Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
Lastekaitse
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Euroopa Liidu liikmesriigid
Töötamine Euroopa Liidu liikmesriigis
Hüvitised EL liikmesriikides
Euroopa Liidu õigusaktid
EL liikmesriikide asutused
Vajalikke linke
Statistika
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti 9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel 9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

 

 

 

 

Töötamine Euroopa Liidu liikmesriigis

print

ELis, Euroopa Majanduspiirkonnas, Šveitsis töötavatele isikutele ja FIE-dele kohaldatava sotsiaalkindlustussüsteemi valiku reeglid

Selleks, et inimene saaks ELis vabalt valida elu- ja töökohariiki, peab talle olema tagatud õigus saada tasuta arstiabi, haigushüvitisi, pensioni, tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisi, töötuhüvitisi ning peretoetusi oma lastele. Üksnes riigisisest õigust rakendades ei ole alati võimalik tagada rändtöötajale sotsiaalkaitset. Olenevalt elu- ja töökohariigi ravi- või pensionisüsteemist võib inimene sattuda olukorda, kus ta on sotsiaalselt kindlustatud mõlemas riigis korraga või vastupidi – pole kindlustatud mitte üheski.

Millises riigis on rändtöötaja või FIE sotsiaalselt kindlustatud? Valik tuleb teha inimese elu- ja töökohariigi sotsiaalkindlustussüsteemide vahel.

ELis on vastu võetud reeglid liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimiseks, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. Vastavalt määruse nr 883/2004 artiklile 3 kuuluvad EL sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsiooni reguleerimisalasse järgnevad sotsiaalkindlustusliigid:

·         haigushüvitised;
·         sünnitus- ja isadushüvitised;
·         töövõimetuspensionid;
·         vanaduspensionid;
·         toitjakaotuspensionid;
·         tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised;
·         matusetoetus;
·         eelpensionihüvitised;
·         perehüvitised.

Isiku suhtes kohaldatava sotsiaalkindlustusõiguse kindlaksmääramise reeglid on sätestatud määruse nr 883/2004 II jaotises.

1) Euroopa majanduspiirkonna riikides liikuvatele töötajatele või ettevõtjatele kohaldatakse samaaegselt ainult ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeemi, vältimaks mitme liikmesriigi õigussüsteemi kohaldamist ja sellisest olukorrast tulenevaid komplikatsioone.

2) Teine printsiip on töökohariigi sotsiaalkindlustus. EL-i piirides ei ole õigustatud sotsiaalkindlustusõiguste sidumine asjaomase isiku elukohaga. Olenemata tööandja asukohamaast ja töötaja elukohast hõlmab rändtöötajat selle riigi sotsiaalkindlustussüsteem, kus ta töötab. FIE-le kehtib ettevõtjana tegutsemise riigi sotsiaalõigus, seda ka juhul, kui ta elab teises EL-i riigis. Avalikus teenistuses töötavatele isikutele laieneb neid teenistusse võtnud valitsusasutuse riigi õigus. Liikmesriigi lippu kandval laeval töötavat isikut kindlustab laevalipuriik. Reisijate- või kaubaveoteenuseid osutavate lennumeeskonna või salongipersonali töötajat kindlustab liikmesriik kus asub põhibaas ehk kust töötaja tavaliselt alustab ja lõpetab oma tööülesande täitmist.

Täpsemalt üldeeskirjadest lugege lingi alt Üldeeskirjad

Erandid üldeeskirjadest – lähetus ning kahes või mitmes riigis töötamine /FIE-na tegutsemine.

Lähetusena käsitletakse töötaja ajutist välisriiki suunamist kuni 24 kuud kestvaks perioodiks ettevõtte poolt, kellega töötaja on tavaliselt seotud. Lähetuse vältel tuleb töötaja eest tasuda lähetajariigi seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus. Isiku suhtes, kes tavaliselt tegutseb FIE-na liikmesriigis ja läheb tegelema sama tegevusega teise liikmesriiki, kohaldub jätkuvalt esimese liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteem tingimusel, et sellise tegevuse eeldatav kestus ei ületa 24 kuud.

Mitmes riigis töötamisena käsitletakse olukorda, kus töötaja tavaliselt töötab kahes või mitmes liikmesriigis erinevate või ühe tööandja heaks. See hõlmab isikuid, kes ühes liikmesriigis töötamise ajal töötavad samal ajal veel ühes või mitmes muus liikmesriigis ja korraga on jõus rohkem kui üks tööleping. Samuti hõlmab see isikuid, kellel on ainult üks tööleping ning kes tavaliselt töötavad oma tööandja heaks rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil. Kindlustajariigi määramisel saab otsustavaks see, millises riigis toimub oluline osa töötaja tegevusest. FIE-de, kes tegutsevad tavaliselt korraga või vaheldumisi kahes või enamas liikmesriigis, kindlustajariigi määramisel saab otsustavaks see, kus toimub oluline osa tema tegevusest või asub huvikese.

Täpsemalt erieeskirjadest lugege lingi alt Erieeskirjad  

Euroopa Komisjoni juurde loodud sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on kehtestanud tõendi A1 (Tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend). Tõendiga A1 (varasem vorm E101) määratakse kindlaks isiku kindlustajariik ja selle tõendi väljastab riik, mille sotsiaalkindlustuse õigusakte kohaldatakse ning sellega tõendab lähetuses viibiv või mitmes riigis töötav isik vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes ei kohaldata ühegi teise tema tööga seotud riigi sotsiaalkindlustuse õigusakte. Teisisõnu, ei ole tal ka kohustust maksta sotsiaalkindlustusmakseid teistes riikides vaid kõik tööandjad täidavad kõiki oma töötajate suhtes kohaldatavate sotsiaalkindlustuse õigusaktidega kehtestatud kohustusi, eelkõige tasuda sotsiaalkindlustusmakseid isiku kindlustajariigis, kus talle on tagatud kõik sotsiaalõigused ning -hüved.

Tõendi A1 (E101) taotlemine

Tõendi A1 (E101) taotlusi saab esitada riigiportaalis eesti.ee. Sisenemine riigiportaali toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või internetipanga vahendusel. Kasutades järgnevaid otseteid leiate e-teenused vastavalt sihtgrupile.

Tõendi A1 (E101) taotlemine ettevõtjana (ettevõte, FIE) 

Teenuse kasutamiseks ettevõtte kasutajana tuleb esmalt valida ekraani ülal paremal asuvast rippmenüüst Roll soovitud ettevõtte ametikoht. Ettevõtte B-kaardil olev ainuesindusõiguslik isik saab administraatorina riigiportaali ettevõtja teenuseid vaikimisi kasutada. Administraator saab anda ka teistele isikutele õiguseid ettevõtte nimel e-teenuste kasutamiseks (riigiportaalis Minu asjad – Seaded – Õigused teenuste kasutamiseks).

Tõendi A1 (E101) taotlemine ametnikuna

Riigi- ja avalik õiguslikud asutused, mis ei ole Äriregistris registreeritud, peavad esmalt määrama riigiportaalis administraatori esitades vastava taotluse (vorm .doc või .odt formaadis). Taotlus tuleb allkirjastada asutuse esindusõigusliku isiku poolt ning saata digitaalselt allkirjastatuna aadressile help at ria dot ee või paberil postiga aadressile Riigi Infosüsteemi Amet, Rävala 5, Tallinn, 15169.

Tõendi A1 (E101) taotlemine kodanikuna

Riigiportaali õiguste haldamise lühijuhend

Kui teil puudub võimalus esitada taotlus riigiportaali eesti.ee kaudu, palume kasutada paberkandjal tõendi A1 (E101) taotlusvorme. Täidetud taotlus tuleb saata ID-kaardiga digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info at sotsiaalkindlustusamet dot ee. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel võib omakäeliselt allkirjastatud taotluse saata postiga aadressil Endla 8, Tallinn 15092.

A1 tõendi taotluse menetlemise tähtaeg
Taotlus menetletakse haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras s.t hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest. Päevadega määratud tähtaja puhul lõpeb tähtaeg viimasel päeval s.o 30.päeval. Juhul, kui menetlustähtaja lõpp ei lange tööpäevale, lõpeb tähtaeg esimesel tähtpäevale järgneval tööpäeval.
A1 tõendi taotluse menetluse tähtaeg algab järgmisel päeval pärast taotluse registreerimist ja taotlusi menetletakse registreerimise järjekorras.
Sotsiaalkindlustusamet on taotluste menetlemisel alati püüdnud vastu tulla klientidele ja menetleda taotlusi kiiremini, kui ametlik haldusmenetluse seadus seda kohustab.
Sotsiaalkindlustusamet lähtub oma tegevuses hea halduse põhimõtetest ja võrdse kohtlemise ehk mittediskrimineerimise printsiibist ning õiguse rakendamisel käsitletakse kõiki isikuid ühtedes ja samades oludes ning eeldustel võrdsetena.
Eelistades menetlemisel ühte ettevõtet seab see teised ettevõtjad ja isikud ebavõrdsesse olukorda.
Erakorralistel juhtudel, näiteks kui isikuga on juhtunud tööõnnetus välisriigis, võib amet teha erandi.

Eesti Haigekassas kindlustatud ja tõendiga A1 (E101) välisriigis ajutiselt töötaval isikul on õigus saada välisriigis arstiabi Eesti Haigekassa poolt väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel, mitte tõendi A1 (E101) alusel. Pikaajalises lähetuses (üle 6 kuu) viibiv isik või tema tööandja saavad haigekassast avalduse alusel taotleda vormi E106. Vorm E106 annab inimesele õiguse registreerida end töökoha riigis ravikindlustussüsteemi ning sellisel juhul saab inimene tervishoiuteenuseid samadel alustel kui selles riigis kindlustatud isikudki. Informatsiooni töötaja EL ravikindlustusest ja E106 vormi taotluse leiab Haigekassa kodulehelt.

Eesti territooriumil töötavate isikute mitteresidendist tööandja leiab kohalike sotsiaalkindlustusmaksete (sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse) tasumise korra Maksu- ja Tolliameti kodulehelt.

Vaata infot Topelt ei maksa maksta.

EUROOPA KOMISJONI PRAKTILINE JUHEND

Praktiline juhend „Euroopa Liidus (EL), Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) ja Šveitsis töötajate suhtes kohaldatavad õigusaktid“ on leitav Euroopa komisjoni kodulehelt

 

 

 

 
all web industry