Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Kaitstud töö

Pikaajaline kaitstud töötamise teenus (edaspidi PKT teenus) on loodud inimeste jaoks, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei ole võimelised töötama tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel võimaldatakse inimesel teha võimetekohaseid tööülesandeid talle sobivad töökeskkonnas ja jõukohases töötempos ning sealjuures on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.

Kaitstud töö projekti raames pakuvad teenuseosutajad üle Eesti erivajadusega inimestele võimalust töötada neile sobilikes tingimustes.

Kaitstud töötamise teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist:

 • TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, alategevus „Kaitstud töötamise teenuse väljaarendamine ja osutamine“.
 • tegevuse kestus: 01.01.2015-31.12.2020
 

Pikaajaline kaitstud töö

Kaitstud töötamise teenust pakutakse selle jaoks spetsiaalselt loodud töökohtades teenusepakkuja juures või kohandatud töökeskkonnas tööandja juures avatud tööturul.

PKT teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kes läbi riigihangete leiab teenusepakkujad – klientidele kaitstud tingimustes töötamise võimalust pakkuvad organisatsioonid.

Teenuse korraldus

2018. aastal osutavad pikaajalise kaitstud töö teenust 29 asutust (vt PKT teenusepakkujad 2018 (12.98 KB, XLSX)) üle Eesti kõigis maakondades, va Hiiumaal. Klientidel on kaitstud töö teenusel võimalik käia 40 erinevas asukohas.

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

 • I etapis ehk ettevalmistavas etapis toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine – siin hinnatakse inimese töösuutlikust ja kujundatakse tööoskusi. I etapp kestab kuni 6 kuud ja selle perioodi ajal selgub, kas inimene on võimeline jätkama teises etapis. I etapi ajal makstakse teenuse saajale stipendiumi (3,84 eurot päev) ning sõidutoetust (0,1 eurot km).
 • II etapp – inimene töötab kaitstud tingimustes, kus on talle teenuse­osutaja poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. II etapp on tähtajatu.
 • III etapp – inimene töötab lepinguga avatud tööturul. Teenuseosutaja toetab kaitstud töökohast avatud tööturule siirdunud klienti ja ka tööandjat vastavalt vajadusele kuni 12 kuud.

 

Kellel on õigus saada pikaajalist kaitstud töö teenust?

Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavat pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse vähenenud töövõimega tööealisele inimesele, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

 • isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani);
 • isikul on vähemalt üks alljärgnevatest terviseprobleemidest:
  • isikul on diagnoositud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire,
  • isikul on liitpuue,
  • isikul on nägemispuue,
  • isik on läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
 • isikul on tuvastatud puuduv töövõime või ta on tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel;
 • isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas esimese etapi lõpuks.

 

Pikaajalise kaitstud töö teenuse saaja ei tohi samaaegselt saada järgmisi teenuseid:

 • töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
 • lühiajalist kaitstud töö teenust (Töötukassast).

 

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töö teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/muud-blanketid.

Taotlust saab esitada e-posti teel, postiga ja Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses.

E-posti aadress: pkt@sotsiaalkindlustusamet.ee

Postiaadress: Lai 14, 80010 Pärnu

 

Kontaktandmed:

Projektijuht Tiia Orlovski,

e-post: tiia.orlovski@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 744 8315, mob 5300 1509

Koordinaator Kerli Kaljur

e-post: kerli.kaljur@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 447 7619, mob 5356 8170

Koordinaator Katrin Tiideberg

e-post: katrin.tiideberg@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 744 7417

 

Teenusekirjeldus

Kaitstud töötamise teenuse tehniline kirjeldus              *.docx (53.15 KB, DOCX)

Kaitstud töötamise teenuse taotlus             *.docx (45.11 KB, DOCX)