Sa oled siin

Kinnise lasteasutuse teenus

Kinnise lasteasutuse teenus on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut või teiste isikute elu või tervist. Teenus on kõige äärmuslikum meede lapse aitamiseks ning seda saab kasutada ainult juhul, kui last pole võimalik aidata mitte ühelgi muul moel. Sellel teenusel piiratakse abivajava lapse liikumisvabadust, mistõttu on võimalik last teenusele suunata ainult kohtu nõusolekul.

Kinnise lasteasutuse teenusele saab suunata abivajava lapse juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • lapsele on koostatud kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti poolt juhtumiplaan, mis sisaldab endas tegevuskava lapse ja tema pere toetamiseks ning informatsiooni ja abistamiseks vajalike abimeetmete kohta;
 • kohaliku omavalitsuse abimeetmed ei ole olnud tulemuslikud lapse käitumise ja tegevuse muutmisel või ei ole need abimeetmed olnud piisavad või neid ei saa rakendada lapse eripära tõttu. Näiteks ei soovi või ei ole laps võimeline tegema piisavalt koostööd temale vajalike abimeetmete osutajatega;
 • lastekaitsespetsialist ja sotsiaalkindlustusamet on hinnanud, et lapse käitumine kujutab tõsist ohtu tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele ning ei ole võimalik rakendada muid, vähem piiravaid abimeetmeid, vähem piiravamas keskkonnas;
 • omavalitsus on teinud kohtule avalduse lapse kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks või kohus on vabastanud lapse kriminaalkaristusest, kohaldades lapsele mõjutusvahendina kinnisesse lasteasutusse teenusele paigutamist;
 • kinnise lasteasutuse teenusele paigutamise vajaduse on otsustanud kohus kohtumäärusega.

 

Lapse kinnisesse asutusse teenusele paigutamiseks saab kohtule esitada avalduse kohalik omavalitsus. Avaldus peab sisaldama:

 • selgitusi, milles seisneb lapse käitumisest tingitud oht tema enda elule, tervisele või arengule või teiste isikute elule või tervisele;
 • põhjendusi, miks ei ole võimalik seda ohtu kõrvaldada muude, vähem piiravate meetmetega;
 • Sotsiaalkindlustusameti arvamust selle kohta, kas kinnise lasteasutuse teenus on põhjendatud;
 • ülevaadet meetmetest, mida omavalitsus kavatseb pakkuda last kasvatavatele isikutele sel ajal kui laps viibib kinnise lasteasutuse teenusel ja ka teenuse lõppedes;
 • ettepanekut, milline kinnise lasteasutuse teenuse osutaja  oleks lapsele sobivaim.

Kinnise lasteasutuse teenusel osutatakse lapsele järgmisi tegevusi:

 • majutamine ja toitlustamine;
 • ööpäevaringne tugi ja järelevalve;
 • lapse vajadustest lähtuvate tegevuste läbiviimine lapse  arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks;
 • lapse vaba aja sisustamine läbi arendavate tegevuste;
 • võimaldatakse lapsele teabeõigus ja väljendusvabadus, sh sidevahendite kasutamine;
 • toetatakse igakülgselt lapse ja last kasvatava isiku ning teiste lapsele oluliste isikute vahelisi suhteid.

Teenuse ajal osutatavad tegevused on suunatud sellele, et aidata lapsel arendada välja hoiakud ja oskused, tänu millele suudab  ta peale teenusel viibimise lõppu elada enda elu, tervist või arengut ja teiste elu või tervist kahjustamata.

Vaata täpsemalt: sotsiaalhoolekande seaduse § 1301- § 1305.

Kontaktid Sotsiaalkindlustusametis:

Kinnise lasteasutuse teenusele liikumise protsessi skeem.

 

Kinnise lasteasutuse teenust osutavad:

Maarjamaa Hariduskolleegium

Valgejõe õppekeskuses ja  Emajõe õppekeskuses

Marjamaa Hariduskollegiumi tegevuse eesmärk on olla kasvatusliku rõhuasetusega põhikool, kus on loodud õpilasele eakohased ja individuaalsed võimalused haridustee jätkamiseks, tervise, heaolu ja turvalisuse toetamiseks ning resotsialiseerumiseks ühiskonda. Kooli ülesanne on olla kool-kompetentsikeskus õpilastele, lapsevanematele, õpetajatele ja koostööpartneritele, et toetada õppijate arengut isiksuse, töö- ja ühiskonnaelus vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute ning valmisolekute kujundamiseks, kasutades selleks koordineeritult nii haridus-, sotsiaal- kui ka tervishoiuvaldkonna meetmeid.

Sotsiaalkindlustusameti  hankelepingu partnerid: AS Hoolekandeteenused; OÜ Corrigo

 
AS Hoolekandeteenused

AS Hoolekandeteenused pakub teenust (6 kohta, 30.04.2018 seisuga vabade kohtade arv 4) intellektipuudega abivajavatele lastele. Teenust osutatakse Imastu Kool-Kodus

 1. majutamine –  Elamine on peresarnastes tingimustes. Igal lapsel on oma tuba, kasutamiseks on ühine elutuba ja kööginurk. Noormeestel ja tütarlastel on eraldi  pesu- ja tualettruum.  Pererühmal on struktureeritud, kindel päevaplaan ja orientatsiooni-tabel. Perel on aiaga piiratud õueala. 
 2. toitlustamine - Päevas on neli toidukorda – hommiku-, lõuna-, õhtusöök ja oode. Olemas on söögitegemise võimalus ja lapsed on kaasatud hommikusöögi valmistamisele, laua katmisele, koristamisele. On võimalus õppida valmistama erinevaid toite nii pererühma töötajatega kui ka tegevusterapeudiga. Söömine toimub töötajatel ja lastel ühise söögilaua ääres.
 3. ööpäevaringse toe ja järelevalve tagamine - Turvatunnet ja usaldust aitavad luua tööl olevad tegevusjuhendajad ja tugiisik. Kogu teenuse jooksul on tagatud  järelevalve ja ilma saatjata ei saa territooriumilt lahkuda. Pererühmas on päevasel ajal kaks töötajat, öösel üks töötaja, igal lapsel on oma tugiisik, kindel kodukord, päevaplaan ja tegevused. Lasteasutustes viibimise ajal on vähemalt üks töötaja kolme lapse kohta.
 4. lapse vajadustest lähtuvate tegevuste läbiviimine lapse arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks - Igale lapsele koostatakse individuaalne tegevusplaan. Laste käitumist aitavad juhtida preemiatabelid ja töötajate positiivsed hinnangud. Töö metoodiliseks aluseks on CARe- ja TEACCH metoodika.
 5. lapse vaba aja sisustamiseks arendavate tegevuste pakkumine – Kogu tegevus toimub põhimõttel, et keskendutakse lapse praktiliste ja sotsiaalsete oskuste tõstmisele. Lapse päev on sisustatud eesmärgipäraste tegevustega, mis tagavad nii normilähedase elu kui võimalik. Lapse vaba aja sisustamisel lähtutakse lapse individuaalsetest võimetest ja soovidest. Lapsed käivad erinevates huvitegevustubades – kunstitoas, kehakultuuritoas, savitoas, muusikatoas, loovmängutoas, suures saalis sporti tegemas, laste kasutada on ka tajude tuba ja mullivann. Soovi korral on võimalus käia rahvatantsuringis ja ujulas, võtta osa Imastu Kool-Kodu ühisüritustest. Pererühmas koos tegevusjuhendajaga saab tegeleda erinevate käeliste tegevustega, lugeda, kuulata muusikat, vaadata filme, mängida arendavaid mänge, käia õues mängimas või jalutuskäikudel.
 6. lapse teabeõiguse ja väljendusvabaduse tagamine - Vastavalt laste intellektile ja toimetulekule on võimaldatud lastele erinevate teabevahendite kasutamine. Lähedastega kontakti hoidmiseks on kokku lepitud telefoni kasutamise ajad, võimalus on saata kirju posti teel.
 7. lapse ja last kasvatava isiku vaheliste suhete igakülgne toetamine - Lapsele olulised isikuid on kutsutud osalema kliendimeeskonna koosolekule, lapsevanemaid kaasatakse lapse individuaalse tegevusplaani koostamisele ja eesmärkide püstitamisele. Tähistakse koos nii lapse kui pere jaoks olulisi sündmusi ja tähtpäevi. Lapsevanemal või lähedasel aidatakse aru saada lapse raskesti mõistetava käitumise põhjustest, jagatakse teadmisi ja oskusi lapsega paremaks toimetulekuks.
OÜ Corrigo

OÜ Corrigo pakub teenust (12 kohta, 30.04.2018 seisuga vabade kohtade arv 12) normintellektiga abivajavatele lastele.

 1. majutamine –  Lastele on võimaldatud ühe- või kahekohalistes tubades elamine. Majutusruumid on jaotatud noormeeste ja tütarlaste poolteks, kus neil on eraldi pesuruumid. 
 2. toitlustamine - Toiduajad on päevakavale vastavalt neli korda päevas. Toidu valmistamine toimub hommikul ja õhtul kohapeal personali poolt, kaasates toiduvalmistamisel abiks lapsi. Lõunatoit tuuakse suurest  köögist (teenus ostetakse sisse). Laua katmisel ja koristamisel kaasatakse lapsi kokkulepitud graafiku alusel. Töötajad ja lapsed söövad ühise söögilaua taga.
 3. ööpäevaringse toe ja järelevalve tagamine – Ööpäevaringselt on 12 lapse jaoks kaks kasvatajat, lisaks kella 8-22 on lisaks on veel 2 kasvatajat/tegevusjuhendajat. Väljapääsud on lukustatud, varustatud elektroonsete lukkudega, mille võtmed on personali käes. Uksed avanevad automaatse tuletõrjesüsteemi käivitumisel. Lapsed saavad iga päev õues viibida personali juuresolekul. Lastega tegevused toimuvad kindla päevakava alusel, mis annab ülevaate laste asukohast, lihtsustab järelevalvet ning tagab ühtlasi turvalisema keskkonna.
 4. lapse vajadustest lähtuvate tegevuste läbiviimine lapse arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks - Lähtuvalt lapse psüühilise tervise seisundist, sotsiaalprobleemide või muu individuaalsete eripärade olemasolust koostatakse individuaalne plaan, kus püstitatakse eesmärgid, mida soovitakse ajaga saavutada ning ülesanded eesmärkide täitmiseks. Kasutatakse tasemete süsteemi laste motiveerimiseks. Arengu- ja käitumisprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks kasutatakse mentrolust, st spetsialistide seast valitakse välja üks inimene, kes leiab lapsega kontakti, loob usaldussuhte, toetab last igakülgselt. Samuti võimaldatakse loovterapeutilistes tegevustes, psühholoogilistel nõustamistel ja teraapiates, praktiliste- ja toimetulekuoskuste treeningutel ning erinevates gruppides (sotsiaalsete oskuste grupp, viha ohjeldamine, psühhodraama grupp jms) osalemist.
 5. lapse vaba aja sisustamiseks arendavate tegevuste pakkumine – Vaba aja tegevused jagunevad osakonnasisesteks ja välisteks tegevusteks. Osakonnasisesteks tegevusteks on: käsitöö, kunstiring; joogatunnid; tantsu ja muusikatunnid; kitarri õppimise võimalus; trenažöörid, sisetreeningud; puutöö tunnid. Välisteks tegevusteks: jalgrattaga sõitmine, noortekeskuse külastamine, raamatukogu külastamine, ujulas käimine, jäähalli külastamine, kinos käimine, matkarajadel käimine jms.
 6. lapse teabeõiguse ja väljendusvabaduse tagamine - Lapsel on õigus helistada oma vanematele/eestkostjale, kes on toimikus registreeritud kontaktisikutena. Last innustatakse vähemalt kord nädalas kontakti võtma oma vanemaga/eestkostjaga. Helistamine toimub etteplaneeritud tegevustest vabal ajal (st õppetöö, grupitöö, individuaalne töö).
 7. lapse ja last kasvatava isiku vaheliste suhete igakülgne toetamine – Lastele tagatakse võimalus suhelda telefoni teel lapsevanematega . Samuti on lapsevanematel õigus kokkulepitud aegadel oma last külastada ning soovi ja kokkuleppe korral veeta aega asutusest väljaspool. Teenusel viibimise ajal pakutakse lapsevanemale võimalust osaleda psühholoogilistel individuaal-ja grupinõustamistes. Kogu perel võimaldatakse osalemist pereteraapias. Lapsevanemale ja kogu perele korraldatakse neli korda aastas perepäevi.

 

Sotsiaalkindlustusamet korraldab lisahanke leidmaks veel teenusepakkujaid, kes oleksid valmis osutama suure abivajadusega lastele perepõhiseid lahendusi teenuse osutamiseks.