Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Perehüvitiste saajale

 

Perehüvitiste väljamaksmine

Enamikku perehüvitisi maksame välja iga kuu 8. kuupäeval.

 • Peretoetuseid ja kohtumenetlusaegset elatisabi maksame jooksva kalendrikuu eest.
 • Vanemahüvitist ja täitemenetlusaegset elatisabi maksame eelmise kuu eest.


Kui väljamakse päev satub puhkepäevale, teeme makse sellele eelneval tööpäeval.


Peretoetused maksame vastavalt sinu soovile

 • sinu arvelduskontole Eestis
 • sinu valitud teise inimese arvelduskontole Eestis, kui vormistad avalduse digitaalselt allkirjastatuna, meie klienditeeninduses kohapeal või esitad notariaalselt tõestatud avalduse. Teise inimese arvelduskontole välisriigis me makseid ei tee
 • sinu kulul sinu arvelduskontole välisriigis.

Kui maksame sulle varasemast lisaks pensioni või puudega inimeste toetusi posti teel kojukandena, siis maksame sulle ka perehüvitisi samamoodi.
 

Toetuste määramise otsuseid näed meie iseteeninduses.

Arvelduskonto muutmine

Väljamaksete tähtajad

 

Perehüvitiste tulumaksustamine

Perehüvitistest on tulumaksuga (20%) maksustatav ainult vanemahüvitis. Teised peretoetused on maksuvabad.

Vanemahüvitiselt saad kasutada tulumaksuvabastust. Tulumaksuvabastuse summa muutmiseks või maksuvabastusest loobumiseks esita pärast vanemahüvitise otsuse saamist avaldus eesti.ee teenuses, sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses, posti või e-posti teel.
Avaldust saab esitada iga kuu ning avalduses märgitu hakkab kehtima järgmisel kuul. 

Pane tähele, et tulumaksuvabastuse summa sõltub sellest, kui suur on sinu brutotulu (ehk summa enne maksude maha arvamist) kokku.

 • Kui sinu ühe kuu brutotulu on kuni 1200 eurot kuus (kokku kuni 14 400 eurot aastas). Sel juhul saad kasutada maksimaalset maksuvabastust - 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas.
 • Kui sinu ühe kuu brutosissetulek on vahemikus 1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400 – 25 200 eurot). Maksuvaba tulu suurus hakkab 500 eurost vähenema ning mida lähemal see on 2100 eurole, seda väiksem see on.
  Kasuta täpse summa leidmiseks maksuvaba tulu kalkulaatorit.
 • Üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro) bruto teenides on kogu tulu tulumaksuga maksustatav. Maksuvaba tulu suurus on sel juhul 0 eurot.  

Loe tulumaksustamisest pikemalt

 

Vanemahüvitise ümberarvutamine aasta vahetumisel


Sinu vanemahüvitis suureneb aasta vahetumisel, kui

 • saad vanemahüvitist kuupalga alammääras
 • sinu tulude alusel välja arvestatud vanemahüvitis on väiksem, kui uueks aastaks kehtestatud miinimumpalk.

Uus vanemahüvitise summa võrdub mõlemal juhul uue aasta kuupalga alammääraga.


Ülejäänud vanemahüvitisi ümber ei arvestata.

Näiteks ei puuduta ümberarvutamine olukordi, kus

 • vanemahüvitis on võrdne vanemahüvitise määraga
 • said maksimaalses suuruses vanemahüvitist ja uuel aastal on kehtestatud uus maksimaalse vanemahüvitise summa
 

Vanemahüvitise saamise ajal töötamine

Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu.

2022. aastal on selle piirmäär (pool vanemahüvitise ülempiiri) 2021,54 eurot (2023. aastal 2145,65 eurot; 2021. aastal 1910,77 eurot).

Kui ühe kuu tulu on sellest summast väiksem, siis vanemahüvitis ei vähene. Kui tulu on suurem, vähendame vanemahüvitist (vaata, kuidas toimub vanemahüvitise ümberarvutamine).

 

Kui tead, et hakkad saama piirmäärast suuremat tulu, siis teata meile e-posti teel ([email protected]) vabas vormis oma brutotöötasu suurus. Lisa juurde, kas see tulu on ühekordne (ja mis kuus selles saad) või arvestame sellega edaspidi igakuiselt. Vastavalt tulu suurusele vähendame vanemahüvitist juba enne väljamakset (vaata arvutuskäiku).
Kui juhtub, et saad mõnes kuus siiski väiksemat tulu, maksame pärast maksu- ja tolliametist andmete saamist sulle vanemahüvitist juurde.

Pane tähele, et arvestus käib selle järgi, millal sulle palk välja makstakse, mitte selle järgi, millise kuu eest tulu said.

Igakuisest töötasust teavitamiseks võid paluda ka oma asutuse raamatupidajal täita ja allkirjastada vastava blanketi (PDF).

NB! Raha, mille võtad välja kohustuslikust kogumispensionifondist ehk II sambast, ei ole sotsiaalmaksuga maksustatav. Selle rahaga ei arvestata vanemahüvitise määramisel ja väljamaksmisel, seega kohustuslikust kogumispensionifondist välja võetud raha ei mõjuta sinu vanemahüvitise suurust.

 

Kuidas toimub vanemahüvitise ümberarvutamine?

Valem: Vanemahüvitis [(brutotulu – 2021,54 eurot) : 2] = vähendatud vanemahüvitis.

Sinu igakuisest brutotulust lahutame pool vanemahüvitise ülempiiri summat ning saadud vahe jagame kahega. Selle numbri lahutame sulle määratud vanemahüvitise summast. See ongi uus vähendatud vanemahüvitise summa.

Pane tähele, et kui vähendatud vanemahüvitis oleks väiksem kui hüvitise määr, maksame sulle hüvitist siiski vanemahüvitise määras. 2022. a on hüvitise määr 584 eurot.

Näide 1. Sulle määratud vanemahüvitis on 1500 eurot, jooksval kuul saad brutotulu 2100 eurot. Seega vähendame vanemahüvitist valemi järgi: 1500 – [(2100 – 2021,54) : 2] = 1500 – 39,23 = 1460,77 eurot.

Näide 2. Sulle määratud vanemahüvitis on 584 eurot, jooksval kuul saad preemiat, mille suuruseks 2100 eurot. Seega peaksime vähendama ühekordselt vanemahüvitist valemi järgi: 584 – [(2100 – 2021,54) : 2] = 584 – 39,23 = 544,77 eurot. Kuna vähendatud vanemahüvitise summa on praegusel juhul väiksem kui vanemahüvitise määr, maksame vanemahüvitist siiski vanemahüvitise määra suuruses ehk 2022. aastal 584 eurot.

Kui tööandja süül makstakse sulle välja mitme kuu töötasu ühes kuus korraga, arvestame nagu oleksid tulu saanud mitmel kuul. Me ei vähenda sel juhul vanemahüvitist, kui ühe kuu summa on väiksem kui pool hüvitise ülempiiri. Palun esita meile kirjalik tööandja tõend, kust on näha, millal oleksid pidanud tasu tegelikult saama.

Näide 3. Tööandja pidi sulle maksma töötasu 800 eurot oktoobris ja 800 eurot novembris, aga maksis 2400 eurot detsembris. Kui esitad meile tööandja tõendi, et detsembris välja makstud tasu oli kolme kuu eest, siis arvestame, et oled saanud kolmel kuul järjest 800 eurot kuus. Sellisel juhul detsembris vanemahüvitist ei vähendata.
 

On mõned erandid, mille korral me vanemahüvitist ei vähenda:

 • sinu saadud tulu on suurem, sest esimesel vanemahüvitise maksmise kuul maksti sulle ka tulu, mis oli teenitud enne vanemahüvitise algust. Vanemahüvitise maksmise kuuks loeme kalendrikuud, mille eest hüvitist makstakse
 • sinu saadud tulu on suurem, sest viimasel vanemahüvitise saamise kuul maksti sulle tulu, mille teenisid juba pärast vanemahüvitise lõppemist
 • töötukassa maksis sulle hüvitist tööandja maksejõuetuse korral
 • kui tööandja süül ei ole sulle õigel ajal välja makstud enne vanemahüvitist teenitud tulu.
 

Perehüvitiste saaja vahetamine

Hüvitiste saajat saab soovi korral vahetada. 
Saada selleks meie iseteeninduse kaudu vabas vormis teade.

 • Perehüvitisi hakkame uuele saajale maksma järgmisest kuust. 
 • Vanemahüvitise saaja vahetamisel määrame selle uuele saajale taotluse esitamisele järgneva kuu 1. kuupäevast. Kuna vanemahüvitist makstakse tagantjärele eelmise kuu eest, siis uue saajani jõuab see ülejärgmisel kuul.
  Näiteks, kui uus saaja esitab taotluse maikuus, hakkame talle hüvitist arvestama 1. juunist ja esimese väljamakse teeme uuele saajale juulis.
 • Kohustusliku kogumispensioni täiendavaid sissemakseid hakkame uuele saajale tegema avalduse esitamise päevast.

 

Soovi korral saab saajate vahetamise soovi esitada ka:

 • mõlema vanema digitaalse allkirjaga meiliaadressil [email protected];
 • paberil allkirjastatult postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn;
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses (võta kindlasti kaasa ID kaart või pass. Kui tuled üksinda, võta kaasa teise vanema allkirjastatud kirjalik nõusolek).
 

Vanemahüvitise arvutamine saaja vahetuse korral

Vanemahüvitis arvutatakse igale saajale personaalselt tema eelnevate tulude alusel.  Periood, mille tulud aluseks võtame, jääb alati eelmise saajaga samaks.
Erandiks on olukord, kus senise saaja vanemahüvitis on arvutatud eelmise lapse vanemahüvitise aluseks olnud tulu järgi (loe täpsemalt: Kui perre sünnib väikese vahega järgmine laps). Juhul, kui teine vanem ei ole eelmise lapsega seoses vanemahüvitist saanud, võetame tal aluseks uue lapse vanemahüvitise algusele eelnenud tulu.

 

Perehüvitiste saamist mõjutavad muudatused

Perehüvitiste saamist võivad mõjutada erinevad elusündmused. Saame neist enamiku kohta info erinevatest registritest. Mõne sündmuse kohta ei jõua aga informatsioon registritesse või ei jõua sinna õigeaegselt. Seetõttu võib juhtuda, et maksame hüvitisi edasi olukorras, kus selleks ei ole enam õigust. Sellised hüvitised tuleb meil hiljem tagasi nõuda (loe allpool lähemalt enamsaadud perehüvitiste tagasimaksmisest).

Saad ise õigele hüvitiste saamisele kaasa aidata, kui teavitad meid muudatustest!

Pead meid teavitama, kui

 • asud elama teise riiki või su laps asub elama või õppima teise riiki
 • su lapse teine vanem (või eestkostja, hooldaja, vanema abikaasa või vanema elukaaslane, kui teil on ühiseid lapsi) asub tööle Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki või Šveitsi
 • saad perehüvitisi välisriigist
 • su keskhariduseta laps katkestab või lõpetab õpingud teises riigis
 • asud vanemahüvitise saamise ajal tööle või avad ettevõtluskonto ning teenid tulu, mis ületab poolt hüvitise ülempiiri. 2022. aastal on see 2021,54 eurot (2023. aastal 2145,65 eurot)
 • su lapse isadus tuvastatakse
 • sinu abikaasa või elukaaslane lapsendab sinu lapse.

   

Anna meile muudatustest teada vabas vormis meie iseteeninduses või

 

Nimevahetus

Kui vahetad perekonnanime, saame selle kohta info rahvastikuregistrist. Meid eraldi sa sellest teavitama ei pea. Sul on aga kindlasti vaja teavitada nimevahetusest oma panka, kuhu laekuvad perehüvitised!  Selleks pöördu isikut tõendava dokumendiga ja nime muutmise dokumendiga panka.

Kui su nimi jääb pangas muutmata, laekuvad toetused meile tagasi. Kui raha laekub tagasi kahel järjestikusel kuul, peatame sulle perehüvitiste maksmise.

Saame makseid jätkata pärast seda, kui oled pangas oma nime õigeks muutnud. Kui pangas on nimi muudetud, anna meile maksete jätkamiseks sellest teada:

 

Perehüvitised vanema surma korral

Kui sureb vanem, kes saab perehüvitisi ja sina oled laste teine vanem, saadame sulle meie iseteeninduse kaudu pakkumise perehüvitiste saamiseks.
Ootame pakkumisele kinnitust kuue kuu jooksul.

Kui sureb pere ainuke vanem või mõlemad ja sa võtad vanemateta jäänud lapse(d) enda perre, pöördu esmalt elukohajärgsesse kohalikku omavalitsusse. Nad aitavad vormistada lapse/laste kasvatamisega seoses vajalikud dokumendid. Saad vormistada lapse perekonnas hooldamiseks lepingu või sul aidatakse algatada kohtus lapsele eestkoste seadmise menetlus. Loe pikemalt hoolduspereks saamise kohta.

Kui oled lapse lapsendanud, võtnud eestkostele vms, võta hüvitiste saamiseks meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil [email protected]

 

Enamsaadud perehüvitiste tagasimaksmine

Kui oled saanud perehüvitisi, millele sul õigust ei olnud, tuleb need tagasi maksta.

Saadame sulle enne tagasinõude otsuse tegemist selle kohta kirja. Kui sul on täiendavaid andmeid, mis võivad mõjutada tagasinõutava summa suurust, esita need palun 15 päeva jooksul. Kirjuta meile e-posti aadressil [email protected] või posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Alusetult saadud hüvitised saad tagasi maksta ühekordse maksena või põhjendatud taotlusel osade kaupa. Kui soovid osade kaupa tagastada, esita selle kohta vabas vormis taotlus.

Liigselt saadud summad saad üle kanda sotsiaalkindlustusameti arvelduskontole:

 • SEB Pank: EE761010002033069006.
 • Swedbank: EE742200001120057958.

Maksekorralduse selgitusse märgi kindlasti hüvitise saaja nimi, isikukood, hüvitise liik.

Sinu soovil saame enammakstud summad edaspidi makstavatest hüvitistest tasaarvestada. Kokkuleppel on võimalik seda teha osade kaupa.

Kui sa meiega maksmise viisis kokku ei lepi, on meil õigus liigselt makstud summad ise kinni pidada sulle edaspidi makstavatest hüvitistest.

Enammakstud vanemahüvitise tasaarveldame

 • järgmistel kuudel makstavast vanemahüvitisest
 • kui vanemahüvitis on lõppenud, siis sulle makstavatest peretoetustest.
   

Rohkem makstud peretoetused tasaarveldame

 • järgmistel kuudel makstavatest peretoetustest
 • sulle makstavast vanemahüvitisest või elatisabist.

Vanemahüvitisest tasaarveldamisel säilitame sulle vähemalt poole vanemahüvitise määrast. 2022. aastal on see 292 eurot. Peretoetustest või elatisabist tasaarveldamisel saad kätte vähemalt 80% sulle määratud summast.

Kui sulle ei maksta enam perehüvitisi, teeme ettekirjutuse enamsaadud summade tagasimaksmiseks.  Kui oled saanud ettekirjutuse ja sa ei täida ettekirjutust tähtaegselt, on meil õigus anda see sundtäitmiseks kohtutäiturile. Sellisel juhul tuleb sul tasuda ka täitemenetluse läbiviimise kulud.

 

Perehüvitiste maksmise peatamine ja lõpetamine

Perehüvitiste maksmise võib peatada ja lõpetada nii meie kui sinu algatusel.

Sul on õigus perehüvitistest ja kogumispensioni täiendavatest sissemaksetest loobuda, kui 

 • sa ei soovi perehüvitisi ja kogumispensioni saada
 • loobud perehüvitistest teise vanema kasuks.
   

  Või kohustus loobuda, kui

 • kolid Eestist ära
 • kolid teise Euroopa Liidu riiki ja kumbki lapsevanematest ei jää ka Eestis tööle. (Loe Euroopa Liidu riikides perehüvitiste maksmise reeglite kohta)
 • Laps ei kasva enam sinu perekonnas.

Hüvitiste saamisest loobumiseks saada palun vabas vormis teade läbi iseteeninduse või e-posti aadressil [email protected]


Meie peatame perehüvitiste maksmise järgmistel juhtudel:

 • lapse perest eraldamisel
 • sa viibid ilma oma kuni 3-aastase (k.a) lapseta kinnipeetava, arestialuse või vahistatuna kinnipidamisasutuses. (Kui laps viibib sinu juures, on õigus edasi saada kõiki peretoetuseid peale vanemahüvitise.)
 • kojukandega makstavaid hüvitisi ei ole olnud võimalik kätte toimetada vähemalt kaks kuud
 • sinu perehüvitiste väljamakse on tulnud pangast tagasi vähemalt kaks kuud
 • sinu või sinu lapse suhtes on algatatud teadmata kadunud isiku asukoha tuvastamise menetlus
 • sinu või sinu lapse suhtes on algatatud tagaotsimismenetlus vabaduskaotusliku karistuse kandmisest kõrvale hoidmise tõttu.


Kõigi perehüvitiste maksmise lõpetame, kui

 • oled esitanud avalduse perehüvitiste maksmise lõpetamiseks
 • pere vahetab elukohta ja asub elama teise riiki
 • sinult on lapse hooldusõigus ära võetud
 • su alaealisele lapsele on määratud eestkostja
 • su laps on paigutatud elama hooldusperre, perekodusse või asenduskodusse.

   

Jätkame hüvitiste maksmist, kui peatamise või lõpetamise aluseks olev põhjus on ära langenud.

Anna meile muudatustest teada vabas vormis

 • e-posti teel aadressil [email protected]
 • sotsiaalkindlustusameti infotelefonil (+372) 612 1360
 • sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes kohapeal
 • posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.