Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Sotsiaalteenuste kvaliteedi edendamine

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“

Pildil on logo ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“

Alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.

 

Kvaliteedijuhised

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis

Alates 01.01.2018 hakkasid vastavalt Sotsiaalhoolekande seadusele kehtima sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse osutamisel lähtuda. Seadusest tulenevalt on ette antud üheksa põhimõtet, mille fookuses on isikukesksus ning organiseeritum organisatsioonikorraldus, tagamaks läbipaistvat ja kompetentsemat teenust.

Kuna seaduses esitatud kvaliteedipõhimõtetest ainuüksi jääb väheseks, et kindlustada kõikidele huvipooltele ühtseid arusaamu, töötas Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond välja sotsiaalteenuste üldise kvaliteedijuhise ning sisustas sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kvaliteedipõhimõtted, mis laienevad kõigile teenustele ja teenuseosutajatele. Koostatud ja kõikidele teenuseosutajatele kättesaadav raamistik sisaldab endas üheksat kvaliteedipõhimõtet koos sisustatud kriteeriumidega.

Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis (üldine)

Teenusepõhised kvaliteedijuhised

Raamistik koosneb kolmest tulbast: kriteerium, kriteeriumi sisu ja kontrollmehhanismid. Kriteerium ja kriteeriumi sisu on kõikide teenuste puhul ühine, muutumatu ja tuleneb sotsiaalteenuste üldisest kvaliteedijuhisest. Kontrollmehhanismid erinevad teenuse lõikes ning neid muudetakse vastavalt teenuste sisule.

Teenuseosutaja vastavust kvaliteedipõhimõtetele kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis

Asendushooldusteenuse kvaliteedijuhis

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse kvaliteedijuhis

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

2018 II poolaasta jooksul valmivad kvaliteedijuhised järgmistele sotsiaalteenustele:

 1. Lapsehoiuteenuse kvaliteedijuhis
 2. Turvakoduteenuse kvaliteedijuhis
 3. Varjupaigateenuse kvaliteedijuhis
 4. Eluruumi tagamise kvaliteedijuhis

2019. aasta jooksul valmivad kvaliteedijuhised järgmistele sotsiaalteenustele:

 1. Tugiisikuteenuse kvaliteedijuhis
 2. Täisealise isiku hooldusteenuse kvaliteedijuhis
 3. Isikliku abistaja teenuse kvaliteedijuhis
 4. Sotsiaaltransporditeenuse kvaliteedijuhis
 5. Võlanõustamisteenuse kvaliteedijuhis
 6. Koduteenus
 7. Järelhooldusteenus
 8. Kinnise lasteasutuse teenus
 

 

Järelevalve

Lastekaitse järelevalve

Lapse terveks ja õnnelikuks täiskasvanuks kasvamine nõuab lapsevanemate ning riigi erilist tähelepanu. Et perekonnale pakutav abi ja toetus oleks kvaliteetne, on lastega töötavatele spetsialistidele ja lasteasutustele seatud kõrged nõudmised. Nõuete täitmise üle tehtav kontroll võimaldab lastega tööd järjepidevalt arendada ja tõhusamaks muuta.

Lastekaitseseaduses toodud nõuete üle teostavad riiklikku järelevalvet:

 • Sotsiaalkindlustusamet
 • Tarbijakaitseamet
 • kohaliku omavalitsuse üksus.

Sotsiaalkindlustusametis teostame riiklikku ja haldusjärelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse ja sotsiaalteenuseid osutava lasteasutuse ning lapsega töötava isiku üle.

Kohaliku omavalitsuse üksuse üle teostava järelevalve puhul kontrollime abivajavate ja hädaohus olevate laste abistamist ja juhtumite menetlemise seaduspärasust ning juhtumimenetluse haldamist ja korraldamist.

Sotsiaalteenuseid osutavas lasteasutuses kontrollime, kas ja kuidas on tagatud lasteasutuses viibiva lapse õigused ning lapse parimast huvist lähtumine. Samuti kuidas on lasteasutus korraldanud sisehindamist, et tagada lapsele teenuse kvaliteet.

Lapsega töötava isiku puhul kontrollime, kas on täidetud lapsega töötavatele isikutele seadusega kehtestatud nõuded ning kas lastega töötava isiku tegevus lastega töös on seaduspärane.

Riikliku ja haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine;
 • Ettekirjutus;
 • Sunniraha määramine.

Sotsiaalkindlustusametisse võivad pöörduda kõik, kes märkavad rikkumisi töös lastega. Sellisel juhul soovitame ühendust võtta lastekaitse osakonna vastava piirkonna talituse juhiga.

Erihoolekandeteenuste järelevalve

Riiklikku järelevalvet selle üle, kas erihoolekandeteenuste osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid, teeb Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavate erihoolekandeteenuste osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse erihoolekandeteenuste osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Riikliku järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine; 
 • Ettekirjutus; 
 • Sunniraha määramine;
 • Tegevusloa kehtetuks tunnistamine.

Erihoolekandeteenuste järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused.

Ohvriabiteenuse järelevalve

Haldusjärelevalvet selle üle, kas ohvriabiteenuse osutajad täidavad halduslepingus sätestatud nõudeid, teostab Sotsiaalkindlustusamet volitatud järelevalveametniku kaudu.

Järelevalve eesmärk on tagada Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatava ohvriabiteenuse osutamise vastavus õigusaktidega sätestatud nõuetele.

Haldusjärelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine
 • Ettekirjutus
 • Sunniraha 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve

Järelevalve käigus hinnatakse, kas rehabilitatsiooniteenuse osutajad täidavad sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud nõudeid. Riiklikku järelevalvet teeb Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna volitatud järelevalveametnik. Rikkumiste tuvastamisel ning kõrvaldamisel lähtutakse rehabilitatsiooniteenuse osutamist reguleerivatest õigusaktidest.

Järelevalve käigus tuvastatud rikkumiste kõrvaldamisel kohaldatakse järgmisi meetmeid:

 • Nõustamine;
 • Ettekirjutus;
 • Sunniraha määramine.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse järelevalve tulemusel tehtud ettekirjutused.

Lisaks teostab Sotsiaalkindlustusamet lepingulist järelevalvet, mille käigus kontrollib rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse vastavust sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse lepinguga.

Lepingulist järelevalvet teostati 2017. aastal:

 • Helxu OÜ
 • Aarika OÜ
 • Heaolu ja Taastumise Kool

Alates 01.01.2018 teeb Sotsiaalkindlustusamet riiklikku järelevalvet sotsiaalhoolekande seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete üle ning haldusjärelevalvet sotsiaalhoolekande seaduse alusel antud kohaliku omavalitsuse üksuse haldusaktide õiguspärasuse ning sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi, samuti riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamise üle.