Sa oled siin

Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele

Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis” pilootprojekt „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” 

Projekti periood: 01.04.2013 - 31.01.2017

Projekti toetussumma on: 1045 462 eurot, sh Norra toetus 888 643 eurot

Projekti eesmärk:
Uue teenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, mis sisaldab integreeritud sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuseid, arvestades laste vajadusi ning toetades nende hariduse omandamist turvalises keskkonnas ja toimetulekut täiskasvanueas.

Projekti raames on väljatöötatud kaks teenust:

  • Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele (Teenus I), mille kirjelduse leiate teenus_i_kirjeldus_201701.pdf (406.38 KB, PDF)
  • Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus kohtumääruse alusel teenusele suunatud raske ja püsiva psüühikahäirega lastele (Teenus II), mille kirjelduse leiate teenusii_kirjeldus_06042016.pdf (313.36 KB, PDF)

Projekti raames on väljatöötatud kaks rehabilitatsiooniprogrammi:

Konverentsid ja seminarid on leitavad lingilt:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puudega-laste-tugiteenuste-uritused

Projekti lisainfo on leitav:
http://norra.sm.ee
http://eeagrants.org
http://eeagrants.fin.ee

Projektijuht Janne Kallasmaa
janne.kallasmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 6640105

Projekti tegevused on lõppenud.

 

Rehabilitatsiooniprogramm lastele, kellel on raske ja püsiv psüühikahäire

Rehabilitatsiooniprogramm on koostatud Dagmar Narussoni poolt Sotsiaalkindlustusameti tellimusel pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames. Dokumendi ülesehitus ja struktuur tugineb UEMSi (ingl European Union of Medical Specialists) ankeedist.

Rehabilitatsiooniprogrammi eesmärk on 10-17-aastaste laste, kellel on raske ja püsiva kuluga psüühikahäire, hariduse omandamise korraldamine ja toetamine ning laste tegutsemise ja osaluse arendamine nende igapäevases sotsiaalses keskkonnas.
Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise tulemusel saavutab laps parema kohanemis- ja tegevusvõime tema jaoks olulistes igapäevaelu situatsioonides.

Rehabilitatsiooniprogrammi piloteerimine toimub kuni 31.12.2016.

Tartu Herbert Masingu Koolis
http://masing.tartu.ee/25-koolist/projektid/138-raske-ja-pysiv-psyyhikahaire

Maarjamaa Emajõe ja Valgejõe Õppekeskuses http://www.mhk.edu.ee/

Rehabilitatsiooniprogrammi kokkuvõtte leiate rehab_programmi_kokkuvote_042016.pdf (223.52 KB, PDF). Rahvusvaheline funktsioneerimisvõime, vaeguste ja tervise klassifikatsioon (RFK) sissejuhatav peatükk on kõigil versioonidel sama ja see on leitav lingilt http://www.tartuvthk.ee/keel_eesti/failid/Rahvusvaheline%20funktsioneerimisvoime,%20vaeguste%20ja%20tervise%20klassifikatsioon.pdf (PDF) RFK põhiklassifikatsioon on leitav siit ja täiendavalt saate kasutada RFK_LN laste ja noorukite versiooni, mis on leitav siit.

Rehabilitatsiooniprogrammi koostamise peamiseks aluseks ja lähtematerjaliks on:

• Sotsiaalkindlustusameti poolt projekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames koostatud Teenus I kirjelduse, leiate teenus_i_kirjeldus_201701.pdf (406.38 KB, PDF).

• OÜ Interna (Siseaudiitor.ee) poolt Sotsiaalkindlustusameti tellimusel läbiviidud analüüsi “Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine” koondaruanne ja neli vahearuannet; OÜ Interna poolt koostatud analüüsid tuginevad kolme teenuseosutaja, st Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuse, Tartu Herbert Masingu Kooli ja Imastu Kool-Kodu poolt läbiviidud tegevustele, teenustele ning nende mõjuanalüüsile;

• pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi välisekspert Niels Peter Rygaardi poolt koostatud analüüsid, raportid ja soovitused;

• pilootprojekti “Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” teenuseosutaja arenguprogrammi hindamismetoodikate ja vahendite analüüsi vahe- ja lõppraportid, mis on koostatud Kenn Konstabeli ja tema poolt juhitud töörühma poolt;

• käesoleval ajal (2016.a.) kehtivale rehabilitatsiooniteenuste loetelule, mis on avaldatud Sotsiaalkaitseministri määruses nr 66, vastu võetud 21.12.2015, (avaldatud RT I, 29.12.2015, 33). “Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas kehtestamine” https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015033.

Teenused

Pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames väljatöötatud teenused:

• „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“ (Teenus-I) Teenuse kirjelduse leiate teenus_i_kirjeldus_201701.pdf (406.38 KB, PDF).

• „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus kohtumääruse alusel teenusele suunatud raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“ (Teenus-II). Teenuse kirjelduse leiate teenusii_kirjeldus_06042016.pdf (313.36 KB, PDF).

Teenus I ja Teenus II osutamine pilootprojekti raames lõppenud. Teenuste osutamine toimus märtsist 2014 kuni 31. märtsini 2016. a.

Alates 01.04.2016 aastast on tegemist Teenus II puhul riikliku teenusega, mida osutatakse Imastu Kool-kodus, Tapal.

Teenuseid pilootprojekti raames osutasid:
Teenus-I osutaja: Tartu Herbert Masingu Kool, Tartu Koduleht http://masing.tartu.ee

Teenus-I osutaja: Maarjamaa Hariduskolleegium, Kaagvere Koduleht http://www.mhk.edu.ee/

Teenus-II osutaja: AS Hoolekandeteenused, Imastu Kool-Kodu
Koduleht: http://www.hoolekandeteenused.ee/.

Teenuseosutajad on järginud igakülgselt Norra Finantsmehhanismi 2009-2014 visuaalset identiteeti teenusega seotud kommunikatsioonis.

Teenuseosutaja arenguprogramm

Teenuseosutaja arenguprogrammi rahastatakse Norra Finantsmehhanismi 2009-2014 eeldefineeritud pilootprojekti „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega lastele“ raames. Projekti elluviijaks on Sotsiaalkindlustusamet.

Teenuseosutaja arenguprogrammi teostab Verge Eesti OÜ

Projekti info: http://verge.ee/projektid/
Lisaks olemasolevatele teenuseosutajatele on võimalus kandideerida arenguprogrammi raames läbiviidavas koolitusprogrammis ka potentsiaalsel teenuseosutajal. Potentsiaalne teenuseosutaja peab omama valmisolekut ja võimalust peale projekti lõppemist Teenus I osutamiseks. Teenus I kirjeldus on leitav teenus_i_kirjeldus_201701.pdf (406.38 KB, PDF).

Koolitusprogrammi eesmärk

Moodulitest koosneva koolitusprogrammi eesmärgiks on Teenust osutavale meeskonnale uute teadmiste ja oskuste andmine, mis loob eelduse kvaliteetsema Teenuse osutamiseks.

Koolitusprogrammi moodulid on:

• Hindamisalane moodul
• Meeskonnatöö moodul
• Lapsevanema ja kooli koostöö moodul
• Miljööteraapia ja miljööteraapilise keskkonna loomise moodul
• Loovteraapiaalane moodul
• Toimetulek agressiivse käitumisega

Kandideerimine Teenuseosutaja arenguprogrammi

Kandideerides koolitusprogrammi peab potentsiaalne teenuseosutaja vastama järgmistele kriteeriumitele:

• tegutseb haridusasutusena Põhja-Eesti piirkonnas ning omab õpilaskodu
• vabade kohtade olemasolul võtab õpilasi kooli vastu aastaringselt üle Eesti
• tagab õppekorralduse põhikooli riikliku õppekava alusel tundeelu- ja käitumishäiretega laste klassis, väikeklassis, ühele õpilasele keskendatud õppes, koduõppes või kasvatusraskustega laste klassis, lähtudes nõustamiskomisjoni otsusest
• Teenus I sihtrühma olemasolu
• tagab majutuse ja toitlustuse vähemalt 15 (viieteistkümnele) lapsele
• laps elab teenuseosutaja poolt korraldatud eluruumides, mis vastavad laste majutamiseks kehtestatud tervisekaitsenõuetele. Laps elab Teenusel I olles talle eraldatud toas, soovitavalt ühe kuni kahekohalises
• omab valmidust osutada rehabilitatsiooniteenust

Potentsiaalne teenuseosutaja esitab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud digitaalselt allkirjastatud kinnituskirja, milles kinnitatakse, et potentsiaalne teenuseosutaja vastab kandideerimiseks kehtestatud tingimustele ning peale Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega lastele“ lõppu, omab valmisolekut Teenus I osutamiseks. Potentsiaalsel teenuseosutajal on tingimused kas täidetud või saavad olema täidetud 2016.a.

Täiendav informatsioon potentsiaalse teenuseosutaja kriteeriumite kohta:
Pirge Toms, tel: 66 40 102, e-post: pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Kandideerimisel koolitusprogrammi palume potentsiaalsel teenuseosutajal esitada Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kinnituskiri ning saata Verge Eesti OÜ-le info@verge.ee. Kandideerimine on avatud kuni 07.09.2015. a. Kohtade arv on piiratud.

Head kandideerimist!

 

 
 

Kutse seminarile

Sotsiaalkindlustusamet korraldab 8. detsembril 2016 Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses seminari. Seminar viiakse läbi Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Seminarile on kutsutud projekti elluviija head koostööpartnerid ning Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Seminari päevakava on leitav seminari_paevakava.pdf (229.93 KB, PDF).

Täiendav informatsioon e-posti aadressil janne.kallasmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Seminar Teenuseosutajatele

Sotsiaalkindlustusamet korraldab 15. märtsil 2016. a seminari Teenuseosutajatele, mis toimub Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Seminarile on oodatud Teenus I ja Teenus II osutajad, Sotsiaalkindlustusameti, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.

Seminaril käsitletakse peateemana teenuste mõju ja hindamisega seotud küsimusi ning tagasisidet annavad Teenus I ja Teenus II osutajad.

Seminari päevakava on leitav seminar_teenuseosutajale.pdf (243.97 KB, PDF).

Täiendav informatsioon e-posti aadressil pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 664 0102.

 

Konverents „Rehabilitatsiooniteenuse terapeutiline keskkond“

Sotsiaalkindlustusamet korraldab konverentsi teemal „Rehabilitatsiooniteenuse terapeutiline keskkond“, mis toimub 19. novembril 2015 kell 09.30 - 16.30 Radisson Blu Hotel Olümpia Konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn).

Konverents viiakse läbi Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Konverentsile on oodatud laste vaimse tervise spetsialistid tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnast.

Konverentsil käsitletakse laste psühhiaatrilises rehabilitatsioonis kasutatavaid teraapiaid, sealhulgas miljööteraapia, psühhoteraapia, tegevusteraapia, muusikateraapia ning tantsu- ja liikumisteraapia.

Konverentsi peaesinejaks on Erik Larsen Norrast.

Konverentsi päevakava on leitav konverentsi_kutse_19112015.pdf (376.67 KB, PDF).

Ettekannete slaidid: • Erik Larsen (638.01 KB, PDF) • Alice Pehk (822.61 KB, PDF) • Airiin Demir (1.36 MB, PDF) • Maire Reest (2.95 MB, PDF) • Eve Kanarik (1.42 MB, PDF) • Hanna-Maria Põldma (1.12 MB, PDF) • Terje Kaldur (1.01 MB, PDF)

Lühikokkuvõte konverentsil osalejate tagasisidest on leitav konverentsi_tagasiside_2015.pdf (187.54 KB, PDF).

Täiendav informatsioon e-posti aadressil pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 664 0102.

 
 

Konverents „Laste psühhiaatriline integreeritud rehabilitatsioon“

Sotsiaalkindlustusamet korraldab konverentsi teemal „Laste psühhiaatriline integreeritud rehabilitatsioon“, mis toimub 27. novembril 2014 kell 09.00 - 16.30 Meriton Grand Conference & SPA Hotel Tallinn (Paldiski mnt 4, Tallinn).

Konverents viiakse läbi Norra finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames.

Konverentsile on oodatud laste vaimse tervise spetsialistid tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnast.

Kõnede ja heade praktikatega esinevad teiste seas Godi Keller - pedagoogikalektor Norrast, PhD Anne Kleinberg - SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinikust, Tiina Kivirand - Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tiina Tõemets - Sotsiaalministeeriumist, MSc Airiin Demir - Kliiniline lastepsühholoog, Ülle Keinaste - Imastu Kool-Kodust, Urve Tõnisson - MTÜ HENK, Tiina Kallavus - Tartu Herbert Masingu Koolist jt.

Konverentsi päevakava on leitav Konverentsi_programm_27112014.pdf (248.98 KB, PDF)

Ettekannete slaidid: • Tiina Kivirand (815.29 KB, PDF) • Ülle Keinaste (266.07 KB, PDF) • Urve Tõnisson (2.41 MB, PDF) • Tiina Tõemets (819.36 KB, PDF) Anne Kleinberg (1.58 MB, PDF) • Juta Saarevet (1.1 MB, PDF) • Airiin Demir (842.37 KB, PDF) • Tiina Kallavus (303.21 KB, PDF)

Konverentsil esinejate ettekanded on leitavad https://www.youtube.com/playlist?list=PL3g_TzY7pIaDZ-0dWqkF0Mrd2kG53S_E1.

Lühikokkuvõte konverentsil osalejate tagasisidest on leitav konverentsi_tagasiside_2.pdf (472.24 KB, PDF).

Täiendav informatsioon e-posti aadressil pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee või telefonil 664 0102.

 
 

Koolitus psüühikahäirega laste pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutajatele

Sotsiaalkindlustusamet, Norra finantsmehhanismi 2009-2014 rahastuse toel, korraldab koostöös MTÜ Tartu Maarja Tugikeskusega koolituse projekti: ”Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega lastele” raames.

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste andmine pikaajalise teenuse osutamiseks ühtsete põhimõtete alusel, hõlmates sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuseid lähtuvalt teenuse kirjeldusest.

Koolituse tulemusena omandatakse paremad teadmised ja oskused, mis loovad eelduse kvaliteetsema teenuse osutamiseks.

Koolitus on jagatud neljaks mooduliks:
Moodul 1. Integreeritud teenuste osutamine ühtsete põhimõtete alusel (juuni 2014, Tartu). (pildid (572.07 KB, PDF)).
Moodul 2. Töötuba (juuni 2014, Tartu) (pildid (661.01 KB, PDF))
Moodul 3. Probleemse käitumise juhtimine ja juhendamine (september 2014, Lääne-Virumaa) (pildid (1.12 MB, PDF))
Moodul 4. Rühmasupervisioon (august - detsember 2014, Tallinn/Tartu)

 
 

Riigihanke „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“ infopäev

Seoses hankega korraldab Sotsiaalkindlustusamet 08.01.2014. a algusega kell 12.00 hanke infopäeva Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis (Hanke infopäeva ajakava (234.08 KB, PDF)). Infopäeval osalemine toimub eelregistreerimisega e-posti aadressil pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee (märkida osaleja nimi, asutus, kontakttelefon).

 

 

Riigihanked

 

Riigihange „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Rehabilitatsiooniprogrammi osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee, hanke viitenumber 173 518 (avaldatud 14.04.2016).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 25.04.2016 kell 13.00.

Hankega soovib Sotsiaalkindlustusamet leida pikaajalise rehabilitatsiooniprogrammi osutajaid raske ja püsiva psüühikahäirega lastele vanuses 10-17 aastat. Programm hõlmab rehabilitatsiooni- ja haridusteenuse osutamist alates hankelepingu jõustumisest kuni 31.12.2016.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

 

Riigihange „Teenuseosutaja arenguprogramm“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Teenuseosutaja arenguprogramm“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/689708/general-info, hanke viitenumber 162086 (avaldatud 04.06.2015).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 01.07.2015 kell 11.00.

Hankelepingu esemeks on: • Teenuseosutaja arenguprogrammi ning supervisooniteenuse tellimine; • Teenuseosutaja rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistide igapäevatöös kasutatavate hindamismetoodikate ühtlustamine (Töö); • Juhendi koostamine, lapse Teenusele võtmisel minimaalsete läbiviidavate protseduuride tarbeks (Juhend).

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega lastele“, lähemalt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/pikaajaline-rehabilitatsiooniteenus-raske-ja-pusiva-psuuhikahairega#Norra%20finantsmehhanismi.

 

Riigihange „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/, hanke viitenumber 158549 (avaldatud 31.12.2014).

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 23.01.2015 kell 14.00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

Hankega soovib Sotsiaalkindlustusamet leida pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutajaid raske ja püsiva psüühikahäirega lastele vanuses 10-17 aastat. Teenus hõlmab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuse osutamist alates hankelepingu jõustumisest kuni 30.11.2015.

Hanke kohta saab täiendavat informatsiooni kirjalikul pöördumisel kontaktisiku Janne Kallasmaa poole e-posti aadressil janne.kallasmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Riigihange „Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine"

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Teenuse mõju ja tulemuslikkuse hindamine“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/, hanke viitenumber: 153633.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 28.07.2014 kell 14:00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programmi „Rahvatervis“ eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

Sotsiaalkindlustusamet soovib hankida eelnimetatud projekti raames väljatöötatud pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse mõjude ja tulemuslikkuse hindamist ning analüüsi alates lapse teenusele sisenemise hetkest.

Hanke kohta saab täiendavat informatsiooni kirjalikul pöördumisel kontaktisiku Janne Kallasmaa poole e-posti aadressil janne.kallasmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Riigihanke „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“ pakkumuste tähtaja pikendamine

Käesolevaga anname teada, et Sotsiaalkindlustusameti poolt välja kuulutatud riigihanke „PIKAAJALINE REHABILITATSIOONITEENUSTE OSUTAMINE PSÜÜHIKAHÄIREGA LASTELE“ viitenumbriga 148480, pakkumuste esitamise tähtaega on pikendatud.

Uus pakkumuse esitamise tähtaeg: 31.01.2014 kell 11:00.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

Hankes osaleda soovijatel palume tutvuda vastava informatsiooniga riigihangete registri keskkonnas aadressil https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/.

 

Riigihange „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“

Sotsiaalkindlustusamet on välja kuulutanud hanke „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast, hanke viitenumber 148480.

Pakkumuse esitamise tähtaeg: 21.01.2014 kell 11.00.

Pakkumus tuleb esitada elektroonselt Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile ska@ensib.ee.

Hange on seotud Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud eeldefineeritud projektiga „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele“.

Hankega soovib Sotsiaalkindlustusamet leida pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse osutajaid raske ja püsiva psüühikahäirega lastele vanuses 12-17 aastat. Teenus hõlmab sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuse (edaspidi Teenused) osutamist alates hankelepingu jõustumisest kuni 30.11.2015.

Hange on jagatud osadeks vastavalt teenusele suunamise järgi: Teenus I-le suunamine on vabatahtlik ja Teenus II-le suunamine toimub kohtumääruse alusel ning on tahtevastane. Teenus I osutatakse Tallinnas või Harjumaal ning Tartus või Tartumaal.

Seoses hankega korraldab Sotsiaalkindlustusamet 08.01.2014.a. algusega kell 12.00 hanke infopäeva Tallinnas (Hanke infopäeva ajakava (234.08 KB, PDF)). Infopäeval osalemine toimub eelregistreerimisega e-posti aadressil pirge.toms@sotsiaalkindlustusamet.ee (palume märkida osaleja nimi, asutus, kontakttelefon).

Hanke kohta saab täiendavat informatsiooni kirjalikul pöördumisel kontaktisiku Janne Kallasmaa poole e-posti aadressil janne.kallasmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee.