Sa oled siin

Abiks spetsialistile

Käesolevalt lehelt leiate informatsiooni ja viiteid materjalidele, mida saate kasutada lastekaitsetöös.

Dokumendivormid

Taotluste blanketid:

Arengukava nõustamisteenuse taotlus DOC (14.41 KB, DOCX) PDF (39.97 KB, PDF)
Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse taotlus DOC (18.61 KB, DOCX) PDF (59.81 KB, PDF)
Rahvusvahelise üksikjuhtumi vahendamise taotlus. DOC (19.11 KB, DOCX)  
Taotlus arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta DOC (19.38 KB, DOCX) PDF (35.63 KB, PDF)
Nõustamisteenuse saamiseks lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel ja lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel või arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta palume kohalikel omavalitsustel pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, edastades vastava taotluse e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee.     
 
Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus                                            DOC (19.37 KB, DOCX)  PDF (113.18 KB, PDF)
 
 

Juhul kui hädaohus oleva lapse kaitseks on vajalik laps perekonnast eraldada ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja pole kättesaadav, saadab teenuseosutaja (nt turvakodu) sellekohase taotluse lastekaitse osakonna juhtumilisti, e-posti aadressile: lkjuhtum@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Avaldus raske ja sügava puudega laste tugiteenuste saamiseks (ESF) (58.49 KB, DOCX)

Raske ja sügava puudega lapsed saavad ESF-i rahastuse toel tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus, vaata lisainfo: Puudega lapse tugiteenused.

 

Soovituslikud dokumendivormid lastekaitsetöötajale:

Kodukülastusakt (58.5 KB, DOC)
Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.


Võrgustiku kohtumise protokolli vorm (29 KB, DOC)
Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Ettekirjutuse vorm (17.44 KB, DOCX)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Hädaohus oleva lapse ajutise perekonnast eraldamise otsus (35.5 KB, DOC)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Avaldus hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse korras (52 KB, DOC)
Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Lapse arvamuse küsimine (15.65 KB, DOCX)
Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Teade abivajavast lapsest (15.04 KB, DOCX)
Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kas lasteabitelefonil 116 111 või kohaliku omavalitsuse üksusele. Kui abivajava lapse elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, on abivajava lapse kohta teate vastu võtnud kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud teate viivitamata edastama lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Pöörduja avaldus KOVi (14.11 KB, DOCX)

   

  Juhendmaterjalid

  Juhendmaterjalid lapse heaolu järjepidevaks hindamiseks:

  Lapse heaolu mõõtmise käsitlus (281.94 KB, PDF)
  Lapse ja perekonna hindamise juhend (388.9 KB, PDF)
  Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine (274.1 KB, PDF) 
  Lapse ja perekonna hindamine - kodused olud  (61.54 KB, PDF)
  Lapse heaolu hindamise käsiraamat (1.26 MB, PDF)
   

  Juhendmaterjalid asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks:

  Soovituslikud juhised kohaliku omavalitsuse üksusele asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (1.29 MB, PDF)
  Järelhoolduse soovituslik juhend kohalikele omavalitsustele (1.49 MB, PDF)
  Asendushooldusel täisealiseks saavate noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamine (728.68 KB, PDF)
   
  Asenduskodu sisehindamise läbiviimist toetavad järgmised juhised:
  Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis (PDF)
  Asendushooldusteenuste kvaliteedijuhis (PDF)
  Sisehindamise juhised asenduskoduteenuse osutajale  (PDF)

   

  Juhendmaterjalid juhtumikorralduse läbiviimiseks:

  Juhtumiplaanis sisaldavate andmete loetelu (Sotsiaalhoolekande seadus § 9 lg 6)
  Juhtumikorralduse protsessi läbiviimise juhis (427.12 KB, PDF)
  Juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi rakendamiseks (742.38 KB, PDF)
  Juhtumikorralduse käsiraamat (1.69 MB, PDF)
  Juhend rändega seotud juhtumite korraldamisel (573.12 KB, PDF)
  Abiks lastekaitsetöös. Valimik teemakäsitlusi (1.62 MB, PDF)
  Piiriülese lastekaitse infovoldik eesti keeles (1.39 MB, PDF) / inglise keeles (1.62 MB, PDF) / vene keeles (995.94 KB, PDF)
  Lapsesõbraliku menetluse meelespea (668.2 KB, PDF)

   

  Juhendmaterjalid andmeregister STAR täitmiseks:

  STAR töökeskkonda sisenemine
  STAR koduleht
  Juhtumimenetluse haldamine ja juhtumiplaani koostamine (1.33 MB, PDF)
  Kliendiandmete haldamine ja üldised menetlustoimingud (2.58 MB, PDF) 
  Asenduskoduteenusele suunamine (1.55 MB, PDF)
  Perekonnas hooldamise leping/seose andmete sisestamine (543.03 KB, PDF)
  Lastekaitsemenetluste läbiviimiseks koostatud juhend (384 KB, PDF)

  Juhendmaterjalid tugiteenuste osutamiseks

  Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele (426.31 KB, PDF) (lapsehoiuteenus vene keeles (453.05 KB, PDF))
  Tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele (488.48 KB, PDF) (tugiisikuteenus vene keeles (420.07 KB, PDF))

  Juhendmaterjalid KOV arengukavade koostamiseks:

  Laste ja perede heaolu profiili koostamine (915.92 KB, PDF)
  Kvaliteedi arendamine laste ja perede heaolu toetamisel (1.1 MB, PDF)  (1.1 MB, PDF)

  Muud juhendmaterjalid

  Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris (PDF)

    

   Töönõustamine lastekaitsetöötajatele

   Töönõustamine (tuntud ka supervisiooni nime all) on süsteemne nõustamisprotsess, mis on vajalik eelkõige inimestega töötavale spetsialistidele tööalasel toimetulekul.
   Selleks, et toetada lastekaitsetöötajate tööalast toimetulekut ja professionaalset arengut ning ennetada emotsionaalset läbipõlemist, korraldame alates 2016. aastast töönõustamist lastekaitsetööd tegevatele spetsialistidele.

   Eelmisel aastal osales töönõustamisel 246 lastekaitsetööd tegevat spetsialisti 159 omavalitsusest. Osalejate tagasiside oli valdavalt hea ja väga hea. Mõned väljavõtted osalejate tagasisidest:
   „Värskendab ja kinnistab eelnevaid teadmisi. Tõstab enesekindlust ja tuletab meelde, et sa pole oma töös üksi. Laiendab võrgustikku, kellega koostööd teha.“
   „Meeldis, et kaasatud olid eri maakonnad, sai kuulata teiste kogemusi. Oli pikk päev aga sai enda pinged maha laadida.“
   „Usun, et kasu tõuseb. Täna kogetu/õpitu leiab praktikas kasutamist ja sealt see kasu tulebki.“
   „Olen supervisiooni kasulikkuses absoluutselt veendunud. Annab võimaluse võtta aeg maja ja jälgida ennast protsessis – tulemus on kvaliteedi tõus töös ja oma rolli selgus.“
   „On hea, et nõu annavad inimesed, kes asja teavad, kolleegidele ei pea hakkama põhitõdesid selgitama. Vahel on korraks vaja „välist pilku“. Vaja oleks nõustamist vähemalt kord kvartalis.“

   2017. aastal osutab töönõustamise teenust korraldatud hanke võitja MTÜ International Supervision and Coaching Institute.

   Töönõustamised toimuvad üle-eestiliselt, kõigis maakondades. Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust lastekaitse osakonna piirkondliku keskuse peaspetsialistiga.
    

     

    Koolitusinfo

    Lastekaitseseadus annab kindlad nõuded lastekaitsetööd tegevatele spetsialistidele. Abivajavate laste ja peredega töötavad spetsialistid peavad olema kõrgharidusega ning hiljemalt kahe aasta jooksul pärast ametisse asumist omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.

    Lastekaitsetöötajaid toetab erialaste teadmiste ning oskuste omandamisel ja täiendamisel sotsiaalministeeriumi hallatav asutus Tervise Arengu Instituut (TAI). Alates 2016. aastast pakub TAI lastekaitse valdkonna spetsialistidele koolitusi, mis on toeks lastekaitse kutse omandamisel. Koolituskava jaguneb põhi- ja täiendavateks koolitusteks. TAI sotsiaalvaldkonna koolitusnõukogu valis lastekaitsetöötajate põhikoolituseks välja lastekaitsetöös vajalikud baasteadmisi toetavad teemad:

    • Ennetus- ja kogukonnatöö;
    • Kohaliku tasandi lastekaitsetöö õiguslikud alused;
    • Juhtumikorraldus ja lapse heaolu hindamine;
    • Töö laste ja peredega.

    Põhikoolitust täiendavad mitmed täiendkoolitused, mis on samuti lastekaitsetöös vajalikud, näiteks motiveeriv intervjueerimine, huvikaitse jt.

     

    Kasulik materjal