Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Püsiva töövõimetuse ekspertiis - kehtib korduvtaotlejatele kuni 31.12.2016
Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine
Puudega isiku kaart
Sotsiaaltoetused puuetega inimestele
Sotsiaalne rehabilitatsioon
Erihoolekandeteenused
Sotsiaalteenuste maksumused
Halduslepingud erihoolekandeteenuste osutamiseks 2013
Halduslepingud rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks 2013
Pangaülekannete tähtajad
Riigilõivude kontonumbrid
Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine
Sotsiaalvaldkonna spetsialistide pädevuse toetamine hoolekandeteenuste osutamiseks
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine

print

Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel.

PUUDE RASKUSASTME TUVASTAMINE
Lapsel (kuni 16-aastane laps), ja vanaduspensioniealisel inimesel

Puude raskusaste tuvastatakse lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusest:

- sügav, kui inimene vajab ööpäevaringselt pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
- raske, kui inimene vajab igal ööpäeval kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet;
- keskmine, kui inimene vajab regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elamiskohta vähemalt korra nädalas.

Lapsele määratakse puude raskusaste tähtajaga 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat ja 3 aastat ning mitte kauemaks kui 16-aastaseks saamiseni.

Teatud juhtudel koostatakse lapsele enne puudeotsuse tegemist rehabilitatsiooniasutuses Sotsiaalkindlustusameti suunamisel isiklik rehabilitatsiooniplaan. Plaan koostatakse:

1) igale lapsele, kes esimest korda taotleb puude raskusastet;
2) korduvalt puude raskusastet taotlevale lapsele juhul, kui see on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks

Vanaduspensioniealisele määratakse puude raskusaste tähtajaga 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat.

Tööealisel inimesel (16-aastane kuni vanaduspensioniealine inimene)

Tööealisel inimesel tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt igapäevasest tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piirangutest järgmiselt:

- sügav, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on täielikult takistatud;
- raske, kui inimese igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud;
- keskmine, kui inimese igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus osalemises esineb raskusi.

Puudest tulenev lisakulu on puudest tingitud takistuste vähendamiseks vähemalt kord kuus tehtavad kulutused ravimitele, transpordile, abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsioonivahendite kasutamisele, riietusele ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest. Lisakulude suuruse arvutamiseks on välja töötatud algoritm.
Puude raskusaste ja puudest tulenevad lisakulud tuvastatakse kestusega 6 kuud, 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat. Puude raskusaste määratakse mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani. Esmakordsel taotlemisel tuvastatakse puude raskusaste taotluse esitamise päevast.

PUUDE RASKUSASTME TAOTLEMINE

Taotlejal tuleb täita vormikohane ekspertiisitaotlus, milleks on võimalus kas:

1. portaalis eesti.ee, https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/tervis_ja_tervisekaitse/arstliku_ekspertiisi_taotlemine
2. saates täidetud taotluse Sotsiaalkindlustusametisse e-posti või posti teel. Taotluse vormi leiate aadressilt http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ekspertiisi-blanketid.
Digiallkirjastatud taotlus tuleb saata aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee; või
3. Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduses kohapeal.

Juhul kui ekspertiisi taotleja taotluse täitmisega iseseisvalt toime ei tule ja tal ei ole võimalik minna Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, võib taotluse täita ka puuet taotleva inimese pereliige, hooldaja, sotsiaaltöötaja või keegi muu abistaja. Lisaks taotluse täitja allkirjale peab taotlusel olema ka ekspertiisi taotleva inimese või tema seadusliku esindaja allkiri.

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed ja klienditeeninduste vastuvõtuajad on kättesaadavad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel rubriigis “Kontaktandmed"

Taotluses märgib inimene oma perearsti või teda raviva eriarsti (edaspidi: arst) andmed, kellel on andmed tema terviseseisundi kohta. Sotsiaalkindlustusamet teeb päringu tervise infosüsteemi isiku terviseseisundi kirjelduse saamiseks. Kui tervise infosüsteemis ekspertiisiks vajalikud andmed siiski puuduvad või on need ebapiisavad, edastab Sotsiaalkindlustusamet ekspertiisitaotluses nimetatud arstile nõude terviseseisundi andmete saamiseks.

Enda kohta käivate terviseandmetega on võimalik tutvuda patsiendiportaalis internetiaadressil www.etervis.ee ID-kaardiga sisse logides.

Puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise ekspertiis tehakse dokumentide alusel, inimene ekspertiisi tegijaga kohtuma ei pea.

Juhul, kui isik taotleb puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude ning püsiva töövõimetuse tuvastamist üheaegselt, täidetakse ühine ekspertiisitaotlus.

Kui ekspertiisitaotluses esitatud andmed või taotlusele lisatud dokumendid ei ole ekspertiisiks piisavad, määrab Sotsiaalkindlustusamet inimesele tähtaja puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks. Juhul, kui inimene ei ole Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud tähtajaks esitanud täiendavaid andmeid või puuduvaid dokumente, menetlus lõpetatakse.

Puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude korduvaks taotlemiseks esitab inimene ekspertiisiotsuses määratud korduvekspertiisi tähtajal Sotsiaalkindlustusametile uue ekspertiisitaotluse. Terviseseisundi või muu asjassepuutuva olukorra muutumisel võib inimene taotleda uut ekspertiisi enne korduvekspertiisi tähtaja saabumist.

PUUDE RASKUSASTME OTSUS

Puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude kohta vormistab Sotsiaalkindlustusamet ekspertarsti arvamuse alusel otsuse, millest teavitatakse isikut.

Puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude ekspertiisi teostamise tavapärane pikkus on kuni poolteist kuud. Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas ei kaota.

Kui isik leiab, et ekspertiisiotsusega on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Sotsiaalkindlustusametile (Endla 8, 15092 Tallinn) 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast ekspertiisiotsusest teada sai või oleks pidanud teada saama. Lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 76 lõigetest 2 ja 3 märgitakse vaidele:

1. haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud;
2. vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
3. vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu;
4. põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi;
5. vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus;
6. vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
7. vaidele lisatud dokumentide loetelu;
8. allkiri.

Vaidele kirjutab alla esitaja või tema esindaja. Vaide esitaja esindaja lisab vaidele juurde esindusõigust tõendava dokumendi või volikirja (kui seda ei ole esitatud varem).

Isikule määratud sügav, raske või keskmine puue annab õiguse taotleda puudega inimese sotsiaaltoetusi, selleks on vajalik täita puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlus, Blanketid/sotsiaaltoetuste blanketid. Taotluse sotsiaaltoetuste määramiseks võib isik esitada juba ka koos puude ekspertiisitaotlusega.

Sotsiaaltoetused puuetega inimestele


 

 
all web industry