Est separator Eng separator Rus
font normal font+
separator arrow Sisukaart separator arrow RSS separator
Otsing:   
Avaleht
Uudised
Ametist
Tööpakkumised
Töö- ja pensioniealistele
Lastega peredele
Peretoetused
Vanemahüvitis
Vanemapension
Riigipoolse sotsiaalmaksu maksmine lapsi kasvatavate isikute eest
Elatisabi
Pangaülekannete tähtajad
Lastekaitse
Puuetega inimestele
Abivahendid
Ohvriabi- ja lepitusteenus
E-teenused
Muud toetused
Tööandjatele
Töövõimereform
Sotsiaalkindlustus Euroopa Liidus
Projektid

Infotelefon 612 1360  
välismaalt helistades
 +372 612 1360

23.detsembril teenindame
9.00-14.00

E-post:
info at sotsiaalkindlustusamet dot ee

Endla 8, Tallinn 15092

Lühinumber 16106

Helistades lühinumbrile kehtib teie operaatori hinnakirjapõhine tariif!

Infotelefon tööpäeviti
9.00–17.00 ja
iga kuu viimasel reedel
9.00-13.00

Lasteabi telefon 116 111
Töötab 24 h
 

Klienditeeninduste tööaega jm infot vaata siit

 

 
 

 

 

 

 

 

Lastega peredele

print

Riiklike peretoetuste maksmise eesmärgiks on osaliselt katta laste kasvatamisega seotud kulud.

Peretoetusi on kümme liiki ja neid rahastatakse riigieelarvest. Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstakse üheksat liiki peretoetusi, mille kohta saate lugeda valides vasakpoolsest menüüst Peretoetused.

Lisaks Sotsiaalkindlustusameti kaudu makstavatele toetustele on riiklik peretoetus ka vajaduspõhine peretoetus, mida Sotsiaalkindlustusamet ei määra ega maksa. Vajaduspõhist peretoetust määravad ja maksavad kohalikud omavalitsused ning selle toetuse taotlemiseks ja info saamiseks palume pöörduda oma elukoha valla- või linnavalitsuse poole.

Vanemahüvitise seaduse eesmärk on säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Isikule, kes tulu ei ole saanud, tagatakse sissetulek hüvitise määra ulatuses.

Elatisabi on riigi poolt makstav lühiajaline toetus lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust.

Pane tähele, juhul kui peretoetuste saaja või pereliige läheb tööle või elama mõnesse Euroopa Liidu riiki,
Euroopa Majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, hakkavad perele kehtima perehüvitiste määramisel
ja maksmisel Euroopa määrused sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta.
Rohkem informatsiooni leiate siit  
 

Peretoetuste maksmise sagedus ja summad 2016. aastal  

Toetuse liik

Maksmise sagedus

Summa eurodes

Sünnitoetus:

     Igale lapsele

     Kaksikute korral (igale lapsele)

     Kolmikute ja te laste sünnil (igale lapsele)

  

 

Ühekordne

Ühekordne

Ühekordne

 

320,00

320, 00

1000,00

 

Lapsetoetus:

    Esimesele ja teisele lapsele

    Kolmandale ja iga järgnevale lapsele

 

Igakuine

Igakuine

 

50,00

100,00

Lapsehooldustasu:

     Täiendav lapsehooldustasu kuni 1- aastase lapse vanemale

     Kuni 3-aastasele lapsele

     Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab lisaks kuni 3-aastane laps

    Iga 3-8 aastase lapse kohta, kui peres kasvab 3 ja enam vähemalt 3-aastast lapsetoetust saavat last

 

Igakuine

Igakuine

 

Igakuine

Igakuine

 

 6.40

38.35

 

19,18

19,18

 Üksikvanema lapse toetus

Igakuine

19,18

 Ajateenija lapse toetus

Igakuine

47,95

 Eestkostel või hooldamisel oleva lapse toetus

Igakuine

240,00

 Lapsendamistoetus

Ühekordne

320,00

 Elluastumistoetus hoolekandeasutuses viibinule ja eestkostel või hooldamisel olnud lapsele

Ühekordne

383,60

 7- ja enamalapselise pere toetus

Igakuine

168,74

                   Määrad 2016.aastal

Tulumaksumäär

Igakuine

20%

Üldine maksuvaba tulu

Igakuine

170,00

2040,00 aastas

Kuupalga alammäär

Igakuine

430,00

Miks lapsetoetus mõnikord väheneb?

Kas vanemahüvitise saamise ajal võib tulu teenida?

Millise aja eest makstakse vanemahüvitist?

Kui suur on vanemahüvitis ja kuidas see arvutatakse?

Kas vanemahüvitise arvutamisel läheb arvesse ka välismaal teenitud palk?

Kuidas vahetada vanemahüvitise saajat?

Mis on vanemahüvitise enammaks?

Kuidas makstakse vanemahüvitist laste järjestikuste sündide korral?

Kuidas arvutatakse vanemahüvitis emale, kes hüvitise määramisele eelnenud aastal töötas üksnes mõnel kuul ning ülejäänud kuudel ta ei saanud tulu?

Laps on 16-aastane ja lõpetas põhikooli, kas tal on jätkuvalt õigus saada lapsetoetust ja koolitoetust?

Lapsinvaliidsuse tagasiulatuvalt tuvastamine.

Kas lapsepuhkuse päevad peab võtma kõik korraga välja või võib neid võtta mitmes osas?

Mis dokumentatsioon tõestab õigust lapsetoitmise vaheaegadele ja kas kusagil on kirjas maksimaalne lubatud aeg nimetatud vaheaegadeks?

Kas lapsetoitmise vaheaegade, lisapuhkepäevade, pikendatud puhkuse ja lapsepuhkuse eest makstud summade kohta võib leida kuskilt blanketi?

Kellel on õigus lapsepuhkusele ja kui suur on lapsepuhkuse tasu?

Kui suur on isapuhkuse tasu ja kas isapuhkust saab mitmelt tööandjalt korraga?

Kas töötajal on õigus lapsepuhkusele kui laps on saanud 14-aastaseks?

Mitu lapsepuhkuse päeva on õigus saada vanemal, kes kasvatab 18-aastast puudega last?

Kas töötajal on õigus kasutada puudega lapse eest saadavat lapsepuhkust korraga?

Millal aegub lapsepuhkuse nõue? 

Mitu päeva lapsepuhkust on mul õigus saada, kui töötan mitme tööandja juures?

Kas isapuhkust saab kasutada ka mitme tööandja juures korraga?

Kas puudega lapse vanema puhkust saab kasutada ka mitme tööandja juures korraga?
 

 

 

 

 
all web industry