Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sa oled siin

Ohvriabi süsteemi arendamine

 • Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekt

„Ohvriabi süsteemi arendamine"

Üldinfo:

 • Projekti elluviimise periood: 32 kuud, 01.2020-08.2022.
 • Programmioperaator: Sotsiaalministeerium
 • Projekti elluviija: Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakond
 • Projekti partner(id): Norwegian Center for Violence and Traumatic Stress Studies

Eelarve: 385 755 eurot, millest 85% Euroopa Majanduspiirkonna toetus

 

Tulevased üritused:

 

Koolitusi tervishoiutöötajatele teemal „Kuidas saab meedik aidata vägivalla ohvrit?

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi korraldab Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ toel ja koostöös AREV projekti, Victim Support Europe ja Justiitsministeeriumiga koolitusi tervishoiutöötajatele teemal „Kuidas saab meedik aidata vägivalla ohvrit?“ Oleme koondanud ühte koolituspäeva teadmised vägivalla ohvrist ja tema vajadustest, samuti praktilised juhtnöörid, mis aitavad tervishoiutöötajal mõista enda rolli olulisust kannatanu abistamisel.

Päeva jooksul on koha peal võimalik tutvuda ka ohvriabi pakutavate teenustega.

Järgmised koolitused toimuvad:

16. mail (9.30 – 16:45) toimub koolitus Toila SPA-s (eesti keeles venekeelse sünkroontõlkega)
REGISTREERIMINE JA PÄEVAKAVA.

17.mail (9:30 – 16:45) toimub koolitus Narva-Jõesuu Meresuu SPA-s (eesti keeles venekeelse sünkroontõlkega)
REGISTREERIMINE JA PÄEVAKAVA.

Koolitus on osalejatele tasuta ning sisaldab ka toitlustust.


Küsimuste korral võtke ühendust Victim Support Europe projektijuhi Liis Allmäega (l.allmae@victimsupporteurope.eu)

 

Toimunud üritused:

 

06.05.2022 toimus koostöös AREV projekti, Victim Support Europe ja Justiitsministeeriumiga koolituspäev tervishoiutöötajatele Rakveres teemal „Kuidas saab meedik aidata vägivalla ohvrit?“

Koolituse päevakava ja valiku ettekannetest leiad siit:

 

Uuringu tutvustus

25.november on rahvusvaheline naistevastase vägivalla vastu võitlemise päev. Hea meel on selle päeva puhul tutvustada teile 2021. aastal Kantar Emori ja SKA koostöös valminud uuringut, mis käsitleb naiste tugikeskuse teenusega kogemusi kolmes kategoorias:

 •   Naiste tugikeskuse teenuse kasutajad
 •   Naiste tugikeskuste töötajad
 •   Naiste tugikeskuste koostööpartnerid

Tule kuulama ja kaasa mõtlema. Oodatud on kõik naiste tugikeskuste töötajad, koostööpartnerid ja loomulikult ka teenuse kasutajad.

Iga kategooria juures on võimalik küsida küsimusi ning mõelda tulemuste osas kaasa.

Uuringu tutvustuse järgselt arutame paneelis ka naiste tugikeskuse teenuse kuvandi üle.

Uuringu tutvustus ning arutelu toimub veebis algusega 13.00 kuni 17.00, link liitumiseks ja täpsem päevakava üritusele saadetakse kõigile registreerunutele.

LINK REGISTREERUMISEKS: https://forms.gle/wyDQAahM9Vv7NS3n7

 

Koolitus „Motiveeriv intervjueerimine töös vägivalda kasutanud inimestega“ 28. mai 2021

Sotsiaalkindlustusamet korraldab koolituse nõustajatele teemal „Motiveeriv intervjueerimine töös vägivalda kasutanud inimestega“. Koolituse eesmärk on anda ülevaade motiveeriva intervjueerimise (MI) teooriast ja rakendusest praktikas vägivallatsejatega. Koolitus katab teemasid nagu kaasamine, ambivalentsus ja selle ületamine. Lisaks tuuakse näiteid strateegiatest ning tutvustatakse vahendeid, mis võivad töös kasuks tulla.

Koolitajateks on Tõnis Palgi ja Siim Värv. Tõnis Palgi on Sotsiaalkindlustusameti vägivallast loobumise tugiliini nõustaja, kes enda MI teekonda kirjeldab nii: “Minu esimene kokkupuude MI-ga oli 2009. aastal, kui läbisin MI algkursuse. Teadlik MI praktiseerija sai minust 2015. aastal, mil lõpetasin EMITA poolt korraldatud MI keskastme kursuse. Olen MI oskusi saanud edasi arendada õppides vanglateenistuses kasutusel oleva sekkumisprogrammi „Jõud muutuda (Uimastid ja alkohol)“ läbiviijaks, omandades seejuures ka programmi superviisori ja koolitaja ettevalmistuse. Sõltuvushäirega klientide juhendamine on andud mulle hea MI praktika, mida saab edukalt rakendada ka töös vägivalda toime pannud inimestega“. Siim Värv esindab Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooni (EMITA). EMITA eesmärgiks on tagada kvaliteetne professionaalne MI tase ja jätkusuutlikkus Eestis ning arendada koostööd ja infovahetust nii Eesti kui ka teiste riikide kolleegidega.

Koolitus toimub sel korral ainult veebis. Täpsemad detailid saadetakse pärast registreerimist.

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 24. maiks 2021: https://forms.gle/mnNmMv3gXVJni7CM9

Koolitust rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty Reduction“ projekti „Ohvriabi süsteemi arendamine“ vahenditest.

 

Koolitus „Riskide maandamine töös vägivalda kasutanud inimestega“ 31. märts 2021

 

Projekti avaseminar 4. märtsil 2020 Tallinnas.  

Avaseminari raames toimus ka kaks ekspertide tasemel kohtumist Norra partnerorganisatsiooniga (NKTVS):

 • Naiste tugikeskuste kvaliteedi teemal
 • Perevägivalla märkamise süsteemi loomise teemal

Seminari  ettekanded:

Norra logo

 

ska_logo

 

ohvriabi_logo

 

 

Eesmärk ja tegevused:

Süstemaatiline, jätkusuutlik ja koordineeritud ohvriabisüsteem pere- ja soopõhise vägivalla ohvritele, tänu millele on võimalik katkestada vägivallaring, vältida taasohvristamist ning aidata kaasa ohvrite iseseisva toimetuleku saavutamisele.

Tegevussuunad

Naiste tugikeskuse teenuse kvaliteedi tõstmine

 • Naiste tugikeskuse teenuse kvaliteedi tõstmiseks töötame välja kvaliteedijuhise ja viime läbi koolitusi.
 • Tulemused:
  •   kvaliteedijuhis on välja töötatud,
  •   läbi korraldatud koolituste ning koostöökohtumiste on naiste tugikeskuste töötajate ja nende oluliste koostööpartnerite professionaalsus tõusnud, et abistada kliente koostöös veelgi tõhusamalt,
  •   vahetult teenust osutavad isikutel on parem ligipääs nõustamisele, et vältida läbipõlemist ning seeläbi nii enda kui ohvrite kahjustamist

Tegevused:

 • Kvaliteedijuhise väljatöötamine - eesmärgiks on parandada osutatava teenuse kvaliteeti ja anda ka teenuse hankijale vahend teenuse osutajate poolt osutatava teenuse hindamiseks. Kvaliteedijuhis töötatakse välja koostöös naiste tugikeskuse teenuse osutajate, Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuse, valdkonna ekspertide ja koostööpartneritega.
 • Koolitused ja seminarid naiste tugikeskuse teenuse osutajatele ja partneritele – eesmärgiks on tõsta teadmisi, parandada oskuseid ning tõhustada koostööd naistevastase vägivalla juhtumite lahendamisel. Koolitusteemade vajadus kaardistatakse koostöös teenuse osutajatega ning nende koostööpartneritega. Koolituste, infoseminaride toimumine on planeeritud regulaarsusega kord kvartalis.
Naiste tugikeskuste töötajate koolitused läbipõlemise märkamiseks ning ennetamiseks ning supervisioonide ja kovisioonide läbiviimiseks oma meeskondade sees  - eesmärgiks on töötajate professionaalsuse hoidmine ja läbipõlemisi vältimine. Selleks antakse töötajatele endile oskused edaspidi nõustamiste ja toe pakkumiseks oma organisatsioonisiseselt.

 

Kontaktisik: Andrea Kink, andrea.kink@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vabatahtlike kaasamise süsteemi loomine pere- ja soopõhise vägivalla ohvrite toetamiseks 

Tulemus: Rakendunud on terviklik vabatahtlike kaasamise süsteem. Läbi vabatahtlike kaasamise on oluliselt suurenenud vägivallaohvritele pakutava abi ulatus ja läbi selle paraneb ohvrite toimetulek.

Süsteemseks ja laiaulatuslikuks vabatahtlike süsteemi loomiseks töötame välja ohvriabi vabatahtlike kaasamise süsteemi:

 • vabatahtlike kaasamise, värbamise põhimõtted,
 • ootused, nõuded ja kvalifikatsioon,
 • võimalikud vabatahtlike profiilid (vabatahtlikud perevägivalla ohvritega töötamiseks, seksuaalkuritegude ohvritele jne),
 • professionaalsuse ja töövõime hoidmine,
 • vabatahtlikele juhtumite suunamise ja ohvriabi töötajate koostöö,
 • vabatahtlike kulude hüvitamise süsteem ja põhimõtted,
 • juhised tööks nii vabatahtlike juhendajatele kui erinevaid profiile esindavatele vabatahtlikele,
 • koolitusprogramm (sh e-kursus).

Kontaktisik: Kiira Udu, kiira.udu@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tervishoius perevägivalla varajase märkamise süsteemi loomine

 • Tervishoiutöötajate teadlikkuse tõstmiseks ja ohvrite tuvastamiseks loome lihtsalt kasutatava töövahendi tervishoiutöötajatele, mille alusel hinnata, kas inimene võib olla perevägivalla ohver.  Tegevused hõlmavad nii töövahendi koostamist, erinevate huvigruppide kaasamist kui ka koolitust ja teavitust.
 • Süsteem tugineb kolmele suurele komponendile: märkamine, hindamine, suunamine.
 • Loodav süsteem tuleb välja töötada koos tervishoiu valdkonnaga, et see vastaks nende vajadustele ja ootustele.
 • Erinevate ühenduste kaasamine (sh perearstid, naistearstid, erakorraline meditsiin, ämmaemandad, õed)
 • Tulemus: Loodud on töövahend tervishoiutöötajatele perevägivalla varajaseks märkamiseks  ja tervishoiutöötajad on koolitatud, mistõttu tõuseb tervishoiutöötajate oskus tuvastada perevägivalla ohvreid. Suureneb ohvri ligipääs abile ja pöördumine abiandvate organisatsioonide poole.

Kontaktisik: Hille Rätsep, hille.rätsep@sotsiaalkindlustusamet.ee

Perevägivalla toimepanijatele sekkumisprogrammide arendamine

Vägivallatsejatele mõeldud sotsiaalprogrammide väljatöötamiseks hindame valdkonnas kasutatavaid olemasolevaid siseriiklikke ja/või välismaiseid programme, et vajadusel kohandada Eestile sobivad sekkumisprogrammid. Peale programmi(de) valikut koolitame tulevasi teenusepakkujaid, kes on valmis edaspidi teenust osutama ja tugigrupiteenust osutama.

Lisaks sotsiaalprogrammidele tuleb arendada ja luua ka muid sekkumisi, mis toetaksid vägivallast loobumist ja vägivallatseja vastutuse võtmist. Selleks võivad osutuda efektiivseks hoopiski kiired ja lühiajalised sekkumised. Lõuna piirkonnas alustame kontakttööga vägivallatsejatega sündmuse järgsetel päevadel ning hakkame pakkuma ka telefoni teel nõustamist vägivallast loobuda soovijaile.

Tulemus: Vägivalla toimepanijatele on olemas tõhusad (erinevad) sekkumised, mis ennetavad vägivalla kordumist. 

Kontakt: Virve Kass, Virve.kass@sotsiaalkindlustusamet.ee

Avaliku arvamuse uuring vägivallaga seotud hoiakute muutuste kohta

Uuringu läbiviimisel on eeskujuks Norra Finantsmehhanismi poolt 2009-2014 toetatud programmi „Kodune ja sooline vägivald“ raames teostatud uuringud, milles analüüsiti elanikkonna teadlikkust ja hoiakuid soopõhise vägivalla ja inimkaubanduse osas. Uuringu läbiviimise eesmärk on varasemate küsitluste metoodikat kasutades hinnata, kuidas on tegevused mõjutanud avalikkuse arvamust eri sihtrühmade vaates. Kavandatava uuringu sihtrühmaks on 15-aastased ja vanemad Eesti elanikud ning see viiakse läbi esindusliku üle-eestilise küsitlusena.

Tulemus: Uuringu tulemus annab võimaluse hinnata erinevate vägivallaga seotud tegevuste mõju ja tulemuslikkust läbi hoiakute muutuse võrreldes aastaga 2016.

Kontaktisik:

Liis Sild
liis.sild@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 5194 9691