Sa oled siin

Erihoolekandeteenuse osutajale

Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend

Igale teenusele suunatud inimesele koostatakse 30 päeva jooksul personaalne tegevusplaan konkreetsete tegevuste elluviimiseks. Tegevusplaan koostatakse teenusele suunamise ajaks.

Tegevusplaan on inimese toimetuleku toetamiseks, arendamiseks või oskuste säilitamiseks koostatud plaan, mis sisaldab inimese eesmärke ja selleks vajalikke tegevusi.

Tegevusplaani planeeritakse eesmärgid ja tegevused lähtuvalt inimesed võimekusest ja taastumisastmest. Eesmärkide seadmisel tuleb lähtuda inimese eluolukorrast ja tugineda eluvaldkondadele, milles inimene toetust vajab. Tegevuste planeerimisel arvestatakse inimese soove ja huve.

Kokkuvõttev hinnang erihoolekandeteenuse osutamise ja inimese toetusvajaduste kohta

Teenuse lõppedes hindab teenuse osutaja kirjalikult teenusele suunatud inimesega teenuse ajaks seatud eesmärkide täitmist või mitte täitmist ning selgitab nende täitmise või mittetäitmise põhjuseid. 

Kokkuvõtvas hinnangus tuuakse välja, milliseid tegevusi viidi teenuse ajal inimese eesmärkide täitmiseks läbi ja esitatakse hinnang inimese toetusvajaduse kohta teenuse osutamise lõppedes.

Kokkuvõttev hinnang koostatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt ette antud vormil (35.6 KB, DOCX) ja esitatakse Sotsiaalkindlustusametile kolm kuud enne suunamisotsusel märgitud teenuse osutamise lõppemist.

Juhul, kui teenuseosutamine lõppeb enne suunamisotsusel märgitud kuupäeva, esitatakse kokkuvõttev hinnang Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase teenuseosutamise arvega.

 

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused 

Erihoolekandeteenuse maksimaalne maksumus on tasu, mida maksab Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutajale, kellega on sõlmitud leping erihoolekandeteenuse osutamiseks. 

Iga erihoolekandeteenus sisaldab kulukomponente, mis on seotud konkreetse teenuse osutamisega. Kõik erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus sisaldab järgnevaid kulukomponente:

 1. töötajate palga- ja koolituskulu;
 2. transpordikulu;
 3. töötajate tervisekontrolli ja vaktsineerimise kulu;
 4. büroo- ja postiteenuste ning sideteenuste kulud;
 5. teenuste osutamise jaoks vajalike vahendite, materjalide, sisustuse jms kulu;
 6. käsimüügiravimite, meditsiinitarvikute ja inkontinentsitoodete ning naha kaitse ja puhastamise vahendite kulu

Erihoolekandeteenuste maksimaalsed maksumused:

 • igapäevaelu toetamise teenuse maksimaalne maksumus on 155 eurot kalendrikuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealisele, kelle esineb pidev ja intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine  on maksimaalse maksumusega 1132 eurot kalendrikuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus päeva- või nädalahoiuteenusena suures mahus hooldust, järelevalvet ja kõrvalabi vajavale raske või sügava intellektihäirega täisealisel on maksimaalse maksumusega päevasel ajal 41 eurot ja ööpäevas 52 eurot, kuni 23 ööpäeva eest kuus;
 • igapäevaelu toetamise teenus päeva- või nädalahoiuteenusena suures mahus järelevalvet ja kõrvalabi vajaval mõõduka intellektihäirega täisealisel isikul on maksimaalse maksumusega 35 eurot ööpäevas kuni 23 ööpäeva eest kuus;

 • töötamise toetamise teenuse maksimaalne maksumus on 130 eurot kalendrikuus;

 • toetatud elamise teenuse maksimaalne maksumus on 224 eurot kalendrikuus;
 • kogukonnas elamise teenuse maksimaalne maksumus on 454 eurot kalendrikuus;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 586 eurot, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 651 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 651 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus on 676 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kuuele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;

 • ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealisele isikule, kellel esineb pidev ja intensiivne äärmuslik kahjustav käitumine on maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 863 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 938 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenus  ebastabiilse remissiooniga isikule maksimaalne maksumus on 938 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 878 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12-le isikule;
 • ööpäevaringne erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 975eurot kalendrikuus, kus osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12-le isikule;
 • ööpäevaringse erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 975 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;
 • ööpäevaringse erihooldusteenus liitpuudega isikule maksimaalne maksumus on 1050 eurot kalendrikuus, kui osutatakse ööpäevaringset erihooldusteenust eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones;

 • ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealise isiku maksimaalne maksumus on 1966 eurot kalendrikuus.

Teenuste maksumus on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrusega nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“.

Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud täisealisele isikule maksumus on kehtestatud 2020 a riigieelarve seadusega.

 
 

QualityRights – Maailma Terviseorganisatsiooni algatus inimõiguste

edendamiseks

QualityRights’i tegevuste ja töövahendite eesmärgiks on parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas pakutava hoolduse ja abi kvaliteeti. Sellega edendatakse kogu maailmas psühhosotsiaalsete, intellektuaalsete või kognitiivsete puuetega inimeste õigusi.

QualityRights - see on osaluspõhine lähenemisviis järgmiste suuremate eesmärkide saavutamiseks:

 • Tõsta julgust ja valmisolekut häbimärgistamise ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks ning inimõiguste ja taastumise edendamiseks.
 • Parandada vaimse tervise ja sotsiaalteenuste valdkonnas hoolduse ja inimõiguste tagamise tingimusi.
 • Luua kogukonnapõhised ja taastumisele suunatud teenused, mis austavad ja edendavad inimõigusi.
 • Toetada kodanikuühiskonna liikumise arengut, et edendada ka vaimse tervise ja sotsiaalteenuste kasutajate võimalusi osaleda ja mõjutada poliitikakujundamist.
 • Reformida riiklikku poliitikat ja õigusakte vastavalt puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja muudele rahvusvahelistele inimõiguste standarditele

QualityRights e-õppekeskkond

Eestikeelses e-õppekeskkonnas saab tõsta või parandada oma teadmisi inimõigustest, inimesekesksest vaimse tervise ja sotsiaalteenuste osutamisest, taastumise põhimõtetest ja kogukonda kaasamisest.

Ligipääs testitavale QualityRigths e-õppekeskkonnale.

Maailma Terviseorganisatsioon kutsub õppima, meelde tuletama, parandama, otsima uusi lahendusi teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks uue e-õppekeskkonna abil.  Loo oma konto e-õppekeskkonnas ja alusta juba täna kogu oma meeskonnaga teadmiste täiendamist. QualithyRights e-õppekeskkonna konto saab luua aadressil https://humanrights-etrain-qualityrights.coorpacademy.com/login

Lähemalt saab tutvuda WHO QualityRights’i tegevuste ja töövahenditega siin: http://www.who.int/mental_health/policy/quality_rights/en/