Keelevahetuse vaikeväärtus

Asendushoolduse tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames viiakse ellu Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“.

Projekti eesmärk on suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ning arendada asendushoolduse tugi- ja järelteenuseid. Projekti elluviimise periood on 01.01.2015-31.12.2020, eelarve on 6 miljonit eurot (sellest ESF finantseering 5,1 miljonit ning riiklik kaasfinantseering 900 000 eurot).

Sotsiaalkindlustusamet korraldab projekti raames järgmiste teenuste osutamist:

 • Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele
 • Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele
 • Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele
 
   

  Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

  Teenuseid on võimalik saada eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedel juba enne lapse perre saabumist ning lapse igal eluetapil, k.a noore ellu astumisel. Samuti on teenustele oodatud perega seotud teised lähedased isikud ja võrgustikutöötajad.

  Üle-eestilised teenused

  Pakutakse Sotsiaalkindlustusameti projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ töötajate poolt.

  Telefoni- ja internetinõustamine

  Teenusele võib pöörduda kõikides asendushooldusega seotud küsimustes (nt lapse perekonnas hooldamise, eestkoste, lapsendamise küsimuses).

  • Telefoninõustamine toimub telefoninumbril 655 1666 esmaspäeviti, teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti kl 10.00-17.00 ning kolmapäeviti kl 14.00-21.00.
  • Internetinõustamine toimub e-posti aadressil asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee. Internetinõustamise kaudu on võimalus saada kahe tööpäeva jooksul asjakohast nõu asendushooldusega seoses.

   

  Piirkonnapõhised tugiteenused

  Pakutakse MTÜ Oma Pere (kuni 30.06.2019) töötajate poolt.

  Teenused on mõeldud eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele ning kättesaadavad perele kodukoha lähedal (teenuste pakkumine on jaotatud SKA lastekaitse piirkondade põhimõttel: Põhja, Lõuna, Lääne, Ida). Sobiva teenuse saamiseks tuleb perel pöörduda Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse koordinaatori poole vastavalt enda kodukohale.

  Põhja piirkond (Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa)

  Lõuna piirkond (Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa)

  Lääne piirkond (Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa)

  Ida piirkond (Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa)

   

  Teenustele on võimalik saada ka mitmete teiste kanalite kaudu:

  • Perel on võimalik asendushoolduse protsessi käigus pöörduda oma lapsendajaspetsialisti või hoolduspere spetsialisti poole.
  • Eestkoste- ja hooldusperel (kui laps on juba peres) tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole.
  • Pere võib pöörduda ka otse teenuse osutaja MTÜ Oma Pere poole.

  Individuaalne psühholoogiline nõustamine perele

  Individuaalne psühholoogiline nõustamine on mõeldud peredele, kus kasvav laps on lapsendatud, perekonnas hooldusel või eestkostel. Samuti peredele, kes alles ootavad last koju. Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata perekonda lapse vajaduste ja kasvatamisega seotud küsimuste lahendamisel. Ühel perel on võimalik osaleda kolmel nõustamisel.

  Mentorlus

  Mentorikeskse nõustamise kaudu võimaldatakse peredele kogemuslikku pereabi. Mentoril on isiklik lapsendamise või hooldusvanema kogemus ning ta on läbinud ettevalmistava koolituse. Mentorlus võib toimuda erinevatel etappidel: nii lapse perre ootamise, lapse ja pere esimeste kohtumiste ning ajal, mil laps on juba peres.

  Grupinõustamine

  Nõustamisgrupp (grupitöö meetodil põhinev nõustamine) suletud grupp, kohtub kindel arv kordi, aitab peredel leida oma võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus- ja õppeküsimuste lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades grupiressurssi. Nõustamise pikkus 4 ak tundi, kohtumiste arv 4-6 korda aastas, grupi suurus 6-12 inimest.

  Temaatiline toetusgrupp (ühekordne loeng või koolitus) aitab peredel ja võrgustikutöötajatel saada uusi teadmisi spetsiifilistes laste kasvatamise ja asendushoolduse küsimustes. Lisaks peredele on oodatud osalema ka võrgustikutöötajad (lastekaitsetöötajad, pedagoogid jt lapsega seotud inimesed). Teemad võivad olla erinevad, nt lasteaia-kooli teemad, nutisõltuvus, hooldusperes kasvamine jms. Kohtumise pikkus alates 2 ak tundi, grupi suurus alates 12 inimest.

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot Sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:
  Maarja Kuldjärv tel: 5918 1973 e-post: Maarja.Kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

  Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

  Teenused on vajalikud, et vältida asendushooldusteenuse osutajate professionaalset läbipõlemist ja sellest tingitud personali voolavust. See omakorda tähendab asendushooldusteenusel viibivate laste jaoks püsivamat ja stabiilsemat elukorraldust. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

  Teenustena viiakse ellu:

  • Grupinõustamine (kõigile kasvatusala töötajatele)
  • Individuaalne nõustamine (kasvatusala töötajatele ja juhtidele)
  • Kovisiooni koolitused (6-päevane koolitus kasvatusala töötajatele)
  • Kovisiooni grupid (grupinõustamine kovisiooni gruppidele)
  • Tööjuhendamise koolitus (juhtidele asutuse tööjuhendamise süsteemi välja töötamiseks – kuidas juht saab pakkuda oma töötajatele vajalikku toetust)
  • Tööjuhendamise grupid (grupisupervisioon asenduskodu juhtidele)

  Teenust osutab kuni 31.12.2020 MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee 

  Projekti teenuse kohta saab lisainfot sotsiaalkindlustusameti projektijuhilt:

  Maarja Kuldjärv tel: 5918 1973 e-post Maarja.Kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastuvatele noortele

  Teenuse eesmärk on aidata asendushoolduselt lahkuvaid noori iseseisvalt hästi toime tulema. Teenus aitab noorel sujuvamalt üle minna asendushoolduselt iseseisvasse ellu ning vältida võimalikke ohtusid.

   

  Kellele on tugiisikuteenus mõeldud?

  • Noor, kes lahkub asendushooldusteenuselt või perekonnast eestkostelt järelhooldusteenusele või iseseisvasse ellu (nii asenduskodus/perekodus, hooldusperes/perekonnas hooldamisel kui perekonnas eestkostel elanud noored)
  • Noor, kes on asendushooldusel olles jäänud lapseootele või emaks saanud

  Noor võib, kuid ei pea olema samal ajal järelhooldusteenusel.

   

  Kuidas saab tugiisik noort toetada?

  Tugiisik saab aidata noorel sujuvamalt iseseisvat elu alustada, seejuures:

  • saada teavet teenustest ja toetustest, millele tal on õigus, juhendada nende kasutamisel;
  • koostada taotlusi ja dokumentatsiooni erinevate asutustega suhtlemisel, tööle kandideerimisel vms;
  • leida sobivaid võimalusi õpinguteks, töötamiseks, huvitegevuseks jms;
  • leida ning hoida motivatsiooni õpingute lõpetamiseks, töökoha säilitamiseks;
  • planeerida ja tulla toime igapäevaste olmetegevustega (eelarve planeerimine ja säästlik majandamine, eluasemega seotud toimingud, toiduvalmistamine jm kodutööd);
  • kohaneda ja toime tulla lapsevanema rolliga, hoolitseda lapse eest;
  • säilitada ja taasluua suhteid tugivõrgustikuga;
  • järgida tervislikke eluviise ning vältida sõltuvusi;
  • toime tulla muude ettetulevate raskustega.
   

  Kes võib olla tugiisikuks?

   

  • usaldus-tugiisik - noorele tuttav ja lähedane inimene (nt eestkoste või hoolduspere vanem, asenduskodu perevanem/kasvataja, noortekeskuse töötaja), kes on valmis noorele tugiisikuks olema ning keda noor tugiisikuks soovib. Usaldus-tugiisikult eeldatakse teatud haridustaset või koolituste läbimist.
  • professionaalne tugiisik ei ole noorele tuttav, on läbinud tugiisikukoolituse või omab sotsiaalvaldkonna haridust. Professionaalne tugiisik sobib noorele, kel ei ole võimalik saada või kes ei soovi lähedast inimest tugiisikuks. Professionaalse tugiisiku võib välja pakkuda KOV või teenuseosutaja.
  • „noorelt noorele“ tugiisik – asendushooldusel kasvanud noor, kes tuleb iseseisvalt hästi toime ning on läbinud tugiisikukoolituse.

   

   

  Kuidas teenust saada?

  Kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja märgib noore juhtumiplaani hinnangu teenuse vajaduse kohta ning võtab ühendust SKA LKO projektijuhiga. SKA projektijuht edastab info vastava piirkonna teenusepakkujale, kes võtab KOViga ühendust ning alustatakse koostööd.

  Tugiisik ja noor sõlmivad koostööleppe, milles lepitakse kokku eesmärgid, suhtlemise üldpõhimõtted, suhtluskeel jms. Teenuse kestel täidab tugiisik koos kliendiga kliendipäevikut. Kord 3 kuu jooksul annab tugiisik KOVile ülevaate olukorrast, saavutatud tulemustest, edasistest tegevustest jms.

  Üldjuhul võib tugiisikuteenust alustada kuni 6 kuud enne planeeritavat elluastumist. Kui tugiisikuks on noore senine kasvataja, perevanem, hooldusperevanem või eestkostja, siis võib teenust alustada alles siis, kui noor on lahkunud asendushoolduselt või eestkostelt. Teenusele võivad tulla ka noored, kes on juba varem asendushoolduselt lahkunud, kuid kellel on tekkinud raskusi iseseisvalt toime tulemisega. Pärast 1 aastat koostööd hinnatakse olukorda, vajadusel võib teenusega jätkata.

  Teenuse eest tasutakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, kohaliku omavalitsuse jaoks on teenus tasuta. Tugiisiku töö on tasustatav, täpsed tingimused lepitakse kokku tugiisiku ja teenusepakkuja vahelises lepingus.

  Kuni 31.05.2020 osutavad teenust:

  Ida piirkonnas (Ida- ja Lääne-Virumaa):
  MTÜ Virumaa Tugiteenused
  www.vabatahtlik.com
  Ene Augasmägi
  tapa.vabatahtlik@gmail.com
  5598 0670

   

  Põhja piirkonnas (Harju-, Rapla- ja Järvamaa):
  MTÜ Suunatuli
  www.suunatuli.ee
  Aive Makko
  aive@suunatuli.ee
  524 9672

   

  Lääne piirkonnas (Pärnu-, Saare-, Lääne- ja Hiiumaa):
  OÜ Febrec
  www.sotsiaalnekaasatus.eu
  Jaanus Mäe
  sotsiaalnekaasatus@gmail.com
  5552 1999
   
  Lõuna piirkonnas (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaal):
  SA Elva Laste- ja Perekeskus
  elvaperekodu.ee
  Gerda Kiipli-Hiir
  gerda.kiipli@elva.ee
  5374 9121
   
  "Noorelt noorele" tugiisikuteenus (üle Eesti)
  Eesti Asenduskodu Töötajate Liit (EATL)
  www.eatl.ee
  Meelis Kukk
  meelis@eatl.ee
  56 909 770
   
   
  Lisainfo saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole või SKA lastekaitse osakonna projektijuhi poole:
  Maarja Kuldjärv
  Maarja.Kuldjarv@sotsiaalkindlustusamet.ee
  5918 1973