Sa oled siin

Tööandjatele

 

Puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamine riigieelarvest

Lisaks põhipuhkusele on töötajatel erinevate olukordade puhul õigus kasutada mitmeid puhkuseliike, mille eest peab tööandja maksma töötajatele riiklikult sätestatud puhkusetasu. Tööandjatel on selliste puhkuseliikide puhul võimalik esitada kolme kuu jooksul pärast seda, kui töötaja on puhkust kasutanud, sotsiaalkindlustusametile taotlus puhkusega seoses makstud tasu riigieelarvest hüvitamiseks.

Hüvitatakse järgnevate puhkuseliikide puhkusetasu:

Pane tähele, et puhkusetasu hüvitamiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates töötaja puhkuse kasutamise kuust. Hiljem ei ole võimalik Sotsiaalkindlustusametil taotlust menetlusse võtta.
 

Taotluse esitamine
 

​Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks tuleb esitada hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates puhkuse kasutamise kuust. Taotluse esitajaks saab olla tööandja või tööandja poolt volitatud isik. Meil on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja taotluse koostamise aluseks olnud dokumente.

Taotlust on kõige mugavam esitada läbi riigiportaali www.eesti.ee. Taotluse leiad alajaotusest

Töökeskkond ja personal --> Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

Kui e-keskkonnas taotlemine ei ole mingil põhjusel võimalik, siis saab taotluse esitada ka digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil andmik@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel aadressil Tallinna 14, 79513, Rapla. Taotlust on võimalik esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes.

Taotlusvorm: Andmik riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitise taotlemiseks *.xls (50 KB, XLS) (45.5 KB, XLS)(53.5 KB, XLS)   *.pdf (592.62 KB, PDF) (325.5 KB, PDF)

 

 

Töötamine Euroopa Liidu liikmesriigis

ELis, Euroopa Majanduspiirkonnas, Šveitsis töötavatele isikutele ja FIE-dele kohaldatava sotsiaalkindlustussüsteemi valiku reeglid

Selleks, et inimene saaks ELis vabalt valida elu- ja töökohariiki, peab talle olema tagatud õigus saada tasuta arstiabi, haigushüvitisi, pensioni, tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitisi, töötuhüvitisi ning peretoetusi oma lastele. Üksnes riigisisest õigust rakendades ei ole alati võimalik tagada rändtöötajale sotsiaalkaitset. Olenevalt elu- ja töökohariigi ravi- või pensionisüsteemist võib inimene sattuda olukorda, kus ta on sotsiaalselt kindlustatud mõlemas riigis korraga või vastupidi – pole kindlustatud mitte üheski.

Millises riigis on rändtöötaja või FIE sotsiaalselt kindlustatud? Valik tuleb teha inimese elu- ja töökohariigi sotsiaalkindlustussüsteemide vahel.

ELis on vastu võetud reeglid liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimiseks, mis sisalduvad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta. Vastavalt määruse nr 883/2004 artiklile 3 kuuluvad EL sotsiaalkindlustussüsteemide koordinatsiooni reguleerimisalasse järgnevad sotsiaalkindlustusliigid:

  • haigushüvitised;
  • sünnitus- ja isadushüvitised;
  • töövõimetuspensionid;
  • vanaduspensionid;
  • toitjakaotuspensionid;
  • tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitised;
  • matusetoetus;
  • eelpensionihüvitised;
  • perehüvitised.

Isiku suhtes kohaldatava sotsiaalkindlustusõiguse kindlaksmääramise reeglid on sätestatud määruse nr 883/2004 II jaotises.

1) Euroopa majanduspiirkonna riikides liikuvatele töötajatele või ettevõtjatele kohaldatakse samaaegselt ainult ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeemi, vältimaks mitme liikmesriigi õigussüsteemi kohaldamist ja sellisest olukorrast tulenevaid komplikatsioone.

2) Teine printsiip on töökohariigi sotsiaalkindlustus. EL-i piirides ei ole õigustatud sotsiaalkindlustusõiguste sidumine asjaomase isiku elukohaga. Olenemata tööandja asukohamaast ja töötaja elukohast hõlmab rändtöötajat selle riigi sotsiaalkindlustussüsteem, kus ta töötab. FIE-le kehtib ettevõtjana tegutsemise riigi sotsiaalõigus, seda ka juhul, kui ta elab teises EL-i riigis. Avalikus teenistuses töötavatele isikutele laieneb neid teenistusse võtnud valitsusasutuse riigi õigus. Liikmesriigi lippu kandval laeval töötavat isikut kindlustab laevalipuriik. Reisijate- või kaubaveoteenuseid osutavate lennumeeskonna või salongipersonali töötajat kindlustab liikmesriik kus asub põhibaas ehk kust töötaja tavaliselt alustab ja lõpetab oma tööülesande täitmist.

Erandid üldeeskirjadest – lähetus ning kahes või mitmes riigis töötamine/FIE-na tegutsemine.

Lähetusena käsitletakse töötaja ajutist välisriiki suunamist kuni 24 kuud kestvaks perioodiks ettevõtte poolt, kellega töötaja on tavaliselt seotud. Lähetuse vältel tuleb töötaja eest tasuda lähetajariigi seadustes ette nähtud sotsiaalkindlustusmakseid ning töötajale jääb jätkuvalt kehtima koduriigi ravi-, pensioni- ja töötuskindlustus. Isiku suhtes, kes tavaliselt tegutseb FIE-na liikmesriigis ja läheb tegelema sama tegevusega teise liikmesriiki, kohaldub jätkuvalt esimese liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteem tingimusel, et sellise tegevuse eeldatav kestus ei ületa 24 kuud.

Mitmes riigis töötamisena käsitletakse olukorda, kus töötaja tavaliselt töötab kahes või mitmes liikmesriigis erinevate või ühe tööandja heaks. See hõlmab isikuid, kes ühes liikmesriigis töötamise ajal töötavad samal ajal veel ühes või mitmes muus liikmesriigis ja korraga on jõus rohkem kui üks tööleping. Samuti hõlmab see isikuid, kellel on ainult üks tööleping ning kes tavaliselt töötavad oma tööandja heaks rohkem kui ühe liikmesriigi territooriumil. Kindlustajariigi määramisel saab otsustavaks see, millises riigis toimub oluline osa töötaja tegevusest. FIE-de, kes tegutsevad tavaliselt korraga või vaheldumisi kahes või enamas liikmesriigis, kindlustajariigi määramisel saab otsustavaks see, kus toimub oluline osa tema tegevusest või asub huvikese.

Euroopa Komisjoni juurde loodud sotsiaalkindlustuse halduskomisjon on kehtestanud tõendi A1 (Tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend). Tõendiga A1 (varasem vorm E101) määratakse kindlaks isiku kindlustajariik ja selle tõendi väljastab riik, mille sotsiaalkindlustuse õigusakte kohaldatakse ning sellega tõendab lähetuses viibiv või mitmes riigis töötav isik vastuvõtva riigi ametkonnale, et tema suhtes ei kohaldata ühegi teise tema tööga seotud riigi sotsiaalkindlustuse õigusakte. Teisisõnu, ei ole tal ka kohustust maksta sotsiaalkindlustusmakseid teistes riikides vaid kõik tööandjad täidavad kõiki oma töötajate suhtes kohaldatavate sotsiaalkindlustuse õigusaktidega kehtestatud kohustusi, eelkõige tasuda sotsiaalkindlustusmakseid isiku kindlustajariigis, kus talle on tagatud kõik sotsiaalõigused ning -hüved.

 

Tööraamatute hoiule andmine Sotsiaalkindlustusametisse

Tulenevalt töölepingu seaduse §-st 134 on alates 1. jaanuarist 2011 võimalik anda tööraamatud Sotsiaalkindlustusametisse hoiule. Tööraamatu saab esitada Sotsiaalkindlustusametile tööraamatu omanik ise või tema tööandja.


2009. aasta suvel kehtima hakanud töölepingu seaduse kohaselt ei ole enam tööandjal tööraamatu pidamise kohustust. Samas on varasemalt tööraamatutesse kantud andmed vajalikud nii enne 1999. aastat omandatud pensioniõigusliku staaži kui erijuhtudel hiljem töötatud perioodide kindlakstegemiseks. Tööraamatu andmeid võib vaja minna veel paljude aastate pärast toimuvaks pensionide määramiseks. Seega ei tohi lasta tööraamatul kaduma minna või hävineda.

Tööandja käes olevat tööraamatut hoitakse seal seni kuni kestab tööleping või teenistussuhe. Töö- või teenistussuhte lõppemisel tuleb anda tööraamat üldjuhul töötajale või teenistujale. Kui töötaja või teenistuja ei ole ühe aasta möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest seda välja võtnud, võib tööandja anda tööraamatu sotsiaalkindlustusametisse hoiule.

Sotsiaalkindlustusametile üleantavatele tööraamatutele peab tööandja lisama nimekirja, milles märgib tööraamatute arvu ning isikute nimed ja isikukoodid, kelle tööraamatud hoiule antakse.
Sotsiaalkindlustusametil on õigus vajadusel nõuda lisateavet isiku tuvastamiseks.

Tööraamatu andmed, mis omavad õiguslikku tähendust pensionistaaži arvutamisel, kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse. Pärast vanaduspensioni määramist tagastatakse tööraamat selle omanikule.

Tööraamatuid saab esitada Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikele klienditeenindustele. Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil tooraamat@sotsiaalkindlustusamet.ee või sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360.