Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Pension
Üksi elava pensionäri toetus
Lastega peredele
Perehüvitiste taotlejale
Perehüvitiste saajale
Perehüvitiste ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse saaja vahetamine
Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine tööandjatele seoses laste kasvatamisega
Eesti perehüvitised Euroopa Liidu seaduste kontekstis
Lastekaitse
Ennetus- ja koostöö
Järelevalve
Lastekaitse üksus
Lastekaitse kontaktid
Nõustamisteenus
Asendushoolduse tugiteenused
Mitmedimensiooniline pereteraapia (MDFT)
Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva psüühikahäirega lastele
Puudega laste tugiteenused
Riigihange - 1
Riigihange - 2
Riigihange - 3
Riigihange - Rapla
ESF seminar 2015
Tugiteenuste osutajate tunnustamine
Tugiisikute Tunnustamise Päev
Lastemaja
Lapsendamine
Lasteabitelefon 116111
Abiks spetsialistile
Puudega inimesele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Abivahendid
Kahjuhüvitised
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360


E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine

print

 ESF kaksiklogo

Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“

Eesmärk: arendada ja pakkuda raske ja sügava puudega lastele suunatud tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ning toetava teenusena transporti - nii et teenused oleksid kättesaadavad kõigile, kelle teenusevajadus on hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse lastekaitse/sotsiaaltöö spetsialisti poolt (eeldab juhtumiplaani olemasolu STAR-is) või teenuste vajadus on kirjas rehabilitatsiooniplaanis. Seejuures on oluline vähendada vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.

Sihtgrupp: raske ja sügava puudega 0-17 (k.a) aastased lapsed

Rahastus: ESF perioodiks 2014-2020 on „Puudega laste tugiteenuste arendamiseks ja pakkumiseks“ arvestatud 31 974 592 eurot ja riiklik kaasfinantseering 5 642 575 eurot mis teeb kokku 37 617 168 eurot

Kestus: 01.09.2014-31.12.2020

Tegevused: Projekti raames arendatakse ja pakutakse lapsehoiu- ja tugiisiku teenust ning toetava teenusena transporti suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega 0–17-aastastele lastele (Lastekaitseseaduse § 3 lg 2 sätestab lapse ealiseks alla 18-aastast isikut).
Puudega laste tugiteenuste õigeaegne, asjakohane ja kvaliteetne kättesaadavus ei ole kõikjal Eestis praegu ühtlaselt tagatud, kuna teenuste korraldajateks on üldjuhul kohalikud omavalitsusüksused, kelle võimekus on piirkonniti erinev. Seega on oluline tugisüsteemide edasiarendamine ühtsetel põhimõtetel. Eesmärgi saavutamine eeldab süsteemset ja järjepidevat koostööd nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, erinevate teenuseosutajate kui ka teenuse saajate poolt. Selleks viiakse projekti raames tugiteenuste (lapsehoid, tugiisik ja toetava teenusena transport) koordineerimine ühtsele korraldusele ja nõustatakse kohalikke omavalitsusüksusi ning toetatakse lapsevanemaid.

Tulemusena on: ESF perioodi jooksul tagatud suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste parem kättesaadavus. ESF perioodi lõpuks on välja töötatud toimiv ning laste ja perede vajadusi rahuldav tugiteenuste korraldussüsteem, mis tagab teenuste piirkondliku kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi. Samuti on raske ja sügava puudega laste vanematele paremad võimalused tööturul osalemiseks.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita AVALDUS ja esitada digitaalallkirjastatult piirkondliku koordinaatori e-posti aadressile. Samuti võib avalduse esitada teenusepakkujale, kohalikule omavalitsusüksusele või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusele, kes teevad vajadusel koopia taotleja isikutunnistusest ja edastavad dokumendid Sotsiaalkindlustusameti elukohajärgsele piirkondlikule koordinaatorile.

2015-2016 aastal viidi läbi tugiteenuste osutamiseks riigihanked, mis hõlmasid lapsehoiu-, tugiisiku- ja toetava teenusena transporditeenuse pakkumise korraldamist. Hankega soovisime leida teenusepakkujat igasse maakonda ja Tallinna. Enamus piirkondi on teenusepakkujatega kaetud ja lapsevanemad saavad teenuseid taotleda elukohajärgses piirkonnas. Teenuste taotlemisel on oluline silmas pidada, et teenuse vajadus oleks eelnevalt hinnatud kas kohaliku omavalitsusüksuse poolt või on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis. Transporditeenust saab taotleda üksnes koos teiste tugiteenustega, sest teenust ei osutata eraldiseisvana haridusasutuses, rehabilitatsiooniasutuses, terviseasutuses jne käimiseks vaid üksnes juhtudel, kui laps on vaja edasi-tagasi transportida lapsehoiu või tugiisiku teenusele.

Teenuste mahud:

• teenuste mahuks 2017 aastal on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta

Projektist ette nähtud summa eest on võimalik taotleda ühes aastas maksimaalselt 983 h tugiisiku teenust (ühes kuus umbes 81 h teenust) või 702 h lapsehoiu teenust (ühes kuus umbes 58 h teenust). Kui laps kasutab ka transpordi teenust siis väheneb selle võrra tugiisiku või lapsehoiu teenuse maksimaalne maht.

Palume kõikidel lapsevanematel pöörduda kohaliku omavalitsüksuse poole ja koostada koos lastekaitsetöötajaga lapsele juhtumiplaan, sest alates 2018 toimub teenusele suunamine juhtumiplaani (hetkel rehabilitatsiooniplaani) alusel. Projektist saadavale summale lisaks eraldab riik kohalikele omavalitsusüksustele rahalisi vahendeid tugiteenuste osutamiseks. Täpsemad teenuste mahud hindab iga kohalik omavalitsusüksus ise.

Teenuste saamiseks arvestatud aastast rahalist mahtu saab kasutada ühe kalendriaasta jooksul ja lapsevanemale seda rahas välja ei maksta. Teenuste saamise õigus algab alates koordinaatori poolt väljastatud otsuse kuupäevast ja kehtib kuni otsusel näidatud kuupäevani. Otsused kehtivad üldjuhul kuni kalendriaasta lõpuni, puude raskusastme otsuse lõppemise kuupäevani või lapse täisealiseks saamiseni.

Teenusteks ette nähtud summa eest on võimalik teenuste osutamist taotleda allolevate hankepartnerite juures.

 

PÕHJA PIIRKOND

Tallinn

Harjumaa

Järvamaa

Raplamaa

LÕUNA PIIRKOND

Jõgevamaa

Põlvamaa

Tartumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Võrumaa

IDA PIIRKOND

Ida-Virumaa   

 

Lääne-Virumaa

LÄÄNE PIIRKOND

Hiiumaa         

Läänemaa     

Pärnumaa      

Saaremaa      

 

Kontaktandmed

Projektijuht: Ebeli Berkman
e-mail: ebeli dot berkman at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 53 490 652
töökoha aadress: Endla 8,Tallinn 15092

Põhja piirkonna koordinaator:
Marilin Küünarpuu
e-mail: marilin dot kuunarpuu at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 53 269 845
töökoha aadress: Endla 8 Tallinn 15092
tööpiirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

Lõuna piirkonna koordinaator:
Kadri-Ann Lee
e-mail: kadri-ann dot lee at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 53 591 608
töökoha aadress: Tähe 106, Tartu 51013
tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Lõuna piirkonna koordinaator:
Helerin Hein
e-mail: helerin dot hein at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 52 53 604
töökoha aadress: Tähe 106, Tartu 51013
tööpiirkonnad: Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa

Ida piirkonna koordinaator:
Ursula Randlaine
e-mail: ursula dot randlaine at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 53 467 887
töökoha aadress: Keskväljak 1, Jõhvi 41531
tööpiirkonnad: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa

Lääne piirkonna koordinaator:
Anne Sepping
e-mail: anne dot sepping at sotsiaalkindlustusamet dot ee
tel: 53 064 417
töökoha aadress: Õhtu põik 5, Pärnu 80010
tööpiirkonnad: Läänemaa, Pärnumaa, Hiiumaa, Saaremaa

 

 

 
all web industry