Sa oled siin

Kogumispensioni täiendavad sissemaksed ja ravikindlustus

 

Kohustusliku kogumispensioni täiendav sissemakse

Kohustuslik kogumispension on pensioni teine sammas. Kui elad Eestis, su peres on kuni 3-aastane laps ning oled liitunud pensioni II sambaga, maksame sinu kohustusliku kogumispensioni kontole täiendavalt 4% Eesti keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatavast ühe kalendrikuu tulust.

Sissemakseid teeme iga peres kasvava kuni 3-aastase lapse kohta sinu valitud pensionifondi. 2018. aastal maksame iga alla 3-aastase lapse eest 41,19 eurot kuus. Kui keskmine tulu muutub, arvutame igaks kalendriaastaks uue summa.

Kui töötad, peab tööandja kohustuslikku pensionifondi sissemakseteks su töötasult kinni 2–3%. Meie maksame sinu pensionikontole täiendavalt lapse kasvatamise eest. Vanemahüvitist või peretoetust me kohustusliku pensionifondi sissemakse võrra ei vähenda.

Taotle kogumispensioni täiendavat sissemakset riigiportaalis.

Kellel on õigus taotleda?

Lapse mõlemal vanemal on väikese lapse ees võrdsed õigused ja kohustused. Kohustusliku kogumispensioni sissemakseid lapse kasvatamise eest teeme korraga ainult ühele vanemale.

Kui esitad taotluse kuue kuu jooksul pärast lapse sündi, teeme su pensionikontole lapse kasvatamise eest täiendavaid kogumispensioni sissemakseid alates lapse sünnist kuni 3-aastaseks saamiseni, kusjuures sünnikuul ja kolmeaastaseks saamise kuul maksame täiendava sissemakse proportsionaalselt nende päevade eest, mille eest on sellele õigus.

Kui esitad taotluse hiljem, maksame su pensionikontole tagasiulatuvalt kuue eelneva kalendrikuu eest.

Sul on kohustusliku kogumispensioni konto, kui:

 • oled sündinud 1983. aastal või hiljem
 • oled sündinud varem ja sõlmisid kohustusliku kogumispensioni lepingu enne 2010. aasta 31. oktoobrit.

Kui sa selleks ajaks kogumispensioni lepingut ei sõlminud, siis praegu seda enam sõlmida võimalik ei ole.

Kogumispensioni väljamakseid on õigus hakata saama vanaduspensionieas.

Kui sa ei ole kindel, kas oled kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud, saad seda kontrollida riigiportaalist eesti.ee või pensionikeskuse veebilehelt https://www.pensionikeskus.ee/ii-sammas/kogumispension-ehk-ii-sammas/.

Kui sul on vabatahtlik kogumispensioni konto ehk pensioni III sammas, siis sinna me lapse kasvatamise eest täiendavaid sissemakseid ei tee. Pensioni III samba sissemaksetele kehtib ühtne tulumaksusoodustus. Soodustus väljendub tagastatavas tulumaksus, mille arvutamine toimub iga-aastase tuludeklaratsiooni alusel Maksu- ja Tolliametis.

Pensioni III samba sissemaksetest saad täpsemalt lugeda pensionikeskuse lehelt.

Kui sa ei ole liitunud kohustusliku kogumispensioni II sambaga, aga teine vanem on, siis otsustage koos, kas teeme kogumispensioni sissemakseid lapse kasvatamise eest tema kontole. Võite ka koos otsustada, et pensionieas hakkab lapse kasvatamise eest pensionilisa saama hoopis kohustuslikku pensionikontot mitteomav vanem. Sellisel juhul ei pea praegu taotlust esitama.

 

Riigipoolne sotsiaalmaksu maksmine

Ravikindlustatud inimese ravikulud tasub Haigekassa. Oled kindlustatud, kui sinu eest tasutakse sotsiaalmaksu.

Kui töötad, tasub sinu eest sotsiaalmaksu su tööandja. Kui sa ei tööta või tööleping on peatatud, ei maksa tööandja sotsiaalmaksu ja sel juhul sul Haigekassa ravikindlustus puudub. Kui kasvatad Eestis väikeseid lapsi, on võimalik saada ravikindlustust meie kaudu.

Kellel on võimalik saada ravikindlustust

Sul on võimalik saada ravikindlustust, kui:

 • kasvatad Eestis alla 3-aastast last ja oled talle lapsevanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või oled vanema asemel lapsehoolduspuhkusel
 • kasvatad Eestis seitset või enamat alla 19-aastast last
 • sa ei tööta ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane
 • sa ei tööta, su abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last.

Kui laps saab 8-aastaseks, kindlustame sind kuni 1. klassi lõpuni, 31. augustini. Ravikindlustuse anname korraga ainult ühele vanemale.

Kes peab esitama taotluse ravikindlustuse saamiseks

Taotlust ei pea esitama, kui su laps on alla 3-aastane. Ravikindlustuse tagab sulle vanemahüvitise määramine ning pärast vanemahüvitise maksmise lõppu lapsehooldustasu maksmine kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Seetõttu on oluline, et taotleksid lapsehooldustasu juba varakult pärast lapse sündi.

Taotlust ei pea esitama, kui oled seitset või enamat alla 19-aastast last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja ja sulle makstakse seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust. Esita taotlus ravikindlustuse saamiseks, kui sa:

 • ei tööta ja kasvatad kolme või rohkemat alla 19-aastast Eestis elavat last ning vähemalt üks laps on alla 8-aastane
 • ei tööta, su abikaasa töötab ning tema eest tasub sotsiaalmaksu tööandja, teie peres kasvab vähemalt üks alla 8-aastane laps või vähemalt kolm alla 16-aastast last
 • kasvatad Eestis alla 3-aastast last, kuid lapse teine vanem töötab Euroopa majanduspiirkonna mõnes teises riigis ning perehüvitisi lapse eest makstakse temale.

Kuidas taotleda

Ravikindlustuse taotluse blanketi leiad *.rtf (195.55 KB, RTF) *.pdf (252.41 KB, PDF). Võid selle kodus ära täita ning digitaalselt allkirjastatuna saata meie e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või paberil allkirjastatult postiga aadressile Endla 8, 15092 Tallinn.

Taotluse saad esitada ka meie klienditeeninduses.

   

   

   

  Ravikindlustus rahvusvahelise kaitse saajatele

  Kui oled taotlenud rahvusvahelist kaitset Eestist ning oled saanud Politsei- ja Piirivalveametilt rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja Eestis elamise loa ning sa:

  • elad Eestis;
  • oled vanaduspensioniealine;
  • ei tööta;
  • ei saa Eestis määratud pensioni,

  siis tagame sulle ravikindlustuskaitse alates sinu elamisloa kehtima hakkamise kuupäevast.

  Kuidas saab ravikindlustust taotleda?

  Ravikindlustuse saamiseks ei pea sa meile taotlust esitama. Andmed sinu kohta edastab meile Politsei- ja Piirivalveamet. Kui sul ei ole mingil põhjusel kehtivat ravikindlustust, siis pöördu palun meie klienditeenindusse ning võta kaasa:

  • isikut tõendav dokument;
  • täiendava kaitse ja elamisloa andmise otsus.

  Ravikindlustuse kehtivust saad kontrollida ka, kui helistad meie infotelefoni lühinumbril 16106.

   

  Ravikindlustus välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule või tema abikaasale, lapsele või vanemale

  Tagame sulle ravikindlustuskaitse, kui oled Eestisse elama asunud:

  • Eesti kodanik või
  • eesti rahvusest isik või
  • Eesti kodaniku abikaasa, laps või vanem

  ning

  • oled vanaduspensioniealine või
  • sinu kuusissetulek on alla rahvapensioni määra või
  • me maksame sulle sotsiaaltoetust.

  Kuidas ravikindlustust saab taotleda?

  Ravikindlustuskaitse saamiseks ei ole vaja esitada eraldi taotlust. Kui oled meile esitanud taotluse sotsiaaltoetuse saamiseks seoses Eestisse elama asumisega ning me oleme sulle väljastanud sotsiaaltoetuse määramise otsuse, siis oled kohe ka ravikindlustuskaitse saanud.

  Sotsiaaltoetuse taotlemise kohta loe täpsemalt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Puuetega%20inimeste%20sotsiaaltoetused.