Sa oled siin

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister

 

Mis on STAR?


Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks.

STARi loomise peamine eesmärk on arendada välja elektroonne töökeskkond, mis aitab sotsiaaltöötajal oma tööd senisest hõlpsamini korraldada: osutada isikule vajalikku abi võimalikult sihitatult ja kiiresti ning optimaalse töömahu ja kulutustega. 

Millised õigusaktid reguleerivad STARiga seonduvat?

 
 

STARi teenusetugi on kättesaadav 

E-N 9.00-16.45; R 9.00-15.30

 Telefon:  794 3906
STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Vea teatamise blankettmall wordis (15.43 KB, DOCX)

Vea teatamise blankettmall outlookis

 

STAR võimaldab sotsiaaltöö toiminguid läbi viia elektroonses keskkonnas, sealhulgas olulisemana:

 • registreerida abivajavate isikute pöördumisi (toetuste-teenuste taotlused, muu) hallata menetluskäiku ning neid dokumenteerida
 • kirjeldada abivajavaid isikuid ja nende sotsiaalset võrgustikku (sh leibkonnaliikmeid)
 • koostada juhtumiplaani ja hinnata selle täitmist
 • määrata isikutele sotsiaalteenuseid ja -toetusi
 • korraldada ja dokumenteerida lapsendamist ja eestkostet
 • teostada infohankepäringuid teistesse riiklikesse andmekogudesse:
  •   rahvastikuregister (RR)
  •   Sotsiaalkaitse infosüsteem (SKAIS)
  •   Töötukassa infosüsteemid: Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise menetlussüsteem (EMPIS) ja       Töövõime hindamise ja töövõimetoetuse menetlemise moodul (TETRIS)
  •   Haigekassa infosüsteem: Kindlustatud isikute register (KIRST)
  •   Maksu- ja Tolliameti Maksukohustuslaste register (MKR)
  •   Lapseea kohtulahendite ajalugu
  •   Töötamise register (TÖR)
  •   Eesti hariduse infosüsteem (EHIS)
  •   Liiklusregister
  •   Kinnistusraamat
 • planeerida ja registreerida toiminguid
 • lisada dokumente/viiteid
 • genereerida rahalehti/maksekorraldusi/konteerimisfaile/ESD faile
 • registreerida teenuseosutamist ning esitada kuluaruandeid haldusasutustele (teenuseosutajad)
 • edastada hooldajate kindlustusaluse andmeid Haigekassale
 

Miks on STAR vajalik?

Lisaks sotsiaaltöötajate põhiliste tööprotsesside toetamisele omab STAR muidki positiivseid „mõjusid“:

 • Keskse andmekoguna aitab ühtlustada ning ka arendada sotsiaalvaldkonnas kasutatavat terminoloogiat, klassifikatsioone ja tööprotsesse, mis muu hulgas näiteks toetab ühesugust arusaamist kehtestatavatest ja rakendatavatest meetmetest, võimaldab infovahetust teiste riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega jne.

 • Loodud on eeldused ametkondliku ja riikliku statistika operatiivsemaks ja kvaliteetsemaks tootmiseks sotsiaalvaldkonnas (sh üleminek nn teenusepõhiselt statistikalt isikupõhisele statistikale). Register aitab vähendada senise statistilise aruandluse mahtu ning sellega seoses ka aruannete esitajate ja aruannete kontrollijate koormust.

 • Täiendavad võimalused järelevalve teostamiseks ja tõhustamiseks nii sotsiaaltöö juhtumite menetlemise ning abi osutamise üle kui ka andmekogu pidamise ja andmete töötlemise nõuetele vastavuse üle.

 • Sotsiaalteenuste osutajate jaoks on STAR elektrooniline kanal infovahetuseks ja asjaajamiseks kohalike omavalitsustega, kes isikuid teenuste saamisele suunavad. Sotsiaalteenuste osutajad saavad registri kaudu saama infot teenusele suunatud isikute kohta ning saavad edastada kohalikele omavalitsustele enda poolt teenuste osutamise aruandeid.

Kes on STARi kasutajad?

Registri keskseteks kasutajateks on kohalike omavalitsuste sotsiaalametnikud ja lastekaitsetöötajad, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse- ja järelevalve töötajad, sotsiaalteenuste osutajad ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).

Registri kasutajaõiguste andmine toimub rollipõhiselt, st registri kasutaja õigused on piiratud tema ametikohast tulenevate tööülesannetega ja volitustega, et kindlustada andmete nõuetekohane töötlemine registris ning registrisse kantavate ja seal sisalduvate isikuandmete, sh eriliigiliste isikuandmete kaitse. 

Registri kasutaja ülesanne on tagada, et andmekokku kantavate andmete kvaliteet oleks võimalikult kõrge, et oleks tagatud andmete turvalisus ning andmeid töödeldakse õiguspäraselt.

Mida tähendab STARi kasutuselevõtt kliendi jaoks?


Kuna STARi üks eesmärke on arendada ja standardiseerida juhtumitööd, peaks pikemas perspektiivis paranema ja ühtlustuma sotsiaaltöö kvaliteet kõigis omavalitsustes ja sellest tulenevalt paranema ka abi kvaliteet, mida kliendid saavad.

Isiku andmed ning temaga tehtavad toimingud koondatakse ühtsesse elektroonsesse toimikusse, kuhu salvestuvad ka andmete sisestanud sotsiaaltöötaja andmed. Andmepäringute realiseerimine üle X-tee vähendab isikute koormust erinevate dokumentide kogumisel erinevatest ametiasutustest.

STARi rakendamisega  paraneb andmevahetus ka omavalitsuste vahel. Kui inimene kolib ühest omavalitsusest teise, siis liigub tema kohta käiv informatsioon koos temaga ning sotsiaaltöötaja saab vajadusel kiiresti adekvaatse ülevaate kliendi varasematest pöördumistest ja juhtumitest.

 

Millal võeti STAR kasutusele?


STAR rakendus 1. aprillist 2010. aastal

 

Milline on STARi „tööaeg“?


Kokkulepitud tööaeg on esmaspäevast reedeni kl 8:00–19:00.

Töövälisel ajal on süsteemi majutajal õigus teha hooldustöid ning muid vajalikke toiminguid, seetõttu ei ole sel ajal alati tagatud teenuse kättesaadavus.

 

STARi teenusetugi on kättesaadav 

E-N 9.00-16.45; R 9.00-15.30

 Telefon:  794 3906
STARteenusetugi@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Vea teatamise blankettmall wordis (15.43 KB, DOCX)

Vea teatamise blankettmall outlookis