Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Tööandjatele

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Lisaks põhipuhkusele on töötajatel erinevate olukordade puhul õigus kasutada mitmeid puhkuseliike, mille eest peab tööandja maksma töötajatele riiklikult sätestatud puhkusetasu. Tööandjatel on selliste puhkuseliikide puhul võimalik esitada kolme kuu jooksul pärast seda, kui töötaja on puhkust kasutanud, sotsiaalkindlustusametile taotlus puhkusega seoses makstud tasu riigieelarvest hüvitamiseks.

Hüvitatakse järgnevate puhkuseliikide puhkusetasu:

Pane tähele, et puhkusetasu hüvitamiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates töötaja puhkuse kasutamise kuust. Hiljem ei ole sotsiaalkindlustusametil võimalik taotlust menetlusse võtta.

Taotluse esitamine
 

​Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates puhkuse kasutamise kuust. Taotluse esitajaks saab olla tööandja või tööandja poolt volitatud isik. Meil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja taotluse koostamise aluseks olnud dokumente.

Taotlust saab esitada läbi riigiportaali www.eesti.ee. Teenuse leiad alajaotusest

Töökeskkond ja personal --> Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

NB! Kui kasutate eesti.ee teenust ja te ei ole varem soovinud, et hüvitis kantaks ettevõtte väliskontole, tuleb sellise sooviga esmakordselt pöörduda otse meie poole. Kui oleme omalt poolt teie ettevõtte väliskonto infosüsteemi sisestanud, on edaspidi võimalik seda ka eesti.ee teenuses valida.

Kui e-keskkonnas taotlemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis saab taotluse esitada ka digiallkirjastatult e-posti aadressil [email protected]. Taotlust on võimalik esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes.

Andmiku riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks leiad siit. 

 

 

Töötajate lähetamine teise Euroopa Liidu liikmesriiki

Kui lähetate oma töötaja ajutiselt (kuni 2 aastaks) tööle teise riiki, tuleb teil tasuda töötaja eest lähetuse vältel Eesti seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus.

Tõendi A1 taotlemine ettevõtjana

Igale lähetatavale töötajale tuleb taotleda tõend A1 (varem E101), millega määratakse kindlaks töötaja kindlustajariik. Sellega tõendab lähetuses viibiv töötaja vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes kohaldatakse juba teise riigi (Eesti) sotsiaalkindlustuse õigusakte.

Kasuta tõendi taotlemiseks eesti.ee teenust: Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtte või FIE töötajale

NB! Tööandja taotleb tõendit töötaja eest, aga tõend on alati isikuline, see väljastatakse töötaja nimele.

Kui soovid FIE-na endale tõendit A1 taotleda, kasutage teenust „Tõendi A1 (E101) taotlemine FIE-na endale“.

Taotlusi ja väljastatud tõendeid saate vaadata eesti.ee teenusest „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid“.

NB! Alates 18. märtsist 2019 kehtivad A1 tõendid ilma allkirja ja pitsatita ning sotsiaalkindlustusamet tõendeid paberil postiga ei väljasta. Väljastatud A1 tõendeid saab vaadata ja välja printida teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotlused ja tõendid“.

Vastavalt NÕUKOGU MÄÄRUSele nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses ning selle institutsioonides kasutatavad töökeeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385), koostatakse isikule saadetavad dokumendid ning väljastatakse need väljastava riigi riigikeeles.

Kui teil puudub võimalus esitada taotlus riigiportaali kaudu, võib kasutada paberil tõendi A1 (E101) taotlusvorme. Täidetud taotlus tuleb saata digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected]. Kui digiallkirjastada ei ole võimalik, võib oma käega allkirjastatud taotluse saata sotsiaalkindlustusametile postiga aadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn.

Ka juhul, kui teil puudub võimalus A1 tõendit ise välja printida, pöörduge sotsiaalkindlustusametisse aadressil [email protected] või lähimasse klienditeenindusse.

Tõendi A1 taotluse menetlemise tähtaeg

Esitades taotluse riigiportaalis elektroonselt, saab üldjuhul tõendi A1 kätte järgneva tööpäeva jooksul.

Taotlused, mis on esitatud paberil või millel on puudusi, vaadatakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse registreerimisest.

Tõendi A1 tühistamine

Tööandjana peate teavitama sotsiaalkindlustusametit kõikidest olukorra muutustest tõendi A1 kehtivuse ajal. Nendeks muutusteks on töötaja töölepingu lõpetamine, töötaja tegevuse katkemine välisriigis, töötaja elukohariigi muutumine.

Olemasolevat tõendit saate A1 saate tühistada teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) tühistamine“.

Esitatud taotlust on võimalik tühistada teenuses „Ettevõtja esitatud tõendi A1 (E101) taotluse tühistamine“.

 

Tööraamatute hoiule andmine sotsiaalkindlustusametisse

Tulenevalt töölepingu seaduse §-st 134 on alates 1. jaanuarist 2011 võimalik anda tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse hoiule. Tööraamatu saab esitada sotsiaalkindlustusametile tööraamatu omanik ise või tema tööandja.


2009. aasta suvel kehtima hakanud töölepingu seaduse kohaselt ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Samas on varem tööraamatusse kantud andmed vajalikud nii enne 1. jaanuari 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu andmeid võib vaja minna veel paljude aastate pärast toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta tööraamatul kaduma minna või hävineda.

Tööandja käes olevat tööraamatut hoitakse seal seni kuni kestab tööleping või teenistussuhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel tuleb anda tööraamat üldjuhul töötajale või teenistujale. Kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele peab tööandja lisama nimekirja, milles märgib tööraamatute arvu ning isikute nimed ja isikukoodid, kelle tööraamatud hoiule antakse.
Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet isiku tuvastamiseks.

Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust pensionistaaži arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Pärast vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle omanikule.

Tööraamatuid saab esitada sotsiaalkindlustusameti piirkondlikele klienditeenindustele. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil [email protected] või sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360.