Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Abiks spetsialistile

Siin lehel leiate informatsiooni ja viiteid materjalidele, mida saate kasutada oma töös laste ja nende peredega.

Lastekaitsetöötajatele mõeldud täiendkoolituste kohta saab infot TAI kodulehelt.

väike poiss näitab keelt

Dokumendivormid

Nõustamisteenuse saamiseks lapse ja pere heaolu toetavate arengukavade koostamisel ja lastekaitse alaste juhtumite lahendamisel või arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta palume kohalikel omavalitsustel pöörduda sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole, edastades vastava taotluse e-posti aadressile [email protected].     

Lastekaitsejuhtumi nõustamisteenuse taotlus DOC (18.61 KB, DOCX) PDF (59.81 KB, PDF)
Rahvusvahelise üksikjuhtumi vahendamise taotlus. DOC (19.11 KB, DOCX)  
Taotlus arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta DOC (43.19 KB, DOCX) PDF (86.42 KB, PDF)
KLAT jätkutoe juhend   PDF (8.46 MB, PDF)
KLAT jätkutoe mudel   JPG (134.88 KB, JPG)
PACT riskihindamine KLAT taotlemisel DOC (DOCX)  
PACT riskihindamise täitmise juhend   PDF (1.91 MB, PDF)
Arengukava nõustamisteenuse taotlus DOC (14.41 KB, DOCX) PDF (39.97 KB, PDF)
Kooskõlastuse saamine lapse asendushoolduse teenuse enamaarvulisel paigutamisel DOC (20.62 KB, DOCX) PDF (54.14 KB, PDF)
Kooskõlastuse saamine lapse asendushoolduse teenusele vanema nõusolekul paigutamisel (+juhend pdf) DOC (21.01 KB, DOCX) PDF (368.61 KB, PDF)

 

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus. Teenuseosutaja (nt turvakodu, haigla) esitab taotluse lastekaitseosakonna e-posti aadressile [email protected], kui hädaohus oleva lapse kaitseks on vajalik laps perekonnast eraldada ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja pole kättesaadav.

Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus                                            DOC (19.37 KB, DOCX)  PDF (113.18 KB, PDF)

 

Raske ja sügava puudega lapsed saavad ESF-i rahastuse toel tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus (vaata lisainfot puudega lapse tugiteenuste kohta).

Soovituslikud dokumendivormid lastekaitsetöötajale:

Kodukülastusakt (58.5 KB, DOC)
Kodukülastusel tuleb lastekaitsetöötajal fikseerida kodune olukord ja kaardistada lapse heaolu.

Võrgustiku kohtumise protokolli vorm (29 KB, DOC)
Vastavalt lastekaitseseaduse § 8 lg 1 peab lastekaitsetöötaja tegema lapse õiguste ja heaolu tagamiseks valdkondade üleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid ning lapse ja perega tegelenud spetsialiste.

Lapse arvamuse küsimine (15.65 KB, DOCX)
Kõigi last mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata jätmisel ning last puudutavate otsuste tegemisel tuleb selgitada välja lapse huvid. Lapse huvide väljaselgitamiseks tuleb lisaks asjassepuutuva informatsiooni kogumisele laps ära kuulata, tema vanust ja arengutaset arvestades.

Hädaohus oleva lapse ajutine perekonnast eraldamise otsus (35.5 KB, DOC)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja võib eraldada lapse perekonnast ja vajaduse korral määrata lapse ja vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui lapse jätmine perekonda või vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või elu. Lastekaitsetöötaja teeb kohaliku omavalitsuse üksuse volituse alusel otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks järgmistel juhtudel: lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse hooldusõigust teostav isik oma tegevuse või tegevusetusega, lapse hooldusõigust teostav isik keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks, otsusega eraldatakse hädaohus olev laps perekonnast ja määratakse tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse perekonnast eraldamisest.

Avaldus hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse korras (52 KB, DOC)
Juhul kui lapse heaolu tagamiseks on vajalik lapse eraldamine perekonnast kauemaks kui 72 tunniks, on kohalikul omavalitsusel kohustus pöörduda lapsevanema hooldusõiguse piiramiseks esialgse õiguskaitse nõudes kohtusse.

Ettekirjutuse vorm (17.44 KB, DOCX)
Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajal on õigus teha last kasvatavale isikule ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja kohustada last kasvatavat isikut tegema koostööd lastekaitsetöötajaga.

Teade abivajavast lapsest (15.04 KB, DOCX)
Kohustus abivajavast lapsest teatada on kõigil isikutel. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kas lasteabitelefonil 116 111 või kohaliku omavalitsuse üksusele. Kui abivajava lapse elukoht erineb rahvastikuregistri andmetest, on abivajava lapse kohta teate vastu võtnud kohaliku omavalitsuse üksus kohustatud teate viivitamata edastama lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Pöörduja avaldus KOVi (14.11 KB, DOCX)

Päringu vorm (17.16 KB, DOCX)
Lastekaitseseaduse § 28 alusel tuleb enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist hinnata lapse abivajadust. Hinnang tuleb anda lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile ning last kasvatava isiku vanemlikele oskustele. Sellest tulenevalt on sageli vajadus olulise info koondamiseks teha teistele ametiasutustele päringuid. Vormi on koondatud õiguslikud alused, mis abistavad lastekaitsetöötajat päringu koostamisel

   

  Juhendmaterjalid

  Juhendmaterjalid lapse heaolu järjepidevaks hindamiseks:

  Lapse heaolu hindamise käsiraamat (1.26 MB, PDF)
  Lapse heaolu kolmnurk (269.93 KB, PDF)
  Lapse heaolu kolmnurk - plakat (255.7 KB, PDF)
  Lapsesõbraliku menetluse meelespea (668.2 KB, PDF)
  Lapse ja perekonna hindamine - kodused olud (61.54 KB, PDF)  (61.54 KB, PDF)
   

  Juhendmaterjalid asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks:

  Juhis asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamiseks (893.5 KB, PDF) (uuendatud 03.2021)
  Juhend enamaarvulise paigutuse kooskõlastuse saamiseks (544.62 KB, PDF)
  Järelhoolduse soovituslik juhend kohalikele omavalitsustele (1.49 MB, PDF)
  Asendushooldusel täisealiseks saavate noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamine (728.68 KB, PDF)
  Asendushooldusteenuse osutamise kulumudel asendus- ja perekodus (82.91 KB, XLSX) (uuendatud 19.03.2021)
  Juhis KOV spetsialistidele perest eraldatud lapse hooldusperre paigutamiseks (202.39 KB, PDF)
  Lastekaitsetöötaja kodukülastuse meelespea (173.12 KB, PDF)
  Minijuhis KOV-dele olukordadeks, kui sünnib laps, kelle suhtes vanem(ad) soovivad anda nõusoleku lapsendamiseks (554.2 KB, PDF)
   

  Asenduskodu sisehindamise läbiviimist toetavad järgmised juhised:

  Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis (PDF)
  Asendushooldusteenuste kvaliteedijuhis (PDF)
  Järelhooldusteenuse kvaliteedijuhis (377.33 KB, PDF)
  Sisehindamise juhised asenduskoduteenuse osutajale (PDF)
   

  Juhendmaterjalid juhtumikorralduse läbiviimiseks:

  Juhtumikorralduse protsessi läbiviimise juhis (427.12 KB, PDF)
  Juhend rändega seotud juhtumite korraldamisel (573.12 KB, PDF)
  Piiriülese lastekaitse infovoldik eesti keeles (1.39 MB, PDF) / inglise keeles (1.62 MB, PDF) / vene keeles (995.94 KB, PDF)
  Laste heaol ja õiguste kaitse voldik (531.78 KB, PDF)
   

  Juhendmaterjalid tugiteenuste osutamiseks

  Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele (426.31 KB, PDF) (lapsehoiuteenus vene keeles (453.05 KB, PDF))
  Tugiisikuteenus raske ja sügava puudega lapsele (488.48 KB, PDF) (tugiisikuteenus vene keeles (420.07 KB, PDF))

  Juhendmaterjalid KOV arengukavade koostamiseks:

  Laste ja perede heaolu profiili koostamine (915.92 KB, PDF)
  Kvaliteedi arendamine laste ja perede heaolu toetamisel (1.1 MB, PDF)  (1.1 MB, PDF)

  Muud põnevat lugemist

  Lapse heaolu mõõtmise käsitlus (281.94 KB, PDF)
  Lapse ja perekonna hindamise juhend (388.9 KB, PDF)
  Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine (274.1 KB, PDF)
  Juhised juhtumipõhise võrgustikutöö meetodi rakendamiseks (742.38 KB, PDF)
  Juhtumikorralduse käsiraamat (1.69 MB, PDF)
  Abiks lastekaitsetöös. Valimik teemakäsitlusi (1.62 MB, PDF)

    

   Kasulikud lingid