Sa oled siin

Abivahendid

 

Abivahendite süsteemi korraldus

Hüvitame riigi poolt inimeste igapäevase tegevusvõime säilitamiseks ja kahjustuste süvenemise ennetamiseks abivahendite ostmist ja üürimist (näiteks lamatiste ennetamiseks mõeldud madratsid; reieproteesid; poti- ja dušitoolid; liikumisabivahendid nagu kargud ja ratastoolid jne). Sotsiaalkaitseministri määruse lisas on abivahendite loetelu (PDF), kus on olulisimad abivahendid koos hüvitamise tingimustega.

Hüvitame osaliselt abivahendid:

 • lastel, kellel on eriarsti tõend või määratud puue,
 • tööealisel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue,
 • vanaduspensioniealistel.

Riigi toetus abivahendi soetamiseks on erinev:

 • 18-aastased puudega lapsed ja kuni 26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealised saavad abivahendi üürimisel/soetamisel riigipoolset toetust 90% ulatuses.
 • Kõik lapsed kuni 18-aastased, kellel ei ole määratud puuet, kuid on eriarsti tõend, saavad riigipoolset toetust 50% ulatuses.
 • 16-17-aastased, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime, saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
 • Puudega või töövõimetusega alates 40% või osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
 • Vanaduspensioniealised saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.

Puuet ei pea määrama ega töövõimet hindama, kui:

 • läheb vaja rinna- või silmaproteesi
 • kui kuulmislang on alates 30 detsibellist ning vaja läheb kuulmisabivahendit või heli ülekandesüsteemi.

Sotsiaalkaitseministri määrus nr 74 - Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed.

Abivahendite loetelu (PDF)

 

Abivahendi saamise tõend ja isikliku abivahendi kaart (IAK)

Abivahendi vajaduse tuvastab perearst, eriarst või rehabilitatsioonimeeskond, kes väljastab tõendi, mis võib olla paberkandjal või saadetud digiallkirjastatuna. Alates 01.01.2018 saavad abivahendi vajaduse tuvastada ka tegevusterapeudid ja füsioterapeudid. Abivahendi tõendina ei sobi digiretsept. Puudeta lastel tuvastab vajaduse endiselt eriarst.

Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks e-posti või postiga täida ära taotlus (33.26 KB, DOCX) ja saada see koos tõendi koopiaga info@sotsiaalkindlustusamet.ee või Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. Selle alusel väljastame sulle isikliku abivahendi kaardi klienditeeninduses või posti teel.
Isikliku abivahendi kaardi taotlemiseks võid tulla ka koos tõendiga lähimasse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse, kus väljastame sulle kaardi.

Kui sinu isikliku abivahendi kaart on kadunud, siis väljastame sulle uue kaardi. Kaardile lisame sinu varasemad abivahendite tehingud. Kui sinu kaart on täis saanud, siis lisab ettevõte kaardile uued vahelehed.

Kui sul juba on kehtiv isikliku abivahendi kaart, siis uut ei ole vaja.

Tõend ja isikliku abivahendi kaart võta kaasa abivahendi ettevõttesse. Tõendi järgi teab ettevõte, millist abivahendit sa vajad. Abivahendi üürimise või soetamise kohta teeb ettevõte isikliku abivahendi kaardile sissekande. Tõend ja isikliku abivahendi kaart jäta alati endale.
Riigi toetusel saad abivahendit üürida või osta ettevõttest, kes on Sotsiaalkindlustusametiga sõlminud lepingu. Abivahendi ettevõtete loendi leiad ettevotted_01.01.2018_seisuga.xlsx (87.58 KB, XLSX).

Riigil ei jätku alati kõikide abivahendite üürimise või ostmise toetamiseks raha ja sellisel juhul saad sooviavalduse järjekorda lisamiseks esitada ettevõttele või Sotsiaalkindlustusametile.

Isikliku abivahendi kaardi (IAK) taotlus (33.26 KB, DOCX)

Abivahendi ettevõtted (87.58 KB, XLSX)

Klienditeenindused

Abivahendite teenindused kaardil

 

Erisuse taotlemine

Abivahendi hüvitamise tingimuste muutmiseks on sul vajadusel võimalus taotleda erisust. Hüvitamise tingimustega tutvu abivahendite loetelus (PDF).

Igale abivahendile on kehtestatud piirhind. Piirhind on abivahendi maksimaalne maksumus, millest riik oma osa hüvitab. Kui sinu abivahendi maksumus ületab piirhinna, siis on sul võimalus taotleda piirhinna suurendamist. Piirhinda suurendame juhul, kui piirhinna siseselt sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu.

Samuti on sul võimalus taotleda abivahendi piirlimiidi suurendamist. Piirlimiit on abivahendi maksimaalne kogus, milles riik osaliselt hüvitab. Piirlimiidi suurendamisel lähtume sinu põhjendatud vajadusest.

Igale abivahendile on kehtestatud kasutusaeg. Kui sinu abivahend muutub kasutusaja jooksul kasutuskõlbmatuks ega vasta enam sinu vajadustele, siis on sul võimalus taotleda uut abivahendit enne olemasoleva kasutusaja lõppu.

Abivahendi üürimisel/soetamisel tasub riik omapoolse toetuse ning sina oma osaluse. Kui abivahendi omaosaluse maksumus on sinu jaoks liiga suur, siis on sul võimalus taotleda selle vähendamist.
Kui abivahendi vajajale või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelneval aastal makstud toimetulekutoetust, vähendab Sotsiaalkindlustusamet isiku omaosalust maksimaalselt viie protsendini. Samuti võib omaosaluse vähendamist taotleda, kui inimese majanduslik olukord ei võimalda omaosalust tasuda või tekitab inimesele liiga suuri lisakulusid. Selleks tuleb esitada põhjendus ja seda tõendavad dokumendid.

Erisust võid taotleda ka muudel juhtudel. Muuks erisuseks võib olla näiteks üüritava abivahendi väljaostmine, kui selleks on põhjendatud vajadus. Samuti on võimalik taotleda ostetava abivahendi üürimisvõimalust. Lisaks on määruseväliseid abivahendeid, mille soetamiseks võid toetust küsida, kui abivahendi vajadus on põhjendatud.

Erisuse taotlemiseks on vajalik:

 • Kehtiva isikliku abivahendi kaardi olemasolu
 • Arsti poolt väljastatud abivahendi tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjas abivahendi vajadus
 • Taotlusevorm (53.87 KB, DOCX)
 • Kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt

Erisuse taotlemisel ära unusta lisaks tõendi ja hinnapakkumiste esitamisele täita taotlusevormi (53.87 KB, DOCX). Taotlusevormi saad täita elektrooniliselt või klienditeeninduses. Erisuseks vajalikud dokumendid saad edastada e-postiga aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja posti teel või tuua klienditeenindusse.

Vastuse oma taotlusele saad 30 päeva jooksul.

Lisainfo

 

Ettevõttele

Selleks, et abivahendi vajajad saaksid abivahendeid riigi toetusel sinu ettevõttest üürida või soetada, on vajalik sõlmida leping Sotsiaalkindlustusametiga. Lepingu tingimuste ja lisadega tutvu all.

Abivahendi ettevõttel on kohustus abivahendit inimesele sobitada ja vajadusel kohandada.

Alati ei jätku kõikide abivahendite üürimise või ostmise toetamiseks raha ja sellisel juhul sulgeme vastavate abivahendite üürimise/soetamise võimaluse. Kui inimene soovib abivahendit, milleks ei ole hetkel vahendeid, siis on ettevõttel ja Sotsiaalkindlustusametil võimalus inimene tema sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Tutvu abivahendite loendiga (17.55 KB, XLSX), mille üürimise/soetamise võimalus on hetkel suletud.

Selleks, et aidata ettevõtteid hinnapakkumiste koostamisel, oleme loonud hinnapakkumise vormid manuaalsetele ja elektrilistele ratastoolidele, invarolleritele ja proteesidele. Samuti on kasutusel üldvorm teiste abivahendite jaoks.

 

Tõendi väljastajale

Abivahendi loetelus (PDF) on välja toodud, kellel on õigus abivahendi vajadus tuvastada. Abivahendeid on õigus määrata perearstil, eriarstil või rehabilitatsiooni meeskonnal. Seda, kas sinul on õigus sobivat abivahendit määrata, näed abivahendite loetelust (PDF). Samuti leiad abivahendi vajaduse tuvastaja kohta infot abivahendi teatmikust (9.07 MB, PDF). Abivahendi teatmik (9.07 MB, PDF) on välja antud 2016.aastal, millest tulenevalt võib seal täna kehtiva määrusega võrreldes olla erisusi.

Tõendile märgi abivahendi nimetus, kirjeldus või abivahendi ISO-kood. Abivahendi tõendiks ei sobi digiretsept. Abivahendi tõendi vormina võid kasutada enda vormi või kasutada sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat tõendivormi (1 MB, PDF).

Abivahendite loetelu (PDF)

Abivahendite teatmik (9.07 MB, PDF)

Lisainfo