Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Kooskõlastus enamarvulisel paigutusel asendushooldusteenusele

 

Lapse paigutamine asendushooldusteenusele olukorras, kus selle järgselt on peres seadusega üldreeglina lubatust rohkem lapsi, ning paigutamise kooskõlastamine sotsiaalkindlustusametiga.

 

Üldreeglina võib asendushooldusteenusel perekodus ja asenduskodus olla samal ajal teenusel kuni kuus last ning hooldusperes kuni neli hooldatavat

(SHS § 457 lg1 ja § 458 lg1, § 456 lg3).

Erandolukorras võib asendushooldusteenuse osutamisel perekodus ja asenduskodus olla rohkem kui kuus last ja hooldusperes rohkem kui neli last juhul, kui

 • paigutamist vajavad ühe pere lapsed või esineb muu olukord, mille puhul on vaja tagada laste kooskasvamise võimalus
 • see on asendushooldusel olevate laste huvides
 • selleks annavad nõusoleku perre paigutatud ja perre paigutatavate laste eestkostjad
 • see on kooskõlastatud sotsiaalkindlustusametiga.

Vaata protsessi juhist siit. (544.62 KB, PDF)

 

 

Kohaliku omavalitsuse tegevused 

Lapse paigutamisest asenduskoduteenusele, kus laste arv ületab seaduses lubatud piiri, teavitab asendushooldusele paigutamist vajava lapse eestkostja sotsiaalkindlustusametit ja esitab vormikohase põhjendatud taotluse (20.62 KB, DOCX).

Taotlusega koos tuleb koostada lisadokumendid, mis on lisatud lapse olemasoleva aktiivse juhtumimenetluse alla STAR-s

 • Lisa 1- Paigutatava lapse teenusele suunamisega seotud asjaolud ja teenusele suunamise põhjendused
 • Lisa 2- Samas peres pere- või asenduskodus kasvavate laste eestkostjate põhjendatud nõusolekud
 • Lisa 3- Asendushooldusteenuse osutaja, kuhu laps paigutatakse, põhjendatud nõusolek ja valmisolek lapse paigutamiseks ja hooldamiseks

Taotlus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Asendushooldusteenuse osutaja tegevused

 • Annab last paigutada soovivale omavalitsusele põhjendatud nõusoleku ja kinnitab oma valmisolekut lapse hooldamiseks enda juures.
 • Algatab tegevusloa muutmise taotluse Majandustegevuste registris (MTR-s), märkides kommentaari reale lapsed, keda soovitakse lisaks paigutada.
 • Kui laste arv muutub uuesti, algatab viivitamatult MTRis sellekohase muudatuse.

Sotsiaalkindlustusameti tegevused 

 • Laste heaolu osakonna peaspetsialist hindab lapse paigutamise vajadust ja võimalust, tuginedes taotluses viidatud STAR juhtumimenetluses olevale informatsioonile ja lisadokumentidele. Puuduste esinemisel palub kohalikul omavalitsusel STAR juhtumimenetlust täiendada või esitada lisainformatsiooni ja -dokumente.
 • Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond annab kirjaliku nõusoleku lapse teenusele paigutamiseks või põhjendatud otsuse mittepaigutamiseks 30 päeva jooksul (täiendavate päringute tegemisel tähtaeg pikeneb).
 • Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakond teeb teenuse osutaja vajaliku tegevusloa kõrvaltingimuse muudatuse Majandustegevuse registris.

 

 

Täpsem info:

Irje Tammeleht asendushoolduse talituse teenuse juht irje.tammeleht@sotsiaalkindlustusamet.ee 53091597
Elo Tenusaar asendushoolduse peaspetsialist elo.tenusaar@sotsiaalkindlustusamet.ee 51903792