Sa oled siin

Kohaliku omavalitsuse nõustamisüksus

Kihnu pere mootorrattal Foto: Renee Altrov

 

Omavalitsused on inimeste jaoks, KOV nõustamisüksus on loodud omavalitsuste jaoks.

 

Sotsiaalkindlustusameti juures tegutseva nõustamisüksuse tegevuse eesmärgiks on suurendada riigi poolt korraldatud tuge kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekande ülesannete täitmisel, ühtlustada ja tõsta abimeetmete kvaliteeti ja aidata kaasa tugeva esmatasandil toimiva täisealiste sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele.

 

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ punkti 2.4.4. "Kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande alane nõustamine elanikkonna abistamiseks“ projekt „Kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamine ning koostöö toetamine sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks“

  Tegevussuunad

  Strateegiline nõustamine

  Sotsiaalkindlustusamet on partneriks omavalitsuse sotsiaaltöö juhtidele sotsiaalkaitse tegevuste ja abimeetmete planeerimisel, valdkonna arengukavade koostamisel ja tegevuskulude planeerimisel. 

  Rakenduslik nõustamine

  Rakendusliku nõustamise eesmärk on sotsiaaltöötaja võimestamine nõustamiste, koolituste ja tööjuhendamise kaudu.

  Juhtumipõhine nõustamine

  Üksus pakub nõustamist õigusaktide tõlgendamisel ja rakendamisel. Samuti aitame lahendada keerulisi juhtumeid ja koordineerime koostööd võrgustikupartnerite vahel.

  Teemapäevad/infopäevad

  19.-20.novembril toimus sotsiaaltöö aastakonverents 2019 „Väärtustame inimest, väärtustame sotsiaaltööd”

   

  Konverentsi töötoad:

  Päris sotsiaaltöö ehk omavalitsuste parimad praktikad

  Eestimaa eri nurkadest on häid praktikaid ja kogemusi jagama tulnud neli omavalitsust, kes kõik usuvad, et hooliv inimesekeskne sotsiaaltöö on Eestimaal päriselt olemas ja inimene on meie ühiskonna väärtus.

  Parimad lahendused leitakse ja sünnivad koostöös kogukonnaga. Otsime need võimalused koos üles ja anname uut hoogu sotsiaalvaldkonna arengule.

  Ettekanded:

   

  Kuidas olla professionaalne sotsiaaltöötaja? 

  Uurime, kuidas on sotsiaaltöö professionaalsusega  Eesti omavalitsustes. Jagame sotsiaaltöötaja kutse omandamist väärtustava organisatsiooni kogemust oma töötajate tunnustamisel.

  Ettekanded:

   

  Omavalitsuste ja ühiskonna toimetulek vananemisega

  Vananemisest positiivselt: Kuidas näha vananemist positiivse võimalusena? Vanem inimene kui uus tarbijaklass. Vananemine algajatele. Hoolduskoordinatsioon - millega on tegu? Elu dementsusega.

  Ettekanded:

   

  Hooliv sotsiaaltöö praktika - kuidas jõuda väärikate sotsiaalteenusteni?

  Maailma Terviseorganisatsiooni tegevused ja tööriistad teenuste kvaliteedi hindamisel  - QualityRights  metoodika ja Eesti kogemused. QualityRights eestikeelne e-õppekeskkond ja selle tutvustamine 

  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni ettekanded

   

  22. august 2019 Eestkoste teemapäev Jõhvis

  KOV nõustamisüksuse ja Lastekaitse osakonna Ida piirkonna ühine eestkoste teemapäev kohalikele omavalitsustele Jõhvi kontserdimajas. Üle-eestilisest üritusest võttis osa 109 inimest 29 kohalikust omavalitsusest ja mitmetest sotsiaalvaldkonna organisatsioonidest.

  Teemapäeva läbiviimise vajadus kerkis esile KOV nõustamisüksuse ja LKO Ida piirkonna 25.aprillil toimund kohtumisel Narva linna sotsiaalabikeskuse juhtidega, mil arutelul oli muuhulgas ka omavalitsuste raskus tegeleda eestkostetavate arvukuse kõrval keerukate eestkostekaasustega ning olukorras kui tööks vajalikke praktilisi juhendmaterjale napib.

  Jõhvis toimunud eestkoste teemapäeva eesmärk oligi anda praktilisi lahendusi omavalitsuste poolt tõstatatud probleemidele, jagada praktikaid, vahetada kogemusi ning kaardistada eestkostega seotud kitsaskohad lahendamiseks erinevate osapoolte koostöös.

  Kohalike omavalitsuste esindajad, kes osalesid väga aktiivselt küsimuste esitamisel ja arutelul, tõstatasid ühe peamise probleemina eestkostetavate rahaliste vahendite kasutamise keerukuse KOVi määratud eestkosteametniku poolt. Nii tuleb täna omavalitsuse sotsiaaltöötajal siduda eestkosteülesannete täitmiseks isiklik pangakonto vahel 60-70 eestkostetava pangakontoga, mis ei ole aga hea praktika ei omavalitsuse, eestkosteametniku ega kohtu vaates. Aruteludes selgus ka erinev seisukoht selles, milline omavalitsus peaks olema eestkostjaks isikule, kes eestkoste pikendamise menetluses on liikunud teises haldusüksuses asuvasse hoolekandeasutusse. Kohtud lähtuvad menetlustoimingute tegemisel eestkostetava faktilisest viibimiskohast ja KOVid isiku sissekirjutusest.

  Kohtunik tänas kõiki saalis viibinud omavalitsusi tõstatatud probleemide eest ning lubas edastada asjakohase info lähiajal aruteluks ka kohtunike esinduskogus.

  Teemapäeva teiste esinejate seas andis KOV nõustamisüksuse Lõuna piirkonnajuht Meeli Tuubel põhjaliku ülevaate kohaliku omavalitsuse tegevustest eestkoste määramisel ning LKO Ida piirkonnajuht Marika Laanemäe tutvustas laste eestkoste iseärasusi. SKA teenuste osakonna projektijuht Kärt Saarsen tutvustas omavalitsustele isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise konkursil osalemise võimalusi.

  Päeva lõpetas paneeldiskussioon Pärnu, Viljandi ja Tartu omavalitsuste ning ettekandjate osalemisel, mida juhtis KOV nõustamisüksuse projektijuht Sirli Peterson.

  Samal ajal Jõhvi teemapäevaga avaldas justiitsministeerium kauaoodatud eestkoste juhendmaterjali (PDF), mis on kohalikele omavalitsustele suureks abiks. Tegu on elava dokumendiga, mida uuendatakse ja täiendatakse vastavalt vajadusele. Justiitsministeerium ootab kõiki kommentaare ja ettepanekud, mida antud dokumenti võiks veel lisada või täpsustada. Eestkoste juhendmaterjaliga seotud tähelepanekud palun edastada justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunikule, Andra Olmile: Andra.Olm@just.ee

  Päeva jooksul tehtud ettekanded:

  Pere on lapsele parim eestkostja (148.09 KB, PDF)

   

  KOV eestkoste teostajana (95.81 KB, PDF)

   

  Eestkoste määramine ja järelvalve (15.86 KB, DOCX)

  EHK teenusemudel (187.23 KB, PDF)

   

  15. mai 2019 „Sotsiaaltöötaja väärtustamine“

  Seminaril osales ligikaudu 50 sotsiaaltöötajat ja sotsiaaltöö juhti Tallinnast, Harjumaalt ja Raplamaalt.

  Oma teadmisi ja kogemusi organisatsioonikultuurist, hea ja toetava tööõhkkonna loomisest, tööandja rollist ning töökeskkonna psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamisest jagasid Swedbanki personalijuht Ülle Matt ja Tööinspektsiooni töökeskonna konsultant Piret Kaljula. Piret Kaljula tsiteeris Sir Richard Charles Nicholas Bransonit: „Clients do not come first. Employees come first. If you take care of your employees, they will take care of the clients".  Piret Kaljula sõnul esineb psühhosotsiaalseid ohutegureid igas töös ja reeglina ei saa neid tööst eemaldada, sest inimesed on erinevad ja  tajuvad asju erinevalt. Psühhosotsiaalseteks ohteguriteks töökohal võivad olla nii ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine, kuid ka töötajale võimetele mittevastava töö andmine, pikaajaline töötamine üksinda, kuid ka muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Psühhosotsiaalsetest ohuteguritest saab lugeda Tööelu portaalist http://www.tooelu.ee

  Swedbanki personalijuht Ülle Matti sõnul on 3 valdkonda, mis mõjutavad inimese heaolu töökohal kõige enam – iseseisvus (usaldus, võimalus valida, otsustada, vastutada ja eksida), seotus (seotus ettevõtte eesmärkide ja kolleegidega, aga ka perspektiivitunne ja töö tähenduslikkus) ning oskused  (õppimist ja arengut soodustav töökultuur ning vajalikud koolitused). Samas jäi kõlama, et töötaja peab ka ise enda eest hoolt kandma, ainult juhi peale lootma jääda ei saa.

  Õiguskantsleri vanemnõunik Aigi Kivioja aitas leida vastused küsimustele: „Kas sotsiaaltöötaja võib eksida? Mida teha pidevate kaebajatega? Kuidas ikkagi õiglaselt kohelda klienti, kes on agressiivne, kriitiline või pahatahtlik?". Pidevate kaebajate puhul soovitas ta kaaluda mitmele järjestikusele pöördumisele korraga vastamist (arvestades seejuures 30-päevast vastamistähtaega!) või juba varasemalt antud samasisulistele selgitustele viitamisega, näiteks: „Vastasime Teie küsimustele kooli päevakava kohta 02.01.2018 vastuskirjas nr 1-8/112 ning jääme Teile juba antud seisukoha juurde." Kõlama jäi soovitus – vältige hinnanguid, emotsionaalseid väljendeid, nt lepitavad, mõistvad väljendid: „Saame aru Teie murest//Mõistame, et see tundub Teile ebaõiglane, kuid…"

  Tasub mõelda, kuidas me päeva jooksul ennast hoiame, millega tegeleme, sest töö ei ole ainuke osa meie päevast, sinna mahub ka veel palju muud!

  Päeva lõpus aitas Kreeta Aeternum Koolitus ja Konsultatsioonidest mõista, kuidas oma emotsioone teadlikkult juhtida. Seminarist valmisid visuaalsed pildid Siiri Taimla osava käe läbi (facebook.com/joonmeedia).

  Päeva jooksul tehtud ettekanded:

   

  14.05 toimetulekutoetuse teemapäev Haapsalus

   

  25.04 toimetulekutoetuse teemapäev Valgas

   

  Kontaktid

  Nimi Telefon E-post
  Evelyn Hallika 
  projektijuht
  53 010 587
  evelyn.hallika@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Hilje Arukuusk 
  juriidiline nõustaja
  53 867 363
  hilje.arukuusk@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Ilona Säde 
  juriidiline nõustaja
  51 981 256
  ilona.sade@sotsiaalkindlustusamet.ee
   
  Katrin Lurich  
  analüütik
  58 651 295
  Katrin.Lurich@sotsiaalkindlustusamet.ee
   

  Põhja piirkond

  Paldiski mnt 80, 10618 Tallinn

  Tööpiirkond: Harju, Rapla ja Järva maakond

   

  Lõuna piirkond
  Kesk 12, 68203 Valga
  Tööpiirkond: Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakond
  Nimi Telefon E-post
  Meeli Tuubel 5114 554 Meeli.Tuubel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Ida piirkond

  Keskväljak 1, 41594 Jõhvi

  Tööpiirkond: Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond ning Mustvee vald

  Nimi Telefon E-post
  Heli Ferschel 5361 8094 Heli.Ferschel@sotsiaalkindlustusamet.ee

   

  Lääne piirkond

  Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

  Tööpiirkond: Saare, Hiiu, Lääne, Pärnu ja Viljandi maakond

  Nimi Telefon E-post
  Kätlin Hanson 5783 5307 Katlin.Hanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

  Lisainfo

   

  Nõustajad

   
  Nimi Telefon E-post
  Janika Ploom 
  väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
  58 550 240
  Janika.Ploom@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Blum
  koduteenus
  53 029 177
  anu.blum@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Jaanika Kirs 
  varjupaigateenus, turvakoduteenus, eluruumi tagamise teenus
  57 493 334
  jaanika.kirs@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Kaie Pukk 
  võlanõustamisteenus, vajaduspõhised toetused, s.h toimetulekutoetus
  57 704 936
  kaie.pukk@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Hele Heletäht 
  sotsiaaltransporditeenus
  52 66 088
  hele.heletaht@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Maie Erin 
  täisealise isiku hooldus, hooldajatoetus
  53 242 142
  maie.erin@sotsiaalkindlustusamet.ee
  Anu Õun 
  tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus 
  53 052 552 
  anu.oun@sotsiaalkindlustusamet.ee