Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Perehüvitiste liigid

 

Sünnitoetus

Sünnitoetus on ühekordne toetus - 320 eurot lapse kohta.

Kolmikute ja rohkemaarvuliste mitmike sünni korral on toetuse suurus 1000 eurot lapse kohta ehk näiteks kolmikute puhul kokku 3000 eurot.

Toetuse saamiseks

Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada! Saadame sulle pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusse hüvitise pakkumuse.

Kui olete tulnud perega välismaalt Eestisse elama või tekib toetuse saamise õigus näiteks tänu lapsendamisele, eestkostele võtmisele vms, võtke meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

 

Lapsetoetus

Lapsetoetuse suurus sõltub laste arvust perekonnas:

 • kui peres kasvab üks või kaks lapsetoetust saavat last -  60 eurot lapse kohta kuus.
 • kui peres kasvab kolm või rohkem lapsetoetust saavat last - alates kolmandast lapsest 100 eurot lapse kohta kuus.

See on igakuine toetus alates lapse sünnist kuni 16-aastaseks saamiseni.
Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja tal ei ole veel keskharidust, maksame lapsetoetust kooli lõpetamiseni või selle õppeaasta lõpuni, kui laps saab 19-aastaseks.
Õppeaasta alguseks loetakse 1. septembrit ja lõpuks 31. augustit, gümnaasiumi lõpuklassis 30. juunit.

Pane tähele! Alates 2021. aastast makstakse 16-19 vanuses laste eest välja lapsetoetust ka septembris isegi siis, kui ta edasi ei õpi.

 

 • Näide. Peres on kolm last: 4-aastane, 10-aastane ja 17-aastane, kes õpib gümnaasiumis. Perele makstakse  lapsetoetust 60 eurot esimese ja teise lapse eest ja 100 eurot kolmanda lapse eest, kokku 220 eurot.
  Kui sellesse perre sünnib uus laps, on edaspidi peres 4 lapsetoetust saavat last. Toetust makstakse sel juhul 60 eurot 10- ja 17-aastase lapse eest ning 100 eurot 4-aastase ja vastsündinud lapse eest, kokku 320 eurot.
  Kui 17- aastane laps lõpetab kooli, ei maksta tema eest enam lapsetoetust ja perre jääb alles kolm lapsetoetust saavat last. Sel juhul makstakse 60 eurot 10- ja 4- aastase lapse eest ja 100 eurot vastsündinud lapse eest. Kokku 220 eurot.

Toetuse saamiseks

Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada! Saadame sulle pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusse hüvitise pakkumuse.

Kui olete tulnud perega välismaalt Eestisse elama või tekib toetuse saamise õigus näiteks tänu lapsendamisele, eestkostele võtmisele vms, võtke meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Õppimise kohta andmete esitamine

Lapsetoetust saavad ka kuni 19-aastased lapsed, kes õpivad põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes ja kellel ei ole veel keskharidust (1. aprillist 2021. aastal tekkis vastav õigus ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse õppuritel). Kui laps õpib Eestis, ei ole õppimise kohta tõendit esitada vaja - andmed laste õppimise kohta saame Eesti Hariduse Infosüsteemist (EHIS). EHIS-esse kannavad lapse õppimise kohta andmed koolid.

Kui andmed lapse õppimise kohta ei ole uue õppeaasta alguses peretoetuste maksmise ajaks veel EHIS-esse jõudnud (näiteks juhul, kui laps on vahetanud kooli vms), võib juhtuda, et toetuste maksmisse tekib väike paus. Maksame toetuse tagantjärele välja esimesel võimalusel pärast info laekumist.

 • Kui keskhariduseta alla 19-aastane laps omandab haridust välisriigis, siis neid andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis ei ole ning välismaal õppimise kohta tuleb igal aastal esitada meile koolitõend. Koolitõendi palume saata elektroonselt aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee, posti teel aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või tuua teile sobivasse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Kui laps lõpetab mingil põhjusel õpingud õppeaasta keskel, palume sellest meile esimesel võimalusel teada anda. Kui lapsetoetust saab edasi laps, kellel selle saamiseks enam õigust ei ole, peame liigselt makstud toetuse hiljem tagasi nõudma.

 

 

Vanemahüvitis

Vanemahüvitis (kõnekeeles ka emapalk / vanemapalk) on asendussissetulek. See on mõeldud vanemale, kes lapse kasvatamise tõttu viibib töölt eemal või kõige rohkem lapse eest hoolitseb.

 • Kui lapse ema käis enne lapse sündi tööl ja jäi sünnituslehele, hakkame vanemahüvitist arvestama järgmisest päevast pärast sünnituslehe lõppu. Sünnitusleht lõpeb enamasti 70-110 päeva pärast lapse sündi. Vanemahüvitist maksame 435 päeva eest.
 • Kui lapse ema ei käinud enne lapse sündi tööl ja tal ei olnud õigust võtta sünnituslehte, tekib õigus saada vanemahüvitist alates lapse sünni päevast. Vanemahüvitist maksame 545 päeva eest.
 

Vanemahüvitise saamise peatamine ja jätkamine
 

Alates 1. juulist 2020 tekkis võimalus vanemahüvitise saamist kalendrikuude kaupa peatada ja jätkata. Seda saab teha alates lapse 71. elupäevast kuni tema 3-aastaseks saamiseni

Võimalus laienes kõigile, kellel oli 1. juuli 2020 seisuga veel vähemalt 1 kuu vanemahüvitist saada jäänud. 
Peatamisel ja jätkamisel on tingimuseks, et vanemahüvitist ei või määrata lühemaks perioodiks kui üks kalendrikuu. Vanemahüvitise maksmise jätkamisel vanemahüvitise suurust ümber ei arvutata!

Ka peatatud vanemahüvitise periood lõppeb uue lapse sünniga ning talle uue vanemahüvitise määramisega, seega tuleb väikese vahega sündiva järgneva lapse puhul juba peatatud vanemahüvitise osas eriti tähelepanelik olla.

 • Näide: Vanemal on õigus 435 päevale vanemahüvitisele. Peale 300 päeva möödumist peatab ta vanemahüvitise saamise. Talle sünnib kolme kuu pärast uus laps, kellele määratakse uus vanemahüvitis. Esimese lapse eest üle jäänud 135 päeva läheb aga kaduma.

Vanemahüvitise peatamiseks või jätkamiseks võta meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Anna vabas vormis teada, mis kuust alates soovid hüvitise saamist peatada. Jätkamise aja saad kohe lisada või sellest hiljem eraldi teada anda.

Pane tähele, et vanemahüvitist makstakse eelmise kuu eest tagantjärgi! Ja peatamiseks või jätkamiseks soovi saab avaldada arvestuskuule eelneva kuu lõpuni.*

 • Näide 1: kui sa ei soovi septembris vanemahüvitise väljamakset saada, pead peatama augustikuu vanemahüvitise. Saad seda teha kuni juuli lõpuni.
 • Näide 2: Kui oled vanemahüvitise saamise peatanud ja soovid oktoobri alguses taas vanemahüvitise väljamakset saada, pead esitama soovi septembrikuust vanemahüvitise arvestamise jätkamiseks. Saad seda teha augusti lõpuni.

* NB! Kuna seadusemuudatus hakkab kehtima juulist ka neile, kellel on veel vähemalt 1 kuu vanemahüvitist saada jäänud, on erandkorras võimalik juulikuus avaldada soovi jooksva kuu vanemahüvitise peatamiseks!

 
 • Hüvitisele on õigus korraga ühel lapsevanemal.
  Kuni lapse 70 päeva vanuseks saamiseni võib vanemahüvitist saada üldjuhul ainult ema. Pärast seda võivad vanemad ise otsustada, kumb hüvitist saab.

 • Vanemahüvitise saajat saab soovi korral selle saamise ajal vahetada.
  Loe pikemalt vanemahüvitise saaja vahetamisest.

 • Korraga saab perekond saada vaid üht vanemahüvitist. Kui sina ise või sinu lapse teine vanem juba saab vanemahüvitist ja järgmine laps sünnib enne, kui eelmise lapsega seoses on hüvitise maksmise aeg lõppenud, saate valida, kumma lapse sünniga seoses välja arvestatud hüvitist soovite. Hüvitise suurus ei sõltu laste arvust.

 • Kui üks vanematest on oma töölt lapsehoolduspuhkusel, on ka vanemahüvitise saamise õigus just temal.
  Ka ravikindlustus on tagatud sellele vanemale, kes saab vanemahüvitist. Oluline on tähele panna, et näiteks lapsega reaalselt kodus olev ema ei jääks ravikindlustuseta!
  Loe ravikindlustusest pikemalt SIIN.

 • Vanemahüvitise saamise ajal on lubatud teenida tulu.
  Kui su ühes kuus saadav tulu on väiksem, kui pool hüvitise ülempiiri, mis 2021. aastal on 1910,77 eurot (2022. aastal 2021,54 eurot), siis sulle makstav vanemahüvitis ei vähene. Loe pikemalt vanemahüvitise saamisega samaaegselt tulu teenimise kohta

Toetuse saamiseks

Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada! Saadame sulle pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusse hüvitise pakkumuse.

Kui olete tulnud perega välismaalt Eestisse elama või tekib toetuse saamise õigus näiteks tänu lapsendamisele, eestkostele võtmisele vms, võtke meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Vanemahüvitise suuruse arvutamine

Alusperiood ja määrad

Vanemahüvitise suurus arvestatakse igale saajale tema varasema sotsiaalmaksuga maksustatud töise tulu järgi.

Alusperioodi leidmiseks lahutame esmalt alati lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud (ehk keskmise raseduse pikkuse, olenemata sellest, kas laps sündis tähtaegselt, oli enneaegne või kauem kantud) ning võtame aluseks sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud.

Ka juhul, kui vanemahüvitist taotleb lapse isa, arvutame tema hüvitise sama perioodi põhjal. 

Vanemahüvitise maksmise algus- ja lõpukuul arvutatakse hüvitise suurus proportsionaalselt nende päevade arvuga, mille eest on õigus vastaval kuul hüvitist saada.

Täpse alusperioodi leidmisel saad abi vanemahüvitise kalkulaatorist (informatiivne).

Vanemahüvitis 2021

Hüvitise suurus sõltub sinu tulult deklareeritud sotsiaalmaksu suurusest.

 • Kui sa ei teeninud sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, on hüvitise suuruseks nn. vanemahüvitise määr. See on sama, mis eelmise kalendriaasta 1. jaanuaril kehtinud töötasu alammäär. 2021. aastal on hüvitise määr 584 eurot.
 • Kui sinu tulu on väiksem kui kuupalga alammäär, määrame vanemahüvitise kuupalga alammäära suuruses. Kuupalga alammäär 2021. aastal on 584 eurot.
 • Vanemahüvitise maksimaalne suurus on kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk. Seda maksame juhul, kui ühe kuu keskmine tulu on sellega võrdne või suurem. 2021. aastal on maksimaalne vanemahüvitis 3821,55 eurot. (2022. aastal 4043,07 eurot).

NB! Kui lapse emal on õigus võtta sünnitusleht, aga ta seda mingil põhjusel ei tee, maksame esimese 70 päeva eest vanemahüvitist kuupalga alammääras, mis 2021. aastal on 584 eurot.

Millised tulud lähevad arvesse ja kuidas arvutatakse

Arvesse lähevad:

 • Palk, lisatasud jms, millelt on tööandja maksnud sotsiaalmaksu
  •   Arvesse läheb ka ettevõtluskonto kaudu laekunud tulult arvestatud sotsiaalmaks.
  •   Arvesse läheb ka eriolukorra tõttu 2020. aasta kevadel töötukassa kaudu makstud töötasu hüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks.
 • Töövõimetushüvitis, mida on haigekassa maksnud seoses kergemale tööle üleviimisega või põhjusel, et töötaja on terviseseisundile vastava töö puudumisel tööülesannete täitmisest ajutiselt keeldunud.
  (NB! Muul põhjusel töövõimetuslehel, hoolduslehel või sünnitus- või lapsendamislehel viibitud aja eest makstud hüvitis arvesse ei lähe).
 • Osalise või puuduva töövõimega töötava inimese eest töötukassa kaudu makstud sotsiaalmaks.
 • Doktoranditoetuse saajate eest riigi poolt makstud sotsiaalmaks.
 • tööandja maksejõuetuse hüvitiselt makstud sotsiaalmaks, kui Töötukassa on selle tagantjärgi maksnud perioodi eest, mis jääb vanemahüvitise arvestamise alusperioodi sisse.
   

NB! Pane tähele, et Töötukassa makstud töötuskindlustushüvitiselt arvestatud sotsiaalmaks arvesse ei lähe!

Vanemahüvitise suuruse arvutamine:

 • liidame kogu arvestusperioodi tulu (brutotulu, enne maksude maha arvestamist)
 • jagame saadud summa kuude arvuga.
  •   Kui sa arvestuste aluseks oleval perioodil töövõimetuslehel (nn haiguslehel) ei viibinud on kuude arv 12.
  •   Kui viibisid töövõimetuslehel, hoolduslehel või sünnitus- või lapsendamislehel, siis see aeg kuude arvestusse sisse ei lähe. Välja arvatud juhul, kui olid üle viidud kergemale tööle või olid töövõimetuslehel põhjusel, et tööandjal ei olnud pakkuda terviseseisundile vastavat kergemat tööd. Neid päevi maha ei lahutata!
   Kuude arvu saamiseks lahutame sel juhul 365 päevast haiguslehel, hoolduslehel ja sünnitus- või lapsendamislehel oldud päevad ning jagame tulemuse 30-ga.

Kui töötasid alusperioodil väljaspool Eestit

Kui töötasid vanemahüvitise arvestusperioodil väljaspool Eestit, on oluline, kas töötasid mõnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis või mujal maailmas.

Kui sa töötasid Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis, arvestame seal töötamise ajaga. Mujal maailmas töötatud aeg vanemahüvitise määramisel arvesse ei lähe.

Vanemahüvitise arvutame ainult Eestis saadud sotsiaalmaksuga maksustatud sissetuleku alusel, kuid arvestusega nagu oleksid saanud sama suurt tulu ka nendel kuudel, kui töötasid välisriigis. Kui sa töötasid vanemahüvitise arvestusperioodil näiteks 6 kuud Eestis ja 6 kuud Euroopas, võtame aluseks selle tulu, mis sa said keskmiselt ühes kuus Eestis ja arvestame, nagu sa oleksid sama palka saanud ka ülejäänud 6 kuu jooksul, kui töötasid tegelikult Euroopas.

Kui sa vanemahüvitise arvestusperioodil Eestis tulu saanud ei ole, määrame hüvitise üldjuhul kuupalga alammääras.

 • Näide 1. Laps sündis 2019. aasta 15. septembril. Vanemahüvitise arvutamise aluseks on seega perioodil 01.12.2017 kuni 30.11.2018 saadud sotsiaalmaksuga maksustatud tulu. Töötasid sel ajal välismaal ja Eestis tulu ei saanud. Kuna sul puudub Eestis saadud tulu, siis määrame vanemahüvitise 2019. aastal kehtiva kuupalga alammääras (540 eurot).
 • Näide 2. Töötasid perioodil 01.12.2017 kuni 30.11.2018 6 kuud Eestis ja 4 kuud Soomes. Eestis töötamise ajal oli sinu sotsiaalmaksuga maksustatud sissetulek 900 eurot kuus (bruto). Võtame vanemahüvitise arvestamisel aluseks selle tulu  ja arvestame, nagu oleksid saanud sama tulu ka Soomes töötamise ajal. Vanemahüvitise suuruse arvutamiseks korrutame töötatud 10 kuud selle ühe kuu (keskmise) tuluga ja jagame aasta kalendrikuude arvuga: 10 x 900 / 12 = 750 eurot.

Kui perre sünnib väikese vahega järgmine laps

Perehüvitiste seadusega soositakse laste järjestikuseid sünde. Kui kahe lapse vanusevahe on alla kolme aasta ja lapsevanem ei saanud uue lapse sünnile eelneval vanemahüvitise arvestusperioodil sotsiaalmaksuga maksustatud tulu või see oli väiksem kui eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu, võtame uue lapsega seotud vanemahüvitise arvutamisel aluseks samad summad, mida arvestasime eelmise lapsega seoses.

Lähtume perele soodsamast summast ja kui said enne uue lapse sündimist suuremat tulu, arvutame uue lapse hüvitise suurema tulu alusel.

Ei vanemale ega perele maksta ühelgi juhul samaaegselt vanemahüvitist ja sünnitushüvitist/lapsendamishüvitist, seega ei saa tekkida näiteks olukorda, mil isa saab vanemahüvitist ja ema sünnitushüvitist, kuna vanemahüvitis on siiski perepõhine. Õigus eelmisele vanemahüvitisele lõppeb siis, kui algab uue lapsega seonduv sünnituspuhkus – isegi siis, kui vanemahüvitist veel makstakse. Et pere ei jääks aga asendussissetulekuta, on olemas vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksmise süsteem. Seega väikese vahega sündinud järgmise lapse puhul jääb asendussissetuleku summa pere jaoks praktiliselt samaks.

Pane tähele, et vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet saab maksta ainult isikule, kes saab sünnitushüvitist, s.o emale. Kui vanemahüvitist makstakse isale hetkel, kui ema jääb sünnituslehele, siis pere vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet ei saa.

NB! Ka peatatud vanemahüvitise periood lõppeb uue lapse sünniga ning talle uue vanemahüvitise määramisega, seega tuleb väikese vahega sündiva järgneva lapse puhul juba peatatud vanemahüvitise osas eriti tähelepanelik olla.

NB! Vanemahüvitist veel saav vanem peab seoses uue lapse saamisega sünnituslehele jäädes Sotsiaalkindlustusametile teada andma, et ei tekiks enammakset. Palun teavitage meid sellest läbi iseteeninduse.

 • Näide: Vanemal on õigus 435 päevale vanemahüvitisele. Peale 300 päeva möödumist peatab ta vanemahüvitise saamise. Talle sünnib kolme kuu pärast uus laps, kellele määratakse uus vanemahüvitis. Esimese lapse eest üle jäänud 135 päeva läheb aga kaduma.
 • Näide: Esimene laps sündis 2. oktoobril 2018. Sinu rasedus- ja sünnituspuhkus lõppes detsembris 2018  ja vanemahüvitis määrati seega 2017. aastal saadud tulu järgi. Sinu tulu 2017. aastal oli kokku 14 178,79 eurot. Töövõimetuslehel viibisid kokku 74 päeva ja sinu vanemahüvitise summa oli seega esimese lapsega seoses 1461.73 eurot (vaata arvutust eelmisest näitest).
  Töötasid perioodil 01.12.2017- 30.11.2018 ja said  kokku tulu 17 227,27 eurot, töövõimetuslehel viibisid 81 päeva.
  Järgmine laps sündis 12. september 2019 ehk laste vanusevahe on alla kahe ja poole aasta. Kuna teise lapse
  sünnile eelnevalt teenitud tulu oli suurem, kui esimese lapse hüvitise arvestamise aluseks olnud summa, võetakse vanemahüvitise arvutamisel aluseks perioodil 01.12.2017- 30.11.2018. aasta tulu 17 227,27 eurot.

  Oletame, et viibisid
  sel perioodil  töövõimetuslehel kokku 60 päeva. Sellisel juhul arvutatakse nüüd sinu uus vanemahüvitis järgnevaid numbreid aluseks võttes:
  Tulu suurus: 17 227,27
  Päevade arv:  (365-60):30= 10,17
  Vanemahüvitise suurus on: 17 227,27 / 10,17 = 1693,93 eurot
Kui emale sünnib järjestikku laps ning ta pole vahepeal uut sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu teeninud, mistõttu määratakse talle vana arvestusperioodi põhjal vanemahüvitise suurus, võetakse arvesse vahepeal muutunud maksimummäärasid. Ehk siis juhul, kui ema sai eelmise lapse eest maksimummääras hüvitist ning uue lapse sünni ajaks on maksimummäär tõusnud, siis on võimalus, et olenevalt alusperioodi sissetulekust uus vanemahüvitis suureneb (kuni uue maksimummäärani).

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe kompenseerimine

Kui järgmine laps sünnib enne, kui eelmine laps on saanud kolmeaastaseks ning Haigekassa on maksnud sulle uue lapse sünniga seoses sünnitushüvitist, võib sul olla õigus saada lisaks kompensatsiooni vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe eest.

Pane tähele, et vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet maksame ainult juhul, kui pere saab nii sünnitushüvitist kui hakkab saama pärast seda ka vanemahüvitist!

Sa ei pea seda eraldi taotlema ja arvestame selle sulle ise välja, kui kompensatsiooni saamise reeglid on täidetud.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe maksame välja koos esimeste perehüvitistega, kui oled perehüvitiste pakkumuse kinnitanud ja oleme sulle vanemahüvitise saama hakkamise kohta otsuse teinud. 

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet maksame juhul, kui:

 • sinu laste vanusevahe on väiksem kui 3 aastat
 • hakkad uue lapsega seoses saama vanemahüvitist eelmise lapse vanemahüvitise arvutamise aluseks olnud tulu alusel
 • saad Haigekassast sünnitushüvitist ja sinu sünnitushüvitise ühe päeva summa on väiksem kui sinu vanemahüvitise ühe päeva summa.

Kompensatsiooni maksame sel juhul nende päevade eest, mis jäävad lapse sünnist kuni vanemahüvitise alguseni.
Pane tähele, et juhul, kui lapsed sünnivad nii väikese vahega, et uue lapse sündimise ajal makstakse eelmise lapse eest veel vanemahüvitist, siis sel ajal vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet ei maksta. Jäädes sünnituspuhkusele aga lõppeb õigus vanemahüvitisele ning makstakse välja vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe.

Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe arvutamisel

 • jagame ühe kalendrikuu vanemahüvitise summa 30-ga – nii saame vanemahüvitise ühe päeva summa
 • Saadud summast lahutame ühe kalendripäeva kohta makstud sünnitushüvitise.
 • Saadud vahe korrutame selle kalendripäevade arvuga, mis jääb lapse sünni päevast kuni sünnitushüvitise maksmise perioodi lõpupäevani.

Näited lühikese vahega sündinud lapse puhul tehtavate väljamaksete kohta

Esimene laps sündis 23.03.2019; lapse emale või isale on määratud vanemahüvitis perioodiks 19.06.2019-26.08.2020.

Teise lapse eeldatav sünnikuupäev on 01.08.2020.

NB! vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet makstakse ainult lapse sünnist

 • Näide 1 (sünnituspuhkuse algus enne sündi).

Alates 02.07.2020 on ema rasedus- ja sünnituspuhkusel seoses uue lapse sünniga (eeldatav sünnitähtaeg 01.08.2020). Rasedus- ja sünnituspuhkusel viibitud aja eest saab ema sünnitushüvitist.

Eelmise lapse eest lõppeb õigus vanemahüvitisele alates 01.07.2020 olenemata sellest, kas saaja on ema või isa ehk eelmise lapsega seoses lüheneb vanemahüvitise periood ning uus periood on 19.06.2019-01.07.2020.

 

 • Näide 2 (sünnituspuhkuse algus sünnist).

Ema võtab rasedus- ja sünnituspuhkuse alates lapse sünnikuupäevast, mis on 01.08.2020. Kuna ema jäi rasedus- ja sünnituspuhkusele hiljem kui 30 päeva enne eeldatavat sünnitähtaega, kestab rasedus- ja sünnituspuhkus 110 päeva ning selle aja eest saab ema sünnitushüvitist ning vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahet (kui vastab tingimustele soodsamas suuruses vanemahüvitise määramisele väikese vanusevahega laste eest).

Eelmise lapse eest lõppeb õigus vanemahüvitisele 31.07.2020 olenemata sellest, kas saaja on ema või isa ehk eelmise lapsega seoses lüheneb vanemahüvitise periood ning uus periood on 19.06.2019-31.07.2020. Alates 01.08.2020 kuni 18.11.2020 hüvitab SKA vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe; alates 19.11.2020 määratakse vanemahüvitis uue lapse eest 435-ks päevaks.

 

 • Näide 3 (sünnituspuhkust ei võeta).

Uue lapse sünnitähtaeg on 01.08.2020. Ema ei võta rasedus- ja sünnituspuhkust. Eelmise lapse eest lõppeb õigus vanemahüvitisele 31.07.2020. Määrame vanemahüvitise uue lapse eest alates 01.08.2020 545-ks päevaks.

Enammakstud vanemahüvitis nõutakse tagasi.

 

Isa täiendav vanemahüvitis ja 30 päevane isapuhkus

Isapuhkus

Isa täiendav vanemahüvitis on hüvitise liik, mida makstakse isadele, et neil oleks võimalus laste kasvatamises rohkem osaleda.

Töötavatele isadele kaasneb sellega ka 30 päeva puhkust oma tööandjate juurest.

Kellel on õigus isa täiendavale vanemahüvitisele?

 • Kõigil isadel, kelle laps sündis 1. juulil 2020 või pärast seda.
 • Kui lapse bioloogiline isa ei täida kohustust last kasvatada, siis lapsendajal, eestkostjal, hoolduspere vanemal või ema abikaasal.
 • Ema abikaasal ka siis, kui lapse bioloogiline isa esitab sotsiaalkindlustusametile kirjaliku teate isa täiendava vanemahüvitise saamise õigusest loobumiseks.

 

  Kaua isapuhkus kestab ja mis ajale seda planeerida?

  Isa täiendavat vanemahüvitist võib võtta välja kokku 30 päeva, kusjuures need võivad, aga ei pea olema järjestikku (ehk siis neid võib võtta osadena). Isa täiendavat vanemahüvitist võib saada nii perioodil, kui ema on vanemahüvitise või sünnitushüvitise saaja (30 kalendripäeva enne lapse eeldatavat sünnikuupäeva), kui ka hiljem.

  Õigus isa täiendavale vanemahüvitisele kestab kuni lapse 3-aastaseks saamiseni või selle hetkeni, kui isa võtab välja tavalise vanemahüvitise. Isapuhkust poolitada vanemahüvitise ümber ei saa. Kui isa soovib jääda tavalisele vanemahüvitisele ilma isa täiendavat vanemahüvitist välja võtmata, kuid meile isapuhkusest loobumisest märku ei anna, siis ei saa Sotsiaalkindlustusamet vanemahüvitist enne määrata, kui isa kinnitab kas soovi isapuhkusest loobuda või seda kasutada. Isapuhkusest täiesti loobumiseks peab esitama meile avalduse.

   

  Töösuhe isapuhkuse ajal?

  Isapuhkusel olles peab isa puhkama kõikide oma tööandjate juurest. Puhkuse kasutamise periood kantakse töötamise registrisse. Isapuhkuse ajal ei tohi isa töötada ja tulu teenida! Ei kehti tavalise vanemahüvitise põhimõte, et maksimaalselt poole hüvitise ülempiiri teenimisel vanemahüvitis ei vähene.

  Töölepinguseadusest tulenevalt võib tööandja keelduda puhkuse andmisest vähem kui 14-päevase etteteatamisega ning lühemaks perioodiks kui 7 kalendripäeva. Isa täiendav vanemahüvitis on töölepingu seaduse mõistes tavaline puhkuse aeg, seega ei mõjuta isapuhkusel olemine negatiivselt põhipuhkuse arvestust, vaid neid päevi loetakse põhipuhkuse määramisel tööpäevadena. Sarnaselt puhkusel olemisele ei vähenda isapuhkusel olemine ka tööl olemise staaži.

  Isad, kes tööl ei käi (sh ka FIE-d või nn vaba elukutse esindajad (nt notarid, kohtutäiturid, vandetõlgid, audiitorid, pankrotihaldurid) ning käsundus- ja töövõtulepingu vm võlaõigusliku lepingu alusel töötavad inimesed või juriidilise isiku juhtorgani liikmed), saavad samuti isa täiendavat vanemahüvitist 30 kalendripäeva eest. Seda saab kasutada endale sobival ajal alates 30 kalendripäevast enne lapse eeldatavat sünnitähtaega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Isa saab ise otsustada, kas soovib hüvitist ühes osas või osade kaupa.

   

  Kuidas taotleda?

  Kindlasti räägi enne taotlemist läbi oma lapse emaga ning töösuhte puhul ka tööandjaga. Tea, et tööandja võib keelduda vähem kui 14-päevase etteteatamisega ning lühema kui 7-päevase puhkuse andmisest. Kui aga tööandja on nõus, siis meie piiranguid ei tee - võid puhkama jääda kasvõi samast päevast.

  Isa täiendava vanemahüvitise taotlemine käib läbi iseteeninduse. Kui tahad puhkust kasutada enne lapse sündi, pead lisama lapse ema isikukoodi ja lapse eeldatava sünnitähtaja. Pärast lapse sündi leiad iseteenindusest eeltäidetud pakkumuse. Kui sul ei ole võimalik iseteenindust kasutada, pöördu meie poole meili teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Pane tähele: kuigi planeerida on võimalik juba varasemaks, saab otsus isa täiendava vanemahüvitise osas tulla alles peale lapse sündi! Samuti saab isapuhkuse perioodi ette planeerida maksimaalselt kahe kuu kaugusele planeerimise päevast (nt. 1. veebruaril saab kõige kaugemale planeerida puhkuse algust 1. aprillist).

  Kui sul on töötamise registris kehtiv töösuhe, pead lisama ka oma tööandja e-posti aadressi. Samuti pead lisama lapse ema e-posti aadressi. Iseteenindus saadab neile teavituse sinu puhkusesoovist ning jääb 5 tööpäevaks ootele. Rohkem sa tegema ei pea.

  Tööandja ja lapse ema saavad 5 tööpäeva jooksul meile teada anda, kui nad ei ole puhkusesooviga nõus. Kui nemad vastuväiteid ei esita, teeb süsteem viie tööpäeva möödumisel automaatselt töötamise registrisse puhkuse kande.

  Arvestame sulle hüvitise välja ja saad selle kätte järgneva kuu alguses (maksepäev on iga kuu 8. kuupäev).

   

  Kuidas isapuhkust arvutatakse?

  Isa täiendav vanemahüvitist arvestatakse välja samade reeglite alusel nagu tavaline vanemahüvitis.

  Hüvitise suuruse arvestamiseks lahutame esmalt lapse sünnikuust sellele eelnevad 9 täispikka kalendrikuud (ehk keskmise raseduse pikkuse, olenemata sellest, kas laps sündis tähtaegselt, oli enneaegne või kauem kantud) ning vanemahüvitise arvestamisel võtame aluseks omakorda sellele eelnenud 12 kalendrikuu tulud. Kui isa võtab puhkuse mitme kuu vältel, jagatakse antud kalendrikuudel aluseks oleva keskmine sissetulek kuus olevate päevade arvuga ning siis korrutatakse välja võetud hüvitise päevade arvuga.

  Hüvitise summa sõltub sotsiaalmaksu suurusest, mis on teenitud tulult makstud. Kuna tulude arvestamise aluseks on just arvestusperioodi 12 kuu jooksul makstud sotsiaalmaks, võib arvestusperioodi aluseks olev summa erineda täpsest tulust, mida sel ajal teeniti, seega tasub tähelepanu pöörata just antud perioodil makstud sotsiaalmaksule. Täpsemalt saab vanemahüvitise arvestamisest lugeda siit. Abiks on ka vanemahüvitise kalkulaator (informatiivne).

  Vanemahüvitise alammäär on eelmise kalendriaasta 1. jaanuaril kehtinud töötasu alammäär (2021. aastal 584 eurot). Vanemahüvitise maksimaalne suurus on seaduse alusel välja arvestatud kolmekordne üle-eelmise aasta Eesti keskmine palk (2021. aastal 3821,55 eurot).

  Näide 1: Aluseks oleval perioodil teenis isa kokku 1500 eurot kuus. Ta jääb isapuhkusele 2021. aasta 14. jaanuaril ning lõpetab selle 2021. aasta 13. veebruaril, olles seega 30 päeva järjest isapuhkusel. Ta saab jaanuaris seega 17 päeva ning veebruaris 13 päeva vanemapuhkust. Jaanuaris on tema isa täiendava vanemahüvitise suurus (1500/31*17) 822,58 eur, veebruaris (1500/28*13) 696,43 eur.

  Näide 2: Aluseks oleval perioodil teenis isa kokku 1200 eurot kuus. Ta jääb 2021. aastal isapuhkusele ühe nädala jaanuaris, kaks nädalat veebruaris ning ülejäänud 9 päeva märtsis. Tema isa täiendav vanemahüvitis on seega jaanuaris (1200/31*7) 270,97 eur, veebruaris (1200/28*14) 600 eur ning märtsis (1200/31*9) 348,39 eur.

   

  Muud meelespead:

  Kui perre sünnib pärast 1. juulit 2020 väikese vahega mitu last, on kõigi lastega seoses õigus kasutada 30-päevast isapuhkust ja/või isa täiendavat vanemahüvitist. Iga lapse hüvitist/puhkust tuleb kasutada erineval ajal - seda ei ole võimalik võtta välja mitme lapse eest korraga ega saada sellest tulenevalt samal perioodil mitmekordset hüvitist.

  Mitmike puhul kehtib üks periood/hüvitis olenemata sündinud laste arvust.

  Kui pere soovib, et isa saaks järjest nii tavalist vanemahüvitist kui isa täiendavat vanemahüvitist, siis esimesed 30 päeva loetakse alati isa täiendavaks vanemahüvitiseks. Tavalist vanemahüvitist võib isa hakata saama päevast, mil laps on vähemalt 70-päeva vanune ja ema sünnitusleht on lõppenud.

  Haiguslehel olles on soovitatav isapuhkus katkestada, andes sellest esimesel võimalusel Sotsiaalkindlustusametile teada. Isapuhkuse katkestamisel jäävad katkestamise hetkel kasutamata puhkusepäevad alles ning need saab ära kasutada pärast haiguslehe lõppu.

   

  Kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetus

  Toetuse suurus on 1000 eurot kuus pere kohta ja seda maksame kuni laste 18 kuu vanuseks saamiseni.

  Toetuse saamise õigus on kolmikute või enamaarvuliste mitmike ühel vanemal, aga ka hoolduspere vanemal või eestkostjal, kes kasvatab kolmikuid või enamaarvulisi mitmikke.

  Kolmikute ja enamaarvuliste mitmike toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Määrame selle kolmikute ja enamaarvuliste mitmike sünni korral automaatselt.

   

  Lasterikka pere toetus

  Toetuse suurus on:

  • Perele, kus kasvab kolm kuni kuus lapsetoetust saavat last -  300 eurot kuus.
  • Perele, kus kasvab seitse ja rohkem lapsetoetust saavat last - 400 eurot kuus.


  Toetust maksame pere kohta ja selle saajaks võib olla üks vanematest või ka eestkostja või laste hooldaja.

   

  Lasterikka pere toetust eraldi taotleda ei ole vaja. Oluline on tähele panna, et lasterikka pere toetuse saamiseks peab peres kasvavate laste lapsetoetuste saajaks olema üks ja sama vanem.
  Sellisel juhul arvestatakse lasterikka pere toetus peretoetustele juurde automaatselt.

   

  Üksikvanema lapse toetus

  Üksikvanema lapse toetuse suurus on 19,18 eurot kuus.

  Maksame seda samal perioodil kui lapsetoetust, kui sinu lapse sünniaktis puuduvad andmed lapse isa kohta või sinu lapse teine vanem on tunnistatud ametlikult tagaotsitavaks.

   

  Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada!
  Kui sinu lapse sünniaktis puudub märge isa kohta, leiad pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusest hüvitise pakkumuse.

  Loe pikemalt perehüvitiste kinnitamisest.

  Kui soovid toetust seoses teise vanema tagaotsitavaks kuulutamisega, võta meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Toetust maksame alates lapse sünnist või vanema tagaotsitavaks kuulutamise päevast.

   

  Üksikvanema lapse toetuse maksmise lõpetame juhul, kui:

  • lapse isa võtab lapse omaks (vanemate ühise avalduse alusel)
  • isadus tuvastatakse kohtumenetluse käigus
  • Politsei- ja Piirivalveamet lõpetab lapse teise vanema tagaotsimismenetluse
  • lapsele määratakse teise vanema eest toitjakaotuspension
  • üksikvanema uue abikaasa või lapse kasuvanema kaotuse korral määratakse toitjakaotuspension.
    

  NB! Selleks, et vältida hilisemat vajadust toetuse tagasimaksmiseks, palume meile esimesel võimalusel teada anda mistahes muudatustest, mis võivad mõjutada õigust üksikvanema lapse toetuse saamiseks. Näiteks, kui toitjakaotuspension määratakse lapsele tagasiulatuvalt alates isa surmast, siis tuleb sama perioodi eest saadud üksikvanema lapse toetus tagasi maksta.

   

  Ajateenija või asendusteenistuja lapse toetus


  Toetuse suurus on 900 eurot kuus iga lapse kohta kuni lapsevanema ajateenistuses viibimise lõpuni.

  Maksame seda perioodil, kui sina või sinu lapse teine vanem on Eestis aja- või asendusteenistuses.

  Toetuse saamiseks võta meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

   

  Lapsendamistoetus

  Kui oled lapsendanud lapse, on sul õigus saada ühekordset lapsendamistoetust 320 eurot iga lapsendatud lapse kohta.

  Toetust maksame lapsendajale, kellest lapsendatav laps ei põlvne ja kes ei ole selle lapse vanema abikaasa. Kui varem on sellele perele sama lapse eest sünnitoetust makstud, siis lapsendamistoetust ei maksta.

  Kui olete lapse lapsendanud, võtke peretoetuste saamiseks meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

   

  Eestkostetava lapse toetus


  Toetuse suurus on 240 eurot kuus iga eestkostetava lapse kohta.

  Maksame seda, kui kasvatad last, kelle vanemad ei täida kohustust last kasvatada või kellel vanemad puuduvad ning kohus on määranud sind eestkostjaks.

  Õigus toetust saada tekib eestkoste kohtumääruse teatavakstegemise päevast. Hilisemal taotlemisel makstakse toetus välja tagantjärele, kuid kõige rohkem taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.
  Toetust maksame lapse 18-aastaseks saamiseni. Kui laps õpib, maksame toetust selle õppeaasta lõpuni, mil laps saab 19-aastaseks. Kui eestkoste lõpeb varem, lõpetame toetuse maksmise eestkoste lõppemisele järgnevast kuust.

  • Näide 1. Eestkoste kohtumäärus on jõustunud 1.02.2019 ja taotluse eestkostetoetuse saamiseks esitad 4.10.2019, maksame toetust tagantjärele 6 eelneva kalendrikuu eest s.o alates 01.04.2019.
    

  Pane tähele! Alates 2018. aastast ei maksa Sotsiaalkindlustusamet enam eestkostetava või hooldatava lapse toetust peredele, kuhu laps on antud hooldamisele kohaliku omavalitsuse ja pere vahel sõlmitud lepingu alusel. Sotsiaalkindlustusameti makstava eestkostetava lapse toetusele on õigus üksnes lapsel, kelle üle on seatud eestkoste.
  Hooldusperes kasvava lapse ülalpidamiskulude katmiseks palume pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole.

   

  Lapsehooldustasu

  Lapsehooldustasu on toetusliik, mis on järk-järgult kadumas.

  • Alates 1. septembrist 2019 sündinud lastega seoses lapsehooldustasu enam ei määrata!
   Sellest vabanevad vahendid seob riik aastatel 2020-2022 järk-järgult uude vanemahüvitise süsteemi.
  • Kõigile peredele, kuhu sündis laps hiljemalt 31. augustil 2019,
   maksame lapsehooldustasu vana korra järgi edasi.
  • Samuti maksame lapsehooldustasu edasi kõigile, kes 31. augusti 2019 seisuga said juba lapsehooldustasu või kellele on see varem määranud.  
   Lapsehooldustasu maksame edasi kuni selle saamise õiguse lõppemiseni või hiljemalt 31. augustini 2024.

   Loe muudatusest pikemalt siin!

   

  Lapsehooldustasu suurus on 38,36 eurot kuus iga kuni 3-aastase lapse kohta.

  Lisaks 19,18 eurot kuus iga 3-8 aastase lapse kohta, kui:

  • peres kasvab üks kuni 3-aastane laps ja veel teine 3-8-aastane laps
  • peres kasvab 3- või enam lapsetoetust saavat last

  Kui laps saab 8-aastaseks esimeses klassis, maksame lapsehooldustasu esimese klassi lõpuni ehk 31. augustini. Kui laps saab 8-aastaseks teises klassis või kui ta ei õpi, maksame lapsehooldustasu sünnipäeva kuu lõpuni.

  Lapsehooldustasu hakkame maksma pärast vanemahüvitise saamise lõppu.
  Vanemahüvitist ja lapsehooldustasu samaaegselt ühele perele ei maksta. See tähendab, et kui ühe lapse eest saab pere vanemahüvitist, siis sel perioodil peatame lapsehooldustasu maksmise kõigi peres kasvavate laste eest.
  Ka selle aja eest, mille eest saad juba sünnitus- või lapsendamishüvitist, ei maksa me selle lapse eest lapsehooldustasu. Teiste laste eest saadavaid lapsehooldustasusid need hüvitised ei mõjuta.

  Kui üks vanematest on oma töölt lapsehoolduspuhkusel, on ka lapsehooldustasu saamise õigus just temal.

  Lapsehoolduspuhkusel olla ja lapsehooldustasu saada võib lapsevanema asemel ka mõni teine isik. Kehtib aga reegel, et sellisele inimesele makstavate lapsehooldustasude summa kokku ei või olla rohkem 115,08 eurot kuus. Loe täpsemalt, kellel on õigus perehüvitiste saamiseks.

  Toetuse saamiseks

  Toetuse saamiseks ei ole vaja taotlust esitada! Saadame sulle pärast lapse sünni registreerimist meie iseteenindusse hüvitise pakkumuse.

  Kui olete tulnud perega välismaalt Eestisse elama või tekib toetuse saamise õigus näiteks tänu lapsendamisele, eestkostele võtmisele vms, võtke meiega palun ühendust läbi iseteeninduse või e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti võite pöörduda endale sobivasse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.