Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse nõustamisüksus

 

Kihnu pere mootorrattal Foto: Renee Altrov

 

Omavalitsused on inimeste jaoks, KOV nõustamisüksus on loodud omavalitsuste jaoks.

 

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamisüksuse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

 

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekt „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“

  Tegevussuunad

  Strateegiline nõustamine

  Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

  Rakenduslik nõustamine

  Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

  Juhtumipõhine nõustamine

  Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

   

  Teemapäevad/infopäevad

   

  17. detsember 2019 Toimetulekutoetuse teemapäev Paides

   

  Toimetulekutoetuse teemapäev toimus Rapla-, Järva- ja Viljandimaa omavalitsuste sotsiaaltöötajatele. Teemapäeval rääkis Ulli Luide Sotsiaalministeeriumist toimetulekutoetuse valust ja võlust (148.37 KB, PDF).

  Inna Tamm Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talitusest rääkis toimetulekutoetuse järelevalvega seonduvast (PDF).

  Hüvitiste osakonna äriteenuste talitusest Milvi Haitov rääkis toimetulekutoetuse statistikast ja arengusuundadest (PDF) ning puudutas põgusalt matusetoetusega seonduvat.

  Eve Jürgenson Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest viis läbi praktilise STAR-i koolituse. Kaie Pukk KOV nõustamisüksusest tutvustas nõustamisüksuse eesmärke, tegevusi ja kodulehekülge (PDF).

  Teemapäev viidi ellu ESF TAT „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekti „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“ raames.

   

  Toimetulekutoetuse teemapäev Toilas 11.12.2019

  Ettekanded:

   

  19.-20.novembril toimus sotsiaaltöö aastakonverents 2019 „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”

   

  Konverentsi töötoad:

  Päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuste parimad praktikad

  Eestimaa eri nurkadest on häid praktikaid ja kogemusi jagama tulnud neli omavalitsust, kes kõik usuvad, et hooliv inimesekeskne sotsiaaltöö on Eestimaal päriselt olemas ja inimene on meie ühiskonna väärtus.

  Parimad lahendused leitakse ja sünnivad koostöös kogukonnaga. Otsime need võimalused koos üles ja anname uut hoogu sotsiaalvaldkonna arengule.

  Ettekanded:

   

  Kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja? 

  Uurime, kuidas on sotsiaaltöö professionaalsusega  Eesti omavalitsustes. Jagame sotsiaaltöötaja kutse omandamist väärtustava organisatsiooni kogemust oma töötajate tunnustamisel.

  Ettekanded:

   

  Omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek vananemisega

  Vananemisest positiivselt: Kuidas näha vananemist positiivse võimalusena? Vanem inimene kui uus tarbijaklass. Vananemine algajatele. Hoolduskoordinatsioon - millega on tegu? Elu dementsusega.

  Ettekanded:

   

  Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni?

  Maailma Terviseorganisatsiooni tegevused ja tööriistad teenuste kvaliteedi hindamisel  - QualityRights  metoodika ja Eesti kogemused. QualityRights eestikeelne e-õppekeskkond ja selle tutvustamine 

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ettekanded

   

  Õppereis Taani 2.- 4.detsember 2019

  Kohaliku omavalitsuse nõustamisüksuse nõustaja Anu Õun osales 2.12-4.12.2019 Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt korraldatud õppereisil Taanis. Kolmest Balti riigist olid kohal neljaliikmelised delegatsioonid. Eesti esindajateks olid veel sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna peasepetsialist Merli Laur, Eesti Puuetega Inimeste Koja nõustaja Kristi Rekand ning Põhjamaade Ministrite Nõukogu nõunik Merle Kuusk.

  Esimese päeva lõpuks jõuti erinevate transpordivahenditega Odensesse, mis on Taani suuruselt kolmas linn Kopenhaageni ja Århusi järel. Õhtu jooksul tutvuti naaberriikide esindajatega ning õhtusöögilauaski jätkus tööjuttu mitmeks tunniks. Eesti esindajatel oli uhke tunne tutvustada STAR programmi, mille sarnast meie naabritel ei ole, kuid mida vajalikuks peetakse.

  Teise päeva hommikul pakiti kohvrid ning valmistuti juba varakult üsna pikaks ja sisukaks päevaks. Hubasest vanalinna hotellist seati sammud Odenses asuvasse laste, noorte ja perede hoolekandega tegelevasse keskusesse, kus tegutseti järgmistes valdkondades:

  • Laste ja noorte nõuandekogu (BUR), mis täidab ametiasutuste ülesandeid ja tegeleb puuetega või sotsiaalsete probleemidega laste ja noorte juhtumitega.
  • Laste ja noorte sekkumiste keskus (CIBU).
  • Lasteteraapia (BTO)- füsio- ja tegevusteraapia.              
  • Eripedagoogiline nõustamine (SPPR), mis aitab koolidel ja päevakeskustel luua HEV lastele ja noortele kaasavat õpikeskkonda.
  • SSP Odense, mis koordineerib kooli, sotsiaalsüsteemi ja politsei vahelist koostööd. SSP Odense tegeleb laste ja noorte kuritegevuse ennetamisega.

   

  Teise päeva teine kohtumine toimus Teabeportaali keskuses, kus osalesid ka Eesti Sotsiaalministeeriumi laste heaolu osakonna ametnikud. Külalistele tutvustati põgusalt kahte huvitavat veebikeskkonda.

  Tilbudsportalen annab ülevaate sotsiaalteenuste pakkujatest. Info leidmine on tehtud väga lihtsaks ning paari klikiga saab ülevaate teenusepakkujatest ja -kohtadest.

  Vidensportaleni on lehekülg, kus pidevalt täiendatakse ja ajakohastatakse andmeid ning erinevaid sotsiaalvaldkonna teemasid. Iga teema juures saab tutvuda teadusuuringute, praktikakogemuste, arendusprojektide ja vastava valdkonna statistikaga.

  Teise päeva lõpuks jõuti Kopenhaagenisse, et järgmisel päeval jätkata õppevisiiti pealinna lähedal asuvasse innovaatilisse büroohoonesse.

  Kolmandal päeval külastati Puuetega Inimeste Organisatsioonide Maja (PDF), mida esitletakse maailma juurdepääsetavaima büroohoonena. Tutvustati maja ja selle eripära ning võõrustaja andis kiire ülevaate oma organisatsioonist. Taani Puuetega Noorte Liit on katusorganisatsioon, mille alla kuulub 12 puudespetsiifilist liitu ja ühendust.

   

  22. august 2019 Eestkoste teemapäev Jõhvis

  KOV nõustamisüksuse ja Lastekaitse osakonna Ida piirkonna ühine eestkoste teemapäev kohalikele omavalitsustele Jõhvi kontserdimajas. Üle-eestilisest üritusest võttis osa 109 inimest 29 kohalikust omavalitsusest ja mitmetest sotsiaalvaldkonna organisatsioonidest.

  Teemapäeva läbiviimise vajadus kerkis esile KOV nõustamisüksuse ja LKO Ida piirkonna 25.aprillil toimund kohtumisel Narva linna sotsiaalabikeskuse juhtidega, mil arutelul oli muuhulgas ka omavalitsuste raskus tegeleda eestkostetavate arvukuse kõrval keerukate eestkostekaasustega ning olukorras kui tööks vajalikke praktilisi juhendmaterjale napib.

  Jõhvis toimunud eestkoste teemapäeva eesmärk oligi anda praktilisi lahendusi omavalitsuste poolt tõstatatud probleemidele, jagada praktikaid, vahetada kogemusi ning kaardistada eestkostega seotud kitsaskohad lahendamiseks erinevate osapoolte koostöös.

  Kohalike omavalitsuste esindajad, kes osalesid väga aktiivselt küsimuste esitamisel ja arutelul, tõstatasid ühe peamise probleemina eestkostetavate rahaliste vahendite kasutamise keerukuse KOVi määratud eestkosteametniku poolt. Nii tuleb täna omavalitsuse sotsiaaltöötajal siduda eestkosteülesannete täitmiseks isiklik pangakonto vahel 60-70 eestkostetava pangakontoga, mis ei ole aga hea praktika ei omavalitsuse, eestkosteametniku ega kohtu vaates. Aruteludes selgus ka erinev seisukoht selles, milline omavalitsus peaks olema eestkostjaks isikule, kes eestkoste pikendamise menetluses on liikunud teises haldusüksuses asuvasse hoolekandeasutusse. Kohtud lähtuvad menetlustoimingute tegemisel eestkostetava faktilisest viibimiskohast ja KOVid isiku sissekirjutusest.

  Kohtunik tänas kõiki saalis viibinud omavalitsusi tõstatatud probleemide eest ning lubas edastada asjakohase info lähiajal aruteluks ka kohtunike esinduskogus.

  Teemapäeva teiste esinejate seas andis KOV nõustamisüksuse Lõuna piirkonnajuht Meeli Tuubel põhjaliku ülevaate kohaliku omavalitsuse tegevustest eestkoste määramisel ning LKO Ida piirkonnajuht Marika Laanemäe tutvustas laste eestkoste iseärasusi. SKA teenuste osakonna projektijuht Kärt Saarsen tutvustas omavalitsustele isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise konkursil osalemise võimalusi.

  Päeva lõpetas paneeldiskussioon Pärnu, Viljandi ja Tartu omavalitsuste ning ettekandjate osalemisel, mida juhtis KOV nõustamisüksuse projektijuht Sirli Peterson.

  Samal ajal Jõhvi teemapäevaga avaldas justiitsministeerium kauaoodatud eestkoste juhendmaterjali (PDF), mis on kohalikele omavalitsustele suureks abiks. Tegu on elava dokumendiga, mida uuendatakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Justiitsministeerium ootab kõiki kommentaare ja ettepanekud, mida antud dokumenti võiks veel lisada või täpsustada. Eestkoste juhendmaterjaliga seotud tähelepanekud palun edastada justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunikule, Andra Olmile: Andra.Olm@just.ee

  Päeva jooksul tehtud ettekanded:

  Pere on lapsele parim eestkostja (148.09 KB, PDF)

   

  KOV eestkoste teostajana (95.81 KB, PDF)

   

  Eestkoste määramine ja järelvalve (15.86 KB, DOCX)

  EHK teenusemudel (187.23 KB, PDF)

   

  15. mai 2019 „Sotsiaaltöötaja väärtustamine“

  Seminaril osales ligikaudu 50 sotsiaaltöötajat ja sotsiaaltöö juhti Tallinnast, Harjumaalt ja Raplamaalt.

  Oma teadmisi ja kogemusi organisatsioonikultuurist, hea ja toetava tööõhkkonna loomisest, tööandja rollist ning töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisest jagasid Swedbanki personalijuht Ülle Matt ja Tööinspektsiooni töökeskonna konsultant Piret Kaljula. Piret Kaljula tsiteeris Sir Richard Charles Nicholas Bransonit: „Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients".  Piret Kaljula sõnul esineb psühhosotsiaalseid ohutegureid igas töös ja reeglina ei saa neid tööst eemaldada, sest inimesed on erinevad ja  tajuvad asju erinevalt. Psühhosotsiaalseteks ohteguriteks töökohal võivad olla nii ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine, kuid ka töötajale võimetele mittevastava töö andmine, pikaajaline töötamine üksinda, kuid ka muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Psühhosotsiaalsetest ohuteguritest saab lugeda Tööelu portaalist

  Swedbanki personalijuht Ülle Matti sõnul on 3 valdkonda, mis mõjutavad inimese heaolu töökohal kõige enam – iseseisvus (usaldus, võimalus valida, otsustada, vastutada ja eksida), seotus (seotus ettevõtte eesmärkide ja kolleegidega, aga ka perspektiivitunne ja töö tähenduslikkus) ning oskused  (õppimist ja arengut soodustav töökultuur ning vajalikud koolitused). Samas jäi kõlama, et töötaja peab ka ise enda eest hoolt kandma, ainult juhi peale lootma jääda ei saa.

  Õiguskantsleri vanemnõunik Aigi Kivioja aitas leida vastused küsimustele: „Kas sotsiaaltöötaja võib eksida? Mida teha pidevate kaebajatega? Kuidas ikkagi õiglaselt kohelda klienti, kes on agressiivne, kriitiline või pahatahtlik?". Pidevate kaebajate puhul soovitas ta kaaluda mitmele järjestikusele pöördumisele korraga vastamist (arvestades seejuures 30-päevast vastamistähtaega!) või juba varasemalt antud samasisulistele selgitustele viitamisega, näiteks: „Vastasime Teie küsimustele kooli päevakava kohta 02.01.2018 vastuskirjas nr 1-8/112 ning jääme Teile juba antud seisukoha juurde." Kõlama jäi soovitus – vältige hinnanguid, emotsionaalseid väljendeid, nt lepitavad, mõistvad väljendid: „Saame aru Teie murest//Mõistame, et see tundub Teile ebaõiglane, kuid…"

  Tasub mõelda, kuidas me päeva jooksul ennast hoiame, millega tegeleme, sest töö ei ole ainuke osa meie päevast, sinna mahub ka veel palju muud!

  Päeva lõpus aitas Kreeta Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonidest mõista, kuidas oma emotsioone teadlikkult juhtida. Seminarist valmisid visuaalsed pildid Siiri Taimla osava käe läbi (facebook.com/joonmeedia).

  Päeva jooksul tehtud ettekanded:

   

  14.05 toimetulekutoetuse teemapäev Haapsalus

   

  25.04 toimetulekutoetuse teemapäev Valgas

   

   

  Kontaktid

  Nimi Telefon E-post
  Evelyn Hallika 
  projektijuht
  53 010 587
  evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Hilje Arukuusk 
  juriidiline nõustaja
  53 867 363
  hilje.arukuusk@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Ilona Säde 
  juriidiline nõustaja
  51 981 256
  ilona.sade@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Katrin Lurich  
  analüütik
  58 651 295
  Katrin.Lurich@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Lõuna piirkond

  Kesk 12, 68203 Valga
  Tööpiirkond: Jõgevamaa, Tartumaa, Põlvamaa, Võrumaa, Valgamaa, Järvamaa ja Raplamaa
  Nimi Telefon E-post
  Meeli Tuubel
  piirkonna juht
  5114 554 Meeli.Tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Ida piirkond

  Keskväljak 1, 41594 Jõhvi

  Tööpiirkond: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa: Anija vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Loksa linn, Maardu linn, Raasiku vald, Rae vald, Viimsi vald

  Nimi Telefon E-post
  Heli Ferschel
  piirkonna juht
  5361 8094 Heli.Ferschel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Lääne piirkond

  Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

  Tööpiirkond: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Tallinn ja Harjumaa: Harku vald, Keila linn, Lääne-Harju vald, Saku vald, Saue vald

  Nimi Telefon E-post
  Kätlin Hanson
  piirkonna juht
  5783 5307 Katlin.Hanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

  Lisainfo

   

  Nõustajad

   
  Nimi Telefon E-post
  Janika Ploom 
  väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  58 550 240
  Janika.Ploom@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Blum
  koduteenus
  53 029 177
  anu.blum@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Jaanika Kirs 
  varjupaigateenus, turvakoduteenus, eluruumi tagamise teenus
  57 493 334
  jaanika.kirs@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kaie Pukk 
  võlanõustamisteenus, vajaduspõhised toetused, s.h toimetulekutoetus
  57 704 936
  kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Hele Heletäht 
  sotsiaaltransporditeenus
  52 66 088
  hele.heletaht@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Maie Erin 
  täisealise isiku hooldus, hooldajatoetus
  53 242 142
  maie.erin@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Õun 
  tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus 
  53 052 552 
  anu.oun@sotsiaalkindlustusamet.ee