Keelevahetuse vaikeväärtus

Sa oled siin

Tööraamatud ja nende hoiustamine

Järgnev info on mõeldud inimesele, kes ei ole veel vanaduspensioni eas, kuid soovib juba aegsasti Sotsiaalkindlustusametile edastada dokumendid, mis on pensioniikka jõudes vajalikud talle pensioni määramiseks.
Oma töötamise, õppimise, armees teenimise või laste kasvatamise andmed ja neid tõendavad dokumendid on vaja esitada ainult neil inimestel, kes on töötanud ka enne 1999. aastat. Alates nimetatud aastast muutus pensionistaaži arvestamise süsteem sotsiaalmaksu põhiseks, need andmed on riiklikes registrites olemas ja selle tõendamiseks lisadokumente esitada ei ole vaja. Enne 1999. aastat kogunenud pensionistaaži tõendamiseks tuleb Sotsiaalkindlustusametile aga edastada oma tööraamat ja/või muud täiendavad dokumendid. Tööraamatu võib töötaja eest Sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandja.
Sotsiaalkindlustusametile esitatud dokumendid võetakse aluseks vanaduspensioni määramisel.

 

Mis dokumente on vaja pensionistaaži määramiseks?

Pensionistaaži arvestatakse kahel alusel:

 • pensioniõiguslik staaž kuni 31.12.1998, mida arvestatakse tööraamatu ja muude dokumentide alusel
 • pensionikindlustusstaaž alates 01.01.1999, mida arvestatakse inimese eest makstud sotsiaalmaksu alusel.

Viimase ehk alates 1. jaanuarist 1999 arvestatava pensionikindlustusstaaži osas, ei ole vaja inimesel endal mingeid täiendavaid dokumente esitada. Pensionistaaži arvestamise aluseks on inimese eest makstud sotsiaalmaks ja need andmed on Sotsiaalkindlustusametil olemas. Inimesel endal on seda infot võimalik vaadata eesti.ee-st.

Enne 1999. aastat kogunenud pensioniõiguslik staaž on ainult dokumentaalselt tõendatav ja selle tõendamiseks peab esitama Sotsiaalkindlustusametile tööraamatu ja/või vajadusel muud dokumendid.

Tööraamat ja muud pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid tuleb sotsiaalkindlustusametile esitada hiljemalt pensioniikka jõudes.
Vastavad dokumendid on vaja esitada neil, kes veel vanaduspensionit ei saa. Neil, kes juba saavad vanaduspensionit, tööraamatut esitada vaja ei ole. 

Pensioniõigusliku staaži (kuni 31.12.1998) hulka kuuluvad ja dokumentaalset (tööraamatu või muude dokumentide abil) tõestamist vajavad järgmised tegevused:

 • töötamine
 • töötamine füüsilisest isikust ettevõtjana, kui maksid sotsiaalmaksu;
 • teenistus Eesti kaitseväes
 • töötamine ja õppimine Nõukogude Liidu territooriumil kuni 31.12.1990, kui sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži.
 • kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg endise Nõukogude Liidu territooriumil

(kui sul on täidetud järgmised nõudmised: sind suunati teenistusse Eestist, sul on vähemalt 15 aastat Eesti pensionistaaži, mõni muu riik ei maksa nimetatud staaži eest pensionit või sa elasid enne ja pärast väljastpoolt Eestit teenistusse suunamist Eestis)

 • õppimine kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis statsionaarses õppes;
 • lapse kasvatamine vähemalt kaheksa aastat ja väikelapse eest hoolitsemine kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni (Lapse kasvatamise eest saab pensionistaaži kasutada ainult üks lapse kasvataja. Lapse kasvatajad peavad leppima omavahel kokku, kes saab pensionistaaži kasutada. Kokkulepet väljendab kirjalik nõusolek).
 • tööhõivetalituse vahendusel tööturukoolitusel osalemine ja aeg, mil said töötu abiraha;
 • I grupi invaliidi või alla 18-aastase invaliidist lapse eest hoolitsemine;
 • loomeliitude ja kutseühingute liikmena tegutsemine;
 • töötamine talus, kui talu oli maksude maksmisest vabastatud;
 • tingimisi vabadusekaotusega karistatud isikuna kohustuslikus korras töötamine, vabadusekaotuseta paranduslikel töödel töötamine või ravi- ja tööprofülaktooriumis töötamine.

Pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid on: tööraamat, kaitseväeteenistuse tunnistus, sõjaväepilet, tööleping, kutseõppeasutuse või ülikooli diplom, Eesti Töötukassa teatis töötu abiraha saamise ja tööturukoolitusel osalemise kohta jm. Täiendavat infot dokumentide kohta leiad www.riigiteataja.ee/akt/131012018006.

Sotsiaalkindlustusamet saadab sulle esitatud dokumentide alusel arvestatud pensioniõigusliku staaži andmed e-posti aadressil või saad need andmed meie klienditeenindusest sulle sobival ajal hiljemalt kahe kuu pärast peale dokumentide esitamist.

 

 

Kuidas dokumendid Sotsiaalkindlustusametile edastada?

Oma dokumendid (nii tööraamatu kui muud pensioni määramiseks vajalikud dokumendid) saad endale sobival viisil meile saata või isiklikult üle anda.
 

Pane tähele, et skaneeritud dokument peab olema  PDF-vormingus ja skaneeritud värviliselt (Näidis (208.98 KB, PDF))
Kui edastad skaneeritult tööraamatu, siis on oluline, et skaneerid ning saadad kõik tööraamatu tekstiga leheküljed!  Skaneeritud dokumendi saatmisel ole palun valmis, et võime sinuga andmete täpsustamiseks ühendust võtta ja vajadusel pead esitama originaaldokumendi.

 • Posti teel saad saata oma dokumendid meie Tallinna klienditeenindusse aadressil Endla 8 Tallinn 15092.
 • Isiklikult saad dokumendid edastada Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes, mis asuvad kõikjal üle Eesti. Klienditeeninduste täpsed asukohad ja lahtiolekuajad leiad www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/klienditeenindused


Kui saadad dokumendid posti teel või skaneeritult, lisa kirjale palun täidetult tööraamatu üleandmise vorm (31.25 KB, DOCX) või kirjuta kirjale juurde enda järgmised andmed:
-          nimi
-          isikukood
-          aadress
-          e-posti aadress
-          telefon

Kui saadad tööraamatu posti teel, lisa juurde, kas soovid oma tööraamatu Sotsiaalkindlustusametisse hoiule jätta või millisest klienditeenindusest soovid seda tagasi saada.

 

Oma tööraamatu saad meile hoiule jätta

Kui soovid, on võimalik tööraamat meile hoiule jätta. Kui soovid hoiule jäetud tööraamatut tagasi saada, täida palun vastav blankett, mille leiad palun_tagastada_minu_tooraamat.docx (22.26 KB, DOCX) ja saada see aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Kui sul on tööraamat või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavad dokumendid kadunud

Kui sul tööraamatut või muud pensioniõiguslikku staaži tõendavat dokumenti ei ole (või on töötamise andmed osaliselt puudu), siis Sotsiaalkindlustusamet aitab sind vajalike dokumentide leidmisel ning teeme vajadusel päringud erinevatesse arhiividesse.

Tuleta meelde millal, kus ja kellena sa töötasid ja täida arhiivipäringu blankett, mille leiad: avaldus_arhiiviparingu_tegemiseks.docx (20.87 KB, DOCX) ning saada see meile e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Pane tähele, et iga arhiiviteatise väljastamise eest küsivad arhiivid riigilõivu. Riigilõivu suuruse Riigiarhiividele määrab "Riigilõivuseadus". Erarhiividel on õigus küsida teatise väljastamise eest tasu oma hinnakirja alusel.

 

Tööandjale

Oma töötajate tööraamatuid saavad Sotsiaalkindlustusametile esitada ka tööandjad. Tööandjatel palume tööraamatutele lisada nimekirja nende inimeste nimede ja isikukoodidega (isikukoodi puudumisel sünniaeg), kelle tööraamatud üle antakse. Võimalusel palume lisada töötaja kontaktandmed (e-post, postiaadress ja telefoninumber). Kindlasti palume nimekirjas täpsustada, kas tööraamatud soovitakse jätta Sotsiaalkindlustusametisse hoiule või soovitakse neid saada tagasi klienditeenindusest. Nimekirja võite soovi korral saata eelnevalt ka elektroonselt aadressil tooraamat@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Kui sul tekib küsimusi, kirjuta oma küsimus all olevasse vormi või saada e-posti aadressil tooraamat@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kindlasti lisa oma telefon ja/või e-posti aadress, et saaksime sinuga ühendust võtta.

Kirjuta meile seoses pensioni määramiseks vajaliku info edastamisega