Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Perehüvitiste lühiülevaade

Eestis on kasutusel universaalne peretoetuste skeem - iga laps on väärtus ja tal on õigus riigi toetusele.
Perehüvitiste saamise õigus kaasneb nii lapse sünni kui muul viisil perre tulemisega – näiteks lapse hooldamise, lapsendamise või lapse eestkostele võtmisega.

Perehüvitiste mõiste alla kuuluvad:

  • riiklikud peretoetused,
  • vanemahüvitis,
  • elatisabi.

Lisaks on lastega peredel õigus mitmesugustele lisahüvedele nagu täiendavad puhkusevõimalused, sissemaksed kogumispensioni II sambasse jms.

Perehüvitisi maksame kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhikooli baasil kutseõppeasutuses, on tal õigus saada toetusi kuni kooli lõpetamiseni, aga mitte kauem kui 19-aastaseks saamiseni.

ema imikuga voodil

Enne lapse sündi

Emapuhkus

Töötaval emal käib ema vanemahüvitisega alati kaasas emapuhkus. Õigus emapuhkusele jääda tekib 70 päeva enne lapse eeldatavat sünnitähtaega. Loe edasi emapuhkusest ja ema vanemahüvitisest.

NB! Töötava ema all mõtleme enne lapse eeldatavat sünnitähtaega töösuhtes olevat ema, kellel tekib õigus ema vanemahüvitisele ja emapuhkusele, kuna tal on selleks õigus ravikindlustuse seaduse alusel. Mittetöötava ema all mõtleme ema, kellel ei olnud enne lapse eeldatavat sünnitähtaega töösuhet ning kellel tekib ema vanemahüvitise õigus alates lapse sünnist.

Isapuhkus

Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, on isal õigus kasutada 30 tööpäeva isapuhkust ja selle perioodi eest maksame isa vanemahüvitist. Loe edasi isa vanemahüvitisest.

NB! Kui oled võtnud isapuhkust enne 1. juulit 2020, ei ole sul sama lapse eest võimalik enam isapuhkust uue korra järgi kasutada. 

 

Pärast lapse sündi

Lapse sünni registreerimine

Lapse sünni peab registreerima lapse esimese elukuu jooksul portaalis rahvastikuregister.ee. Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kahe kuuni.

Teenus on kättesaadav kõikidele vanematele olenemata sellest, kas nad on omavahel abielus või ei. 

Lapse sünni registreerimise kohta leiad täpsema info riigiportaali lehel Sünni registreerimine ja nime valik.

Koh​aliku omav​alitsuse sünnitoetus

Paljud kohalikud omavalitsused maksavad sünnitoetust. Kohaliku omavalitsuse sünnitoetuse saamiseks on enamasti eeltingimuseks, et vähemalt üks lapse vanematest peab olema samasse omavalitsusse sisse kirjutatud vähemalt kuus kuud kuni aasta enne lapse sündi.
Toetuse maksmise tingimused ja toetuse suurus on erinevates omavalitsustes erinevad. Täpsemad tingimused saad teada oma elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest.

Riigipoolne sünnitoetus

Sünnitoetus on igale lapsele ettenähtud ühekordne toetus. Loe sünnitoetusest lähemalt

Lapsetoetus

Lapsetoetust maksame iga lapsega seoses alates sünnist kuni 16-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib, maksame lapsetoetust kuni 19-aastaseks saamiseni.
Loe lapsetoetusest lähemalt.

Lapsehooldustasu

Lapsehooldustasu on järk-järgult kadumas. Pärast 1. septembrit 2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata.
Kuni 31. augustini 2019 sündinud lastega seoses maksame lapsehooldustasu edasi alates vanemahüvitise lõppemisest kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Lisaks võib olla õigus lapsehooldustasu saada ka seoses lapse kolme kuni kaheksa-aastaste õdede-vendadega. Loe lapsehooldustasu kohta lähemalt

Ema vanemahüvitis


Loe ema vanemahüvitise kohta lähemalt

Kui su eelmine laps on uue lapse sündimise ajal alla kolme aasta vanune ning sünnitushüvitise ühe päeva suurus on väiksem kui vanemahüvitise ühe päeva summa, hüvitame lisaks vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe. Loe täpsemalt. 

Isa vanemahüvitis ja isapuhkus

Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, on isal õigus kasutada 30 tööpäeva isapuhkust perioodil 30 päeva enna lapse sündi kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Selle perioodi eest maksame isa vanemahüvitist. Loe edasi isa vanemahüvitisest.

NB! Kui oled kasutanud isapuhkust enne 1. juulit 2020, ei ole sul sama lapse eest võimalik enam isapuhkust uue korra järgi kasutada.  

Jagatav vanemahüvitis

Jagatavat vanemahüvitist maksame, et säilitada lapsega koju jäävale lapsevanemale varasem keskmine sissetulek. Loe jagatava vanemahüvitise kohta lähemalt. 

Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus

Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetuse saamise õigus vanemal, hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke. Toetuse saamise õigus on kuni laste 18 kuu vanuseks saamise päevani. Toetuse suurus on 1000 eurot kuus. Kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Loe mitmike toetuse kohta lähemalt.

Lasterikka pere toetus

Kui maksame ühele vanemale lapsetoetust vähemalt kolme lapsega seoses, maksame lisaks ka lasterikka pere toetust. Lasterikka pere toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Loe lasterikka pere toetuse kohta lähemalt

Kohustusliku kogumispensioni täiendavad sissemaksed

Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, maksame sinu kohustusliku kogumispensioni kontole täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust. Loe kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete kohta lähemalt

 

 

Kui kasvatad last üksi

Üksikvanema lapse toetus

Üksikvanema lapse toetust maksame, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks.
 
 

Elatisabi

Juhul, kui teine vanem ei maksa lapsele elatist, on võimalik saada elatisabi riigilt.

Kohtumenetlusaegne e​latisabi

Maksame sulle 150 päeva eest elatisabi, kui oled pöördunud kohtusse elatise väljamõistmiseks vanemalt, kes ei täida ülalpidamiskohustust ning sulle on väljastatud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus ja kohus ei ole veel elatise asjas kohtuotsust teinud.
 

TäitemenetIu​saegne elatisabi

Maksame sulle täitemenetlusaegset elatisabi, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee. Elatisabile on õigus alaealisel või kuni 21 aastasel õppival lapsel, kelle kasuks on kohus elatise välja mõistnud.

Loe täpsemalt täitemenetlusaegse elatisabi kohta. 

Toitjakaotuspension

Kui lapse vanem on surnud, maksame lapsele toitjakaotuspensionit. Edasi loe toitjakaotuspensioni kohta.

 

Olukorrad, mis mõjutavad perehüvitiste saamist

Lapsendamine

70-päevasele lapsendajapuhkusele ja lapsendaja vanemahüvitisele on õigus nii lapsendajatel kui ka hoolduspere vanematel kuni lapse 18aastaseks saamiseni (v.a peresisese lapsendamise korral)

Loe edasi lapsendamishüvitise kohta.

Sul on õigus ka lapsendamistoetusele, kui oled lapsendanud lapse.
Loe edasi lapsendamistoetuse kohta.

Lapse eestkostele võtmi​ne

Sul on õigus eestkostetava lapse toetusele, kui kasvatad last, kelle vanemad seda ei tee, ning kohus on määranud su eestkostjaks.

Loe edasi eestkostetava lapse toetuse kohta

Lapsevanem viibib aja- või asendusteenistuses kaitseväes

Sul on õigus ajateenija või asendusteenistuja lapse toetusele, kui sina või sinu lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses.

Loe edasi ajateenija või asendusteenistuja lapse toetuse kohta

Rahvusvaheline pere

Kui elad Eestis, aga su pereliige elab või töötab Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsi Konföderatsioonis (EMP), kohaldatakse perehüvitiste määramisel Euroopa Liidu koordineerimisreegleid.

Loe edasi, kui pere elab või töötab Euroopa Liidus.

Väikese ajavahega järgmise lapse sünd

Kui sündiva ning eelmise lapse vanusevahe on alla kolme aasta, võetakse arvesse erinevaid tingimusi sünnitushüvitise ja vanemahüvitise määramisel.

Loe edasi väikese ajavahega lapse sünni kohta.

 

Eriolukorrad perekonnas

Kui laps sünnib surnult või sureb 70 päeva jooksul

Vanematel on õigus sünnitoetusele ja vanemahüvitisele, kui laps sünnib surnult või sureb 70 päeva jooksul.
 

Puudega laps

Kui su lapsel on tuvastatud puue, siis maksame sulle igas kuus sotsiaaltoetust. Kui su laps ei tule eakohaselt toime, siis on sul võimalik taotleda lapsele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.
Kui su lapsel on puue ja sa töötad, siis on sul õigus saada igas kuus täiendavalt üks puhkepäev. Avaldus puhkepäeva saamiseks esita tööandjale.

Loe edasi lisapuhkepäevade kohta

Puudega vanem

Kui sul on tuvastatud puue ja sa kasvatad last üksi või kui nii sinul kui su abikaasal on puue ja teie peres kasvab lapsi, siis maksame sulle puudega vanema toetust.

Loe edasi puudega vanema toetuse kohta

Lapse vanemad ei ela enam koos

Kui vanemad ei ela koos, aga osalevad võrdselt lapse kasvatamises, siis peavad nad omavahel kokku leppima, kumb neist saab lapse eest perehüvitisi.
NB! Kui vanemad elavad lahus, on võimalik küll lapsetoetust kordamööda maksta, kuid selleks peavad mõlemad vanemad tegema vastavasisulise ühise avalduse. Kui ühist avaldust ei esitata, peavad vanemad kordamöörda iga kord uue avalduse lapsetoetuse endale määramiseks tegema.

Loe edasi

Peres kasvavad koos mitme eri vanema lapsed

Sinu peres kasvavad nii sinu kui su elukaaslase/abikaasa lapsed eelmisest kooselust ja teie ühised lapsed.

Loe edasi   

 

Lisapuhkepäevad

Lapsevanematel on õigus saada lastega seoses erinevaid lisapuhkevõimalusi: 

Isapuhkus

Kui perre on sündimas või on juba sündinud laps, on isal õigus kasutada isapuhkust.

Loe täpsemalt isapuhkuse kohta 

Lapsepuhkus ja puudega lapse vanema lapsepuhkus

Kõigil alla 14-aastaste laste vanematel on võimalik kasutada lapsepuhkust.

Loe edasi lapsepuhkuse kohta 

Lapse rinnaga toitmise vaheajad

Kui ema läheb tööle tagasi enne lapse 18-kuuseks saamist, kuid soovib last rinnaga edasi toita, on õigus saada lapse rinnaga toitmiseks lisavaheaegu. 

Hooldusleht ja tasustamata lapsepuhkus

Hoolduslehte on võimalik võtta kuni 12-aastase lapse või kuni 19-aastase puudega lapse põetamiseks kuni 14 järjestikuse päeva eest. Kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas, saab hoolduslehte kuni 60 järjestikuse päeva eest.
Hoolduslehel oldud aja eest maksab Haigekassa hooldushüvitist.
Loe edasi hooldushüvitise kohta

Kuni 14-aastast last või kuni 18-aastast puudega last kasvataval emal või isal on võimalik võtta igal kalendriaastal kuni kümme tööpäeva tasustamata lapsepuhkust. Loe täpsemalt töölepinguseadusest.