töötajatel, kelle sotsiaalmaksuga maksustatud tulu vanemahüvitise arvutamise aluseks oleval perioodil oli alla valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäära, on sätestatud hüvitist puudutav täiendav piirang. Nimelt ei tohi hüvitis olla väiksem töötasu alammäära alusel arvutatud ühe kalendripäeva vanemahüvitise suurusest, mis on 2022. aastal 30,78 eurot.

Lapsepuhkuse tasu maksimaalne määr on seotud vanemahüvitise maksimaalse määraga. Lapsepuhkuse maksimaalne päevamäär 2022. aastal on 67,38 eurot (4043,07/30 kalendripäevaga)/2), puudega lapse vanema lapsepuhkuse maksimaalne päeva määr on 2022. aastal 190,26 eurot (4043,07/21,25 tööpäevaga).

Puhkusetasu arvutamisel võetakse arvesse kogu antud perioodi sotsiaalmaksuga maksustatava tulu, mitte üksnes selle tööandja oma, kelle juurest töötaja kavatses puhkama jääda. Seega kui töötajal on referentsperioodil olnud hoopis teine tööandja kui täna või oli tal sellel perioodil mitu tööandjat, siis puhkusetasu arvestamisel läheb arvesse kõigi nende poolt tasutud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus on tulumaksuga maksustatav (20%), tulumaksuvabastust kasutada ei saa.

Millal ja kuidas puhkusetasu makstakse?

Kui seni maksis lapsepuhkuse ja puudega lapse vanema lapsepuhkuse tasu tööandja ja seda sageli koos palgaga, siis alates 1. aprillist maksab puhkusetasu sotsiaalkindlustusamet.

Puhkusetasu maksame eelmise kuu eest järgneval kuul, iga kuu 8. kuupäeval lapsevanema soovitud arveldusarvele. Kui 8. kuupäev langeb nädalavahetusele või tegu on riigipühaga, makstakse välja sellele eelnenud viimasel tööpäeval. Näiteks kui 8. kuupäev on pühapäev, makstakse välja 6. kuupäeval ehk reedel.

Kui puhkuseperiood jääb kahte kuusse, saab ka puhkusetasu kahel kuul, mitte kogu puhkuse eest korraga. Näiteks puhkab vanem perioodil 25.07.-03.08.2022, saab ta juuli päevade ehk 25.07.-31.07.2022 puhkusetasu 8. augustil ja augusti päevade ehk 01.08-03.08.2022 tasu 8. septembril.

Seega hakkab töötaja lapsepuhkuste eest ettenähtud puhkusetasu saama tagantjärgi ehk puhkusele järgneval kuul, kui ta on juba puhkuse ära kasutanud.

Üleminekuperiood 2022. aastal

Kas lapse vanusest sõltub, mitu päeva puhkust sel aastal alates 1. aprillist saab?

Lapse vanusest ei sõltu, mitu päeva lapsepuhkust vanem alates 1. aprillist 2022 saab. Vanemal on õigus 10 tööpäevale lapsepuhkuse nii 1- kui ka 14-aastase lapse eest. Kui laps on tänavu aastane, on vanemal aega puhkust kasutada lapse 14-aastaseks saamise kalendriaasta lõpuni, täna 14-aastase lapse puhul saab puhkust kasutada 2022. aasta lõpuni.

2022. aasta on üleminekuaasta, mil esimesel kolmel kuul kehtib senine, aprillist alates aga uus lapsepuhkuste kord. Kuidas saavad vanemad kasutada lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust alates kalendriaasta algusest?

Kalendriaasta algusest kuni 31. märtsini 2022 saavad vanemad kasutada lapsepuhkust ja puudega lapse vanema lapsepuhkust tööandja kaudu, nagu seda on siiani tehtud. Vanemad saavad oma kolm või kuus lapsepuhkuse päeva ära kasutada, puhkusetasu maksab tööandja (meie hüvitame puhkusetasu tööandjale). Kui vanemad oma 3 või 6 lapsepuhkuse päeva 2022. aasta alguses ära kasutavad, ei vähenda see ega muuda nende 1. aprillist kehtima hakkava korra alusel antava lapsepuhkuse päevade arvu.

Alates 1. aprillist 2022 saavad kõik vanemad õiguse 10 lapsepuhkuse päevale iga alla 14-aastase lapse eest. Kui laps saab 2022. aasta jooksul 14-aastaseks, saab kumbki vanem kasutada oma 10 lapsepuhkuse päeva kuni 2022. aasta lõpuni – pole vahet, kas lapse sünnipäev on 2022. aasta 1. jaanuaril või 31. detsembril, puhkust saab ikkagi praeguse aasta lõpuni kasutada.

Tähele tuleb panna, et puudega lapse vanema kasutamata lapsepuhkuse päevad kanduvad 1. aprillist edasi ja neid on terve 2022. aasta jooksul õigus kasutada. Seega, kui vanematel on 2022. aasta jaanuari, veebruari ja märtsi eest puudega lapse vanema lapsepuhkusepäevad kasutamata, kanduvad need üle uue seaduse perioodi ning neid on õigus kasutada kuni 2022. kalendriaasta lõpuni.

Kuidas toimub 2022. aastal puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevade ja hüvitise arvestamine?

Nagu siiani, on puudega lapse emal või isal õigus saada puudega lapse vanema lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, sealhulgas lapse 18-aastaseks saamise aastal.

Enne 1. aprilli 2022 saab ära kasutada 3 tööpäeva puhkust ning alates aprilli muudatuste jõustumisest ülejäänud 9 tööpäeva. Kui vanem pole jaanuarist märtsini ühtki puhkusepäeva kasutanud, jääb talle ka pärast 1. aprilli 12 tööpäeva puhkust kasutada. Seega jääb planeeritavate puhkusepäevade arv samaks ja selles osas midagi ei muutu. Jätkuvalt on puhkusepäevad vanemate vahel jagatud, mis tähendab, et vanemad lepivad ise kokku, kes ja millal puhkust kasutab.

Puudega lapse vanema lapsepuhkuse planeerimisel ja tasu arvestamisel vaatame 2022. aastal, millal on neid puhkusepäevi kasutatud. Kui töötaja kasutab neid kuni 31. märtsini 2022, teeb ta seda veel tööandja kaudu ning ka puhkusehüvitis arvestatakse vana korra alusel (viimase kuue kuu keskmise töötasu järgi). Kui töötaja kasutab puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi pärast 1. aprilli, siis võetakse hüvitise arvutamisel automaatselt kasutusele uus redaktsioon, seda ka siis, kui vanem kasutab jaanuari, veebruari ja märtsi kasutamata päevi, mis uude süsteemi üle kanduvad. Seega arvutame alates aprillist puhkust kasutades puhkusehüvitise ümber ning edaspidi kalendriaasta lõpuni saab vanem hüvitist uue korra alusel.

Kas puudega lapse vanema lapsepuhkuse 12 päeva saab korraga 2022. aasta detsembris kasutada? Kuidas kontrollitakse, kas vanem on puhkust aasta alguses kasutatud?

2022. kalendriaasta algusest kasutamata puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevad kanduvad 1. aprillil jõustuvasse süsteemi üle, seega puhkusepäevad täna kehtiva seaduse alusel ei aegu. Kui vanematel on 2022. aasta jaanuaris, veebruaris ja märtsis kasutamata puhkusepäevi, kanduvad need üle uue seaduse perioodi. Seega on tõesti vanematel kumulatiivselt kokku õigus kogu kalendriaasta eest ettenähtud 12 tööpäeva puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi korraga 2022. aasta detsembris kasutada.

Kuna puudega lapse vanema lapsepuhkus on vanemate vahel jagatav õigus, siis on õigus vanematel ettenähtud 12 kalendripäeva kasutada ka koos, näiteks olles kumbki kuus päeva samal ajal enda tööandja juurest puudega lapse vanema lapsepuhkusel.