Puudega laste tugiteenused

Puudega lapse kasvatamine võib pere hoolduskoormust tõsta.

Et toetada raske ja sügava puudega lapse vanema töötamist, õppimist ja toimetulekut, pakume Euroopa Sotsiaalfondi toel perele tugiteenuseid: lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ning toetava teenusena transporditeenust.

Teenuste osutamise ajal tagatakse lapse hooldamine, arendamine ja turvalisus.

 

Kuhu ja kelle poole pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?

laps peseb käsi

Lapsehoiuteenus

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut. Teenuse osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. Lapsehoidja töö eesmärgiks on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist.

Loe täpsemalt lapsehoiuteenuse kohta (PDF)

 

Tugiisikuteenus

Teenuse eesmärgiks on toetada lapsevanema toimetulekut või töötamist ning lapse ea- või võimetekohast arengut ja vajadusel hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema. Tugiisik võib vajadusel olla ka lapsele saatjaks. Tugiisik abistab ja motiveerib last õppimisel ning aitab suhelda nii perekonnaliikmetega kui ka isikutega väljaspool kodu

Lapsega töötav tugiisik:

 • õpetab last enda eest hoolitsema
 • julgustab igapäevaelus toime tulema
 • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele 
 • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele 
 • abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel 
 • loob turvalise keskkonna
 • aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks

 

Loe täpsemalt tugiisikuteenuse kohta (PDF)

 

Transporditeenus

Teenuse eesmärgiks on võimaldada raske ja sügava puudega lastel kasutada tugiisiku- või lapsehoiuteenust.

Transporditeenuse abil saab laps sõita: 

 • lapsehoiu- ja /või tugiisikuteenusele ja tagasi
 • koos tugiisikuga avalikele teenustele (sh rehabilitatsiooniteenus, sotsiaalteenused, koolivälised sündmused, huvitegevus jms)

Loe täpsemalt transporditeenuse kohta (PDF)

 

Kes saavad taotleda?

Teenuseid on õigus taotleda kuni 17-aastase (k.a)raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja füüsilisest isikust eestkostja) või hoolduspere vanemal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik.

 

Taotlemise käik

1. Lapse seaduslik esindaja

 • pöördub elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse kohaliku oomavalitsuse korraldatavate (riik eraldab igal aastal läbi toetusfondi kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks) teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise (sotsiaalkindlustusameti ESF-rahastus) võimalusi. 
 • Kui kohalik omavalitsus on hinnanud teenuse vajalikuks ja märkinud selle lapse juhtumiplaani tegevuskavasse, täidab tugiteenusele suunamise taotluse (RTF) ja esitab selle digiallkirjastatult info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Taotlust võib täita ka sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.
 • Kui sotsiaalkindlustusamet on taotluse rahuldanud ja teinud suunamise otsuse, sõlmib teenuseosutajaga lepingu, mille alusel hakkab laps teenust saama. 

2. Kohalik omavalitsus

 • hindab teenuse vajadust iga lapse puhul individuaalselt ja märgib lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamisel vestleb lastekaitsetöötaja lapsevanemaga ning hindab teenuse vajadust sobiliku hindamisvahendi toel (näiteks lapse heaolu käsiraamat). Lisaks võib ta taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud arenduskava) juurde küsida ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

3. Sotsiaalkindlustusamet

 • teeb tugiteenusele suunamise otsuse 30 kalendripäeva jooksul taotluse registreerimisest või kätte saamisest. Kui vajame lisainfot või -dokumente, võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, sel juhul teavitame taotlejat.
 • Otsusest teavitame lapsevanemat, hankepartnerit ja juhtumiplaani koostanud kohalikku omavalitsust. 

 

4. Teenuseosutaja

 • sotsiaalkindlustusameti hankepartneri esindaja võtab lapsevanemaga ühendust, täpsustatakse teenuste vajadus ning sõlmitakse leping, mille alusel hakkab laps teenust/teenuseid saama.
 

Teenuse maht: 

Teenuste mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja see ei kandu edasi järgmisse aastasse ning lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.

Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani, projekti tegevuste lõppemiseni (31.12.2020) või lapse täisealiseks saamiseni.

NB! Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

 

 

Teenuseosutajad (sotsiaalkindlustusameti hankepartnerid)

Maakond Hankepartner Kontaktisik Aadress
Harjumaa EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö Sihtasutus Keili Rander, keili.rander@gmail.com, 56720008 Kiriku plats 3, Tallinn
Hiiumaa Hiiumaa Sotsiaalkeskus Riho Rahuoja, hiiumaa.tugiteenused@gmail.com, 5333 5116 Vabaduse 47, Kärdla
Jõgevamaa SA Perekodu Agnes Veldemann, agnes@perekodu.eu, 5200440 Kase tee 2, Jämejala, Viljandimaa
Ida-Virumaa MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
Liana Põld,
liana.pold@gmail.com, 53060778
Sompa 5a, Jõhvi
Järvamaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ
Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, jarvamaatugiteenused@gmail.com 5171186
Pühajärve tee 1, Otepää
Läänemaa Sihtasutus Haapsalu Hoolekandekeskus

Helgi Mitt, helgi@haapsaluhkk.ee, 5065040

Kastani 9, Haapsalu
Lääne-Virumaa MTÜ Virumaa Tugiteenused Ene Augasmägi, virumaa.tugiteenused1@gmail.com, 5598 0670 Ülesõidu tn 5-34, Tapa
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing Kooli 24, Tapa
Põlvamaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, polvatugiteenused@gmail.com, 517 1186  Pühajärve tee 1, Otepää
Pärnumaa Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus Ülle Männiste, juhataja@parnutugikeskus.eu, 5552 2001 Oja 97, Pärnu
Raplamaa Ridiradiralla OÜ
Janne Liidik
janne@lastehoid.ee; projektijuht@lastehoid.ee, 5904 7872 
Viljandi mnt 53, Rapla
Saaremaa Kuressaare Perekodu Janne Tamm, janne.tamm@kuressaare.ee, 56 667 570 Tolli 11, Kuressaare
Tallinn Tallinna Perekeskus Kadri Piikmann, tugiteenused@pk.ee, 51909155 Asula 11, Tallinn
Tallinna Lastekodu
Margit Randaru
margit.randaru@tallinnalastekodu.ee, 5089830
Vana-Pärnu mnt 9a, Tallinn
Tartumaa Sverresson OÜ
Anne Laan annelaan1@gmail.com, tartutugiteenused@gmail.com 53333110
Tamme pst 80A, Tartu
Valgamaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, valgatugiteenused@gmail.com 5171186 Pühajärve tee 1, Otepää
Viljandimaa SA Perekodu Agnes Veldemann, agnes@perekodu.eu,  5200440 Kase tee 2, Jämejala, Viljandimaa
Võrumaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, vorutugiteenused@gmail.com 5171186 Pühajärve tee 1, Otepää
 

Projektimeeskonna kontaktid

Puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman 5349 0652 Ebeli.Berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee

Nõunik Marta Rohtla 5359 1608 Marta.Rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti koordinaatorid on jagatud maakondade kaupa:

Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa

Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa

Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Tööpiirkonnad: Viljandimaa, Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa