Sa oled siin

bl-5

Sotsiaalkindlustusameti blanketid on järgmistes formaatides:

 • PDF (portable document format) formaadis, nende vaatamiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Adobe Acrobat Reader.
 • RTF, DOC ja DOCX formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Word tarkvara.
 • ODT formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik OpenOffice tarkvara.
 • XLS formaadis blankettide vaatamiseks, täitmiseks ja väljatrükkimiseks on vajalik Microsoft Excel tarkvara.

Apple, Google ja Microsoft veebilehitsejad ja veebipõhised töövahendid avavad PDF, RTF, DOC, ODT ja XLS formaadis faile ja võimaldavad trükkida.

 

Blanketid

Pension

Kui soovid jääda pensionile

1. Pensioniavaldus   *.doc (DOC)     *.pdf (PDF)

2. Avaldus pensioni, toetuse ja hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (RTF)      *.pdf (PDF)

3. Tõend pensioniavalduse vastuvõtmise kohta   *.rtf (DOC)   *.odt (ODT)   *.pdf (PDF)

Tööraamat

4. Tööraamatu üleandmine   *.docx  (31.25 КБ, DOCX)  *.odt (7.55 КБ, ODT)   *.pdf (158.08 КБ, PDF)

Pensioniõigusliku staaži arvutamiseks on vajalikud töötamise andmed tööraamatust. Kui sa ei saa tööraamatu andmeid ise pildistada või skaneerida ja elektrooniliselt saata, tuleb tööraamat saata sotsiaalkindlustusametisse andmete sisestamiseks. Tööraamatu võid jätta sotsiaalkindustusametisse hoiustamiseks või saada klienditeenindusest tagasi.

5. Arhiivipäringu blankett   *.doc (20.87 КБ, DOCX)

Kui sul tööraamatut või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavat dokumenti ei ole (või on töötamise andmed osaliselt puudu), siis aitame sind vajalike dokumentide leidmisel ning teeme vajadusel päringud erinevatesse arhiividesse. Tuleta meelde, millal, kus ja kellena sa töötasid ja täida arhiivipäringu blankett

Pensionisoodustused laste kasvatamise eest

6. Avaldus lapse kasvatamise eest pensionilisa taotlemiseks   *.docx  (DOCX)     *.pdf (PDF)

Kui oled kasvatanud üles lapsed, on sul õigus jääda varem pensionile või saada pensionilisa.

7. Nõusolek pensioniõiguslikust staažist, soodustingimustel vanaduspensionist või pensionilisast loobumise kohta  *.doc (19.07 КБ, DOCX)  *.rtf (137.89 КБ, RTF)   *.pdf (250.99 КБ, PDF)

Pensionilisa laste kasvatamise eest makstakse vaid ühele lapse kasvatajale. Kui samade laste suhtes on mitmel inimesel õigus pensionilisale, siis peate omavahel kokku leppima, kes seda õigust kasutab. Sellisel puhul esitab üks lapsevanem sotsiaalkindlustusametile avalduse pensionilisa saamiseks ja teine kinnituse, et loobub oma õigusest pensionilisale. 

Töötav pensionär

8. Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta    *.docx (DOCX)     *.pdf (PDF)

Kui saad lisaks pensionile ka töötasu, tuleb selle maksjatele teada anda, millises kohas soovid maksuvaba tulu 500 eur kuus kasutada. Avalduse tulumaksu vabastuse kasutamise kohta võid esitada kas sotsiaalkindlustusametile või tööandjale.

9. Avaldus tulumaksuvabastusest loobumiseks    *.docx  (DOCX)   *.pdf (PDF)

Välisriigis elav pensionär

10. Pensionimaksete jätkamise avaldus välisriiki elama asujale *.doc (36.5 КБ, DOC)   *.pdf (198.02 КБ, PDF)

Kui oled kolinud elama välisriiki, esita pensionimaksete jätkamiseks sotsiaalkindlustusametile avaldus. Oma jätkuvat elamist välisriigis tuleb ka kord aastas tõendada.

11. Tõend elamise kohta välisriigis  *.pdf (71.14 КБ, PDF)  *.docx (36 КБ, DOC) 

  Tõendi kaaskiri   *.pdf (485.5 КБ, PDF)

Kui pension on jäänud saamata 

12. Avaldus saamata jäänud pensioni kohta   *.rtf (RTF)   *.odt (ODT)   *.pdf (PDF)

13. Avaldus pensionikindlustuse registri teatise saamiseks ja/või pensioni ümberarvutamiseks    *.rtf (114.13 КБ, RTF)   *.odt (12.29 КБ, ODT)   *.pdf (181.63 КБ, PDF)

Perehüvitised

Kui perre sünnib laps

1. Koondavaldus peretoetuste ja vanemahüvitiste taotlemiseks ning kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemise taotlemiseks    eesti.ee    *.rtf (RTF)     *.pdf (PDF)

2. Avaldus kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemiseks   *.rtf (138.63 КБ, RTF)   *.pdf (257.5 КБ, PDF)

3. Avaldus peretoetustest/vanemahüvitisest/kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete tegemisest loobumiseks   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

Kuna perehüvitisi makstakse ainult ühele vanemale, tuleb teisel vanemal olla nõus hüvitistest loobumisega

4. Ravikindlustuse taotlus lastega peredele *.rtf (RTF)   * .pdf (PDF)

Kui oled ravikindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa või sulle maksab perehüvitisi Euroopa Majanduspiirkonna riik ja soovid Eestis ravikindlustust, võib sinu eest sotsiaalmaksu maksta riik

5. Avaldus hüvitise väljamaksuviisi valikuks   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)   

6. Avaldus tulumaksu vabastuse kasutamise kohta    *.docx (DOCX)    *.pdf (PDF)

Kui saad lisaks perehüvitisele ka töötasu, tuleb selle maksjatele teada anda, millises kohas soovid maksuvaba tulu 500 eur kuus kasutada. Avalduse tulumaksu vabastuse kasutamise kohta võid esitada kas sotsiaalkindlustusametile või tööandjale.

7. Avaldus tulumaksuvabastusest lobumiseks   *.docx  (DOCX)   *.pdf (PDF)

8. Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta (tööandjale täitmiseks)   *.rtf (146.8 КБ, RTF)   *.pdf (159.28 КБ, PDF)

Elatisabi 

1. Avaldus kohtumenetlusaegse elatisabi taotlemiseks  eesti.ee   *.rtf (RTF)    *.pdf (PDF)

Kui oled elatisnõudega kohtusse pöördunud, maksab riik sulle kohtumenetluse ajal võlgniku eest elatist (100 eur kuus mitte rohkem kui 150 päeva)

2. Avaldus täitemenetlusaegse elatisabi taotlemiseks (NB! Avaldus esitatakse kohtutäiturile)    *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

Pärast kohtulahendi saamist esita elatisabi taotlemise avaldus kohtutäiturile

Lastekaitse

Kohaliku omavalitsuse spetsialistidele

1. Lastekaitse juhtumi nõustamisteenuse taotluse vorm   *.docx (18.42 КБ, DOCX)   *.pdf (59.81 КБ, PDF)

2. Nõustamisteenuse taotlus laste heaolu toetava arengukava koostamiseks   *.docx (14.41 КБ, DOCX)   *.pdf (39.97 КБ, PDF)

3. Hädaohus oleva lapse perest eraldamise taotlus (esitamiseks kohtule)   *.docx (19.38 КБ, DOCX)   *.pdf (113.18 КБ, PDF)

4. Rahvusvahelise üksikjuhtumi vahendamise taotlus   *.docx (19.11 КБ, DOCX)

5. Taotlus arvamuse saamiseks lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta   *.docx (20.55 КБ, DOCX)   *.pdf (38.13 КБ, PDF)

Puude tuvastamine, töövõime

Tööealisele:

1. Töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise ühistaotlus   *.docx (295.37 КБ, DOCX)

2. Puudega tööealise inimese sotsiaaltoetuse ja puudega inimese kaardi taotlus   *.rtf (188.87 КБ, RTF)   *.docx (27.78 КБ, DOCX)   *.pdf (288.07 КБ, PDF)

3. Töövõimetoetuse taotlus   *.doc (8.85 КБ, DOC)

 

Lapsele ja vanaduspensioniealisele:

4. Vorm puude raskusastme tuvastamiseks, sotsiaaltoetuste ja puudega isiku kaardi taotlemiseks lapsele ja vanaduspensioniealisele inimesele välja printimiseks   *.pdf (404.44 КБ, PDF)   ja elektrooniliseks täitmiseks   *.pdf (831.68 КБ, PDF)  *.docx (51 КБ, DOCX)

5. Puudega isiku kaardi taotlus   *.rtf (66.2 КБ, RTF)   *.odt (18.19 КБ, ODT)   *.pdf (16.71 КБ, PDF)   

 

Õppelaenu kustutamine

6. Taotlus õppelaenu kustutamiseks   *.rtf (114.05 КБ, RTF)     *.pdf (116.09 КБ, PDF)

Puuduva töövõime või lapsel raske või sügava puude tuvastamise korral saad taotleda õppelaenu kustutamist 

7. Õppelaenu saaja nõusolek andmete edastamiseks   *.docx (17.09 КБ, DOCX)     *.pdf (142.39 КБ, PDF)

Vajame laenusaaja kohustuste ülevõtmiseks pangalt andmeid laenutingimuste kohta ja pank vajab nende edastamiseks õppelaenu saaja nõusolekut

Ekspertiisid

8. Ekspertiisitaotlus teenistusülesannete täitmisel saadud tervisehäire ning osalise või puuduva töövõime vahelise seose tuvastamiseks   *.rtf (RTF)   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)

Kui oled teenistusülesannete täitmisel saanud tervisehäire ja su töövõime on vähenenud, ning soovid eksperthinnangut, kas töövõime vähenemine on tingitud sellest tervisehäirest 

9. Ekspertiisitaotlus lapsinvaliidi või alla 18-aastase lapseeas invaliidi invaliidsuse tuvastamiseks   *.rtf (RTF)   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)

Kui soovid eksperthinnangut lapsinvaliidi invaliidsuse tuvastamiseks tagasiulatuvalt, et ka selle aja eest vastavaid sotsiaaltoetusi saada

10. Raske ja sügava puudega lapse tugiteenuste avaldus     *.rtf (728.67 КБ, RTF)   *.pdf (225.52 КБ, PDF)

Raske ja sügava puudega lapsed saavad ESF-i rahastuse toel tugiteenuseid (lapsehoid, tugiisikuteenus, transporditeenus, lähemalt vaata Puudega lapse tugiteenused). Enne taotluse esitamist peab lapsele olema kohalikus omavalitsuse üksuses koostatud juhtumiplaan ja tegevuskavas kirjeldatud teenuste vajadus.

Sotsiaaltoetused

1. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus   *.rft (RTF)   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)

2. Puudega tööealise inimese sotsiaaltoetuse taotlus   *.rtf (188.87 КБ, RTF)   *.docx (27.78 КБ, DOCX)   *.pdf (288.07 КБ, PDF)

3. Välisriigist Eestisse elamaasunu sotsiaaltoetuse avaldus    *.rtf (RTF)   *.odt (ODT)   *.pdf (PDF)
Toetust makstakse ka vanaduspensioni ikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule, eesti rahvusest isiku ja temaga koos Eestisse elama asunud abikaasale, lapsele ja vanemale
 
4. Tuumakatastroofi piirkonna tagajärgede likvideerija toetuse taotlus  *.docx (20.15 КБ, DOCX)

Kui oled pärit Eestist ja aitasid livideerida tuumakatastroofi tagajärgi Tšernobõlis, on sul õigus taotleda toetust

 

Represseeritu toetus

1. Represseeritu toetuse ja tunnistuse taotlus   *.rtf (RTF)  *.odt (ODT)    *.pdf (PDF)

2. Represseeritu tunnistuse duplikaadi taotlus   *.rtf (108.51 КБ, RTF)   *.odt (17.09 КБ, ODT)   *.pdf (148.86 КБ, PDF)

Abivahendid

Abivahendi vajajale 

1. Isikliku abivahendi kaardi taotlus  otse veebis täitmiseks    *.docx (30.85 КБ, DOCX)*.pdf (458.71 КБ, PDF)

Riigipoolse soodustusega saad abivahendi ettevõttest soetada siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja isikliku abivahendi kaart

2. Erimenetluse taotluse vorm   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)

Erandjuhul võime hüvitada abivahendi soetamise tavapärasest suuremas määras

Abivahendi müüjale või üürijale

3. Taotlus lepingu sõlmimiseks    *.docx (16.04 КБ, DOCX)

 

Erihoolekandeteenused

1. Erihoolekandeteenuste taotlus   eesti.ee   *.docx (28.93 КБ, DOCX)   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

Märgi, millist erihoolekandeteenust ning millise teenuse osutaja juures soovid kasutada.

2. Omaosaluse puudujääva osa riigieelarvest hüvitamise taotlus   *.docx (20.7 КБ, DOCX)  *.rtf (121.96 КБ, RTF)    *.pdf (265.95 КБ, PDF)

  Rehabilitatsiooniteenused

  1. Alla 16-aastase isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus   eesti.ee   *.rtf (185.33 КБ, RTF)   *.docx (23.58 КБ, DOCX)   *.pdf (204.69 КБ, PDF)

  Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmine

  2. 16-aastase ja vanema isiku rehabilitatsiooniteenuse taotlus   eesti.ee   *.rtf (RTF)   *.docx (DOCX)   *.pdf (PDF)

  3. Taotlus rehabilitatsiooniteenusele sõitmise kulude hüvitamiseks   *.rtf (222.08 КБ, RTF)   *.odt (18.6 КБ, ODT)   *.pdf (232.65 КБ, PDF)

  Kahjuhüvitised

  Tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud kahju hüvitamine

  1. Avaldus tööülesannete täitmisel saadud vigastuse või muu tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamiseks   *.rtf (RTF)     *.pdf (PDF)

  Täidetakse tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu tekkinud tervisekahjustusega seoses kahjuhüvitise taotlemiseks juhul, kui asutus, kus tööõnnetus toimus või kutsehaigus välja kujunes, on likvideeritud ja tal ei ole õigusjärglast.

  2. Avaldus tööülesannete täitmisel saadud tervisekahjustusega tekitatud kahjust tingitud lisakulutuste hüvitamiseks   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

  3. Avaldus garantiikirja väljastamiseks ravi maksumuse tasumise kohta   *.doc (25 КБ, DOC)   *.pdf (58.51 КБ, PDF)

  Garantiikirja väljastamine raviasutusele/taastusravi osutajale, et sotsiaalkindlustusamet tasub sinu ravikulud

  4. Avaldus kutsealase töövõime kaotuse suuruse kohta tõendi väljastamiseks   *.doc (50 КБ, DOC)   *.pdf (263.65 КБ, PDF)

  Kutsehaigusega/tööõnnetusega seoses kahjuhüvitise saajale tõendi taotlemiseks, et tõendada tööandjale kutsealase töövõime kaotuse suurust (protsentides)

  Kuriteoohvri hüvitise blanketid

  5. Vägivallakuriteoohvri riikliku hüvitise taotlus     *.rtf (216.81 КБ, RTF)   *.pdf (PDF)

  Maksame hüvitist vägivallakuriteo ohvritele, kellel on  tuvastatud kuriteo tagajärjel raske tervisekahjustus või vähemalt 4 kuud kestev tervisehäire (ajutisest või püsivast töövõimetusest tulenev kahju, hädavajalikud ravikulud). 
  Ohvri surma korral maksame hüvitist ohvri pereliikmetele (matusetoetus, toitja surmast tuleneva kahju hüvitis)

  6. Psühholoogilise abi kulu hüvitise taotluse vorm    *.rtf (142.19 КБ, RTF)   *.docx (18.3 КБ, DOCX)   *.pdf (118.41 КБ, PDF)

  7. Välisriigist hüvitise taotlus  *.pdf (1.12 МБ, PDF)

  Välisriigis vägivallakuriteo ohvriks langenud inimesel tuleb täita välisriigist hüvitise taotlus

  Tööandjale

  1. Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks  eesti.ee  *.xls (XLS)   *.pdf (PDF) (saatmiseks aadressile: andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee)
  Kui sinu töötajad on kasutanud isapuhkust, puudega lapse vanema lapsepuhkust, osalise või puuduva töövõimega töötaja puhkust, alaealise töötaja puhkust, lapsepuhkust või tasustatud hoolduspuhkust, taotle riigilt väljamakstud puhkusetasude hüvitamist.
   

  2. Tõend sotsiaalmaksuga maksustatava tulu väljamaksmise kohta   *.rtf (146.8 КБ, RTF)   *.pdf (159.28 КБ, PDF) 

  Euroopa Liit

  1. Tõendi A1(E101) taotlus  töötajale  eesti.ee    *.doc (DOC)   *.pdf (PDF)

  Kui töötad kahes või enamas riigis ja soovid, et Eesti sotsiaalkindlustus (ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus) kehtiks välismaal töötamise ajal

  2. Tõendi A1(E101) taotlus  füüsilisest isikust ettevõtjale eesti.ee   *.doc (DOC)   *.pdf (PDF)

  3. Tõendi A1(E101) taotlus  ametnikule   eesti.ee    *.doc (DOC)   *.pdf (PDF)

  4. Tõendi A1(E101) tühistamise avaldus   eesti.ee   *.doc (DOC)   *.pdf (PDF)

  5. Küsimustik perehüvitiste alase informatsiooni vahendamiseks   *.rtf (RTF)   *.pdf (PDF)

  6. Tõend kindlustatud isiku kindlustusperioodide kohta vorm E207 lk2    *.doc (106 КБ, DOC)   *.pdf (231.4 КБ, PDF)

   

  Spetsialistile

  Arstile

  1. Terviseseisundi kirjeldus (ekspertiisitaotluse juurde)  *.pdf (31.42 КБ, PDF)

  Terviseseisundi kirjelduse vormi täitmise juhend   vaata http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/terviseseisundi-kirjelduse-vormi-taitmise-juhend    

  2. Perearstidelt krüpteeritud dokumentide saatmine SKAsse (juhend)   vaata http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/perearstidelt-ekspertiisidokumentide-saatmine-skasse-krupteeritult

  3. Psühhiaatri hinnang  erihoolekandeteenuste saamiseks   *.doc (83.5 КБ, DOC)   *.docx (29.46 КБ, DOCX)   *.pdf (356.4 КБ, PDF)

    Juhend psühhiaatri hinnangule   *.pdf (148.07 КБ, PDF)

  4. KOV abi vajava lapse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse hinnang (täidab spetsialist) *.pdf (208.69 КБ, PDF)  *.rtf (160.6 КБ, RTF)

  Erihoolekandeteenuse pakkujale

  5. Tegevusloa taotlus erihoolekandeteenuse osutamiseks   *.rtf (316.31 КБ, RTF)   *.odt (23.3 КБ, ODT)   *.pdf (33.04 КБ, PDF)

  6. Tegevusplaani koostamise ja täitmise juhend   *.pdf (115.42 КБ, PDF)

  7. Teenuseosutamise kokkuvõte ja hinnang   *.docx (35.6 КБ, DOCX)

  8. Hoolekandeasutuste või erivajadustega õpilaste koolide andmed   *.xls (16 КБ, XLS)    *.ods (10.84 КБ, ODS)
  Esitab hoolekandeasutus/kool sotsiaalkindlustusametile vanemliku hoolitsuseta/puudega laste asutuses viibimise perioodi kohta

  Muud blanketid

  1. Volikirja näidis *.docx (21.08 КБ, DOCX)

  2. Dokumentide saamise avaldus   *.rtf (82.83 КБ, RTF)   *.pdf  (7.03 КБ, PDF)

  3. Pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus  *.docx (45.2 КБ, DOCX)  *.rtf  (329.88 КБ, RTF)   *.pdf (347.46 КБ, PDF)