Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Lapsendamine

 

 

Lapsendamise eesmärk on leida vanemliku hooleta jäänud lapsele sobiv ja armastav pere. Lapsendamine on õiguslik toiming, mille tagajärjel tekivad lapsendaja ja lapsendatu vahele vanema ja lapse vahelised õigused ja kohustused. Lapsendada saab ainult alaealist last, kelle vanem(ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanem(ad) on surnud või kellelt on ära võetud hooldusõigus ning üksnes lapse huvides. Lapsendamist reguleerivad mitmed õigusaktid, millest põhiline on perekonnaseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/13330603?leiaKehtiv.
Lapsendamise otsustamisel arvestatakse lapsendaja isikuomadusi, suhteid lapsendatavaga ja võimet täita lapse kasvatamise kohustusi. Samuti võetakse arvesse lapse rahvuslikku, usulist, kultuurilist ja keelelist päritolu. Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja Sotsiaalkindlustusameti kogutavate dokumentide loetelu on leitavad siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/129122016029?leiaKehtiv.

 

 

Riigisisene lapsendamine

 

Riigisisese lapsendamise korraldamisega tegelevad Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna spetsialistid.

Meie spetsialistid paiknevad neljas piirkonnas:

Põhja piirkond (Endla 8, Tallinn)

Harju, Rapla ja Järva maakond

Nimi
Telefon
E-post
Olga Vassina
5349 5424
Olga.Vassina@sotsiaalkindlustusamet.ee
Eve Mänd
5911 2128
Eve.Mand@sotsiaalkindlustusamet.ee
 

Ida piirkond (Keskväljak 1, Jõhvi)    

Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond

Nimi
Telefon
E-post
Andres Julle
5197 5360
Andres.Julle@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lõuna piirkond (Tähe 106, Tartu)

Jõgeva, Tartu, Võru, Põlva, Valga ja Viljandi maakond

Nimi
Telefon
E-post
Elle Vidder
520 5516
Elle.Vidder@sotsiaalkindlustusamet.ee
Anu Järvepera
5309 8883
Anu.Jarvepera@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lääne piirkond (Õhtu põik 5, Pärnu)

Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu maakond

Nimi
Telefon
E-post
Elo Tenusaar
5190 3792
Elo.Tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Üldistes küsimustes koordineerib lapsendamise korraldamisega seonduvat Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juht Nadežda Leosk, 5190 3179, Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Rahvusvaheline lapsendamine

 

Rahvusvahelist lapsendamist reguleerib Riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtav Haagi konventsioon. Konventsiooni põhimõtted kajastuvad ka EV Perekonnaseaduses.
Lapsendamise korral on esikohal lapse ning seejärel lapsendada soovija huvid.

Perekonnaseaduse järgi võib Eestist välisriiki lapsi lapsendada ainult erandjuhtumina – siis, kui lapse eest ei ole võimalik vajalikul määral hoolitseda Eestis.
Eestist lapsendatakse lapsi välisriiki alates 1990ndatest aastatest. Rahvusvaheline lapsendamine Eestist on toimunud eelnevatel aegadel enamasti USAsse, Soome ja Rootsi. USAga lõppes koostööleping 2013.aastal, Soomega 2016.aastal. Käesoleval ajal on Eestil koostöö kokkulepe Rootsi Kuningriigiga.

Lapsendatud laste arv on aastatega vähenenud kogu maailmas, sh ka Eestis.

 

Rahvusvahelist lapsendamist ja rahvusvahelist lapsendamise komisjoni tööd korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Kui lapsendaja või lapsendatava elukoht ei ole Eestis, võib kohus välisriiki lapsendamise otsustada üksnes rahvusvahelise lapsendamise komisjoni nõusolekul.

Täpsema info saamiseks soovitame pöörduda lastekaitse osakonna asendushoolduse valdkonna juhi Nadežda Leoski poole tel. 5190 3179, e-posti aadress Nadezda.Leosk@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Lisainfo