Sa oled siin

Nõustamisteenus kohalikele omavalitsustele ja partneritele

Kohalikul omavalitsusel on toetuse ja abi saamiseks võimalus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna poole. Kohaliku omavalitsuse taotluse alusel osutame nõustamisteenust:

 • lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel,
 • lastekaitse juhtumite ja rahvusvaheliste üksikjuhtumite lahendamisel,
 • lapsele ja perele sobivate meetmete leidmisel.

Nõustamisteenuse saamiseks tuleb taotlus esitada e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest võtame teiega ühendust.

Lisaks kohaliku omavalitsuse üksustele on ka kõigil teistel lastega töötavatel spetsialistidel võimalus pöörduda meie poole nõustamise ja abi saamiseks.

Täpsema info saamiseks võtke ühendust oma piirkonna lastekaitse osakonna juhtumikonsultandi või peaspetsialistiga.

  Nõustamisteenused

  Laste ja perede heaolu kohalike omavalitsuste arengukavades

  Kohalikul tasandil tehtavad otsused mõjutavad otseselt laste ja perede heaolu ning omavad pikaajalist mõju kohalikule elanikkonnale tervikuna. Seetõttu on laste ja perede heaolu seisukohast tähtis, et kohaliku omavalitsuse arengukavas seatakse prioriteete laste ja perede vajadusi arvestades ning riskide ennetamiseks planeeritakse mõjusaid ja tõenduspõhiseid sekkumisi.

  Laste ja perede heaolu hindamiseks ja teadmiste põhiseks planeerimiseks kohalikul tasandil oleme koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga välja töötatud "Laste ja perede heaoluprofiil". Profiili abil on võimalik planeerida kohalikku elu analüüsipõhiselt, lahendada kohalikku elu ja arengut takistavaid probleeme, maandada riske ja tõhustada kohalike elanike, sh laste toimetulekut ja heaolu.

  Lapse heaolu toetavate arengukavade koostamisel on kohalikel omavalitsustel õigus pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole nõustamisteenuse saamiseks, edastades selle kohase taotluse (18.1 KB, DOCX) e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Hiljemalt kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest võtame teiega ühendust.

  Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust lastekaitse osakonna piirkonna juhiga.

  Juhtumitöö

  Lapse heaolu, kasvamise ja arengu eest vastutab lapse vanem või lapse hooldusõiguslik isik. Vajadusel pakub riik perekonnale abi ja tuge. Abivajava ja hädaohus oleva lapse abistamisel lasub vastutus kohaliku omavalitsuse üksusel. Lapse heaolu terviklikuks hindamiseks on Sotsiaalkindlustusamet Rootsis kasutusel oleva hindamisraamistiku põhjal koostanud Lapse heaolu hindamise käsiraamatu (1.26 MB, PDF). Käsiraamat keskendub lapse heaolu hindamisele kasutades selleks lapse heaolu kolmnurka (joonis 1), mis hõlmab lapse vajadusi, vanemate suutlikkust ja keskkondlikke tegureid.

  Abivajavale lapsele ja tema perekonnale abi osutamisel hindab lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja (või lastekaitse tööd tegev spetsialist) esmalt lapse abivajaduse. Abivajaduse hindamisel tuleb anda hinnang lapse olukorrale (füüsiline, tervislik, psühholoogiline, emotsionaalne, sotsiaalne, kognitiivne, hariduslik ja majanduslik) ja last kasvatava isiku vanemlikele oskustele.

  Hädaohus oleva lapse juhtumi puhul on juhtumi lahendajaks lapse viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksus, tehes lapse abistamiseks koostööd võimalike partneritega, näiteks politsei, kiirabi, turvakodu. Töövälisel ajal saavad vajadusel abi ja tuge nii lastekaitsetöötaja kui juhtumiga seotud osapooled Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistilt Lasteabitelefoni 116111 kaudu.

  Juhtumikorraldus

  Abivajava lapse ja tema perekonna abistamisel on üheks mõjusamaks ja terviklikumaks töömeetodiks juhtumikorraldus. Juhtumikorraldus võimaldab hinnata ja lahendada lapse probleemset olukorda kõige tõhusamal viisil, st terviklikult, võimalikult õigeaegselt ja eelkõige lapse jaoks piisavalt.

  Abivajavate laste juhtumite puhul on juhtumikorraldajaks reeglina kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja, kes abivajavast lapsest teadasaamisel hindab esmalt lapse ja pere abivajadust ning hiljemalt kümne päeva jooksul otsustab juhtumikorralduse algatamise vajaduse. Juhtumikorralduse võib jätta algatamata üksnes juhul, kui lapse abivajadus on võimalik rahuldada ühekordse meetmega, näiteks ühekordne nõustamine.

  Vajadusel aitame lastekaitsetöötajatel hinnata lapse abivajadust, leida lapse olukorra leevendamiseks lapsele ja tema perele sobivaid teenuseid ning valida lapse abivajaduse ärahoidmiseks või süvenemiseks tõhusaid meetmeid.

  Abivajavate laste juhtumite puhul on kohalikel omavalitsustel õigus pöörduda meie poole nõustamisteenuse saamiseks, edastades sellekohase taotluse (18.42 KB, DOCX) e-posti aadressile: info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Hiljemalt kolme tööpäeva möödumisel taotluse laekumisest võtame teiega ühendust.

  Rahvusvaheliste lastekaitse juhtumite nõustamine

  Rahvusvahelise juhtumi puhul on tegemist olukorraga, kus abivajav laps või üks lapsevanem on pärit, resideeris või elab endiselt välismaal.

  Rahvusvahelist lastekaitsejuhtumit korraldab lapse hariliku viibimiskoha järgne kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitsetöötaja. Lapse tegelik elukoht ja lapse rahvastikuregistri järgne elukoht ei pruugi ühtida, mistõttu vajab piiriülese juhtumi puhul infot nii registrijärgne kui tegeliku elukoha järgne kohalik omavalitsus, sealhulgas ka välisriigis.

  Sotsiaalkindlustusamet vahendab rahvusvahelisi lastekaitse üksikjuhtumeid kohaliku omavalitsuse üksusele ja nõustab rahvusvahelistes üksikjuhtumitest kohaliku omavalitsuse üksust. Nõustamisteenuse saamiseks palume esitada taotlus (19.11 KB, DOCX) e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

  Täpsema info saamiseks soovitame võtta ühendust lastekaitse osakonna peaspetsialist Merli Lauriga tel: 5345 1792, e-post: merli.laur@sotsiaalkindlustusamet.ee, Birgit Nauriga tel: 513 8850, e-post birgit.naur@sotsiaalkindlustusamet.ee või childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee.

  Töövälisel ajal on võimalus helistada lastekaitse osakonna Lasteabitelefonile 116111.

  Arvamuse andmine lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta 

  Kohaliku omavalitsuse üksus saab alates 1.01.2018 sotsiaalhoolekande seaduse § 1302 alusel taotleda kohtult lapse paigutamist kinnisesse lasteasutusse. Enne kohtule avalduse tegemist peab kohalik omavalitsus pöörduma Sotsiaalkindlustusameti poole arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta. Arvamus tuleb küsida nii kinnise lasteasutuse teenuse esmakordsel taotlemisel kui teenuse pikendamisel.

  Arvamuse saamiseks tuleb täita vormikohane taotlus (19.38 KB, DOCX) (pdf (35.63 KB, PDF)) ning edastada see digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

  Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistid kaardistavad olukorra tuginedes kohaliku omavalitsuse poolt esitatud taotlusele, selle lisadele ning taotluses viidatud STAR juhtumimenetluses olemasolevale informatsioonile. Vajadusel palutakse kohalikul omavalitsusel taotlust või STAR juhtumimenetlust täiendada või esitada lisadokumente.

  Sotsiaalkindlustusameti ülesanne on hinnata esitatud informatsiooni põhjal:

  • lapse käitumise ohtlikkust tema enda elule, tervisele ja arengule või teiste isikute elule või tervisele;
  • lapse käitumisest tuleneva ohu ärahoidmise võimalikkust mõne vähem piirava meetmega.

  Täpsema info saamiseks palume pöörduda lastekaitse osakonna arengutalituse KOV nõustamisvaldkonna juhi Kadi Lauri poole: e-post Kadi.Lauri@sotsiaalkindlustusamet.ee, telefon 5331 6041 või võtta ühendust lapse elukohajärgse lastekaitse osakonna piirkonnaga.