Elatisabi

 

Elatisabi

 

Elatisabi on mõeldud lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi on oluline abinõu lapse parema toimetuleku toetamiseks. Elatisabi on võimalik taotleda nii kohtumenetluse alustamise korral kui ka täitemenetluse ajal.

 

Kohtumenetlusaegne elatisabi

Kui soovid taotleda elatisabi, siis pöördu esmalt elatisnõudega kohtusse. Rohkem infot kohtusse pöördumise kohta saad http://www.juristaitab.ee/et/mul-kusimus-perekonnasuhete-teemal/elatis-lapsele.

Pärast kohtusse pöördumist esita 45 päeva jooksul taotlus sotsiaalkindlustusametile. Taotlusega koos esita isikut tõendav dokument, makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus. Samuti märgi elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimaluse korral ka aadress.

Elatisabi maksame kuni 150 päeva ning ühes kuus makstava elatisabi suurus on 100 eurot. Elatisabile on õigus Eestis elaval alaealisel lapsel või kuni 21-aastasel lapsel, kui ta õpib. Elatisabi saamiseks peab olema kohus väljastanud lapse kasuks kohtumääruse.

Alaealise lapse eest esitab elatisabi taotluse tema seaduslik esindaja. Seaduslikuks esindajaks saab olla lapse vanem või eestkostja, sealhulgas ka juriidiline isik. Täisealine laps saab taotluse esitada ise.

Enne 150 päeva möödumist lõpetame kohtumenetlusaegse elatisabi maksmise, kui:

  • hagi tagamise määrus on tühistatud
  • elatisnõude kohtumenetlus on lõpetatud
  • ilmneb, et elatisabi maksmise alused ei olnud või ei ole enam täidetud
  • võlgnik täidab ülalpidamiskohustust ning maksab lapsele elatist ulatuses, mis kohtumäärus talle ette näeb
  • võlgnik või laps on surnud.

Lihtsaim viis on taotlus esitada riigiportaalis www.eesti.ee

Digitaalselt allkirjastatud taotluse saad esitada ka elektroonselt ja saata e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Taotluse saad esitada ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes või saata posti teel aadressile Tallinna 30, 44311, Rakvere.

Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks   *.rtf (211.85 KB, RTF)    *.pdf (246.76 KB, PDF)

Lisainfo

 

Täitemenetlusaegne elatisabi

Täitemenetlusaegset elatisabi maksame lapsele, kui elatist maksma kohustatud vanem seda ei tee, kuigi elatis on temalt kohtuotsusega välja mõistetud. Elatisabile on õigus alaealisel lapsel või täisealisel lapsel kuni 21-aastaseks saamiseni, kui ta õpib.

Alaealise lapse eest esitab elatisabi taotluse tema seaduslik esindaja. Seaduslik esindaja saab olla lapse vanem või eestkostja, sealhulgas ka juriidiline isik. Täisealine laps saab taotluse esitada ise.

Täitemenetlusaegse elatisabi suurus on kuni 100 eurot kalendrikuus ühe kohustatud vanema eest.

  • Näide 1. Kui kohtulahendiga võlgnikult välja mõistetud igakuine elatis on 215 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus ühes kuus 100 eurot.
  • Näide 2. Kui kohtulahendiga võlgnikult välja mõistetud igakuine elatis on 80 eurot, on elatisabi maksimaalne suurus ühes kuus 80 eurot.

Kui soovid täitemenetlusaegset elatisabi taotleda, pöördu esimese asjana elatisnõudega kohtusse (info kohtusse pöördumise kohta leiad http://www.juristaitab.ee/et/mul-kusimus-perekonnasuhete-teemal/elatis-lapsele ja http://www.kohus.ee/et/kohtusse-poordumine/tsiviilasjad). Kui kohtuotsus on jõustunud ja teine vanem elatist ei maksa, pöördu kohtutäituri poole ning alusta täitemenetlust (kohtutäiturite büroode kontaktandmed leiad http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/kontaktinfo-0).

Kohtutäiturile saad esitada koos täitemenetluse alustamise avaldusega ka taotluse elatisabi saamiseks. Taotluse vormi leiad Kohtutäiturite- ja Pankrotihaldurite koja koduleheküljelt. Täitemenetlusaegse elatisabi maksmiseks vajalikud andmed edastab kohtutäitur meile igakuiselt.

Täitemenetlusaegse elatisabi saamise eelduseks on, et täitemenetlus on kestnud neli täiskuud. Kui pärast 4-kuulist ooteperioodi ei ole elatist maksma kohustatud vanem lapsele võlgnevust likvideerinud, hakkab kohtutäitur pidama arvestust selle üle, kas ja millises summas lapsele igakuiselt elatist laekub.

Kui 4-kuulisele ooteperioodile järgneval kuul lapsele elatist ei laeku, hakkame lapsele maksma elatisabi kuni 100 eurot kalendrikuus. Kui kohtulahendiga on välja mõistetud väiksem elatis, siis on maksmise aluseks kohtulahendis märgitud summa. Elatisabi väljamaksed teeme tagantjärele eelmise kuu eest järgmise kuu 10. kuupäevaks.

  • Näide 1. Taotleja algatab elatise asjas täitemenetluse 20. märtsil ning esitab samal ajal ka avalduse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks. 4-kuuline periood kohaldub aprilli kuni juuli eest, järelikult on täitemenetlus kestnud vähemalt 4 kuud juulikuu lõpuks. Elatise arvutamise arvestamisperiood algab alates 1. augustist. Kui augustis lapsele elatist ei laeku, teeb sotsiaalkindlustusamet elatisabi väljamakse hiljemalt 10. septembriks.
  • Näide 2. Lapse elatise asjas on täitemenetlus kestnud juba alates 2016. aastast ehk vähemalt nõutud 4 kuud. Taotleja esitab täitemenetlusaegse elatisabi taotluse 5. jaanuaril 2017 aastal. Elatise arvutamise arvestusperiood algab 1. veebruarist ning juhul, kui perioodil 1. veebruar kuni 28. veebruar ei ole lapsele elatist laekunud või on elatist laekunud vähem kui 100 eurot või vähem kohtuotsusega väljamõistetust, maksame veebruarikuu eest elatisabi välja hiljemalt 10. märtsil.

Täitemenetlusaegse elatisabi taotluse saad esitada alates 2017. aasta jaanuarist, mis tähendab, et veebruarikuus hakkab kohtutäitur pidama arvestust, kas ja millises summas lapsele elatist laekub.

Täitemenetlusaegset elatisabi saab taotleda ka mõlemalt vanemalt, kui taotlejaks on eestkostja. Sellises olukorras tuleb täitemenetlust alustada mõlema vanema suhtes ja esitada ka taotlus mõlemalt vanemalt elatisabi saamiseks. Kui taotlus esitatakse mõlemalt vanemalt elatisabi saamiseks, on elatisabi võimalik saada kuni 200 eurot kuus ühe lapse kohta.

Elatisabi maksmine ei vabasta elatisvõlglast tema kohustusest, vaid riik nõuab vanemalt, kes oma lapsele on elatise maksmata jätnud, võlgnevuse välja.

Elatisabi taotlemine, kui võlgnik elab välismaal

Kui lapsele elatist maksma kohustatud vanem on kolinud välisriiki ja ei maksa lapsele elatist, siis pöördu justiitsministeeriumi poole, kelle kaudu alustatakse täitemenetlus välisriigis ning kellele saad esitada ka taotluse täitemenetlusaegse elatisabi saamiseks.

Rohkem infot saad lugeda http://www.juristaitab.ee/et/kuidas-eesti-kohtuotsust-voi-dokumenti-valismaal-tunnustada/elatisotsuse-tunnustamine.

Justiitsministeeriumis saad valida ka kohtutäituri, kes hakkab elatist vahendama. Justiitsministeerium edastab dokumendid ise õigetele osapooltele. Edaspidi hakkad täitemenetluse kohta infot saama kohtutäiturilt, kelle sa volitasid elatist vahendama.