Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Asendushoolduse tugiteenused

On väga oluline, et pered, kes kasvatavad teises peres sündinud lapsi, samuti pere- ja asenduskodude töötajad ei jääks võimalike küsimuste või muredega üksi ning saaksid õigeaegselt vajalikku tuge.

Selleks pakume hooldus-, eestkoste ja lapsendajaperedele ning pere- ja asenduskodude töötajatele erinevaid toetavaid teenuseid. Samuti pakume tugiisikuteenust asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele noortele

Asendushoolduse tugiteenuseid osutatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel toetuse andmise tingimuste (TAT) „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ raames.

asendushooldus-nõustamine

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab

Psühholoogiline nõustamine

aitab lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, last paremini mõista ja saada professionaalset psühholoogilist nõu.

Mentorlus

on kogemusnõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentor on läbinud ettevalmistava koolituse.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad igas maakonnas, vajadusel ka veebipõhiselt.

Telefoni- ja internetinõustamine

Telefoni- ja internetinõustamisel saab vastuseid asendushooldusega seotud küsimustele (nt lapse perekonnas hooldamie, eestkoste, lapsendamine).

 • Telefoninõustamine toimub E-R kl 10.00-17.00 telefoninumbril 655 1666
 • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

Telefonile ja e-posti aadressile vastavad Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatorid.

 

 

Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatorid:

Elen Kinnep (eesti ja inglise keel), tel: 5393 6428; e-post: Elen.Kinnep@sotsiaalkindlustusamet.ee, Lai 14, Pärnu
 

Anna Vorobjova(eesti ja vene keel), tel: 5393 9218, e-post: Anna.Vorobjova@sotsiaalkindlustusamet.ee, Keskväljak 1, Jõhvi

 

Teenuseid osutavad kuni 31.12.2021:

Põhja piirkonnas (Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa)

Lõuna piirkonnas (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa)

 

Lääne piirkonnas (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa)

 • MTÜ Igale Lapsele pere www.kasupered.ee, tel 5332 7701 (eesti, inglise, soome k), 5770 5477 (vene k)

 

Ida piirkonnas (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa).

 • MTÜ Igale Lapsele pere www.kasupered.ee, tel 5332 7701 (eesti, inglise, soome k),  5770 5477 (vene k)
 

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Pere- ja asenduskodude töötajatele pakutavate tugiteenuste eesmärk on toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

 • grupisupervisioon
 • individuaalne supervisioon
 • juhendatud perevestlus.

Juhendatud perevestlus on uus teenus, mis toetab asendus- või perekodudes pereringis erinevatest teemadest avatult ja ausalt rääkimist ning selle läbi ka ühiselt probleemidele lahenduste leidmist.

Teenuseid osutab kuni 31.12.2021 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Projekti teenuse kohta jagab lisainfot sotsiaalkindlustusameti koordinaator Kristiina Meinberg-Kadai, tel: 57 822 424, e-post Kristiina.Meinberg-Kadai@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Tugiisikuteenus asendushoolduselt lahkuvatele ja iseseisvat elu alustavatele  noortele

 

Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.

 

Kellele on tugiisikuteenus mõeldud?

 • Noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored)
 • Noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud

Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

 

Kuidas saab tugiisik noort toetada?

 

Tugiisik saab aidata noorel sujuvamalt iseseisvat elu alustada, seejuures:

 • saada teavet teenustest ja toetustest, millele tal on õigus, juhendada nende kasutamisel;
 • koostada taotlusi ja dokumentatsiooni erinevate asutustega suhtlemisel, tööle kandideerimisel vms;
 • leida sobivaid võimalusi õpinguteks, töötamiseks, huvitegevuseks jms;
 • leida ning hoida motivatsiooni õpingute lõpetamiseks, töökoha säilitamiseks;
 • planeerida ja tulla toime igapäevaste olmetegevustega (eelarve planeerimine ja säästlik majandamine, eluasemega seotud toimingud, toiduvalmistamine jm kodutööd);
 • kohaneda ja toime tulla lapsevanema rolliga, hoolitseda lapse eest;
 • säilitada ja taasluua suhteid tugivõrgustikuga;
 • järgida tervislikke eluviise ning vältida sõltuvusi;
 • toime tulla muude ettetulevate raskustega.

 

Kes võib olla tugiisikuks?

 

 • usaldus-tugiisik - noorele tuttav ja lähedane inimene (nt eestkoste või hoolduspere vanem, asenduskodu perevanem/kasvataja, noortekeskuse töötaja), kes on valmis noorele tugiisikuks olema ning keda noor tugiisikuks soovib. Usaldus-tugiisikult eeldatakse teatud haridustaset või koolituste läbimist.
 • professionaalne tugiisik ei ole noorele tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Professionaalne tugiisik sobib noorele, kel ei ole võimalik saada või kes ei soovi lähedast inimest tugiisikuks. Professionaalse tugiisiku võib välja pakkuda KOV või teenuseosutaja.
 • „noorelt noorele“ tugiisik – asendushooldusel kasvanud noor, kes tuleb iseseisvalt hästi toime ning on läbinud tugiisikukoolituse.

 

Kuidas teenust saada?

 

Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja märgib noore juhtumiplaani hinnangu teenuse vajaduse kohta ning võtab ühendust sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna koordinaatoriga. Koordinaator edastab info vastava piirkonna teenusepakkujale, kes võtab KOViga ühendust ning alustatakse koostööd.

Tugiisik ja noor sõlmivad koostööleppe, milles lepitakse kokku eesmärgid, suhtlemise üldpõhimõtted, suhtluskeel jms. Teenuse kestel täidab tugiisik koos kliendiga kliendipäevikut. Kord 3 kuu jooksul annab tugiisik KOVile ülevaate olukorrast, saavutatud tulemustest, edasistest tegevustest jms.

Üldjuhul võib tugiisikuteenust alustada kuni 6 kuud enne planeeritavat elluastumist. Kui tugiisikuks on noore senine kasvataja, perevanem, hooldusperevanem või eestkostja, siis võib teenust alustada alles siis, kui noor on lahkunud asendushoolduselt või eestkostelt. Teenusele võivad tulla ka noored, kes on juba varem asendushoolduselt lahkunud, kuid kellel on tekkinud raskusi iseseisvalt toime tulemisega. Pärast 1 aastat koostööd hinnatakse olukorda, vajadusel võib teenusega jätkata.

Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kohaliku omavalitsuse jaoks on teenus tasuta. Tugiisiku töö on tasustatav, täpsed tingimused lepitakse kokku tugiisiku ja teenusepakkuja vahelises lepingus

2021. aastal osutavad tugiisikuteenust:

 
Ida piirkonnas (Ida- ja Lääne-Virumaa):
MTÜ Virumaa Tugiteenused
www.vabatahtlik.com
Ene Augasmägi
tapa.vabatahtlik@gmail.com
5598 0670

 

Põhja piirkonnas (Harju-, Rapla- ja Järvamaa):
MTÜ Suunatuli
www.suunatuli.ee
Aive Makko
aive@suunatuli.ee
524 9672

 

Lääne piirkonnas (Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa):
MTÜ Suunatuli
www.suunatuli.ee
Aive Makko
aive@suunatuli.ee
524 9672
 
 
Lõuna piirkonnas (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal):
SA Elva Laste- ja Perekeskus
elpk.ee
Maia Markus
maia.markus@elva.ee
5190 1653
 
"Noorelt noorele" tugiisikuteenus (üle Eesti)
Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL)
www.eatl.ee
Anne Pihelgas
anne@eatl.ee

 

Lisainfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole või SKA lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse koordinaatori poole:

 

 

Lastekaitse osakonna asendushoolduse talituse koordinaator