Puudega laste tugiteenused

 

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“.

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid - lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti - nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse- või sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani tegevuskava olemasolu STAR-is).

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transpordi teenust suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapseealiseks alla 18-aastast isikut).

Teenuseid on õigus taotleda raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem ja eestkostja) või lapse perekonnas hooldajal, kelle enda ja lapse elukohana on registreeritud Eesti Vabariik.

Teenuste taotlemine algab kohalikust omavalitsuse üksusest (KOV). Lapse seaduslik esindaja peab kõigepealt pöörduma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse poole, kus vanemale selgitatakse KOV-i korraldatavate (riik eraldab igal aastal läbi toetusfondi kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks) teenuste saamise tingimusi ja korda ning lisarahastamise (Sotsiaalkindlustusameti ESF-rahastus) võimalusi. Raske ja sügava puudega laste puhul peab KOV hindama teenuse vajaduse iga lapse puhul individuaalselt. Teenuse vajadus hinnatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamisel vestleb lastekaitsetöötaja lapsevanemaga ning hindab teenuse vajadust sobiliku hindamisvahendi toel (näiteks lapse heaolu käsiraamat). Lisaks on KOV töötajal õigus juurde küsida taotlejalt täiendavaid dokumente (rehabilitatsiooniplaan, haridusasutuses koostatud arenduskava) ja vestelda lapsele oluliste võrgustikuliikmetega.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita taotlus (728.67 KB, RTF) ja esitada digitaalallkirjastatult info@sotsiaalkindlustusamet.ee või täita Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.
 
Oluline on teada, et transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks, vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.

Menetluse pikkus: Taotlusele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest või kätte saamisest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise põhjusest.

Teenuste aastaseks mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Osutatud teenustundide arv sõltub teenuseosutaja poolsest hinnakirjast, aga ei või olla väiksem kui 702 h teenust aastas, kui laps on üks-ühele lapsehoiu või tugiisiku teenusel. Kui laps on hoius asutuses või lapsehoidja hoiab rohkem kui ühte last, siis on õigus saada minimaalselt 878 teenustundi aastas.

Kui laps kasutab ka transporditeenust, siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja see järgmisse aastasse edasi ei kandu ning lapsevanemale seda rahas välja ei maksta.

Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani, projekti tegevuste lõppemiseni (31.12.2020) või lapse täisealiseks saamiseni.

Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda üksnes Sotsiaalkindlustusameti hankepartnerite juures.

 

 

Teenuseosutajad

Maakond Hankepartner Kontaktisik Aadress
Harjumaa EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö sihtasutus Keili Rander, keili.rander@gmail.com, 56720008 Kiriku plats 3, Tallinn
Hiiumaa Hiiumaa Sotsiaalkeskus Elle Voolma, hiiumaa.tugiteenused@gmail.com, 53077353 Vabaduse 47, Kärdla
Jõgevamaa SA Perekodu Agnes Veldemann, agnes@perekodu.eu, 55513370; 5200440 Kase tee 2, Jämejala, Viljandimaa
Ida-Virumaa MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
Liana Põld,
liana.pold@gmail.com, 53060778
Sompa 5a, Jõhvi
Järvamaa Paide Linnavalitsus
Getter Nurk,
getter.nurk@paide.ee, 55932250
Irene Virkoja,
irene.virkoja@paide.ee, 55566432
Keskväljak 14, Paide
Läänemaa SA Haapsalu Hoolekandekeskus Hanna-Brett Lepplaid, hannabrett@haapsaluhkk.ee, 4756712 Kastani 9, Haapsalu
Lääne-Virumaa MTÜ Virumaa Tugiteenused Sille Sõmermaa, virumaa.tugiteenused1@gmail.com, 5262947 Turu 12a-6, Tapa
MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing Kooli 24, Tapa
Põlvamaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, 5171186 Pühajärve tee 1, Otepää
Pärnumaa Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus Mari Veberson, mariveberson@gmail.com, 55528551 Oja 97, Pärnu
Raplamaa Ridiradiralla OÜ
Janne Liidik
janne@lastehoid.ee; projektijuht@lastehoid.ee, 5179710
Viljandi mnt 53, Rapla
Saaremaa Kuressaare Perekodu Janne Tamm, janne.tamm@kuressaare.ee, 56 667 570 Tolli 11, Kuressaare
Tallinn Tallinna Perekeskus Talvi Karbe, tugiteenused@pk.ee, 6556970 Asula 11, Tallinn
Tallinna Lastekodu
Margit Randaru
margit.randaru@tallinnalastekodu.ee, 5089830
Vana-Pärnu mnt 9a, Tallinn
Tartumaa Sverresson OÜ
Anne Laan
annelaan1@gmail.com, 53333110
Tamme pst 80A, Tartu
Valgamaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, 5171186 Pühajärve tee 1, Otepää
Viljandimaa SA Perekodu Agnes Veldemann, agnes@perekodu.eu, 55513370; 5200440 Kase tee 2, Jämejala, Viljandimaa
Võrumaa Varajase Kaasamise Keskus OÜ  Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, 5171186 Pühajärve tee 1, Otepää

Puudega laste tugiteenuste koostööpartnerid maakondade kaupa.

 

 

 

Projektimeeskonna kontaktid

Puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman 5349 0652 Ebeli.Berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee

Nõunik Kadri Arumetsa 5193 6614 Kadri.Arumetsa@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Projekti koordinaatorid paiknevad neljas piirkonnas:

 

  • Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn 15092)
Tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

Maarja Maalder 5326 9845 Maarja.Maalder@sotsiaalkindlustusamet.ee

  • Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi 41531)
Tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
Ursula Randlaine 5346 7887 Ursula.Randlaine@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu 51013)
Tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa
Marta Rohtla 5359 1608 Marta.Rohtla@sotsiaalkindlustusamet.ee
  • Lääne piirkond (Õhtu põik 5, Pärnu 80010)
Tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa
Anne Sepping 5306 4417 Anne.Sepping@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

 

Riigihanked „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“

Projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames on Sotsiaalkindlustusamet korraldanud mitmeid hankeid:

Riigihange - 1

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 166257 (avaldatud 17.08.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.09.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid osutatakse kõigis Eesti maakondades: Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Otsime igasse maakonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 2

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 169262 (avaldatud 02.12.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 15.12.2015 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Harjumaa (v.a Tallinn), Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Raplamaa, Võrumaa ja Tallinna linn.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – 3

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 173249 (avaldatud 16.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 27.04.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on:
• tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.
• teenuseid tellitakse järgmistes Eesti maakondades: Jõgevamaa, Põlvamaa ja Võrumaa.

Otsime igasse nimetatud piirkonda ühte teenusepakkujat, kes oleks suuteline pakkuma kõiki kolme teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Rapla

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee hanke viitenumber 178278 (avaldatud 15.09.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.09.2016 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Rapla maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange – Lääne-Virumaa ja Võrumaa

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 17.03.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 05.04.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine Lääne-Viru ja Võru maakonnas raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.

Riigihange - Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine (2017-2020)

Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast: https://riigihanked.riik.ee (avaldatud 25.07.2017).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 22.08.2017 kell 10.00.

Hankelepingu esemeks on tugiteenuste osutamine raske ja sügava puudega lastele, mis hõlmab lapsehoiuteenust, tugiisiku teenust ja toetava teenusena transpordi teenust. Teenust tellitakse kokku 16 Eesti piirkonnas, sh 15 maakonda ja Tallinn.

Teenuste osutamisega alustamine võib olla mistahes kuupäev, mis jääb ajavahemikku 1.oktoobrist-31.detsembrini 2017.a. ja kehtib kuni 31.12.2020.

Riigihange on seotud Euroopa Liidu poolt rahastatava projektiga. Euroopa Sotsiaalfond 2014-2020.2.01.001.01.15-001 „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“.