Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Lastega peredele
Töö- ja pensioniealistele
Vanaduspension
Töövõimetuspension
Toitjakaotuspension
Rahvapension
Soodustingimustel vanaduspension
Väljateenitud aastate pension
Eripensionid
Pensionilisad ja vanemapension
Represseeritutele
Välisriigis elavale pensionisaajale
Pension ja tulumaks
Riigipoolse sotsiaalmaksu tasumine
Riigipoolne täiendav sissemakse II sambasse
Tööülesannete täitmisel saadud tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamine
Pangaülekannete tähtajad
Riiklik pensionikindlustuse register
Projektid
Puuetega inimestele
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Lastekaitse
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

Infotelefon 16106
või +372 612 1360

vastab tööpäeviti 9.00–17.00 ja 
iga kuu viimasel reedel 9.00-13.00

Infotelefonile helistades kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif.

 

 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
Reg nr 70001975

Endla 8, 15092
Tallinn Eesti

e-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

faks: +372 640 8155

 

 

Töövõimetuspension

print

Töövõimetuspension on üks riikliku pensioni liikidest.
Töövõimetuspensioni saamise õigus on:
- Eesti alalisel elanikul;
- tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel.
Töövõimetuspensionile on õigus püsivalt töövõimetuks tunnistatud vähemalt 16-aastasel isikul, kelle töövõime kaotus on 40 kuni 100 protsenti ja kes märgitud ulatuses püsiva töövõimetuse tuvastamise algtähtajaks on Eestis omandanud järgmise pensionistaaži:
Vanus             Nõutav pensionistaaž

16-24 aastat staažinõuet ei ole
25-26 aastat                1 aasta
27-28 aastat                2 aastat
29-30 aastat                3 aastat
31-32 aastat                4 aastat
33-35 aastat                5 aastat
36-38 aastat                6 aastat
39-41 aastat                7 aastat
42-44 aastat                8 aastat
45-47 aastat                9 aastat
48-50 aastat              10 aastat
51-53 aastat              11 aastat
54-56 aastat              12 aastat
57-59 aastat              13 aastat
60-62 aastat              14 aastat

Töövigastuse või kutsehaiguse tagajärjel tekkinud püsiva töövõimetuse puhul määratakse töövõimetuspension staažinõuet esitamata.

Samuti ei ole töövõimetuspensioni määramisel staažinõuet, kui isik on tunnistatud tagasiulatuvalt lapsinvaliidiks ja püsiva töövõimetuse põhjuseks on sama haigus või vigastus, mis põhjustas lapsinvaliidsuse.

Püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule määratakse töövõimetuspension kogu töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioniikka jõudmiseni. Isikule, kellele maksti enne töövõimetuspensioni määramist ennetähtaegset vanaduspensioni, jätkatakse vanaduspensioniikka jõudmisel ennetähtaegse vanaduspensioni maksmist.

Sellisel juhul rakendatakse ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel sama vähendamisprotsenti, mis võeti aluseks esmakordsel ennetähtaegse vanaduspensioni arvutamisel. Vanaduspensionikka jõudes jätkatakse ennetähtaegse vanaduspensioni maksmist ilma avaldust nõudmata.

Töövõimetuspensioni arvutamine

Töövõimetuspensioni arvutamisel võetakse aluseks suurem järgmistest:
1) püsivalt töövõimetu isiku staažiosaku ja kindlustusosa alusel arvutatud vanaduspension;
2) vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral.
Töövõimetuspensioni suurus on eelnimetatud kahest summast suurema ja töövõime kaotuse protsendi korrutis.

Baasosa suurus 144,2585 eurot
Aastahinde väärtus 5,245 eurot

Näide
40-aastase püsivalt töövõimetuks tunnistatud isiku töövõime kaotus on 80 protsenti. Tal on Eestis omandatud pensioniõiguslikku staaži 10 aastat, ja tema kindlustusosakute summa on 8,988.

Isiku staažiosaku ja kindlustusosa alusel arvutatakse töövõimetuspensioni aluseks võetav vanaduspension järgmiselt:
1. baasosa 144,2585
2. staažiosa 10 x 5,245 = 52,45
3. kindlustusosa 8,988 x 5,245= 47,142
Kokku 243,85 eurot.

Vanaduspension 30-aastase pensioniõigusliku staaži korral on 301,61 eurot.

Töövõimetuspensioni arvutamise aluseks võetakse 30-aastase pensioniõigusliku staažiga vanaduspension, kuna see on suurem kui isiku staažiosa ja kindlustusosa alusel arvutatud vanaduspension.

Isiku töövõime kaotus on 80%, seega arvutatud töövõimetuspensioni suurus on 80% x 301,61 = 241,29 eurot.

Riikliku pensioni maksmisel ümardatakse summa sendi täpsusega.

Kui arvutatud töövõimetuspension jääb väiksemaks kui rahvapensioni määr (158,37 eurot), siis makstakse töövõimetuspensioni rahvapensioni määras.

Töövõimetuspensioni taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse ja esitada:
- vormikohane avaldus;
- pass (välismaalasel koos kehtiva elamisloaga) või isikutunnistus (ID-kaart);
- töövõimetu isiku pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid (tööraamat; kutsekooli, kesk-eriõppeasutuse või kõrgkooli diplom; sõjaväepilet ja muud dokumendid);
- 1 foto (3 x 4 cm);

Taotluse vormi saab Sotsiaalkindlustusametist (klienditeeninduste aadressid ja vastuvõtuajad leiate koduleheküljelt rubriigist "Klienditeenindused") või koduleheküljelt rubriigist "Blanketid".

Riiklikku pensioni makstakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu igakuuliselt jooksva kuu eest vastavalt pensionäri soovile:
1) pensionäri arvelduskontole Eestis;
2) pensionäri Sotsiaalkindlustusametis vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arvelduskontole Eestis;
3) pensionäri kulul posti teel kojukandena;
4) pensionäri kulul pensioni saaja arvelduskontole välisriigis.
Sotsiaalkindlustusametile esitatud põhjendatud taotluse alusel makstakse riiklikku pensioni maksja kulul posti teel kojukandega isikule, kellel on liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes on:

1) sügava puudega töövõimetuspensionär;
2) sügava puudega püsivalt töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saav isik;
3) vanaduspensioniealine isik.

Sotsiaalkindlustusamet teeb sügava puudega töövõimetuspensionäri või sügava puudega töövõimetuks tunnistatud rahvapensioni saava isiku või vanaduspensioniealise isiku taotluse alusel otsuse kuni üheaastase kehtivusajaga. Sotsiaalkindlustusamet võib nimetatud isikute taotluse alusel otsuse teha pikema kehtivusajaga, kui selleks tuleneb vajadus põhjuste iseloomust, millele tuginedes Sotsiaalkindlustusamet taotluse alusel otsuse teeb.

Pensionär on kohustatud 10 päeva jooksul Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa riikliku pensioni maksmise lõpetamise, peatamise või pensioni suuruse muutumise

Kahtluse korral, kas asjaolu on pensioni saamiseks oluline, soovitame alati konsulteerida Sotsiaalkindlustusametiga. Asjaoludest mitteteavitamisel või hilinemisega teavitamisel tekivad enammaksed ehk pensioniks liigselt makstud summad. See tähendab, et inimesele on välja makstud pension, aga hiljem selgub, et tal ei olnudki õigust sel perioodil pensioni saada. Enammakstud pensionisummad tuleb Sotsiaalkindlustusametile tagastada, kui enammakse on põhjustatud pensionäri teadlikust valeandmete esitamisest või pensioni saamist mõjutavate asjaolude teatamata jätmisest. Kui isik ei maksa alusetult saadud pensionisummasid tagasi, võib isikule enammaksud pensionisummad Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel igakuiselt makstavast pensionisummast kinni pidada.

Kui riikliku pensioni maksmine lõpetatakse enne enammakstud summa täielikku tasaarvestamist, tehakse isikule enammakstud summade tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Sotsiaalkindlustusametil õigus anda ettekirjutus sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Oluline on ka teada, et pärast pensionäri surma alusetult väljamakstud pensionisummad on pärija või muu makse saaja kohustatud Sotsiaalkindlustusametile tagastama.

 

 

 

 
all web industry