Sa oled siin

Kuidas pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse

Sotsiaalkindlustusametil on 17 klienditeenindust üle Eesti, kes võtavad vastu avaldusi ja taotlusi nii kohapeal kui ka posti teel. Vajadusel võib esitada selgitustaotluse, teabenõude, vaide või märgukirja.

Sotsiaalkindlustusametisse saab pöörduda ka telefoni teel.

  • Info telefonil 612 1360 või 16106 igal tööpäeval  9.00 -17.00, kuu viimasel reedel 9.00 - 13.00
  • Klientide vastuvõtt klienditeenindustes igal tööpäeval (vt klienditeenindused)
  • Elektrooniliselt esitatud taotluse palume digitaalselt allkirjastada

NB! Teie isikuandmeid sisaldavat teavet saame väljastada üksnes juhul, kui oleme veendunud Teie kui teabenõudja või selgitustaotluse esitaja isikusamasuses.

Selleks tuleb esitada e-posti teel digitaalselt allkirjastatud taotlus. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel võib omakäeliselt allkirjastatud taotluse saata postiga või esitada Sotsiaalkindlustusametile (vt kontaktid). Tundlikku teemat ehk delikaatseid isikuandmeid (nt terviseandmed) sisaldavat teavet väljastame e-postiga krüpteeritult või tähtkirjaga.

Teabenõude saab esitada avaliku teabe suhtes, mis on Sotsiaalkindlustusametis tööülesannete täitmisel dokumenteeritud.

Teabenõue ei ole:

  • selgituste saamiseks;
  • taotluste esitamiseks;
  • seisukohtade avaldamiseks;
  • kaebuse või vaide esitamiseks.

Teabenõude esitamine ja vastamine on reguleeritud avaliku teabe seadusega.

Teabenõudele vastame 5 tööpäeva jooksul, arvates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Juhul, kui ametil on vaja teabenõuet täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib teabenõude täitmise tähtaeg pikendada kuni 15 tööpäevani. Juhul, kui taotletud teave on avalikustatud, teavitame Teid taotletavale teabele juurdepääsu viisi ja koha kohta.

Juhul, kui Te oma pöördumises küsite seisukohta, tõlgendust või praktilist üldist teavet, mis ei ole otseselt dokumenteeritud ning millele vastamisega kaasneb erinevatest allikatest faktide kogumine ja olemasoleva teabe analüüsimine, siis on tegu selgitustaotlusega.

Märgukirjaga saate teha ettepanekuid Sotsiaalkindlustusameti töö korraldamiseks või valdkonna arengu kujundamiseks ning anda meile teavet.

Esitatud märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastame märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusega ettenähtud korras, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul arvates selle registreerimisest.

Vaide haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

Selgitustaotluse, teabenõude, vaide või märgukirja saab esitada elektrooniliselt ja posti teel või klienditeenindustes vastavalt meie kodulehel avaldatud kontaktandmetele.