Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Perehüvitiste lühiülevaade

Enne lapse sündi

Rasedus- ja sünnituspuhkus ning sünnitushüvitis

 • Rasedus ja sünnituspuhkusele on tööl käival tulevasel emal võimalik jääda kõige varem 70 päeva enne eeldatavat sünnitustähtaega (30. rasedusnädalal). Rasedus-ja sünnituspuhkusele jäämiseks ja sünnitushüvitise saamiseks peab günekoloog, perearst või ämmaemand välja kirjutama sünnituslehe. Sünnituslehe alusel makstakse sünnitushüvitist kokku kuni 140 päeva eest, mis jaguneb perioodile vahetult enne ja pärast lapse sündi. 
  Et saada sünnitushüvitist maksimaalse 140 päeva eest, peab rasedus- ja sünnituspuhkus algama hiljemalt 30 päeva enne eeldatavat sünnitustähtaega. Jäädes sünnituspuhkusele hiljem, väheneb hüvitis nende päevade võrra, mille võrra hiljem sünnituslehele jäid.
 • Sünnitushüvitis on töövõimetushüvitis, mida maksab Haigekassa. Tutvu rasedus-sünnituspuhkuse ja sünnitushüvitise teemaga lähemalt Haigekassa kodulehel.

Isapuhkus

 

Pärast lapse sündi

Lapse sünni registreerimine

 • Lapse sünni peab oma elukohajärgses kohalikus omavalitsuses registreerima lapse esimese elukuu jooksul. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kahe kuuni.
  Kui laps on sündinud haiglas ja lapse vanemad on omavahel abielus, saab lapse sünni registreerida riigiportaalis eesti.ee. Vastasel juhul, tuleb lapse sünni registreerimise avaldus esitada kohalikule omavalitsusele.
  Lapse sünni registreerimise kohta leiad täpsema info riigiportaali lehel Sünni registreerimine ja nime valik

Koh​aliku omav​alitsuse sünnitoetus

 • Paljud kohalikud omavalitsused maksavad uutele ilmakodanikele sünnitoetust. Kohaliku omavalitsuse sünnitoetuse saamiseks on enamasti eeltingimuseks, et vähemalt üks lapse vanematest peab olema samasse omavalitsusse sisse kirjutatud vähemalt kuus kuud kuni aasta enne lapse sündi.
  Toetuse maksmise tingimused ja toetuse suurus on erinevates omavalitsustes erinevad. Täpsemate tingimuste teada saamiseks pöörduge oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

Riigipoolne sünnitoetus

Lapsetoetus

Lapsehooldustasu

 • Lapsehooldustasu on toetusliik, mis on järk-järgult kadumas. Alates 1. septembrist 2019 sündivate lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata. Kuni 31. augustini 2019 sündivate lastega seoses määrame lapsehooldustasu alates vanemahüvitise lõppemisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lisaks võib olla õigus lapsehooldustasu saada ka seoses tema kolme kuni kaheksa-aastastel õdedel vendadel. Edasi loe http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#Lapsehooldustasu.

Vanemahüvitis

Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus

 • Alates 01.03.2018 on kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetuse saamise õigus ühel vanemal, hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke. Toetuse saamise õigus on kuni laste 18 kuu vanuseks saamise päevani. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus. Kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Edasi loe http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/perehuvitiste-liigid#Mitmike%20toetus

Lasterikka pere toetus

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed

 

 

Kui kasvatad last üksi

Üksikvanema lapse toetus

Elatisabi

 • Juhul kui lapsevanem ei maksa lapsele elatist, on võimalik saada elatisabi riigilt.
Kohtumenetlusaegne e​latisabi
TäitemenetIu​saegne elatisabi

Toitjakaotuspension

 

Olukorrad, mis mõjutavad perehüvitiste saamist

Lapsendamine

Lapse eestkostele võtmi​ne

Lapsevanem viibib aja- või asendusteenistuses kaitseväes

Rahvusvaheline pere

 

Eriolukorrad perekonnas

Puudega laps

Puudega vanem

Lapse vanemad ei ela enam koos

Peres kasvavad koos mitme eri vanema lapsed

 

Lisapuhkepäevad

Lapsevanematel on õigus saada lastega seoses erinevaid lisapuhkevõimalusi: 

Isapuhkus

Lapsepuhkus

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

Lapse rinnaga toitmise vaheajad


Hooldusleht ja tasustamata lapsepuhkus

 • Hoolduslehte on võimalik võtta kuni 12-aastase lapse või kuni 19-aastase puudega lapse põetamiseks kuni 14 järjestikuse päeva eest. Kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas, saab hoolduslehte kuni 60 järjestikuse päeva eest.
  Hoolduslehel oldud aja eest maksab Haigekassa hooldushüvitist.
  Edasi loe https://www.haigekassa.ee/inimesele/haigekassa-huvitised/toovoimetushuvitised/hooldushuvitis

 • Kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last kasvataval emal või isal on võimalik võtta igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Loe täpsemalt töölepinguseadusest.