Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Perehüvitiste saajale

 

Perehüvitiste väljamaksmine

Perehüvitised maksame välja iga kuu 8. kuupäeval jooksva kalendrikuu eest ning vanemahüvitise ja kohtumenetlusaegse elatisabi eelmise kalendrikuu eest.
Täitemenetlusaegse elatisabi väljamaksed
teeme tagantjärele eelmise kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks.

Kui pangaülekande päev satub riigipühale või muule puhkepäevale, maksame hüvitised välja puhkepäevale eelneval tööpäeval.

Perehüvitisi maksame vastavalt sinu soovile:

 • sinu arvelduskontole Eestis
 • sinu valitud teise isiku arvelduskontole, kui vormistad avalduse digitaalselt allkirjastatuna või esitad avalduse meie klienditeeninduses või esitad notariaalselt tõestatud avalduse
 • posti teel kojukandena, kui sulle makstakse teisi sotsiaalkindlustushüvitisi meie kaudu
 • sinu kulul perehüvitiste saaja arvelduskontole välisriigis

Tehtud makseid on võimalik vaadata riigiportaali eesti.ee teenuses „Minule makstav pension, toetused ja hüvitised“ https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/kod_vmaksed

Perehüvitiste määramisotsustega on võimalik tutvuda teenuses „Minu esitatud taotlused sotsiaalkindlustusametile“ https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/minu_esitatud_taotlused_sotsiaalkindlustusametile

 

Kontonumbri muutmine

Kui soovid perehüvitiste saamise perioodil muuta oma arvelduskonto numbrit, kuhu hüvitised laekuvad, saad seda teha riigiportaali eesti.ee teenuses Minu arvelduskonto muutmine sotsiaalkindlustusametis.

Kui teatad uue arvelduskonto numbri enne 20. kuupäeva, maksame hüvitised sellele arvelduskontole juba järgnevast kuust. Kui hiljem, laekuvad hüvitised uuele pangakontole alates ülejärgmisest kuust.

 

Muudatused sinu isikuandmetes (nimevahetus)

Kui vahetad perekonnanime, siis pead pöörduma kindlasti isikut tõendava dokumendiga ja nime muutmise dokumendiga panka andmete parandamiseks. Kui oled pangale nimevahetusest teada andnud, siis Sotsiaalkindlustusametit eraldi sellest teavitama ei pea.

Kui su nimi jääb pangas muutmata, laekuvad toetused meile tagasi ja toetuste maksmine viibib. Kui raha laekub kahel järjestikusel kuul meile tagasi, siis peatame sulle perehüvitiste maksmise.

Pärast seda, kui oled pangas oma nime õigeks muutnud, tuleb sul meid sellest teavitada, et saaksime sulle hüvitisi edasi maksta. Saad seda teha e-posti teel aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee, tavapostiga (Endla 8, Tallinn) või pöördudes meie klienditeenindusse.

 

Vanemahüvitis ja töötamine alates 01.03.2018

Kui sa vanemahüvitise saamise ajal jätkad töötamist ja saad tulu, sõltub tulu brutosuurusest (ehk summast enne maksude maha arvestamist), millises summas me sulle vanemahüvitist maksame.

Arvestuse aluseks on perehüvitise seadusega paika pandud vanemahüvitise ülempiir (kasutame ka mõistet hüvitise ülempiir).  Kui su ühes kuus saadav tulu on väiksem, kui pool hüvitise ülempiiri, siis sulle makstav vanemahüvitise summa ei vähene. Kui su tulu ületab poolt hüvitise ülempiiri, vähendame väljamakstavat vanemahüvitise suurust.
 

2018. aastal on pooleks hüvitise ülempiiriks 1544,78 eurot. (2019. aastal 1659,90 eurot)

Kui sa tead, et hakkad saama 2018. aastal iga kuu suuremat töötasu kui 1544,78 eurot (2019. aastal 1659,90 eurot) (brutosumma ehk enne maksude mahaarvamist), siis palun teata meile kirjalikult e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee vabas vormis oma brutotöötasu suurus. Igakuiselt sel juhul töötasu suurusest teada andma ei pea. Kui juhtub, et saad mõnes kuus siiski väiksemat tulu, kui meile teada andsid, siis maksame pärast Maksu- ja Tolliametist andmete saamist sulle vanemahüvitist juurde. Pane tähele, et arvestus käib tulu sulle välja maksmise järgi, mitte selle järgi, millise kuu eest sa tulu said.

Kõige lihtsam on lasta oma asutuse raamatupidajal täita ja allkirjastada blankett, mille leiad https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Blanketid/Pere/toend_sotsiaalmaksuga_maksustava_tulusaamisekohta2014.pdf (PDF)

Kuidas toimub vanemahüvitise ümberarvutamine?
Kui saad suuremat tulu, kui pool vanemahüvitise ülempiiri, siis uue vanemahüvitise summa saamiseks lahutame sinu igakuisest brutotulust pool vanemahüvitise ülempiiri summat ning saadud vahe jagame kahega. Määratud vanemahüvitise summast lahutame saadud jäägi ning saame vanemahüvitise lõpliku summa:

Vanemahüvitis - [(brutotulu - 1544,78 eurot.) : 2] = vähendatud vanemahüvitis

Pane tähele, et kui vähendatud vanemahüvitis oleks väiksem, kui hüvitise määr, maksame sulle vanemahüvitist siiski vanemahüvitise määras. 2018.a on hüvitise määr 470 eurot. (2019. aastal on see 500 eurot kuus)

Näide 1. Sulle määratud vanemahüvitis on 1500 eurot, jooksval kuul saad brutotulu 1700 eurot. Seega vähendame vanemahüvitist valemi järgi: 1500 - [(1700 – 1544,78) : 2] = 1500 – 77,61 = 1422,39

Näide 2. Sulle määratud vanemahüvitis on 500 eurot, jooksval kuul saad preemiat, mille suuruseks 2000 eurot. Seega vähendame ühekordselt vanemahüvitist valemi järgi: 500 - [(2000 - 1544,78) : 2] = 500 – 227,61 = 272,39 Vähendatud vanemahüvitise summa on antud juhul väiksem kui vanemahüvitise määr, mistõttu maksame vanemahüvitist vanemahüvitise määra suuruses ehk 2018. aastal 470 eurot.

Kui tööandja maksab sulle vanemahüvitise ajal hilinemisega välja mitme kuu töötasu ühes kuus korraga, arvestame vanemahüvitise summa arvutamisel nagu sa oleksid tulu saanud mitmel kuul. Sellisel juhul palun esita meile kirjalik tööandja tõend, kust on näha, millal oleks pidanud tasu tegelikult välja makstama.

Näide 3. Kui tööandja pidi sulle maksma töötasu 800 eurot oktoobris ja 800 eurot novembris, aga maksis 2400 eurot detsembris, siis arvestame vanemahüvitise suuruse arvutamisel, et oled saanud kolmel kuul järjest 800 eurot kuus.

On mõned erandid, mille korral me vanemahüvitist ei vähenda:

 • esimesel vanemahüvitise maksmise kuul maksti sulle tulu, mis oli teenitud enne vanemahüvitise algust. Vanemahüvitise maksmise kuuks loeme kalendrikuud, mille kalendripäevade eest hüvitist makstakse.
 • vanemahüvitise maksmise kuul maksti sulle tulu, mille teenisid pärast vanemahüvitise lõppemist.
 • Töötukassa maksis sulle hüvitist tööandja maksejõuetuse korral
 • kui tööandja süül ei ole sulle õigeaegselt välja makstud enne vanemahüvitist teenitud tulu.
 

Perehüvitistest kinnipidamised

Kui oleme maksnud sulle perehüvitisi, millele sul õigust ei olnud, siis tuleb need meile tagasi maksta.

Kui sa said vanemahüvitist suuremas summas, kui sul oli õigus saada, võime rohkem saadud summa tasaarvestada sinule makstavast hüvitisest. Seejuures säilitame sulle vähemalt poole vanemahüvitise määrast, 2018. aastal 235 eurot. (2019. aastal 250 eurot)

Kui vanemahüvitis on lõppenud, saame tasaarvestamist jätkata sulle makstavatest peretoetustest.

Võime enammakstud peretoetused tasaarvestada sulle makstavast vanemahüvitisest või elatisabist. Peretoetustest või elatisabist tasaarvestame 20 protsenti sulle määratud peretoetuste või elatisabi summast.

Kohtutäituri akti alusel oleme kohustatud tegema kinnipidamisi sinu vanemahüvitisest.

Kui oleme teinud sulle ettekirjutuse enamsaadud summade tagasimaksmiseks ja kui sa ei täida ettekirjutust tähtajaliselt, on meil õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks kohtutäiturile. Siis tuleb sul tasuda ka täitemenetluse läbiviimise kulud.

 

Perehüvitiste ümberarvutamine

Vabariigi Valitsus kehtestab igaks aastaks uue kuupalga alammäära. Arvutame su vanemahüvitise 1. jaanuaril ümber, kui:

 • sulle määratud vanemahüvitis võrdus eelmise aasta kuupalga alammääraga
 • sulle määratud vanemahüvitis oli suurem kui eelmise aasta kuupalga alammäär, kuid väiksem kui sellel aastal.

Uus vanemahüvitise summa võrdub jooksva aasta kuupalga alammääraga. Kalendriaasta vahetumisel ei arvuta me ümber vanemahüvitist, kui:

 • vanemahüvitis on võrdne vanemahüvitise määraga
 • said maksimaalses suuruses vanemahüvitist ja uuel aastal on kehtestatud uus maksimaalse vanemahüvitise summa
 • oled vaheaegadega mitu korda sama lapse eest hüvitist taotlenud.

Sel juhul jääb vanemahüvitis samaks, välja arvatud juhul, kui vanemahüvitise ümberarvutamine on tingitud kuupalga alammäära muutusest.

 

Perehüvitiste saaja teavitamise kohustus

Perehüvitiste saamist mõjutavad erinevad sündmused, mille kohta saame info registritest. Mõne sündmuse kohta aga ei jõua informatsioon registritesse või ei jõua sinna õigel ajal. Sellisel juhul pead ise meid teavitama. Oled kohustatud viivitamata meid teavitama juhul, kui:

 • asud elama teise riiki või su laps asub elama või õppima teise riiki
 • su laps katkestab või lõpetab õpingud teises riigis
 • su pereliige – vanem, eestkostja, hooldaja, vanema abikaasa või muu hüvitist saama õigustatud isik – asub tööle Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki või Šveitsi Konföderatsiooni
 • saad perehüvitisi välisriigilt
 • asud vanemahüvitise saamise ajal tööle ning teenid tulu, mis ületab poolt hüvitise ülempiiri.
 

Perehüvitised vanema surma korral

Kui peres sureb vanem, kellele me maksame perehüvitisi ja sina oled pere teine vanem, siis on vaja sul esitada meile taotlus perehüvitiste määramiseks.

Kui sureb pere ainuke vanem või mõlemad ja sa võtad vanemateta jäänud lapse enda perre, siis pöördu esmalt elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse, kes aitab sul vormistada lapse kasvatamisega seoses vajalikud dokumendid.

Kohalikus omavalitsuses saad vormistada lapse perekonnas hooldamiseks lepingu või sul aidatakse algatada kohtus lapsele eestkoste seadmise menetlus.

Perehüvitiste saamiseks esita seejärel meile taotlus. Taotluse saad esitada www.eesti.ee kaudu või meie klienditeeninduses kohapeal.

   

  Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine

  Sul on õigus perehüvitistest ja kogumispensioni täiendavatest sissemaksete tegemisest loobuda.

  Selleks esita meile „Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks“ ja märgi avaldusel, millistest toetustest loobud, kui:

  • kolid Eestist ära,
  • laps ei kasva enam sinu perekonnas,
  • loobud perehüvitistest teise vanema kasuks.

  Avalduse võid esitada elektroonselt, märgistades need read, millistest perehüvitistest loobud.
   

  Meie peatame perehüvitiste maksmise järgmistel juhtudel:

  • lapse perest eraldamisel või kui lapse suhtes on algatatud eestkoste seadmise menetlus,
  • sina viibid kinnipeetava, arestialuse või vahistatuna kinnipidamisasutuses ilma lapseta,
  • posti teel kojukandega makstavad hüvitised on välja võtmata vähemalt kaks kuud,
  • sinu perehüvitiste väljamakse on tulnud pangast tagasi vähemalt kaks kuud,
  • sinu või sinu lapse suhtes on algatatud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetlus,
  • sinu või sinu lapse suhtes on algatatud tagaotsimismenetlus vabaduskaotusliku karistuse kandmisest kõrvale hoidmise tõttu.

  Vanemahüvitise maksmise peatame juhul, kui sinu suhtes on jõustunud kohtuotsus ja kinnipidamine on pööratud täitmisele.

  Lõpetame perehüvitiste maksmise juhul, kui:

  • oled esitanud avalduse perehüvitiste lõpetamiseks,
  • vahetad elukohta ja asud elama teise riiki,
  • sinult on lapse suhtes hooldusõigus ära võetud,
  • su laps on antud eeskostele või perekonnas hooldamisele,
  • su laps on paigutatud asenduskodusse.
   

  Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine

  Vanematel on õigus otsustada, kumb vanematest perehüvitisi ja kohustusliku kogumispensioni sissemakseid saab. Hüvitiste saajat on võimalik soovi korral vahetada.
  NB! Pane tähele, et riigipoolne ravikindlustus tagatakse sellele vanemale, kes saab vanemahüvitist või pärast vanemahüvitise lõppu lapsehooldustasu! Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta!  

  Saaja vahetuse taotlemine

  Kui seni oled saanud perehüvitist ja kohustusliku kogumispensioni täiendavaid sissemakseid sina ja edaspidi soovib hakata saama teine vanem, siis tuleb sul esitada meile loobumisavaldus. Lapse teine vanem esitab taotluse määramiseks.

  Perehüvitise maksmine läheb temale üle järgmisest kuust, kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed avalduse esitamise päevast.

  Mõlemad saate esitada taotluse elektroonselt aadressil https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/perekond_1/
  vanemahuvitise_peretoetuste_ja_kogumispensioni_sissemaksete_taotlemine
  .

  Hüvitisest loobumisavalduse loeme võrdseks nõusoleku andmisega saaja vahetuseks.

  Avalduse võid esitada meie klienditeeninduses. Kui tuled üksinda, võta kaasa teise vanema allkirjastatud kirjalik nõusolek meie avalduse blanketil või vabas vormis tavalisel paberil. Klienditeenindusse tulles võta kaasa ID-kaart või pass.

  Taotluse vormid leiad https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/
  blanketid#Pereh%C3%BCvitiste%20blanketid
  .

  Võid taotluse kodus ära täita ning mõlema vanema poolt digitaalselt allkirjastatuna saata meie meiliaadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või paberil allkirjastatult postiga aadressile Endla 8, Tallinn 15092

  Vanemahüvitise arvutamine saaja vahetuse korral

  Vanemahüvitise suuruse arvutamisel uuele saajale võtame aluseks uue saaja tulu samal kalendriaastal, mille võtsime aluseks seni vanemahüvitist saanud vanemal.

  Erandiks on olukord, kus senise saaja vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise aluseks olnud tulu järgi ja uus vanemahüvitise taotleja ei ole eelmise lapsega vanemahüvitist saanud. Sellisel juhul võetakse uuel taotlejal aluseks uue lapse vanemahüvitise algusele eelnenud kalendriaasta tulu.

  • Näide. Peres kasvab kaks last. Esimene laps on sündinud 15.12.2014 ja teine laps sündis 19.08.2016. Ema sai vanemahüvitist esimese lapsega ja saab vanemahüvitist uuesti alates 01.11.2016. Tema vanemahüvitise arvutamise aluseks on 2013. aasta tulu, sest see on suurem kui 2015. aasta tulu. Lapse isa soovib hakata vanemahüvitist saama 01.01.2017. Kuna isa eelmise lapsega vanemahüvitist ei ole saanud, võtame isale vanemahüvitise arvutamisel aluseks 2015. aasta tulu.

   

   

  Vanemahüvitise tulumaksustamine

  Vanemahüvitis on sarnaselt töötasuga tulumaksuga maksustatud. Vanemahüvitiselt on võimalik kasutada tulumaksuvabastust. Kui soovid tulumaksuvabastust kasutada, esita pärast vanemahüvitise otsuse saamist avaldus elektrooniliselt riigiportaalis eesti.ee, kasutades teenust Tulumaksuvabastuse taotlemine. Sama teenust kasutades saad soovitud tulumaksuvabastuse summat muuta või maksuvabastusest loobuda. Pane tähele, et alates 01.01.2018 tuleb enne tulumaksuvabastuse kasutamist liita kokku kõik oma tulumaksuga maksustatud brutotulud kuus. Tulumaksuvabastuse avaldust saab esitada iga kuu. Selleks, et tulumaksuvabastus hakkaks kehtima avalduse esitamisele järgnevast kuust, peab avaldus olema meile jõudnud kõige hiljem 19-ks kuupäevaks.

  Näide 1. Sul algab seoses teise lapse sünniga vanemahüvitis 10.04.2018 ja sulle makstakse välja esimesel vanemahüvitise maksmise kuul vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe 1500€. Vanemahüvitise suuruseks aprillikuu 21 päeva eest on 840€. Kokku saad kätte vanemahüvitise välja maksmise esimesel kuul ehk maikuus 2340€. Seega ei ole sul õigust esimesel kuul tulumaksuvabastusele. Maikuu vanemahüvitise suurus on 1200€, mis makstakse välja juunis. Sellelt summalt on võimalik sinu avalduse alusel arvestada tulumaksuvabastust 500€.

  Näide 2. Kui tööandja pidi sulle maksma töötasu 800 eurot oktoobris ja 800 eurot novembris, aga maksis 3 kuu eest kokku 2400 eurot detsembris. Tulumaksuvabastust me sellisel juhul ei arvesta. Kindlasti esita tuludeklaratsioon Maksuametile ja sa võid saada liigselt makstud tulumaksu osa tagasi.