Sa oled siin

Perehüvitiste lühiülevaade

Last oodates

Sünnitushüvitis, rasedus- ja sünnituspuhkus

  • Töötajana ravikindlustatud naine saab sünnitushüvitist sünnituslehe alusel, mille väljastab arst või ämmaemand. Sünnitushüvitist maksab Haigekassa.
  • Sünnituslehte on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkusele jäämisel kuni 140 päeva.

Isapuhkus

 

Kui laps on sündinud

Lapse sünni registreerimine

  • ​Lapse sünni registreerib perekonnaseisuasutus vanema avalduse alusel esimese elukuu jooksul. Sündi registreerivad perekonnaseisuasutused: kohalikus omavalitsuses valla- või linnavalitsus. Kohalike omavalitsuste kontaktid leiad lehelt: https://www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused

Koh​aliku omav​alitsuse sünnitoetus

  • Kohalike omavalitsuste sünnitoetuse maksmise tingimused on erinevad. Tingimuste teada saamiseks palume pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

Riigipoolne sünnitoetus

Lapsetoetus

Lapsehooldustasu

Vanemahüvitis

  • Vanemahüvitist maksame, et säilitada sulle varasem sissetulek, kuna tulu laste kasvatamise tõttu väheneb. Enne lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus vanemahüvitisele lapse emal. Pärast lapse 70 päeva vanuseks saamist on õigus hüvitisele ühel lapsehoolduspuhkusel oleval vanemal – hüvitist võib taotleda ka lapse isa. Maksame vanemahüvitist 435 päeva eest või kuni lapse pooleteiseaastaseks saamiseni. Edasi loe http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#Vanemah%C3%BCvitisTaotle riigiportaalis.

Mitmike toetus

  • Alates 01.03.2018 on kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetuse saamise õigus ühel vanemal, hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke. Toetuse saamise õigus on kuni laste 18 kuu vanuseks saamise päevani. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed

 

 

Kui kasvatad last üksi

Üksikvanema lapse toetus

Elatisabi

  • Juhul kui lapsevanem ei maksa lapsele elatist, on võimalik saada elatisabi riigilt.
Kohtumenetlusaegne e​latisabi
TäitemenetIu​saegne elatisabi
 

Olukorrad, mis mõjutavad perehüvitiste saamist

Lapsendamishüvitis

Lapsendamine

Lapse eestkostele võtmi​ne

Lapsevanem viibib aja- või asendusteenistuses kaitseväes

Rahvusvaheline pere

 

Eriolukorrad perekonnas

Puudega lapse toetus/puudega lapse rehabilitatsioon

Puudega vanem

Puhkepäevad puudega lapse vanemale

Toitjakaotuspension

Lapse vanemad ei ela enam koos

Peres kasvavad koos mitme eri vanema lapsed